Каталог підручників з предмета - Геометрія

Каталог підручників з предмета - Геометрія

Геометрія. Підручники за 11 клас

автори:
Апостолова Г.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

1.Прямокутна система координат

2.Метод координат

3.Про інші системи координат

4.Поняття напрямленого відрізка

5.Алгебра векторів

6.Три точки на прямій

7.Координати вектора

8.Розвязування задач координ-векторним методом

9.Векторний добуток векторів

10.Перетворення простору

11.Двогранні кути

12.Тригранні,багатогранні кути

13.Тіла

14.Багатогранники

15.Властивості призми

16.Властивості піраміди

17.Геометрія тетраедра

18.Властивості циліндра

19.Властивості конуса

20.Властивості сфери і кулi

21.Вписана та описана сфери

22.Поняття площі та обєму

23.Обєми призми та циліндра

24.Обєми піраміди і конуса

25.Обєми кулі та її частин

26.Обєм тіла,утвореного обертанням

автори:
Бевз Г.П.
Бевз В.Г.
Владімірова Н.Г.
Владіміров В.М.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

1.Прямокутна система координат

2.Поділ відрізка в заданому відношенні

3.Рівняння сфери,площини,прямоi

4.Застосування координат

5.Вектори у просторі

6.Діi над векторами

7.Скалярний добуток векторів

8.Застосуання векторів

9.Геометричні перетворення у просторі

10.Симетрія відносно площини

11.Поворот і симетрія відносно прямоi

12.Паралельне перенесення

13.Композиції рухів і рівність фігур

14.Гомотетія та перетворення

Задачі за готовими малюнками

Тестові завдання

Типові задачі для контрольних робіт

Головне в розділі1

15.Двогранні кути

16.Тригранні кути

17.Многогранні кути

18.Геометричні тіла

19.Многогранники

20.Призми

21.Паралелепіпеди

22.Піраміди і зрізані піраміди

23.Правильні многогранники

Задачі за готовими малюнками

Тестові завдання

Типові задачі для контрольних робіт

Головне в розділі2

24.Тіла і поверхні обертання

25.Циліндр

26.Конус і зрізаний конус

27.Куля та сфера

28.Комбінаціі тіл

Задачі за готовими малюнками

Тестові завдання

Типові задачі для контрольних робіт

Головне в розділі3

29.Поняття обєму

30.Обєм прямої призми і циліндра

31.Обчислення обємів тіл

32.Обєм піраміди і зрізаної піраміди

33.Обєм конуса і зрізаного конуса

34.Обєм кулі та її частин

35.Теорема Гульдіна

36.Площі поверхонь

Задачі за готовими малюнками

Тестові завдання

Типові задачі для контрольних робіт

Головне в розділі4

Запитання та завдання для повторення

37.Тетраедр і куля

38.Рівногранні тетраедри

автори:
Роганін О.М.
видавництво:
Співак ФОП Харків
рік видання:
2009

Геометрія. Підручники за 10 клас

автори:
Погорєлов О.В.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2001
автори:
Бурда М.І.
Тарасенкова Н.А.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2010

1.Основні поняття та аксіоми

2.Простіші многогранники,їх перерізи

3.Взаємне розміщення двох прямих

4.Властивості й ознака паралельних прямих

5.Взаємне розміщення прямої і площини

6.Взаємне розміщення двох площин

7.Властивості паралельних площин

8.Паралельне проектування

9.Перпендикулярність прямої і площини

10.Перпендикуляр і похила до площини

11.Теорема про три перпендикуляри

12.Залежність між паралельнстю прямих та площин

13.Перпендикулярні площини

14.Ортогональне проектування

автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Рабінович Ю. М.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2010
автори:
Біляніна О.Я.
Білянін Г.І.
Швець В.О.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

Геометрія. Підручники за 9 клас

автори:
Бурда М.І.
Тарасенкова Н.А.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2009

1.Синус,косинус,тангенс кутів 0-180градусів

2.Основні тотожності для sin a,cos a,tg a

3.Теорема синусів

4.Теорема косинусів

5.Розвязування трикутників

6.Формули площі трикутника

Тестові завдання

7.Правильні многокутники

8.Формули для радіусів описаних,вписаних кіл

9.Побудова правильних многокутників

10.Довжина кола

11.Площа круга і його частин

Тестові завдання

12.Декартові координати на площині

13.Координати середини відрізка

14.Поняття рівняння фігури

15.Рівняння прямої

16.Метод координат

Тестові завдання

17.Переміщення

18.Симетрія відносно точки і прямоi

19.Поворот

20.Паралельне перенесення

21.Перетворення подібності

Тестові завдання

22.Поняття вектора

23.Дії над векторами

24.Координати вектора

25.Скалярний добуток векторів

26.Коодинатний метод

Тестові завдання

27.Взаємне розміщення прямих і площин

28.Многогранники

29.Тіла обертання

Тестові завдання

автори:
Апостолова Г.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2008

1.Декартова система координат

2.Рівняння прямоi

3.Взаємне розміщення двох прямих

4.Тригонометричні функціїї кутів

5.Теорема синусів

6.Теорема косинусів

7.Розвязування трикутників

8.Площа трикутника і чотирикутника

9.Метод площ

10.Метод координат

Завдання для повторення розділу 1

Готуємося до тематичного оцінювання2

11.Основні властивості правильних багатокутників

12.Довдина кола і дуги кола

13.Площа круга, кругового сектора

Завдання для повторення розділу 2

Готуємося до тематичного оцінювання4

14.Геометричні перетворення,властивостi

15.Подібні багатокутники

16.Паралельне перенесення

17.Розвязування задач з використанням властивостей

18.Паралельне перенесення

19.Перетворення симетрii

20.Полярна система координат

Завдання для повторення розділу 3

Готуємося до тематичного оцінювання5

21.Поняття вектора

22.Дії над векторами

23.Розкладання вектора

24.Координати вектора

25.Дії над векторами,заданими координатами

26.Скалярний добуток двох векторів

27.Векторний метод доведення теорем

Завдання для повторення розділу 4

Готуємося до тематичного оцінювання6

28.Основні засади

29.Взаємне розміщення прямих і площин у просторі

30.Баготагранники

31.Призми.Обєм фігури

32.Піраміди

33.Тіла обертання

Завдання для повторення розділу 5

автори:
Єршова А.П.
Голобородько В.В.
Крижановський О.Ф.
Єршов С.В.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2009

1.Тригонометричні функції кутів

2.Теорема косинусів,наслідки

3.Теорема синусів,наслідки

4.Розвязування трикутників

5.Застосування тригонометричних функцій

Підсумки розділу 1

6.Вписане й описане кола правильного многокутника

7.Довжина кола і площа круга

Підсумки розділу 2

8.Найпростіші задачі в координатах

9.Рівняння кола і прямоi

10.Метод координат

Підсумки розділу 3

11.Переміщення

12.Центральна та осьова симетрii

13.Повотор і паралельне перенесення

14.Подібність фігур

15.Метод геометричних перетворень

Підсумки розділу 4

16.Початкові відомості про вектори

17.Додавання і віднімання векторів

18.Множення вектора на число

19.Векторний метод

Підсумки розділу 5

20.Прямі і площини в просторi

21.Многогранники

22.Тіла обертання

Підсумки розділу 6

автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2009

1.Синус,косинус,тангенс кутів 0-180градусів

2.Теорема косинусів

3.Теорема синусів

4.Розвязування трикутників

5.Формули для знаходження площі трикутника

6.Правильні многокутники,властивості

7.Довжина кола і площа круга

8.Відстань між двома точками

9.Рівняння фігури,рівняння кола

10.Рівняння прямоi

11.Кутовий коефіцієнт прямоi

12.Поняття вектора

13.Координати вектора

14.Додавання і віднімання векторів

15.Множення вектора на число

16.Скалярний добуток векторів

17.Рух.Паралельне перенесення

18.Осьова,центральна симетрія,поворот

19.Гомотетія,подібність фігур

20.Прямі і площини в просторi

21.Пряма призма,підаміда

22.Циліндр,конус,куля

автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Рабінович Ю. М.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2010
автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2009

2.Синус,косинус,тангенс,котангенс

3.Теорема косинусів

4.Теорема синусів

5.Рoзвязування трикутників

6.Формули знаходження площі трикутника

7.Правильні многотукники

8.Довжина кола.Площа круга

9.Відстань між двома точками

10.Рівняння фігури

11.Загальне рівняння прямої

12.Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом

13.Метод координат

14.Поняття вектора

15.Координати вектора

16.Додавання і віднімання векторів

17.Множення ветора на число

18.Скалярний добуток векторів

19.Перетворення фігур

20.Рух.Паралельне перенесення

21.Осьова симетрія

22.Центральна симетрія

23.Поворот

24.Гомотетія

25.Прямі і площини простору

26.Пряма призма.Піраміда

27.Циліндр.Конус.Куля

автори:
Погорєлов О.В.
видавництво:
Школяр Київ
рік видання:
2004

Геометрія. Підручники за 8 клас

автори:
Істер О.С.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2016
автори:
Єршова А.П.
Голобородько В.В.
Крижановський О.Ф.
Єршов С.В.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2016

1.Чотирикутники, його елементи

2.Паралелограм і його властивостi

3.Ознаки паралелограма

4.Види паралелограмів

5.Трапеція

Видатні математики України

6.Теорема Фалеса

7.Вписані кути

8.Вписані й описані чотирикутники

9.Визначні точки трикутника

Підсумки до розділу

10.Подібні трикутники

11.Ознаки подібності тиркутників

12.Подібність прямокутних трикутників

13.Теорема Піфагора та наслідки

14.Застосування подібності трикутників

Підсумки до розділу

Видатні математики України

15.Многокутник і його елементи

16.Площа многокутника

17.Площі трикутника, ромба і трапецii

18.Застосування площ

Підсумки до розділу

Видатні математики України

19.Тригонометричні функції гострого кута

20.Обчислення значень тригонометричних функцій

21.Розвязування прямокутних трикутників

Підсумки до розділу

Видатні математики України

Тематика повідомлень та рефератів

автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2016
автори:
Бевз Г.П.
Бевз В.Г.
Владімірова Н.Г.
видавництво:
Вежа
рік видання:
2008

1.Заг властивості чотирикутн

2.Паралелограми

3.Прямокутник, ромб, квадрат

4.Застосув власт паралелограма

5.Трапеція

6.Центральні і вписані кути

7.Вписані,описані чотирикутники

8.Пропорційні відрізки

9.Подібність фігур

10.Ознаки подібності трикутн

11.Застосув подібності трикутників

12.Подібність прямокут трикутників

13.Теорема Піфагора

14.Перпендикуляр і похила

15.Многокутники

16.Вписані й описані многокут

17.Площа многокутника

18.Площі паралелогр і трапец

19.Площа трикутника

20.Синус,косинус,тангенс гострого кута

21.Властивості тригонометр функцій

22.Розвязування прямок трикутників

23.Застосування тригонометр функцій

автори:
Апостолова Г.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2008

1.Розширення поняття про кут

2.Центральний кут

3.Вписаний кут

4.Вимірювання кутів,утв хордами, дотичними

5.Сегмент, що містить заданий кут

6.Властивості точки перетину

Завдання для повторення розділу

Готуємося до темат оцінювання

7.Багатокутники, їх властивості

8.Поняття площі,властивостi

9.Площа прямокутника

10.Заг відомості про прямокутники

11.Вписані й описані чотирикутник

12.Паралелограм

13.Про деякі властивості площ

14.Теорема Фалеса

15.Окремі види паралелограм

16.Трапеція

Завдання для повторення розділу

Готуємося до темат оцінювання

17.Пропорційні відрізки

18.Подібність трикутників

19.Ознаки подібності трикутн

20.Ознаки подібності прямокутн трик

21.Властивості подібних трикутн

22.Практичні задачі на застосуван

23.Метричні співвідношення в прямок трикутн

24.Метод подібностi

25.Метод подібності в опорних задачах

Завдання для повторення розділу

Готуємося до темат оцінювання

26.Відповідність між співвідн сторін

27.Побудова кута за тригон функ

28.Тригоном функц доповняльних

29.Співвідн між тригон функ одного

30.Значення тригон ф-цій

31.Розвязування прямок трикут

32.Практичні заняття

Завдання для повторення розділу

Готуємося до темат оцінювання

33.Поняття вектора

34.Дії над векторами

35.Розкладання вектора

Завдання для повторення розділу

автори:
Бурда М.І.
Тарасенкова Н.А.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2008

1.Чотирикутники та його елементи

2.Паралелограм, властивості

3.Ознаки паралелограма

4.Прямокутник

5.Ромб.Квадрат

6.Теорема Фалеса

7.Трапеція

8.Центральні,вписані кути

9.Вписані, описані чотирикутн

10.Подібні трикутники

11.Узагальнення теореми Фалеса

12.Перша ознака подібності трикутників

13.Друга і третя ознака подібн

14.Застосування подібності трикутн

15.Многокутники, його властивості

16.Поняття площі,площа прямокутн

17.Площа паралелограма

18.Площа паралелограма

19.Площа трапецii

20.Теорема Піфагора

21.Синус,косинус,тангенс гострого кута

22.Співвідношення між сторонами і кутами

23.Обчислення sinа, сosа і tgа

24.Розвязування прямок трикутн

автори:
Погорєлов О.В.
видавництво:
Школяр Київ
рік видання:
2004

Геометрія. Підручники за 7 клас

автори:
Істер О.С.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2015
автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2015
автори:
Бурда М.І.
Тарасенкова Н.А.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2015
автори:
Погорєлов О.В.
видавництво:
Школяр Київ
рік видання:
2004