Каталог підручників з предмета - Хімія

Каталог підручників з предмета - Хімія

Хімія. Підручники за 11 клас

автори:
Величко Л.П.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2011
автори:
Буринська Н.М.
Величко Л.П.
видавництво:
ВТФ Перун
рік видання:
2005

1.Насичені одноатомні спирти

2.Гліцерин

3.Фенол

4.Альдегід

5.Насичені одноосновні карбонові кислоти

6.Взаємозвязки між речовинами

7.Естери

8.Жири,мило

9.Вуглеводи

10.Сахароза

11.Крохмаль

12.Целюлоза

13.Аміни

14.Амінокислоти

15.Білки

16.Штучні синтетичні волокна

17.Взаємозвязок між органічними сполуками

18.Значення хімії у створенні нових матеріалів

19.Значення у розвязанні сировинної проблеми

20.Значення у розвязанні енергетичної проблеми

21.Значення хімії у повсякденному житті

22.Хімія та екологія

23.Місце хімії серед наук про природу

24.Основні поняття з хіміі

25.Основні закони хіміі

26.Хімічний звязок

27.Будова речовин

28.Взаємозвязок складу,будови і властивостей

29.Класифікація хімічних реакцій

30.Загальні закономірності хімічних реакцій

31.Генетичний звязок між речовинами

автори:
Лашевська Г.А.
Лашевська А.А.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011
автори:
Попель П.П.
Крикля Л.С.
видавництво:
ВЦ Академія
рік видання:
2011

1.Органічні сполуки

2.Теорія будови органічних сполук

3.Хімічний звязок в органічних сполуках

4.Просторова будова молекул вуглеводнів

5.Алкани

6.Властивості алканів

7.Циклоалкани

8.Розвязування задач для виведення формул

9.Алкени

10.Властивості алкенів

11.Алкіни

12.Бензен.Арени

13.Властивості бензену

14.Добування і застосування вуглеводнів

15.Узагальнення знань про вуглеводні

16.Природні джерела

17.Переробка нафти

18.Хімічна переробка вугілля

19.Спирти

20.Насичені одноатомні спирти

21.Багатоатомні спирти

22.Фенол

23.Альдегіди

24.Карбонові кислоти

25.Насичені одноосновні кислоти

26.Вищі карбонові кислоти

27.Естери.Жири

28.Вуглеводи.Моносахариди

29.Дисахариди.Сахароза

30.Полісахариди

31.Узагальнення знань

32.Аміни

33.Насичені аміни.Метиламін

34.Анілін

35.Амінокислоти

36.Білки

37.Нуклеїнові кислоти

38.Загальна характеристика

39.Добування високомолекулярних сполук

40.Пластмаси

41.Каучуки.Гума

42.Природні та хімічні волокна

43.Хімія і розвиток цивілізацii

44.Хімія і людина

45.Хімія і довкілля

автори:
Ярошенко О.Г.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2011

1.Теорія хімічної будови органічних сполук

2.Структурна ізомерія насичених сполук

3.Багатоманітність органічних сполук

4.Органічні речовини в живій природі

5.Жири,білки,вуглеводи як компоненти їжi

6.Вітаміни

7.Органічні сполуки і здоровя людини

8.Шкідливий вплив алкоголю,наркотичних речовин

9.Природні джерела вуглеводнів

10.Нафта

11.Камяне вугілля

12.Охорона навколишнього середовища

Тестові завдання

13.Синтез органічних сполук

14.Пластмаси

15.Синтетичні каучуки

16.Волокна

17.Органічні сполуки в побуті

18.Мило і синтетичні мийні засоби

19.Органічні розчинники

Тестові завдання

Хімія. Підручники за 10 клас

автори:
Буринська Н.М.
Депутат В.М.
Сударева Г.Ф.
Чайченко Н.Н.
видавництво:
Педагогічна думка
рік видання:
2010
автори:
Попель П.П.
Крикля Л.С.
видавництво:
ВЦ Академія
рік видання:
2010
автори:
Ярошенко О.Г.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2010

1.Загальні відомості про неорганічні сполуки

2.Періодичний закон і будова атома

3.Неметалічні елементи,розташування в ПС

4.Прості речовини неметали

5.Хімічні властивості металів

6.Леткі водневі сполуки

7.Солі амонію

8.Оксиди,гідрати неметалічних елементів

9.Сульфатна кислота

10.Нітратна кислота і нітрати

11.Мінеральні добрива

12.Карбонатна кислота

13.Практична робота1.Добування вуглекислого газу

14.Будівельні матеріали

15.Колообіг оксигену,нітрогену,карбону в природі

Узагальнення

Тематичний контроль знань

16.Металічні елементи

17.Фізичні властивості,застосування металів

18.Хімічні властивості металів

19.Лужні,лужноземельні елементи

20.Поширеність сполук лужних елементів

21.Алюміні,його сполуки

22.Ферум як хімічний елемент

23.Застосування хімічних знань

24.Способи добування металів

25.Виробництво чавуну і сталі

Узагальнення

Тематичний контроль знань

Хімія. Підручники за 9 клас

автори:
Григорович О.В.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2017
автори:
Попель П.П.
Крикля Л.С.
видавництво:
ВЦ Академія
рік видання:
2017
автори:
Лашевська Г.А.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2009

1.Склад і властивості осн класів неорг сполук

2.Хім звязок і будова речовин

3.Поняття про дисперсні системи

4.Розчин і його компоненти

5.Фіз-хім суть процесу розчинення, кристалогідрати

6.Розчинність,її залежність від чинників

7.Кількісний склад розчину

8.Виготовлення розчину

Практична робота 1

9.Електроліти та неелектроліти

10.Електролітична дисоціація кислот

11.Ступінь дисоціацii

12.Реакції обміну у розчинах електролітів

Практична робота 2

Практична робота 3

13.Класифікація хім реакцій

14.Окисно-відновні реакцii

15.Класифікація хім реакцій

16.Швидкість хім реакцii

17.Оборотні й необоротні реакцii

18.Спільні й відмінні ознаки орган і неорган р-н

19.Моделі молекул,значення моделювання

20.Метан

21.Відношення обємних газів у хім реакц

22.Гомологи метану

23.Фіз і хім властивості, застосув гомологів

24.Етилен

25.Поняття про полімери

26.Ацетилен

27.Метанол, етанол, гліцерин

28.Застосування менанолу,етанолу,гліцерину

29.Оцтова к-та

Практична робота 4

30.Потяння про вищі карбонові к-ти

31.Жири, властивості,застосування

32.Поняття про вуглеводи

33.Крохмаль і целюлоза

34.Амінооцтова к-та

35.Білки

Практична робота 5

36.Нуклеїнові к-ти

37.Природні й синтетичні органічні сполуки

38.Місце хіміі серед наук про природу

39.Значення хім процесів у природі

40.Роль хіміі у житті суспільства

автори:
Ярошенко О.Г.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2009

1.Склад,властивості осн класів неорг сполук

2.Хім звязок і будова речовин

3.Поняття про розчини

4.Поняття про дисперсні системи

5.Теплові явища, що супроводжують розчинення р-н

6.Кількісний склад розчину

7.Обчислення масової частки розчиненої у воді р-ни

8.Виготовлення розчину з солі

9.Електролітична дисоціація

10.Електролітична дисоціація кислот,основ,солей

11.Реакціі обміну

12.Реакціі іонного обміну

13.Розвязання експериментальних задач

Завдання для підготовки до контролю знань 1

14.Класифікація хім реакцій

15.Оборотні і необоротні реакцii

16.Окисно-відновні реакцii

17.Тепловий ефект реакціі, екзотернічні, ендотерм

18.Швидкість хім реакціі, залежність від різних чинників

Завдання для підготовки до контролю знань 2

19.Спільні й відмінні ознаки органічних і неорг р-н

20.Утворення ковалентних звязків в орг сполуках

21.Метан, будова, властивостi

22.Етилен, ацетилен,їх склад, хім формули

23.Хім властивості, застосування етилену, ацетилену

24.Відношення обємів газів у хім реакціях

25.Поліетилен, поняття про полімери

26.Метанол, етанол,гліцерин

27.Хімічні властивості,застосування спиртів

28.Оцтова к-та,склад,властивостi

29.Дослідження оцтової к-ти

30.Поняття про вищі карбонові к-ти

31.Вуглеводи-глюкоза,сахароза,крохмаль,целюлоза

32.Хім властивості за застосування вуглеводів

33.Амінокислоти та білки

34.Розвязання експериментальних задач

35.Біологічна роль амінокислот і білків

Завдання для підготовки до контр знань 3

36.Місце хіміі серед наук про природу

37.Значення хіміі у природі та сусп

автори:
Попель П.П.
Крикля Л.С.
видавництво:
ВЦ Академія
рік видання:
2009

1.Вода

2.Властивості води

3.Кристалогідрати

4.Розчини, утворення розчину

5.Рознинність речовин

6.Кількісний склад розчину

7.Електроліти та неелектроліти

8.Електролітична дисоціація

9.Ступінь електролітичної дисоціацii

10.Йонно-молекулярні рівняння

11.Класифікація хім реакцій

12.Окисно-відновні реакцii

13.Складання рівнянь окисно-відн реакцій

14.Тепловий ефект хім реакц

15.Швидкість хім реакцii

16.Органічні сполуки

17.Метан

18.Гомологи метану

19.Властивості та застосуввання алканів

20.Етилен

21.Поліетилен

22.Ацетилен

23.Співвідношення обємів газів

24.Спирти.Менанол і етанол

25.Гліцерин

26.Карбонові кислоти

27.Оцтова кислота

28.Жири

29.Вуглеводи.Глюкоза

30.Сахароза

31.Крохмаль.Целюлоза

32.Аміни.Металаміни

33.Амінокислоти

34.Білки

35.Нуклеїнові кислоти

36.Фізіологічно активні речовини

37.Хімія і прогрес людства

Хімія. Підручники за 8 клас

автори:
Григорович О.В.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2016
автори:
Буринська Н.М.
видавництво:
ВТФ Перун
рік видання:
2008

1.Кількість речовини, Моль

2.Молярна маса

3.Закон обємних відношень газів

4.Відносна густина газів

5.Оксиди

6.Властивості оксидів

7.Розрахунки за рівн хім реакцій

8.Кислоти

9.Хімічні властивості кислот

10.Хлоридна кислота і хлороводень

11.Основи

12.Амфотерні гідроксиди і оксиди

13.Солi

14.Хім властивості солей

Практична робота 1

15.Заг спроби добування сполук

16.Класифікація неорг р-н

Практична робота 2

17.Спроби класифік хім елементів

18.Поняття про лужні метали

19.Поняття про галогени

20.Періодичний з-н Менделєєва

21.Періодична с-ма Менделєєва

22.Будова атома

23.Склад атомних ядер

24.Стан електронів у атомі

25.Будова електронної оболонки атома

26.Залежність властивостей елемен

27.Період.с-ма у сучасності

28.Значення період. з-ну і с-ми

29.Життя і діяльність Менделєєва

30.Ковалентний звязок

31.Йонний звязок

32.Кристалічні гратки

33.Валентність і ступінь окиснення

автори:
Попель П.П.
Крикля Л.С.
видавництво:
ВТФ Перун
рік видання:
2008

1.Перші спроби класифікацii

2.Період закон Менделєєва

3.Періодична система хім елем

4.Будова атома

5.Ізотопи

6.Сучасна модель атома

7.Електронна будова атома

8.Період з-н і електронна будова атомів

9.Характеристика хім елемента

10.Періодична система

11.ПС і хім властивості сполук

12.Значення періодичного з-ну

13.Стійкість електронних оболонок

14.Йонний звязок

15.Ковалентний звязок

16.Полярний і неполярний звязок

17.Р-ни молекуляр та атомної будови

18.Ступінь окиснення

19.Кількість речовини

20.Молярна маса

21.Молярний обєм, з-н Авогадро

22.Відносна густина газу

23.Оксиди

24.Основи

25.Кислоти

26.Солі

27.Будова,властивості оксидів

28.Розрахунки за хім рівняннями

29.Властивості,використання основ

30.Властивості,використання кислот

31.Амфотерні оксиди та гідроксиди

32.Властивості,використання солей

33.Способи добування оксидів

34.Способи добування основ

35.Способи добування кислот

36.Способи добування солей

37.Узагальнення знань про неорг р-ни

38.Генетичні звязки між неорг р-нами

39.Неорганічні сполуки і довкілля

автори:
Ярошенко О.Г.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2008

1.Кіль-ть реч,розрахунки за хім формулами

2.Молярна маса, обчислення

3.Молярний обєм газів

4.Відносна густина газів

5.Розрахунки за хімічними формулами

6.Обчислення з викор числа Авогадро

7.Поняття про оксиди

8.Поняття про кислоти

9.Здатність металів витискувати водень

10.Поняття про солi

11.Поняття про основи

12.Взвємодія оксидів з водою

13.Загальні властивості оксидів

14.Оксиди в природі

15.Класифікакція кислот

16.Добування хлоридної кислоти

17.Хімічні властивості основ

18.Амфотерні гідроксиди

19.Хімічні властивості солей

20.Солі в природі, застосування

21.Добування оксидів,кислот,солей

22.Генетичн звязок між неорганіч сполук

23.Розрахунки за хімічними рівняннями

24.Значення експериментального методу

25.Рішення експериментальних завдань

26.Спроби класифікацій хім елем

27.Поняття про лужні метали

28.Галогени та інертні гази

29.Періодичний закон Менделєєва

30.Періодична система Менделєєва

31.Будова атома

32.Сучасне формулювання закону

33.Стан електронів у атомі

34.Будова електронних оболонок атома

35.Електронні,графічні формули атомів

36.Взаємозвязок розміщення та властивостей

37.Хар-ки хім елем за розміщенням у ПС

38.Значення періодичного закону

39.Життя,наукова діяльність Менделєєва

40.Поняття хім звязку

41.Будова електронних оболонок атома

42.Ковалентний звязок,види

43.Йонний звязок,кристалічні гратки

44.Ступінь окиснення

Хімія. Підручники за 7 клас

автори:
Григорович О.В.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2015

1.Хімія - природнича наука

2.Короткі відомості з історії хімii

3.Робота в хімічній лабораторii

4.Речовини,фізичні властивостi

5.Чисті речовини та суміші

6.Атоми.Молекули.Йони

7.Хімічні елементи

8.Періодична система хімічних елементів

9.Хімічні формули речовин

10.Відносна атомна маса

11.Масова частка елемента в речовинi

12.Прості та складні речовини

13.Валентність

14.Фізичні та хімічні явища

15.Повітря.Оксиген.Кисень

16.Рівняння хімічних реакцій

17.Добування і зберігання кисню

18.Хімічні властивості кисню

19.Горіння й окиснення речовин у повітрi

20.Застосування кисню

21.Кругообіг оксигену в природі

22.Вода

23.Розчини

24.Взаємодія води з оксидами

25.Проблема чистої води

автори:
Попель П.П.
Крикля Л.С.
видавництво:
ВЦ Академія
рік видання:
2015
автори:
Ярошенко О.Г.
видавництво:
ТОВ Сиция
рік видання:
2015
автори:
Ярошенко О.Г.
видавництво:
УОВЦ Оріон
рік видання:
2016