Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Укр мова 8кл Єрмоленко

Відповіді ГДЗ для підручника Укр мова 8кл Єрмоленко

Українська мова, 8 клас . Єрмоленко С. Я. / Сичова В.Т.

1.Мова-найважливіший засіб спілкування

2.Словосполучення і речення.Члени речення,звертання,вставні слова

3.Просте і складне речення.Пряма мова і діалог

4.Словосполучення.Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

5.Речення.Види реченьза метою висловлювання і емоційним забарвленням

6.Просте і складне речення.Двоскладне і односкладне речення

7.Порядок слів у реченні.Логічний наголос

8.Головні члени двоскладного речення.Підмет і присудок

9.Форми вираження підмета

10.Простий і складений присудок.Дієслівний складений присудок

11.Іменний складений присудок.Тире між підметом і присудком

12.Другорядні члени речення.Означення - другорядний член речення

13.Прикладка як різновид означення.Правопис прикладки

14.Додаток - другорядний член речення

15.Обставина - другорядний член речення.Види обставин

16.Порівняльний зворот.Уживання розділових знаків у реченнях з порівняльним зворотом

17.Головний член односкладного речення

18.Односкладне означено-особове речення

19.Односкладне узагальнено-особове речення

20.Односкладне неозначено-особове речення

21.Односкладне безособове речення

22.Односкладне називне речення

23.Односкладне речення як частина складного речення

24.Повне і неповне речення.Тире в неповному реченні

25.Однорідні члени речення.Звязок і розділові знаки

26.Однорідні й неоднорідні означення

27.Узагальнювані слова в реченнях з однорідними членами речення

28.Речення зі звертаннями.Непоширені й поширені звертання.Розділові знаки при звертанні

29.Речення зі вставними словами-словосполученнями, реченнями

30.Поняття про відокремлені другорядні члени речення та уточнювальні

31.Відокремлені означення-узгоджені,неузгоджені

32.Відокремлені прикладки

33.Відокремлені обставини

34.Відокремлені додатки

35.Повторення відомостей про просте речення

36.Повторення про звязну мову,текст,стилі, типи і жанри висловлювання

37.Особливості опису місцевості.Усний стислий переказ

38.Особливості опису памяток історії та культури.Усний вибірковий переказ

44.Діалог, складений на основі теле чи радіоперерачі дискусійного характеру

47.Усне повідомлення про мову в науковому стилі

50.Письмовий твір-роздум на морально-етичну чи суспільну тему