Intro1 Відповіді ГДЗ для підручника Рідна мова 8кл Глазова

Відповіді ГДЗ для підручника Рідна мова 8кл Глазова

Українська мова, 8 клас . Глазова О.П. / Кузнецов Ю.Б.

Мова - це найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу

Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі й типи мовлення

§ 1. Словосполучення та речення. Члени речення

§ 2. Звертання. Вставні слова

§ 3. Просте і складне речення

§ 4. Пряма мова. Діалог

§ 5. Словосполучення. Будова словосполучень. Види словосполучень

§ 6. Види речення за метою висловлювання. Окличні речення

§ 7. Речення прості і складні

§ 8. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

§ 9. Головні члени речення

§ 10. Способи вираження присудка. Простий і складний дієслівні присудки

§ 11. Тире між підметом і присудком

§ 12. Речення непоширені і поширені. Другорядні члени речення

§ 13. Означення

§ 14. Прикладка як різновид означення

§ 15. Додаток

§ 16. Обставина. Види обставини за значеннями

§ 17. Порівняльний зворот

§ 18. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення

§ 19. Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета називні речення

§ 20. Односкладні речення як частини складного речення

§ 22. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)

§ 23. Однорідні і неоднорідні означення

§ 24. Узагальнені слова в реченнях з однорідними членами

§ 25. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями). Розділові знаки

§ 26. Вставлені речення

§ 27. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки

§ 28. Уточнювальні члени речення