Підручники автора: Шабанов Д.А.

Біологія 7 клас Шабанов

ДОРОГІ СЕМИКЛАСНИКИ!
Цього року ви продовжуватимете вивчати предмет "Біологія". Ви ознайомитеся з тваринним світом нашої планети. Він дуже різноманітний, тож попереду на вас чекає багато нового та цікавого.

Кожен параграф підручника складається з кількох частин - пунктів. Ці частини позначені символом ■. Зверніть увагу на те, що в підручнику рисунки й таблиці пронумеровані цифрами з крапкою між ними. Цифри ліворуч від крапки вказують на помер параграфа, а праворуч - на порядковий номер рисунка чи таблиці. Так само позначаються й посилання на пункти параграфів.

Наприкінці кожного параграфа є рубрика "Запам'ятайте найголовніше", у якій виокремлено найважливіші дані. Ключові слова - терміни, з якими ви ознайомилися на уроці, перераховані в рубриці "Вільно володійте цими поняттями".

Щоб оцінити якість засвоєння матеріалу, скористайтеся запитаннями й завданнями рубрики "Дайте відповіді на запитання, поясніть свою думку". Нехай вас не турбує складність завдань, позначених зірочкою. Буде добре, якщо ви впораєтесь із ними.

Що робити із запитаннями в тексті, які виділені так само, як цей рядок? Часто відповідь на це запитання ви знайдете в поданому нижче тесті підручника. Однак не поспішайте! Отримайте задоволення від самостійного пошуку відповіді на цікаве запитання. Якщо в тексті немає відповіді, шукайте її в додаткових матеріалах, у рубриці "Дізнайтеся биьше".

Лабораторні дослідження та практичні роботи вміщено наприкінці підручника в додатках 1 і 2. Щоб задовольнити вашу потребу в поглибленні знань, пропонуємо вам на вибір кілька тем для самостійної підготовки виступів і повідомлень у додатку 3 "Міні-проекти".

Не забувайте заглядати в "Біологічний тлумачний словник", що поданий у додатку 4.

Успіхів вам у навчанні!
Автори

Підручники автора: Шабатура М.Н.

Біологія 9клас Матяш

ДОРОГІ ДЕВ'ЯТИКЛАСНИКИ!
Ознайомившись у попередніх класах з біологією рослин, грибів, бактерій і тварин, цього року ви здобуватимете знання про природу людини, її організм, особливості поведінки.

Ваш віковий період - юнацький - є визначальним у виборі професійного шляху. тож і прагнення пізнати себе зростає. Для життєвого самовизначення і самореалізації потрібне здоров’я. А щоб зберегти його, потрібні знання про способи його дотримання. Саме знання основ наук про людину розкриють вам особливості будови і функцій організму людини, її здоров'я і довголіття, допоможуть організувати здоровий спосіб життя.

Під час засвоєння цих знань ви переконаєтеся, що здоров'я є найбільшою індивідуальною і соціальною цінністю. Це те, що дає змогу людині активно жити; вчитися, працювати, займаюся улюбленою справою, а також краще пізнати себе, особливості свого організму. Пізнання себе, своїх психофізіологічних особливостей допоможе вам визначитися у виборі профілю навчання у старшій школі. Якщо ви серйозно захопилися біологією, у вас буде можливість поглиблено та розширено вивчати її в профілях біологічного спрямування.

З метою кращого засвоєння змісту підручника матеріал в ньому поділено на теми і параграфи. Перед параграфом є рубрики "Пригадайте", "Навчіться" і "Запам'ятайте", які націлять на те, які знання у вас уже є з інших навчальних предметів, чого ви повинні навчитися і які терміни та поняття запам'ятати.

У самому параграфі є рубрики "Варто повторити", "Світ тварин". Ці рубрики звертають вашу увагу на вже засвоєні знання, на аналогічні знання з розділу "Тварини".

У тексті параграфів, підписах під малюнками є ще й навчальні завдання. У їхній зміст закладена ваша навчальна діяльність, спрямована на вивчення тексту, аналіз змісту малюнків, на порівняння ознак, властивостей, узагальнення знань. Виконання цих завдань дасть нам змогу детальніше засвоїти навчальний матеріал, сприятиме розвиткові інтелектуальних умінь: аналізувати, порівнювати, узагальнювати, оцінювати, робити висновки, передбачати тощо.

У кінці параграфи рубрика "Узагальнимо знання" дає змогу стисло повторити вивчене. А в рубриці "Застосуйте здобуті знання" наведено контрольні завдання, виконавши які, ви перевірите засвоєння навчального матеріалу.

Завершується тема рубрикою "Самоконтроль знань з теми", у якій запропоновані різноманітні контрольні завдання з усієї теми.

Успіхів вам у пізнанні!

Підручники автора: Шакотько В.В.

Информ 10кл Ривкинд

Шановні учні!

Вивчаючи курс інформатики в 9-му класі, ви ознайомилися з основними поняттями цієї науки та опанували початкові навички роботи з апаратним і програмним забезпеченням. Ми сподіваємося, що ви зрозуміли, яку велику роль у житті сучасної людини відіграють інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), та плануєте й надалі розвивати свою ін-форматичну компетентність.
Цей підручник орієнтований на подальше вивчення вами в 10-му класі сучасних ІК-технологій, розвинення навичок використання їх у вашій навчальній і дослідницькій діяльності, у повсякденному житті. Він допоможе вам стати освіченою людиною інформаційного суспільства. Ви поглибите свої знання та вдосконалите вміння щодо роботи з текстовими документами, навчитеся створювати комп’ютерні презентації, розробляти комп’ютерні публікації, здійснювати монтаж відеофільмів. Також ви навчитеся користуватися електронними поштовими скриньками, використовувати всесвітню мережу Інтернет для спілкування в чатах і форумах, застосовувати ІКТ під час вивчення різних шкільних предметів.
Підручник розрахований на вивчення курсу інформатики в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів на рівні стандарту. Зміст підручника, послідовність і глибина викладення матеріалу повністю відповідають змісту та вимогам державної програми вивчення предмета.
Підручник складається з 4 розділів, кожний з яких поділено на кілька пунктів. Вивчення кожного розділу починається з короткого вступу, в якому зазначено, про що ви дізнаєтеся, вивчивши матеріал цього розділу.
Усі пункти побудовані за єдиною структурою. Для кращого сприймання нового матеріалу на початку пунктів наведено кілька запитань, відповіді на які допоможуть вам пригадати раніше отримані відомості. У пунктах містяться детально пояснений теоретичний матеріал і опис технології опрацювання даних засобами ІКТ, наведені алгоритми та приклади здійснення основних операцій. Означення, правила і твердження, на які потрібно звернути особливу увагу, запам’ятати їх, розміщені на
У кінці кожного пункту розміщені за-
питання для самоперевірки (^Рі отриманих вами знань і набір різнорів-невих практичних завдань для відпрацювання навичок роботи . Практичні завдання |И| підібрані таким чином, щоб послідовно і цілеспрямовано формувати у вас досконалі навички роботи з програмним забезпеченням, уміння самостійно розв’язувати навчальні задачі з використанням ІКТ, розвивати творче мислення.

Для кожного запитання і завдання визначено рівень складності, який позначається так:

° - початковий і середній рівні,

•    — достатній рівень,

*    — високий рівень.

Ті завдання, що позначені Дф, передбачені для опрацювання у парах або невеликих групах. Позначками виділені завдання, які автори рекомендують для роботи вдома, а позначками ^ — запитання та завдання, що стосуються додаткового матеріалу.

Також у підручнику розміщено інструкції до 11 обов’язкових практичних робіт, результат виконання яких повинен продемонструвати рівень засвоєння вами відповідного навчального матеріалу. У кінці підручника наведено словничок, яким ви можете скористатися під час узагальнення теми, у ході підготовки домашніх завдань тощо.

Для полегшення сприйняття вами навчального матеріалу автори намагалися унаочнити підручник схемами, таблицями, екранними копіями, до підручника включені яскраві приклади для демонстрації основних положень інформатики. Додаткові рубрики підручника:

«Для тих, хто хоче знати більше»,
«Цікаві факти з історії»,
«Додаткові джерела інформації»

сприятимуть кращому розумінню та глибшому засвоєнню вами основ науки. Завдяки цьому підручник можна використовувати і для самостійного опанування матеріалу.

Автори пропонують он-лайн підтримку вивчення курсу інформатики 10-го класу на сайті \у\у\у.а11іп1.аі.иа, де вчителі та учні зможуть знайти файли-заготовки для виконання практичних завдань, додаткові матеріали до окремих тем, поспілкуватися з авторами на форумі, залишити свої відгуки та пропозиції в гостьовій книзі.

Отже, успіхів вам у вивченні інформатики та інформаційних технологій!
З повагою, автори

Информатика 9кл Ривкинд

Шановні дев'ятикласники!

Ви розпочинаєте вивчення нового предмета - "Інформатика". Основна мета кожного шкільного предмета - підготувати вас до життя в сучасному суспільстві. Суттєвими ознаками його є високий рівень розвитку інформаційних технологій, використання комп’ютерів у всіх галузях виробництва й управління, можливість широкого доступу до інформаційних ресурсів завдяки комп’ютерним мережам тощо. Інформація стала таким самим стратегічним ресурсом, як продукти харчування, промислові товари та енергетичні ресурси. Тому сучасне суспільство називають інформаційним.

В інформаційному суспільстві важливим є рівень інформаційної культури людини, який визначається рівнем знань сучасних інформаційних технологій і вмінь застосовувати їх у навчальній і професійній діяльності, у побуті. Чим вищий рівень інформаційної культури сучасної молодої людини, тим впевненішою вона почуватиме себе в житті.

Саме підвищення рівня вашої інформаційної культури є основною метою шкільного курсу інформатики. Автори сподіваються, що вивчення курсу інформатики з використанням цього підручника буде для вас і корисним, і цікавим.

Інформатика 7 клас Ривкінд

ШАНОВНІ СЕМИКЛАСНИКИ!
Цього павчального року ви продовжите вивченпя дуже цікавого та важливого предмета - інформатики.

У попередніх класах ви вже навчилися працювати з об’єктами операційної системи комп’ютера, з графічними, текстовими та мультимедійними даними, знаходити відомості в Інтернеті, складати алгоритми для виконавця Рудий кіт.

На уроках інформатики в 7-му класі ви продовжите ознайомлення з послугами Інтернету, навчитеся користуватися електронною поштою. Для виконавця алгоритмів ви будете складати алгоритми з повторенням і розгалуженням. Ви ознайомитеся з поняттям моделі та навчитеся розробляти інформаційні моделі, створювати та використовувати електронні таблиці, будувати діаграми та інше. Уміння застосовувати набуті знання в навчальній діяльності та в життєвих ситуаціях ви відпрацюєте під час розв’язування компетентнісних задач і виконання індивідуальних навчальних проектів. І в цьому вам допоможе цей підручник.

Уміст підручника поділено на розділи. Кожний розділ складається з пунктів, які, у свою чергу, містять підпункти. На початку кожного пункту наведено запитання для повторення вивченого. Відповіді на них полегшать розуміння та засвоєння нового матеріалу.

Інформатика 8 клас Ривкінд

ШАНОВНІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ!
Ви продовжуєте вивчення цікавого та важливого предмета - інформатики.

У попередніх класах ви вже навчилися виконувати операції з об’єктами операційної системи комп’ютера, створювати інформаційні моделі, опрацьовувати графічні, текстові, числові та мультимедійні дані, шукати відомості та листуватися в Інтернеті, складати алгоритми для виконавця Рудий кіт, розв’язувати компетентнісні задачі та виконувати навчальні проекти.

На уроках інформатики у 8-му класі ви ознайомитеся з кодуванням даних, розглянете апаратне та програмне забезпечення комп’ютера, продовжите опрацьовувати текстові та числові дані, розв’язувати компетентнісні задачі. Ви навчитеся створювати файли з відео, опрацьовувати аудіодані, розробляти та виконувати програмні проекти в середовищі програмування. Уміння застосовувати набуті знання ви відпрацюєте під час виконання навчальних проектів. І в цьому вам допоможе цей підручник.

Інформатика 9 клас Ривкінд 2017

Ви продовжуєте вивчати цікавий та важливий предмет - інформатику.

У попередніх класах ви вже навчилися опрацьовувати графічні, текстові, числові та мультимедійні дані, шукати відомості та листуватися в Інтернеті, створювати програми в середовищі Lazarus, розв’язувати компетентнісні задачі та виконувати навчальні проекти.

На уроках інформатики в 9-му класі ви ознайомитеся з поняттям і видами інформаційних систем, основами інформаційної безпеки, розглянете особливості передавання даних в Інтернеті та деякі сервіси сучасного Інтернету, продовжите опрацьовувати мультимедійні та графічні дані, розробляти та виконувати програмні проекти в середовищі програмування. Ви навчитеся створювати комп’ютерні публікації, комп’ютерні моделі, персональне навчальне середовище. Уміння застосовувати набуті знання ви відпрацюєте під час розв’язування компетентнісних задач і виконання навчальних проектів. І в цьому вам допоможе цей підручник.

Підручники автора: Шатровський О.Г.

Биология 8кл Базанова

Підручник, який ви тримаєте у руках поведе вас шляхами пізнання живої природи та її краси.

Завдяки цьому підручнику ви познайомитесь із живими організмами, процесами їхньої життєдіяльності, їхньою будовою та процесом розмноження. Також ви довідаєтесь, як змінювались тварини в процесі еволюції та зосередитесь на середовищі їх існування.

Цей підручник навчить вас розрізняти шкідливі і корисні організми, як саме впливають вони на організм людини і яку несуть користь чи загрозу. Дізнаєтесь, які тварини знаходяться на стадії знищення і які заходи для збереження та охорони потрібно застосовувати. Наш підручник поведе вас у незвідану подорож захоплюючим тваринним світом – світом самовдосконалення та пізнання.

Підручники автора: Шахова К.О.

Зарубіжна література 10кл Наливайко

ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА

Дорогі десятикласники, цього року ви вивчатимете світову літературу XIX ст,, ознайомитеся з творчими шляхами таких видатних письменників, як Стендаль і Бальзак, Діккенс і Вітмен, Достоевський і Толстой, Золя і Уайльд, Некрасов і Верлен, прочитаєте їхні найкращі твори, що увійшли до скарбниці духовної культури людства. Багато з цих творів, зокрема "Червоне і чорне*, "Гобсек", "Пригоди Олівера Твіста", "Злочин і кара", "Анна Каретна*, своєю появою засвідчили утвердження нової художньої системи - реалізму. Література середини XIX ст. характеризується тісним взаємозв’язком між реалістичними й романтичними тенденціями, однак найголовніше те, що її наскрізною ідеєю є любов і співчуття до людини. Саме тому твори красного письменства позаминулого століття формують особистість з високими моральними принципами, здатну самостійно мислити й творчо діяти. Література цього періоду не лише розкривала глибинний зміст повсякденного життя та без остраху аналізувала найгостріші конфлікти своєї доби, а й сягала універсальних, вічних проблем людського існування. Ось чому твори великих майстрів слова XIX ст. суголосні сучасності й здатні збагачувати наше уявлення про світ і місце людини в ньому.

Створюючи підручник, який ви тримаєте в руках, автори виходили з того, що література пов’язана з життям суспільства, з його історією, але не є їхнім прямим відбитком. Зв’язок між літературою і суспільним життям опосередковується громадською та індивідуальною свідомістю, ідеологією та психологією, ментально-емоційними комплексами, зрештою усією духовною культурою тієї чи іншої епохи, Дійсність, її конфлікти й виклики породжують думки, емоції, судження, пристрасті, які набувають у літературі завершеного художнього втілення як у вигляді "відображення життя у формах самого життя", що характерно передусім для реалістичної та натуралістичної літератури, так і у формах символічних, алегоричних, з використанням міфологічних, історичних, фантастичних образів і мотивів, що притаманно романтизму та іншим нереалістичним літературним напрямам і течіям.

У 10-му класі ви ознайомитеся не лише з літературою середини XIX ст., а й з творами, написаними на межі ХІХ-ХХ ст. У цей період, що визначається як окрема доба в історії культури, розвиток літератури урізноманітнюється, виникають нові течії (імпресіонізм, натуралізм, неоромантизм, символізм та інші) і кожна з них вносить свої теми й барви в мистецтво слова.

Підручник, за яким ви протягом року вивчатимете світову літературу, написано відповідно до чинної навчальної програми академічного рівня для класів суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного й спортивного напрямів. Він складається з трьох частин.

Частина перша *3 літератури реалізму" містить оглядову статтю й п’ять розділів, присвячених творчості видатних прозаїків XIX ст. - Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Діккенса, Ф. Достоєвського, Л. Толстого. У частині другій, що має назву "Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини XIX ст.", вияскравлюється розвиток лірики в зазначений період. Ця частина складається з оглядової статті й п’яти розділів, які ознайомлюють, відповідно, з творчістю М. Некрасова, В. Вітмена,Ш. Бодлера, а також з поезією найяскравіших французьких символістів П. Верлена й А. Рембо. Частина третя - "Роман ранньомодерністської доби" - знову повертає нас до царини прози, але вже такої, що фіксує нове світовідчуття, нову естетику й новий спосіб художнього мислення, які активно формувалися на межі ХІХ-ХХ ст. До неї увійшли вступна стаття й два основних розділи, присвячених творчості Е, Золя й О. Уайльда.

У кожному з розділів нарис про письменника, що містить аналіз окремих його творів, структурований за основними рубриками - "Віхи життя, віхи творчості* та "Відкрита книга". їх доповнюють додаткові рубрики "Точки дотику з Україною", "Подробиці", назви яких чітко вказують на різновид вміщеної в них інформації. Окрім "монографічних" тем (тобто нарисів про письменників і їхні твори), до підручника включено й огляди, марковані рубрикою "Сторінками історії літератури". Опрацювання цих матеріалів особливо важливе для учнів філологічного профілю, однак, на нашу думку, буде корисним і для учнів інших гуманітарних напрямів, оскільки передбачає формування засадничих уявлень про перебіг літературного й загальнокультурного процесів у XIX ст.

Окремо варто сказати про рубрику "Скарбниця філолога", яка має на меті не лише окреслити "профільний* аспект викладених у загальних розділах знань і розширити філологічну ерудицію, а й репрезентувати твори, які є знаковими для літератури XIX ст. До їхнього числа належать, зокрема, романи "Пермський монастир" Стендаля, "Батько Горіо" О. де Бальзака, "Великі сподівання" Ч. Діккенса, "Ідіот" Ф. Достоєвсько-го, "Війна і мир" Л. Толстого, оповідання А. Чехова, поезії Ф. Тютчева, А. Фета й С. Малларме. Рубрика "Скарбниця філолога" розрахована на учнів філологічного профілю й усіх тих, хто цікавиться зарубіжною літературою і хоче поглибити своє уявлення про неї.

Наприкінці кожної теми подано диференційовані за чотирма рівнями запитання і завдання для самоконтролю, а також теми самостійних досліджень,рефератів, творів і проектів, призначених для мультимедійної презентації. З урахуванням орієнтації на інтерактивні засоби навчання до системи запитань і завдань включено також такі, що передбачають роботу в парах і групах. Окрім того, до запитань і завдань, розроблених для академічного рівня, додаються запитання і завдання для філологічного профілю. Сподіваємося, усе це допоможе вам в опануванні програмового матеріалу.

Бажаємо успіху й задоволення від вивчення курсу світової літератури в 10-му класі!

Автори

Підручники автора: Швець В.О.

Геометрія 10 клас Біляніна

Шановний старшокласнику!
Науково-технічний прогрес досить стрімко змінює характер існуючих професій і приводить до появи нових, які більшою мірою вимагають уважності, кмітливості та швидкості реакції працюючих. Отже, найважливішим завданням навмання стає виховання логіки мислення, засвоєння загальних методів наукового дослідження.

Звичайно, розв’язання цієї проблеми значною мірою залежить від стану засвоєння математики. Тому математика - базова дисципліна. Вона - основа для успішного вивчення і засвоєння багатьох спеціальних дисциплін у різних галузях.

Пропонуємо тобі новий підручник "Геометрія. 10 клас" академічного рівня, який містить навчально-практичний матеріал вивчення навколишнього світу, адже геометрія як наука - один із специфічних засобів його відображення.

Ти вже знаєш, що шкільний курс геометрії розділено на 2 частини: планіметрію та стереометрію. Цей підручник є початком вивчення стереометрії " науки, яка вивчає фігури та їхні властивості в просторі. Він складається із 7 модулів, структура яких є такою: назва модуля, його короткий зміст і характеристика цілей вивчення; виклад теоретичного матеріалу зі зразками розв’язання; вправи, складені відповідно до чотирьох рівнів складності; задачі прикладного змісту; історичний матеріал у рубриці "З літопису геометрії"; запитання для самоконтролю; тест для самоконтролю.

Зразки розв’язання задач мають додаткове пояснення у формі "Чому саме так?". Це допоможе тобі орієнтуватися в змісті задачі та вибирати спосіб її розв’язування.

Модулі 1 і 7 містять матеріали для узагальнення та систематизації відповідних курсів планіметрії та вивченого в 10 класі. Тому виклад їх теоретичного матеріалу носить більш інформаційний характер, ніж усі інші модулі. Розрізнити рівень складності задач початкового, середнього, достатнього і високого рівнів допоможуть відповідні позначки: "°", "°°", """, "~". У більшості випадків задачі початкового та середнього рівнів ми пропонуємо в тестовій формі. Такі задачі можна виконувати усно або письмово.

Запитання та тести самоконтролю допоможуть тобі повторити та закріпити вивчене в модулі, підготуватися до певного виду контролю. Окремі завдання рубрики "Прикладні задачі" ми наводимо або з вказівками, або з повним розв’язанням. Життя ставитиме перед тобою нові задачі, але сподіваємося, що твої знання, набуті в школі, дадуть змогу їх завжди розв’язувати якісно.

Рубрика "З літопису геометрії" вміщає історичний розвиток геометрії в Стародавній Греції, Стародавньому Єгипті, Азії, Європі тощо. Очевидно, що геометрія є наукою не штучною, а природною і необхідною для життя. Вона виникла з потреб людини. Геометрія - це практика, логіка, фантазія! За словами М. В. Ломоносова, "геометрія -володарка всіх розумових винаходів".

Бажаємо тобі успіхів у навчанні!
Автори

Підручники автора: Швидько Г.К.

Історія Укр 8кл Швидько Чорнобай

Передмова

Період історії України ХVІ-ХVІІІ ст., який вивчається у 8-му класі, надзвичайно цікавий розмаїттям подій, явищ, історичних осіб, радикальних суспільно-політичних і культурних змін. Водночас він є дуже складним для вивчення. Українські землі одночасно знаходилися в складі різних держав, що передбачає й особливості їхнього розвитку. Український народ не мав у цей період своєї державності, але вже визрівали умови для боротьби за її відродження. Це відбулося в середині XVII ст., коли внаслідок Національно-визвольної війни українського народу було створено козацьку державу.

Матеріал курсу охоплює три періоди історії України: литовсько-польський, козацький та частково імперський, а за внутрішньою ознакою суспільного розвитку - початковий етап її новітньої історії.

На початку XVI ст. українські землі входили до складу різних держав. З кінця XIV ст. Галичина перебувала під владою Польщі, Закарпаття - Угорщини, Буковина - Молдовського князівства, Чернігово-Сіверщина і Слобожанщина — Московської держави. Більшість же українських земель належала Великому князівству Литовському.

Оскільки одночасно українські землі перебували під владою декількох держав з різним державним устроєм, системою господарювання і суспільних відносин, культурою, то дати повний огляд подій і процесів практично неможливо в межах відведених навчальних годин. Тому в підручнику відповідно до програми висвітлено лише основні історичні віхи, які свідчать про поступальний розвиток суспільства в зазначений період.

Завданням курсу є вивчення шляхів і рівня розвитку українського народу в конкретних політичних умовах. У підручнику розглядаються питання соціально-економічні (господарство, становище різних категорій населення, відносини між станами тощо), релігійні, культурні, політичні чинники, які сприяли розгортанню боротьби українського народу за національне визволення і формування власної держави, аналізуються причини її втрати.

Структуру курсу побудовано за хронологічно-проблемним принципом з урахуванням особливостей історичних процесів у рамках одного і того самого періоду на різних територіях України. Адже були періоди, коли на цих територіях відбувалися абсолютно різні події і процеси.

Методологічною основою курсу є принципи історизму, об’єктивності та системності, тобто виявлення закономірностей і розгляд явищ у їх розвитку в конкретних історичних умовах, правдиве висвітлення подій минулого, аргументована оцінка явищ, подій та діяльності історичних постатей, формування цілісного уявлення про історичний процес. Він спрямований на те, щоб зацікавити учня історією своєї держави, і дає йому змогу отримати додаткову інформацію з інших джерел. Матеріал структуровано і підібрано таким чином, щоб учні усвідомили зв’язки між явищами й процесами в часі та просторі. У підручнику подано практичні заняття, які поглиблюють вивчений у відповідному розділі матеріал, надаючи йому образності сприйняття і доказовості оцінок.

Пункти з текстом на кольоровому тлі не є обов’язковими для вивчення кожним учнем. У кожному параграфі підручника вміщено рубрику «Згадайте!». За її допомогою учні пригадають раніше вивчений матеріал, який буде корисним під час засвоєння нової теми. Рубрика «Робота в групах» передбачає формування у класі двох та більше груп з метою обговорення поставленого завдання. Рубрика «Поміркуйте!» спонукає учнів проаналізувати вивчений матеріал і дати йому свою оцінку. У підручнику використано ще один метод надання історичної інформації учневі. Під рубрикою «Це цікаво!» розкривається історія виникнення деяких слів, термінів та їхнє значення в різний час. «Ключові поняття та постаті» ставлять за мету з’ясувати, чи належним чином учні засвоїли зміст параграфа. Наприкінці кожного розділу розміщено «Узагальнення до розділу», щоб перевірити набуті знання. На форзацах підручника подано «Хронологію основних подій української історії».

История Укр 8кл Швидько

ВСТУП

Історія України ХVІ-ХVІІІ ст., яка вивчається у 8 класі, надзвичайно цікава розмаїттям подій, явищ, історичних осіб, радикальних суспільно-політичних і культурних змін. Водночас вона являє собою й дуже складний для вивчення час. Адже українські землі в цю епоху одночасно знаходилися в складі різних держав, що передбачає й особливості їх розвитку. Український народ не мав на початку періоду, який вивчається, своєї державності, але вже визрівали умови для боротьби за її відродження. Це відбулося в середині XVII ст,, коли внаслідок Національно-визвольної війни українського народу було створено козацьку державу.

Матеріал курсу охоплює три періоди історії України: литовсько-польський, козацький та частково імперський, а за внутрішньою ознакою суспільного розвитку — початковий етап її новітньої історії.

На початку XVI ст. українські землі входили до складу різних держав. З кінця XIV ст, Галичина перебувала під владою Польщі, Закарпаття - Угорщини, Буковина - Молдавського князівства, Чернігово-Сіверщина і Слобожанщина - Московської держави. Більшість же українських земель належала Великому князівству Литовському.

Оскільки одночасно українські землі перебували під владою декількох держав з різним державним устроєм, системою господарювання суспільних відносин, культурою, то дати повний огляд подій і процесів практично неможливо в рамках відведених навчальних годин. Тому в підручнику висвітлені лише основні історичні віхи, які свідчать про поступальний розвиток суспільства у зазначений період.

Завданням курсу є вивчення шляхів і рівня розвитку українського народу в конкретних політичних умовах. У ньому розглядаються питання соціально-економічні (господарство, становище різних категорій населення, відносини між станами тощо), релігійні, культурні, визрівання чинників, які сприяли розгортанню боротьби українського народу за національне визволення і формування власної держави, аналізуються причини її втрати.

Підручники автора: Шищенко П.Г.

География 8кл Шищенко

Дорогі друзі!

Географія відкриває вам Землю, країни і людей, які їх населяють, ознайомлює з розмаїттям довкілля і далеких країв, допомагає відчути себе в просторі застерігає від необережного ставлення до природи. У молодших класах ви дізналися про особливості природи материків та океанів. Настав час, глибше пізнати і свою власну державу. Ви живете на території, що мас різноманітні багатства, у звичних для вас природних умовах. Це ваш рідний край - ваша Батьківщина! Звичайно, ви вже багато знаєте про неї. А ще більше дізнаєтесь, коли вивчатимете фізичну географію України,

Пізнавати свою країну вам допоможе підручник з фізичної географії України. У вступній частині висвітлюється, що і як вивчає фізична географія України, як формувалася територія нашої незалежної держави. У розділі «Україна та її географічні дослідження» розповідається про природно-географічне розташуйння країни, джерела географічної інформації та географічні дослідження в Україні. У розділі «Загальна характеристика природних умов і ресурсів України» розкрито особливості рельєфу, будови надр, клімату, поверхневих і підземних вод України, пояснюються також закономірності поширення ґрунтів, рослинності і тваринного світу, їх використання та охорони. Вивчаючи матеріал розділу «Природні комплекси і фізико-географічне районування», ви ознайомитеся з поняттям «ландшафт», особливостями природних зон мішаних лісів, лісостепу і степу, а також з Українськими Карпатами, Кримськими торами, Чорним і Азовським морями. У розділі «Використання природних умов і ресурсів та їх охорона розглядаються геоекологічна Ситуація в Україні, проблеми охорони природних умов і ресурсів.

Матеріал тем кожного розділу містить поняття і терміни, тлумачення яких наведено на спеціальних «блокнотних аркушах». Для перевірки засвоєння матеріалу наприкінці параграфів пропонуються запитання і завдання, серед яких - запитання для повторення, творчі завдання та практичні роботи. Крім того, додається список літератури для докладного вивчення деяких тем. Ваші знання будуть глибшими, якщо матеріал підручника ви доповнюватимете інформацією з географічних атласів, карт, довідників, енциклопедій, з творів географів- крзєзнавців, мандрівників, письменників і художників, з періодичних видань, телепередач та Інтернету. Хай напутніми словами у вивченні географії України будуть проникливі слова поета Василя Симоненка: «Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе!».

Підручники автора: Шкіль М.І.

Алгебра 11кл Шкиль

Під час вивчення теорії границь доводиться користуватися модулем дійсного числа. З цим поняттям ви вже зустрічалися в шкільному курсі алгебри. Тут це питання розглядаємо більш ґрунтовно.

Означення. Модулем дійсного числа а називається число а, якщо а ^ 0, і протилежне йому число —а, якщо а < 0.

Модуль числа а позначається символом |а| і читається «модуль числа о». Отже, за означенням:
а)
Таким чином, щоб знайти |а|, слід спочатку встановити знак числа ау після чого за формулою (1) визначити ]а|.
-3,14| = тг — 3,14; |3,14 — ж\ = —(3,14 — іг) = 7Г — 3,14.
З геометричної точки зору, модуль числа а означає від-
стань точки числової осі з абсцисою а до точки відліку 0.
Справді, якщо а > 0, то відповідна точка А числової осі лежить справа від точки 0 на відстані а = |а|.Якщоа < 0, то точка А міститься на числовій осі зліва від точки 0 на відстані —а = |а|.

Міркуючи аналогічно, можна показати, що |Ь — а| виражає відстань між точками В і А числової осі, абсциси яких дорівнюють відповідно Ь і а.