Підручники автора: Чайченко Н.Н.

Хімія 10 клас Буринська

Юні друзі!

Ви успішно завершили навчання в основній школі і, мабуть, уже визначились, за яким напрямом продовжувати навчання у старшій школі, визначили й своє ставлення до хімії як навчального предмета.

Якщо ви маєте бажання обрати майбутню професію, пов’язану з використанням хімічних знань, відтак обираєте певний хімічний профіль- біолого-хімічний, хіміко-технологічний, агрохімічний тощо, то цей підручник саме для вас. У ньому розкриваються відомості про хімічні елементи та їхні сполуки на профільному рівні. При цьому здійснюється опора на загальнотеоретичні знання, яких ви набули під час вивчення хімії в основній школі.

Однак цих знань недостатньо, щоб глибше пізнати особливості хімічних елементів та їхніх сполук, зрозуміти й пояснити залежність між складом, будовою, властивостями, застосуванням і способами добування найважливіших речовин. Тому курс хімії 10 класу починається з повторення основних теоретичних питань, які вивчалися у попередніх класах, їх зміст поглиблюється, а обсяг - збільшується.

Особлива увага в підручнику приділяється хімії елементів, ролі елементів та їх сполук у здоров’ї людини та матеріальному житті суспільства. Ці питання розглядаються практично в кожному розділі. Про добування важливих для розвитку суспільного господарства речовин ви дізнаєтесь з окремого розділу "Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин", де приділяється увага й охороні навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами.

Одним із найсуттєвіших чинників, що забезпечують успіх у засвоєнні навчального матеріалу, є самостійна робота, передусім робота з підручником. Відтак нагадаємо вам, як саме потрібно працювати з підручником.

Підручники автора: Чебанова О.Є.

Зарубіжна література 10кл Звиняцьковський

Шановні друзі!

Перед вами підручник, автори якого поставили собі за мету розкрити закономірності й особливості розвитку одного з видів мистецтва — літератури.

Розвиток письменства завжди пов'язаний із розвитком читацтва. XIX століття — Золотий Вік літератури, коли читання стає масовим. Однак процес читання літератури ніколи не переривався, його розвиток продовжується і сьогодні.

У цьому навчальному році, яків минулому, основний зміст наших студій складатимуть історія літератури, літературний процес. У ході літературного процесу відбуваються становлення і розвиток літературних (художніх) напрямів.

Однак літературний напрям — це суто зовнішня, історична спільність літературних явищ, зумовлена подібністю духовних і соціальних чинників естетичної еволюції. Внутрішньо така єдність може і повинна характеризуватися подібністю індивідуальних стилів письменників, що тяжіють до одного напряму. Тоді говорять про великий стиль, або стиль епохи. Скажімо, романтизм — це літературний напрям і великий стиль епохи романтизму, тобто кінця XVIII — першої половини XIX століть. У XIX столітті літературні напрями урізноманітнюються, що пов'язано з невпинним зростанням свободи вибору для індивіда. Так, саме в епоху романтизму постає новий художній напрям — реалізм. У період розквіту реалізму (друга половина XIX століття) виникають натуралізм, імпресіонізм і символізм.

Читання самих художніх творів важливіше, ніж читання про них. Читач читає конкретну книжку конкретного автора. Автори підручника теж читачі — і готові не тільки поділитися з вами своїми знаннями, думками з приводу прочитаного, а й пропонують вам вступити в дискусію. Запитання та завдання у підручнику спрямовані на те, щоб викликати вас на диспут, дати змогу ВИСЛОВИТИ власні оцінки твору, обґрунтувавши свої твердження.

Література як мистецтво не існує не лише без читача, а й без обговорення творів між читачами. Дуже часто в таке обговорення художнього твору вступає і його автор. Однак один з парадоксів мистецтва полягає у тому, що коли мистецький твір завершено, його автор втрачає над ним будь-яку владу. Його подальша доля залежить від сприйняття читачів, слухачів, глядачів... У школі ви дізнаєтеся, як саме слід читати художні твори певної доби і що корисного для нашого життя можна звідти почерпнути. Отже, мета вивчення літератури полягає не в тому, аби засвоїти прийняті тлумачення, а в тому, щоб виробити більш-менш прийнятні.

Пушкін говорив, що письменника слід оцінювати лише за тими законами, "які він сам над собою визнає". Зміна цих законів в основному і відбувається у формі розвитку літературних напрямів. Ваше завдання — пізнати ці закони щодо XIX століття: їх мінливість, а не сталість. Гнучкість читацького сприйняття і вміння одержувати естетичне задоволення — це і є культура читання. А культуру не можна знати — тільки мати. Так само і літературу: читаючи, ти ніби привласнюєш собі певний досвід, він уже твій і ніхто не може його в тебе відібрати. Але ж привласнити цей досвід для тебе або замість тебе не зможе жоден підручник... Отже, наше завдання хоча й подвійне (бути і довідником, і співрозмовником), проте досить скромне.

Бажаємо успіхів у навчанні, — автори підручника.

Підручники автора: Чепурко О.М.

Зарубіжна літ 8кл Півнюк

Шановні восьмикласники!

Новий навчальний рік продовжить ваші захопливі подорожі світом зарубіжної літератури. Ви ознайомитеся з такими пам’ятками, як Веди, Біблія, Коран, усвідомите їх вагомий вплив на становлення та розвиток світової літератури.
Попереду цікава мандрівка теренами античності: ви побуваєте в Давній Трої, дізнаєтеся про трагічну долю фіванського царя Едіпа, вирушите на кораблі «Арго» по золоте руно. Вас чекають зустрічі з легендарними Гомером, Сапфо, Есхілом, Софоклом, Вергілієм та іншими представниками античної словесної культури.
Ознайомитеся ви і з літературою доби Середньовіччя: вершинними зразками китайської, персько-таджицької, західноєвропейської лірики, французьким героїчним епосом, творчістю видатного італійського поета Дайте Аліг’єрі.
Добу Відродження представлено в підручнику іменами видатних майстрів пера Франческо Петрарки, Джованні Боккач-чо, Мігеля де Сервантеса, Вільяма Шекспіра.
Знаючи, якою людиною був письменник, у який час писав, ви краще усвідомите характер і вчинки героїв, глибше зрозумієте проблематику творів. Читаючи художні твори, не забувайте про підказки, вміщені перед текстами: вони допоможуть вам зосередитися на найважливішому. Звертайтеся до рубрики «Для допитливих», яка вміщує матеріали для поглиблення знань.
Як і в підручниках для 5-7 класів, великого значення надано крилатим висловам письменників, зразкам образотворчого мистецтва, що створюють колорит певної доби. Окремою рубрикою — «Художня галерея епохи» — об’єднано шедеври світового мистецтва і подано коментар до них.

Поповнять ваші знання про закономірності художнього слова статті про літературні жанри з виокремленими головними особливостями творів чи жанрів.
Користуйтеся літературознавчим словником, уміщеним наприкінці книги.
Бажаємо вам успіхів на шляху до пізнання таїни художнього слова!
Автори

Підручники автора: Чернікова Л.А.

Информ 10кл Ривкинд

Шановні учні!

Вивчаючи курс інформатики в 9-му класі, ви ознайомилися з основними поняттями цієї науки та опанували початкові навички роботи з апаратним і програмним забезпеченням. Ми сподіваємося, що ви зрозуміли, яку велику роль у житті сучасної людини відіграють інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), та плануєте й надалі розвивати свою ін-форматичну компетентність.
Цей підручник орієнтований на подальше вивчення вами в 10-му класі сучасних ІК-технологій, розвинення навичок використання їх у вашій навчальній і дослідницькій діяльності, у повсякденному житті. Він допоможе вам стати освіченою людиною інформаційного суспільства. Ви поглибите свої знання та вдосконалите вміння щодо роботи з текстовими документами, навчитеся створювати комп’ютерні презентації, розробляти комп’ютерні публікації, здійснювати монтаж відеофільмів. Також ви навчитеся користуватися електронними поштовими скриньками, використовувати всесвітню мережу Інтернет для спілкування в чатах і форумах, застосовувати ІКТ під час вивчення різних шкільних предметів.
Підручник розрахований на вивчення курсу інформатики в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів на рівні стандарту. Зміст підручника, послідовність і глибина викладення матеріалу повністю відповідають змісту та вимогам державної програми вивчення предмета.
Підручник складається з 4 розділів, кожний з яких поділено на кілька пунктів. Вивчення кожного розділу починається з короткого вступу, в якому зазначено, про що ви дізнаєтеся, вивчивши матеріал цього розділу.
Усі пункти побудовані за єдиною структурою. Для кращого сприймання нового матеріалу на початку пунктів наведено кілька запитань, відповіді на які допоможуть вам пригадати раніше отримані відомості. У пунктах містяться детально пояснений теоретичний матеріал і опис технології опрацювання даних засобами ІКТ, наведені алгоритми та приклади здійснення основних операцій. Означення, правила і твердження, на які потрібно звернути особливу увагу, запам’ятати їх, розміщені на
У кінці кожного пункту розміщені за-
питання для самоперевірки (^Рі отриманих вами знань і набір різнорів-невих практичних завдань для відпрацювання навичок роботи . Практичні завдання |И| підібрані таким чином, щоб послідовно і цілеспрямовано формувати у вас досконалі навички роботи з програмним забезпеченням, уміння самостійно розв’язувати навчальні задачі з використанням ІКТ, розвивати творче мислення.

Для кожного запитання і завдання визначено рівень складності, який позначається так:

° - початковий і середній рівні,

•    — достатній рівень,

*    — високий рівень.

Ті завдання, що позначені Дф, передбачені для опрацювання у парах або невеликих групах. Позначками виділені завдання, які автори рекомендують для роботи вдома, а позначками ^ — запитання та завдання, що стосуються додаткового матеріалу.

Також у підручнику розміщено інструкції до 11 обов’язкових практичних робіт, результат виконання яких повинен продемонструвати рівень засвоєння вами відповідного навчального матеріалу. У кінці підручника наведено словничок, яким ви можете скористатися під час узагальнення теми, у ході підготовки домашніх завдань тощо.

Для полегшення сприйняття вами навчального матеріалу автори намагалися унаочнити підручник схемами, таблицями, екранними копіями, до підручника включені яскраві приклади для демонстрації основних положень інформатики. Додаткові рубрики підручника:

«Для тих, хто хоче знати більше»,
«Цікаві факти з історії»,
«Додаткові джерела інформації»

сприятимуть кращому розумінню та глибшому засвоєнню вами основ науки. Завдяки цьому підручник можна використовувати і для самостійного опанування матеріалу.

Автори пропонують он-лайн підтримку вивчення курсу інформатики 10-го класу на сайті \у\у\у.а11іп1.аі.иа, де вчителі та учні зможуть знайти файли-заготовки для виконання практичних завдань, додаткові матеріали до окремих тем, поспілкуватися з авторами на форумі, залишити свої відгуки та пропозиції в гостьовій книзі.

Отже, успіхів вам у вивченні інформатики та інформаційних технологій!
З повагою, автори

Информатика 9кл Ривкинд

Шановні дев'ятикласники!

Ви розпочинаєте вивчення нового предмета - "Інформатика". Основна мета кожного шкільного предмета - підготувати вас до життя в сучасному суспільстві. Суттєвими ознаками його є високий рівень розвитку інформаційних технологій, використання комп’ютерів у всіх галузях виробництва й управління, можливість широкого доступу до інформаційних ресурсів завдяки комп’ютерним мережам тощо. Інформація стала таким самим стратегічним ресурсом, як продукти харчування, промислові товари та енергетичні ресурси. Тому сучасне суспільство називають інформаційним.

В інформаційному суспільстві важливим є рівень інформаційної культури людини, який визначається рівнем знань сучасних інформаційних технологій і вмінь застосовувати їх у навчальній і професійній діяльності, у побуті. Чим вищий рівень інформаційної культури сучасної молодої людини, тим впевненішою вона почуватиме себе в житті.

Саме підвищення рівня вашої інформаційної культури є основною метою шкільного курсу інформатики. Автори сподіваються, що вивчення курсу інформатики з використанням цього підручника буде для вас і корисним, і цікавим.

Інформатика 7 клас Ривкінд

ШАНОВНІ СЕМИКЛАСНИКИ!
Цього павчального року ви продовжите вивченпя дуже цікавого та важливого предмета - інформатики.

У попередніх класах ви вже навчилися працювати з об’єктами операційної системи комп’ютера, з графічними, текстовими та мультимедійними даними, знаходити відомості в Інтернеті, складати алгоритми для виконавця Рудий кіт.

На уроках інформатики в 7-му класі ви продовжите ознайомлення з послугами Інтернету, навчитеся користуватися електронною поштою. Для виконавця алгоритмів ви будете складати алгоритми з повторенням і розгалуженням. Ви ознайомитеся з поняттям моделі та навчитеся розробляти інформаційні моделі, створювати та використовувати електронні таблиці, будувати діаграми та інше. Уміння застосовувати набуті знання в навчальній діяльності та в життєвих ситуаціях ви відпрацюєте під час розв’язування компетентнісних задач і виконання індивідуальних навчальних проектів. І в цьому вам допоможе цей підручник.

Уміст підручника поділено на розділи. Кожний розділ складається з пунктів, які, у свою чергу, містять підпункти. На початку кожного пункту наведено запитання для повторення вивченого. Відповіді на них полегшать розуміння та засвоєння нового матеріалу.

Інформатика 8 клас Ривкінд

ШАНОВНІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ!
Ви продовжуєте вивчення цікавого та важливого предмета - інформатики.

У попередніх класах ви вже навчилися виконувати операції з об’єктами операційної системи комп’ютера, створювати інформаційні моделі, опрацьовувати графічні, текстові, числові та мультимедійні дані, шукати відомості та листуватися в Інтернеті, складати алгоритми для виконавця Рудий кіт, розв’язувати компетентнісні задачі та виконувати навчальні проекти.

На уроках інформатики у 8-му класі ви ознайомитеся з кодуванням даних, розглянете апаратне та програмне забезпечення комп’ютера, продовжите опрацьовувати текстові та числові дані, розв’язувати компетентнісні задачі. Ви навчитеся створювати файли з відео, опрацьовувати аудіодані, розробляти та виконувати програмні проекти в середовищі програмування. Уміння застосовувати набуті знання ви відпрацюєте під час виконання навчальних проектів. І в цьому вам допоможе цей підручник.

Інформатика 9 клас Ривкінд 2017

Ви продовжуєте вивчати цікавий та важливий предмет - інформатику.

У попередніх класах ви вже навчилися опрацьовувати графічні, текстові, числові та мультимедійні дані, шукати відомості та листуватися в Інтернеті, створювати програми в середовищі Lazarus, розв’язувати компетентнісні задачі та виконувати навчальні проекти.

На уроках інформатики в 9-му класі ви ознайомитеся з поняттям і видами інформаційних систем, основами інформаційної безпеки, розглянете особливості передавання даних в Інтернеті та деякі сервіси сучасного Інтернету, продовжите опрацьовувати мультимедійні та графічні дані, розробляти та виконувати програмні проекти в середовищі програмування. Ви навчитеся створювати комп’ютерні публікації, комп’ютерні моделі, персональне навчальне середовище. Уміння застосовувати набуті знання ви відпрацюєте під час розв’язування компетентнісних задач і виконання навчальних проектів. І в цьому вам допоможе цей підручник.

Підручники автора: Чорнобай П.О.

Історія Укр 8кл Швидько Чорнобай

Передмова

Період історії України ХVІ-ХVІІІ ст., який вивчається у 8-му класі, надзвичайно цікавий розмаїттям подій, явищ, історичних осіб, радикальних суспільно-політичних і культурних змін. Водночас він є дуже складним для вивчення. Українські землі одночасно знаходилися в складі різних держав, що передбачає й особливості їхнього розвитку. Український народ не мав у цей період своєї державності, але вже визрівали умови для боротьби за її відродження. Це відбулося в середині XVII ст., коли внаслідок Національно-визвольної війни українського народу було створено козацьку державу.

Матеріал курсу охоплює три періоди історії України: литовсько-польський, козацький та частково імперський, а за внутрішньою ознакою суспільного розвитку - початковий етап її новітньої історії.

На початку XVI ст. українські землі входили до складу різних держав. З кінця XIV ст. Галичина перебувала під владою Польщі, Закарпаття - Угорщини, Буковина - Молдовського князівства, Чернігово-Сіверщина і Слобожанщина — Московської держави. Більшість же українських земель належала Великому князівству Литовському.

Оскільки одночасно українські землі перебували під владою декількох держав з різним державним устроєм, системою господарювання і суспільних відносин, культурою, то дати повний огляд подій і процесів практично неможливо в межах відведених навчальних годин. Тому в підручнику відповідно до програми висвітлено лише основні історичні віхи, які свідчать про поступальний розвиток суспільства в зазначений період.

Завданням курсу є вивчення шляхів і рівня розвитку українського народу в конкретних політичних умовах. У підручнику розглядаються питання соціально-економічні (господарство, становище різних категорій населення, відносини між станами тощо), релігійні, культурні, політичні чинники, які сприяли розгортанню боротьби українського народу за національне визволення і формування власної держави, аналізуються причини її втрати.

Структуру курсу побудовано за хронологічно-проблемним принципом з урахуванням особливостей історичних процесів у рамках одного і того самого періоду на різних територіях України. Адже були періоди, коли на цих територіях відбувалися абсолютно різні події і процеси.

Методологічною основою курсу є принципи історизму, об’єктивності та системності, тобто виявлення закономірностей і розгляд явищ у їх розвитку в конкретних історичних умовах, правдиве висвітлення подій минулого, аргументована оцінка явищ, подій та діяльності історичних постатей, формування цілісного уявлення про історичний процес. Він спрямований на те, щоб зацікавити учня історією своєї держави, і дає йому змогу отримати додаткову інформацію з інших джерел. Матеріал структуровано і підібрано таким чином, щоб учні усвідомили зв’язки між явищами й процесами в часі та просторі. У підручнику подано практичні заняття, які поглиблюють вивчений у відповідному розділі матеріал, надаючи йому образності сприйняття і доказовості оцінок.

Пункти з текстом на кольоровому тлі не є обов’язковими для вивчення кожним учнем. У кожному параграфі підручника вміщено рубрику «Згадайте!». За її допомогою учні пригадають раніше вивчений матеріал, який буде корисним під час засвоєння нової теми. Рубрика «Робота в групах» передбачає формування у класі двох та більше груп з метою обговорення поставленого завдання. Рубрика «Поміркуйте!» спонукає учнів проаналізувати вивчений матеріал і дати йому свою оцінку. У підручнику використано ще один метод надання історичної інформації учневі. Під рубрикою «Це цікаво!» розкривається історія виникнення деяких слів, термінів та їхнє значення в різний час. «Ключові поняття та постаті» ставлять за мету з’ясувати, чи належним чином учні засвоїли зміст параграфа. Наприкінці кожного розділу розміщено «Узагальнення до розділу», щоб перевірити набуті знання. На форзацах підручника подано «Хронологію основних подій української історії».