Підручники автора: Савченко В.Ф.

Фізика 11кл Коршак

Дорогий друже!

Цією книжкою завершується шкільний курс фізики, який ти вивчав упродовж чотирьох років. За цей час ти оволодів основними поняттями і законами фізики, навчився досліджувати фізичні явища і процеси, застосовувати набуті знання для пояснення явищ природи, розв'язувати задачі. Сподіваємось, що набуті знання і досвід знадобляться тобі в подальшій діяльності. Адже ти живеш у сучасному високотехнологічному суспільстві, де науковий світогляд і відповідний стиль мислення є основою комфортного, безконфліктного співіснування людини і природи, чинником соціально-економічного прогресу. Світ техніки і високих технологій, у якому живе сучасна людина, вимагає від кожного з нас якщо не глибокого знання тих процесів, що відбуваються довкола, то хоча б розуміння їхньої природи і передбачення наслідків, до яких можуть призвести нехтування законами природи, невігластво і неосвіченість. Фізика, як насамперед світоглядна наука, формує мислення, озброює загальнонау-ковими методами пізнання, які потрібні кожній людині незалежно від її фаху чи особливостей професійної діяльності.

Як відомо, підручник рівня стандарту зорієнтований на ті обов'язкові результати навчання, яких повинні досягти всі, хто закінчує середню школу. Разом з тим автори свідомі того, що дехто з вас буде складати іспит з фізики під час зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), необхідного для вступу у вищі навчальні заклади. Тому деякі теми ми розширили і доповнили тими відомостями з фізики, які потрібні за програмою ЗНО, Вони позначені зірочкою або виділені як матеріал для додаткового читання.

В одинадцятому класі ти поглиблюватимеш свої знання з електричних явищ, оптики, атомної і ядерної фізики. Набуті раніше знання на цьому етапі навчання фізики отримають теоретичне узагальнення, розширене трактування і сприятимуть формуванню цілісності уявлень про фізичну картину світу.

Щоб полегшити тобі орієнтування в тексті і поліпшити засвоєння навчального матеріалу, автори зберегли ті позначення, які використовувалися в підручнику для 10 класу.

Фізика 9 клас Коршак

Дорогий друже!
Цим підручником завершується вивчення фізики в основній школі, що є фундаментом для її поглибленого і профільного вивчення у старшій школі чи в інших загальноосвітніх та професійних навчальних закладах.

Тут ти ознайомишся з цікавими і важливими для практики електромагнітними явищами, з найважливішими уявленнями фізики атомів та їх основними застосуваннями в галузі ядерної енергетики, важливими для розвитку твоїх уявлень про фізичну картину світу, про науково-технічний прогрес.

У ході вивчення матеріалу ти здобудеш ґрунтовні знання про електромагнітне поле, електричний струм та його закономірності, про те, як проводять електричний струм різні середовища, як попередити ураження струмом, що можуть статися при користуванні ним.

Ще матимеш величезне задоволення від самостійного дослідження фізичних явищ під час виконання лабораторних робіт, навчишся користуватись електричними приладами, ознайомишся з методами наукового пізнання.

Бажаємо тобі успіхів у набутті знань про природу, техніку, технології, в оволодінні вмінням застосовувати набуті знання!
Автори

Фізика 10 клас Коршак

Дорогий друже!
Упродовж трьох років ти вивчав фізику, оволодівав її основними поняттями і законами, досліджував фізичні явища і процеси, застосовував набуті знання для пояснення явищ природи, розв’язував задачі та виконував лабораторні роботи. Усе це дало можливість тобі сформувати науковий світогляд, виробити відповідний стиль мислення, що допоможе тобі у навчанні і здійсненні пізнавальної діяльності.

Фізика - це основа природничих наук. Її поняття і методи досліджень використовуються в осягненні сутності природничо-наукової картини світу. Тому фізика вважається світоглядною наукою, яка формує мислення людини, озброює її загальнонауковими методами пізнання, що потрібні кожній людині незалежно від її фаху чи особливостей професійної діяльності.

Сьогодні ти починаєш новий етап навчання, пов’язаний з підготовкою до свідомого вибору власного життєвого шляху, обранням майбутньої професії. Залежно від цього ти вивчатимеш фізику на різних рівнях опанування предмета. На обов’язковому рівні ти засвоїш основні закономірності перебігу фізичних явищ і процесів, у загальних рисах уявлятимеш фізичний світ, усвідомиш роль фізичних знань у житті людини і суспільному розвитку. На більш високому, академічному рівні передбачається глибше засвоєння фізичних законів і теорій, необхідне для широкого застосування та цілісного уявлення про природничо-наукову картину світу. У підручнику частина матеріалу подана для додаткового читання. Він необхідний для учнів, які хочуть глибше опанувати шкільний курс фізики, ніж того вимагає обов’язковий рівень, зокрема для тих, хто обиратиме фізику під час зовнішнього незалежного оцінювання.

У десятому класі ти вивчатимеш механіку і молекулярну фізику. На цьому етапі навчання фізики набуті раніше знання про механічні і теплові явища будуть теоретично узагальнені та поглиблені, одержать розширене трактування і сприятимуть опануванню наступних розділів фізики.

Підручники автора: Садкіна В.І.

Географія 9 клас Садкіна

Підручник пропонує нову активну форму вивчення навчального матеріалу. Для опрацювання нової теми потрібно не тільки прочитати підручник, але й виконати завдання, запропоновані у тексті в різних формах, Вічні вставки блакитного кольору призначені для самостійної роботи над матеріалом під час вивчення нової теми. Ці завдання виконуються з використанням відповідної карти атласа чи інших джерел інформації (схема, таблиця, малюнок тощо) або ж мають творчий характер. Вони також містять запитання краєзнавчого характеру, які дозволять співвідносити матеріал на різних просторових рівнях — від загальноукраїнського до місцевого.
Географічні задачі призначені для початкового закріплення знань за темою та розширення географічного світосприйняття. За своїм наповненням вони можуть мати як теоретичний, так 1 практичний характер. Географічні задачі різноманітні за змістом, рівнями складності й творчості. Тема закінчується контрольними запитаннями, які узагальнюють матеріал,
Соціогеографічний практикум — новий тип завдання, який ставить за мету розкрити зв'язок матеріалів навчального курсу із реаліями сучасного життя. Як правило, відповідь на таке завдання на може бути короткою, уривчастою та однозначною. Завдання практикуму — викликати цікавість до проблеми, спонукати до дискусії, обговорення, вміти довести свою точку зору, обґрунтувати особисте бачення розв’язання проблеми. Виконуючи завдання соціогеографічного практикуму, скористайтесь порадами батьків або інших дорослих.
Наявний у підручнику ілюстративний матеріал (схеми, малюнки та фотографії) теж потрібно розглядати ях нетекстові елементи, які несуть дидактичне навантаження. До цих складових підручника додано запитання, які доповнюють запропонований матеріал або мають посилання на нього в тексті.
Для повторення опрацьованого матеріалу (якщо розділ великий за обсягом, теми згруповано за логічним принципом) пропонуються запитання за чотирма рівнями складності. ЦІ запитання можуть бути базовими для проведення підсумкового контролю або підготовки учнів до нього. Для більш ефективної підготовки до етапу контролю знань та повторення матеріалу призначене резюме за матеріалами теми "Коротко про головне".
Підручник містить "Термінологічний покажчик", у якому вказано сторінки, на яких можна знайти основні поняття курсу. У "Додатках" зібрано досить значний за обсягом матеріал статистичного характеру. 
Бажаємо успіхів у навчанні!

Підручники автора: Сак Т.В.

Природа 4 клас Гільберг

Любий друже!
У четвертому класі ти отримаєш нові знання про Всесвіт. Навчишся орієнтуватися на місцевості за допомогою Сонця, компаса і місцевих ознак. А за допомогою плану і карти розв’язуватимеш навчальні та життєві ситуації. Дізнаєшся про природу материків та океанів планети Земля. Більше довідаєшся про природні багатства України - корисні копалини, водойми, ґрунти - й ознайомишся з природними зонами.

Підручник допоможе тобі дізнатися про тіла й речовини, їхні властивості; про різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною.

Твої успіхи у вивченні природи залежатимуть і від уміння працювати з підручником. Розглянь умовні позначення. Підручник поділено на теми, а теми - на параграфи. Запитання на початку кожного параграфа допоможуть відновити в пам’яті вивчене раніше. Нові терміни і поняття виділено в тексті шрифтом. У кінці кожного параграфа є запитання для самоперевірки та висновки, які допоможуть тобі логічно пов’язати основні частини параграфа й узагальнити прочитане. Опрацьовуючи текст, звертайся до малюнків, фотографій і карт атласу. Вони також є важливим джерелом інформації.

"Бібліотечка природодослідника" розширить твої знання про природу. Практичні завдання допоможуть перевірити перебіг природних процесів і явищ, навчать їх пояснювати, робити висновки. Працюючи над навчальними проектами, ти навчишся користуватися різними джерелами інформації, готувати й демонструвати презентації, оцінювати власну діяльність, співпрацювати в малій групі.

Сподіваємося, що вивчати природознавство тобі буде цікаво, а здобуті знання знадобляться в наступних класах і загалом у житті. Бажаємо тобі успіхів!

Підручники автора: Самойлюкевич І.В.

Англ 9кл Калинина

Підручник "Your English Self" для учнів 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів відповідає новітнім вимогам викладання англійської мови. Він є складовою нового навчально-методичного комплекту з англійської мови, до якого також входять зошит, книга для вчителя і компакт-диск.

У підручнику представлено матеріали з 5 розділів (Цпііа). Кожен із них — це цікава сфера спілкування. Завдяки окремій частині підручника — «А Сгова СиІІигаІ Веайег» — учні мають змогу прочитати захоплюючі оповідання британських, американських і канадських авторів.

Англійський 11кл Калініна

Dear English language learner!

Welcome back to school! This year you are going to study an academic course of English.

We want you to enrich your knowledge in the subjects across the Curriculum as well as to speak and to write their content. We hope you will enjoy practising your English through learning more from history, geography, social studies, literature, computing, music, etc.

You can start with the revision of what you have learnt previously, using the introductory lessons "Getting Started". In each of the six forthcoming units, you will find contemporary academic and conversational English materials which will enable you to develop your communicative competence in listening, reading, speaking and writing. The conversation warmups "Go Ahead” and the pronunciation warm-ups “Rhyme and Reason” can help you to brush up your English on the basis of everyday situations, quotes and poems.

“Your Helping Hand" will truly appear your helping hand in revising your grammar and learning new grammatical items. To upgrade your lexical competence, you are recommended to use the higher-level vocabulary practices in the parts “Enrich Yourself!” and “Work your Wisdom!”. Make sure you pay attention to the differences in meaning and form between some British English (BrE) and American English (AmE) words. Your Language Portfolio is meant to assist you in developing your reading, listening and writing skills in different domains (personal, public, educational and occupational). Try your hand at creating projects in various formats ranging from a poster to a brochure, from an SMS exchange to a house model. You can make them from the point of view of your future profession(s) — that of a historian, a geographer, a psychologist, a computer programmer, a philosopher, and the like.

Reading makes a full man, you know. With this coursebook, you will certainly benefit from reading all sorts of authentic materials (popular and scientific articles, manuals, announcements, journals, etc.). To analyse them thoroughly, please, use the tasks “In-depth Language Study" in your workbook.

Англійська 10кл Калініна

Dear English language learner!

Welcome back to school! This year you are going to study an academic course of English.

We want you to enrich your knowledge in the subjects across the Curriculum as well as to speak and to write their content. We hope you will enjoy practising your English through learning more from history, geography, social studies, literature, computing, music, etc.

You can start with the revision of what you have learnt previously, using the introductory lessons “Getting Started". In each of the six forthcoming units, you will find contemporary academic and conversational English materials which will enable you to develop your communicative competence in listening, reading, speaking and writing. The conversation warm-ups “Go Ahead" and the pronunciation warm-ups “Rhyme and Reason” can help you to brush up your English on the basis of everyday situations, quotes and poems.

“Your Helping Hand” will truly appear your helping hand in revising your grammar and learning new grammatical items. To upgrade your lexical competence, you are recommended to use the higher-level vocabulary practices in the parts “Enrich Yourself” and “Work your Wisdom”. Make sure you pay attention to the differences in meaning and form between some British English (BrE) and American English (AmE) words. Your Language Portfolio is meant to assist you in developing your reading, listening and writing skills in different domains (personal, public, educational and occupational). Try your hand at creating projects in various formats ranging from a poster to a brochure, from an SMS exchange to a house model. You can make them from the point of view of your future professlon(s) — that of a historian, a geographer, a psychologist, a computer programmer, a philosopher, and the like.

Reading makes a full inan, you know. With thiscoursehook, you will certainly benefit from reading all sorts of authentic materials (popular and scientific articles, manuals, announcements, journals, etc.). To analyse them thoroughly, please, use the tasks “In-depth Language Study” in your workbook.

There is ample opportunity for you to learn both language and culture in the sections "Culture Comparison", "Across Cultures" and "A Cross-cultural Reader". Importantly, it may prevent you from behaving like a bull in a china shop abroad.

Do you want to test yourself in order to find out your level of language acquisition? Then go to the "Test Yourself" section at the end of each unit.

Hopefully, this coursebook will help you to get a good command of Academic and Conversational English.

Thank you and Good luck to you!

The Authors

Підручники автора: Свербілова Т.Г.

Зарубіжна література 10кл Звиняцьковський

Шановні друзі!

Перед вами підручник, автори якого поставили собі за мету розкрити закономірності й особливості розвитку одного з видів мистецтва — літератури.

Розвиток письменства завжди пов'язаний із розвитком читацтва. XIX століття — Золотий Вік літератури, коли читання стає масовим. Однак процес читання літератури ніколи не переривався, його розвиток продовжується і сьогодні.

У цьому навчальному році, яків минулому, основний зміст наших студій складатимуть історія літератури, літературний процес. У ході літературного процесу відбуваються становлення і розвиток літературних (художніх) напрямів.

Однак літературний напрям — це суто зовнішня, історична спільність літературних явищ, зумовлена подібністю духовних і соціальних чинників естетичної еволюції. Внутрішньо така єдність може і повинна характеризуватися подібністю індивідуальних стилів письменників, що тяжіють до одного напряму. Тоді говорять про великий стиль, або стиль епохи. Скажімо, романтизм — це літературний напрям і великий стиль епохи романтизму, тобто кінця XVIII — першої половини XIX століть. У XIX столітті літературні напрями урізноманітнюються, що пов'язано з невпинним зростанням свободи вибору для індивіда. Так, саме в епоху романтизму постає новий художній напрям — реалізм. У період розквіту реалізму (друга половина XIX століття) виникають натуралізм, імпресіонізм і символізм.

Читання самих художніх творів важливіше, ніж читання про них. Читач читає конкретну книжку конкретного автора. Автори підручника теж читачі — і готові не тільки поділитися з вами своїми знаннями, думками з приводу прочитаного, а й пропонують вам вступити в дискусію. Запитання та завдання у підручнику спрямовані на те, щоб викликати вас на диспут, дати змогу ВИСЛОВИТИ власні оцінки твору, обґрунтувавши свої твердження.

Література як мистецтво не існує не лише без читача, а й без обговорення творів між читачами. Дуже часто в таке обговорення художнього твору вступає і його автор. Однак один з парадоксів мистецтва полягає у тому, що коли мистецький твір завершено, його автор втрачає над ним будь-яку владу. Його подальша доля залежить від сприйняття читачів, слухачів, глядачів... У школі ви дізнаєтеся, як саме слід читати художні твори певної доби і що корисного для нашого життя можна звідти почерпнути. Отже, мета вивчення літератури полягає не в тому, аби засвоїти прийняті тлумачення, а в тому, щоб виробити більш-менш прийнятні.

Пушкін говорив, що письменника слід оцінювати лише за тими законами, "які він сам над собою визнає". Зміна цих законів в основному і відбувається у формі розвитку літературних напрямів. Ваше завдання — пізнати ці закони щодо XIX століття: їх мінливість, а не сталість. Гнучкість читацького сприйняття і вміння одержувати естетичне задоволення — це і є культура читання. А культуру не можна знати — тільки мати. Так само і літературу: читаючи, ти ніби привласнюєш собі певний досвід, він уже твій і ніхто не може його в тебе відібрати. Але ж привласнити цей досвід для тебе або замість тебе не зможе жоден підручник... Отже, наше завдання хоча й подвійне (бути і довідником, і співрозмовником), проте досить скромне.

Бажаємо успіхів у навчанні, — автори підручника.

Підручники автора: Свідерський Ю.Ю.

Історія України 7 клас Свідерський

Шановні семикласники!

Україна - велика й прекрасна європейська держава з багатою й цікавою історією. Відомо, що Батьківщину, як і матір, не вибирають, вона - одна на все життя, тому знати про неї, а отже, і про себе, варто якомога більше. Допомагає в цьому історія - наука, яка значною мірою формує світогляд людини.

Іноді можна почути, що "історія - це минуле, далеке, те, що не стосується сьогодення". Насправді це не так: історичні знання допомагають робити свідомий вибір, передбачати майбуття, вести дискусії, залучаючи аргументи, які можуть спростувати перекручення, дати оцінку тим чи іншим подіям. Поза сумнівом, усе це вимагає знань і досвіду, яких набувають не лише на уроках, а й самостійно за допомогою позакласного читання, додаткових навчальних матеріалів, аналізу історичних фактів.

Ви тримаєте в руках підручник з історії України. Навчатися за ним, сподіваємося, буде цікаво й легко. Готуючись до уроку історії, насамперед потрібно прочитати відповідний параграф. Зміст параграфа поділено на частини, які також мають свій номер і назву, - це свого роду зупинки в часі.

В оповіді про події минулого виділені імена історичних осіб, назви місця події та дати, а також нові терміни, пояснення яких подається на берегах сторінки. Слова або речення, що мають особливе значення, виділені курсивом.

Запитання та завдання на початку параграфа (після його назви) нагадають уже відоме вам і допоможуть осягнути нове. Завдання після параграфа, що позначені зірочкою (*), потребують особливої вашої уваги, вони складніші, ніж інші. Є в підручнику й уривки з історичних джерел (рубрика "Документи свідчать)". Історичні ціка-винки, що вміщені в рубриці "Цікаво знати", - це історичні реконструкції, вони наповнять життям скупі документальні описи. Ще в підручнику є додатки: хронологічна таблиця та короткий словник необхідних вам історичних термінів.

Підручники автора: Семенюк Г. Ф.

Українська література 10кл Семенюк

Дорогі десятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов'язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропивницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що обумовлюють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, її європейськості. Виникали нові естетичні явища: натуралізм, модернізм та його стильові течії — символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.

Українська література поступово завойовувала європейське визнання. Її пропагандистами на Заході були Марко Вовчок, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий, англійська письменниця Етель Ліліан Войнич, польська поетеса Марія Конопніцька. Польська письменниця Еліза Ожешко писала про українську літературу: "Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна". Читачів вражали моральна краса народу у творах Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, універсалізм Івана Франка і Лесі Українки.

Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації.

Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосувати їх під час аналізу творів.

Українська література 11кл Семенюк

Дорогі одинадцятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури XX—початку XXI століття. Красне письменство цього періоду утверджувалось як національно-самобутнє і пройняте гуманістичними духовними цінностями. У центрі творів митців слова — людина, її світ, радощі і страждання, невдачі і перемоги, віра і надія. Саме людинознавчий вимір, утвердження добра як дії, пошуки смислу буття героїв визначають пафос української літератури цього періоду.

В 11 класі ви ознайомитеся з літературним процесом в Україні, який відбувався у складних умовах соціально-політичних подій, утвердження плюралізму естетичних поглядів, напрямів та заборон на вільний самовияв творчості митців слова. Перед вами постане яскрава картина національного відродження 20—30-х років XX століття, утвердження модернізму та його стильових течій: неоромантизму, символізму, імпресіонізму, експресіонізму, футуризму, авангардизму, неокласицизму, сюрреалізму та інших. Художньо багатовимірною є творчість "шістдесятників" та сучасних постмодерністів. Ви відкриєте для себе і літературу української діаспори, яка подається у підручнику в контексті єдиного художнього процесу. Дізнаєтеся, що застосовуючи різні світоглядні системи і творчі методи, орієнтуючись на кращі традиції рідної та світової літератур, українські письменники здійснили вагомі художні відкриття.

Перед вами постануть духовні вершини національного письменства. Ви пізнаєте українську словесність XX століття і як самодостатній естетичний феномен, і як історичне явище. Оглядові розділи дають цілісне уявлення про шляхи розгортання літературного процесу, стильове і жанрове багатство красного письменства. У статтях про митців висвітлено життєвий і творчий шлях письменника, проаналізовано вершинні твори, визначено жанрову і стильову природу творів. Ці розділи сформують ваші уявлення про закономірності становлення української літератури, розвинуть естетичний смак і навчать мислити. Запитання і завдання згруповано в рубрика:

Словникова робота — має на меті засвоєння літературознавчих термінів і понять, які поглиблюють теоретичний рівень вашої освіти, розуміння літератури як процесу, де мають своє місце роди, жанри, стильові течії.

Підсумуйте прочитане — передбачає закріплення знань про життя і творчість письменника, про ідейно-художній зміст програмових творів, особливості літературного процесу, стильові напрями в українській літературі.

Поміркуйте — розвиває уміння учня аналітично мислити, самостійно осмислювати і логічно викладати свої судженя.

Аналізуємо твір — формує навички самостійно аналізувати художній текст, проникати в його ідейно-тематичну, сюжетно-композиційну та художню своєрідність.

Робота в парах: — один учень ставить запитання іншому, а після відповіді рецензує її, уточнює, доповнює. Однокласники стежать за діалогом, можуть поглиблювати їхні судження. Такий діалог навчає культури спілкування, уміння викладати матеріал, стежити за повнотою відповіді, за необхідності доповнюючи її, роз’яснюючи незрозумілі аспекти твору сусідові по парті.

Робота в групах — сприяє колективному висвітленню проблеми, складанню й обговоренню найадекватнішого варіанта відповіді, про що доповідає один з учнів від групи.

Міжпредметні паралелі — розширюють горизонт розуміння українського письменства у зв’язку з історичними обставинами, у світовому контексті літературних явищ.

Мистецька скарбниця — поглиблює розуміння художнього твору у світлі суміжних мистецтв — живопису, музики, театру, кіно, архітектури.

Перевірте себе — запропоновані тести сприяють повторен-Л ню й систематизації знань з літератури.
Отже, на вас чекає наполеглива, але цікава праця, яка формує уміння самостійно здобувати знання, орієнтуватися в широкому морі словесності, розкривати свої філологічні здібності. Успіхів і натхнення вам!
Автори

Українська література 10кл стандарт Семенюк

Дорогі десятикласникиї
У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов’язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропив-ницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що спричиняють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, її євро-пейськості. Виникали нові естетичні явища: натуралізм, модернізм та його стильові течії — символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.

Українська література поступово завойовувала європейське визнання. її пропагандистами на Заході були Марко Вовчок, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий, англійська письменниця Етель Ліліан Войнич, польська поетеса Марія Конопніцька. Польська письменниця Еліза Ожешко писала про українську літературу: « Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна». Читачів вражали моральна краса народу у творах Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Ольги Коби-лянської, універсалізм Івана Франка і Лесі Українки.

Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації, які ставить життя перед кожним.

Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосовувати їх.

Отже, на вас чекає наполеглива, але цікава праця, яка формує уміння самостійно здобувати знання, орієнтуватися в широкому морі словесності, розкривати свої філологічні здібності. Успіхів і натхнення вам!

Автори

Підручники автора: Серебряков В.В.

Биология 8кл Серебряков

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Сьогодні ви починаєте вивчати новий розділ біології - науку про тварин — зоологію. Мабуть, важко уявити собі життя без цих істот: хтось із вас утримує вдома собак або котів, декоративних пташок чи акваріумних риб. Усі вони - представники царства Тварини. Наш підручник ознайомить вас з різноманітним і цікавим світом тварин, що мешкають на планеті Земля, і насамперед з мешканцями нашої Батьківщини - України. Ви дізнаєтеся про види, від яких людина має чималу користь, а також про ті, що завдають шкоди 'її господарству, переносять збудників небезпечних захворювань, про зв’язки тварин між собою й довкіллям.

Сподіваємося, що цей підручник не тільки дасть вам нові знання, а й допоможе краще зорієнтуватися в інформації, отриманій доза школою, підкаже, як краще застосовувати ці знання у своєму подальшому житті.

Текст підручника поділено на розділи, теми та окремі параграфи. Рубрики «Варто пригадати», «Ключові слова та поняття», «Коротко про головне» допоможуть вам краще засвоїти новий матеріал. Рубрики «Поміркуйте» та «Творче завдання» призначені для тих з вас, хто хоче глибше зрозуміти складний світ живої природи. Назва рубрики «Хочете знати більше?» говорить сама за себе. Після кожної теми вміщено тести для перевірки засвоєних знань, а також запитання підвищеної складності. Вони допоможуть краще підготуватися до підсумкових уроків. Важливим компонентом вивчення природи є лабораторні роботи, під час виконання яких ви набудете відповідних практичних навичок.

Отже, успіху вам у навчанні та нових відкриттів у світі живої природи!

Біологія 6 клас Остапченко

ДОРОГІ ШЕСТИКЛАСНИКИ!
Підручник, який ви тримаєте в руках, ознайомить вас з різноманіттям одноклітинних та багатоклітинних організмів, насамперед рослин і грибів.

Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне і підтверджувати його прикладами.

Прочитайте назву теми та інформацію про те, про що ви в ній дізнаєтеся і чого зможете навчитися. Зверніть увагу на запитання рубрики "Пригадайте" перед параграфом. Відповівши на них, ви пригадаєте матеріал, засвоєний на попередніх уроках або з курсу природознавства 5 класу. Так вам буде легше сприйняти новий матеріал. Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них.

У тексті параграфів ви можете натрапити на рубрику "Цікаво знати, що...". Це цікава і пізнавальна інформація, яка доповнює основний текст. За її допомогою ви розширите свої знання з біології та із суміжних дисциплін.

У рубриці "Сторінка майбутнього біолога" наведено додатковий матеріал для поглибленого вивчення.

У кінці кожного параграфа в рубриці "Поповніть свій біологічний словник" наведено нові для вас поняття або ті, які потрібно пам’ятати, оскільки вони є основними під час вивчення курсу біології в 6 класі і в наступних класах.

Після параграфів є блок стислої інформації, зібраної в рубрику "Узагальнимо знання", та завдання й запитання для перевірки здобутих знань. Також і в самому тексті параграфів, і після них вам пропонуються різноманітні практичні завдання.

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть лабораторні дослідження, практичні роботи, дослідницький практикум. Вони дадуть вам змогу здобути важливі практичні вміння, які ви зможете застосовувати у своєму повсякденному житті. Дослідницький практикум передбачає роботу в позаурочний час із допомогою дорослого.

Сподіваємося, що підручник допоможе вам краще орієнтуватись у різноманітному світі живих істот, навчить відрізняти корисні та шкідливі для людини організми, підкаже, як застосовувати набуті знання у повсякденному житті. Маємо надію, що завдяки біології ви навчитеся дбайливо ставитися до живої природи й усього навколишнього світу.

Щиро зичимо вам успіхів у навчанні та нових відкриттів у різноманітному й цікавому світі живих істот!

Біологія 7 клас Остапченко

Дорогі семикласники!
Сьогодні ви починаєте вивчати новий розділ біології - науку про тварин - зоологію. Мабуть, важко уявити життя без цих істот: хтось із вас утримує вдома собак або котів, декоративних пташок чи акваріумних риб. Наш підручник ознайомить вас з різноманітним і цікавим світом тварин, що мешкають на планеті Земля, і насамперед в Україні. Ви дізнаєтеся про види тварин, від яких людина має чималу користь, а також про ті, що завдають шкоди господарству, переносять збудників небезпечних захворювань, про зв’язки тварин між собою і з довкіллям.

Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне й підтверджувати його прикладами. Прочитайте назву теми та інформацію про те, що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на запитання рубрики "Пригадайте". Вони допоможуть вам пригадати матеріал, вивчений раніше, і краще засвоїти новий.

Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них, знаходьте всі позначені елементи. До малюнків, що ілюструють різноманітність певної групи тварин, намагайтеся продовжити запропонований перелік, орієнтуючися на власний досвід. Доповнюйте матеріал параграфів цікавою інформацією з енциклопедій, Інтернету, науково-популярних книжок, передач і відеофільмів. Це розширить ваш кругозір, допоможе глибше зрозуміти навколишній світ і своє місце в ньому.

Після кожного параграфа є рубрика "Біологічний словничок". У ній виділено нові для вас терміни й поняття. Зверніться до них ще раз, повторіть їхнє значення. Надалі це допоможе вам у вивченні нового матеріалу.

Основна частина параграфів завершується рубрикою "Узагальнення знань". Прочитавши текст цієї рубрики, ви легко пригадаєте ключові моменти нового матеріалу, вивченого на уроці.

Не оминайте увагою рубрики "Перевірте здобуті знання", "Обговоріть у групах", "Для допитливих і кмітливих", "Творче завдання". Запитання і завдання, запропоновані в них, допоможуть розвинути вміння користуватися додатковою інформацією, навички працювати в групах, зіставляти факти й висловлювати власні судження, знаходити закономірності у природних явищах тощо.

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть практичні роботи та лабораторні дослідження. Під час їх виконання ви набуватимете важливих наукових умінь і навичок.

Сподіваємося, що за допомогою цього підручника ви поповните свої знання з біології. Він допоможе краще зорієнтуватися в інформації, отриманій поза школою, підкаже, як застосовувати ці знання у своєму подальшому житті.

Отже, успіху вам у навчанні та нових відкриттів у світі живей природи!

Автори

Підручники автора: Сиволоб А.В.

Біологія 6 клас Костіков

Погляньте на світ довкола себе. Скрізь ви побачите неживі об'єкти І організми — живі створіння. У чому відмінність між ними? Чим відрізняється живе від неживого? У чому сутність життя? Вже багато століть людство шукає відповіді на ці прості запитання, але щоразу стикається а новими таємницями живої природи, — і пошук продовжується. Провідником людини у вивченні живого є наука біологія. Її назва походить від старогрецьких слів "біос" — життя та "логос" — слово, вчення. Зрозуміти, що вивчає біологія, вам допоможуть живі організми довкола нас — слід лише бути уважними та спостережливими.

Підручники автора: Сиротюк В.Д.

Физика 9кл Сиротюк

ЮНІ ДРУЗІ!

Ви щойно відкрили підручник, з яким працюватимете протягом навчального року. Сподіваємося, що він буде добрим помічником у вашій подорожі в країну знань про все багатство явищ навколишнього світу.

Вивчаючи фізику в попередніх класах, ви дізналися про закономірності навколишнього світу, які розкриваються в механічних, теплових і світлових явищах, про те, як результати фізичних досліджень застосовують у техніці й побуті, переконалися в необхідності уважної, вдумливої та систематичної роботи з підручником. Ви навчилися працювати з фізичними приладами, виконувати досліди і проводити спостереження.

У 9 класі ви вивчатимете електричні й магнітні явища, а також властивості речовини на рівні атома та його ядра. Теоретичний матеріал у пропонованому підручнику допоможе вам зрозуміти і пояснити ці явища. Звертайте увагу на текст, виділений жирним шрифтом. Це фізичні терміни, визначення, важливі правила і закони. їх треба пам’ятати і вміти застосовувати.

Підручник містить багато ілюстрацій, у ньому розглядаються досліди, які ви можете виконати самостійно або з допомогою вчителя, пропонуються спостереження, які допоможуть глибше зрозуміти фізичний смисл явищ, що вивчаються, «Історична довідка» у кінці кожного параграфа, без сумніву, розширить ваш кругозір.

Наприкінці кожного параграфа є запитання і завдання, відповіді на які допоможуть вам практично засвоїти викладений матеріал, закріпити формулюваня. Частина з них мають творчий характер і для відповіді потребують умінь аналізувати умови завдання, а також простежувати логічну послідовність і зв’язки в перебігу фізичних явищ. Такі завдання позначено зірочкою.

У рубриці «Розв’язуємо разом» наведено зразки розв’язань найважливіших видів задач і вправ. Підручник містить задачі, вправи і запитання різних рівнів складності: А — на закріплення і Б — творчого характеру.

Виконані вами лабораторні роботи збагатять вас поглибленим розумінням закономірностей фізичних явищ та уміннями ставити досліди і користуватися вимірювальними приладами.

Тим, хто хоче знати більше, стане в пригоді інформація, вміщена в рубриці «Це цікаво знати».

Якщо вам знадобиться дізнатися про якийсь фізичний термін або правило, скористайтеся «Словником фізичних термінів» і предметно-іменним покажчиком, що містяться в кінці підручника.

Виконуючи спостереження і досліди з фізики, будьте уважними, додержуйтеся правил безпеки.

Щасливої вам дороги до знань!

Физика 11кл Сиротюк

Юні друзі!

Ви відкрили підручник, з яким працюватимете у навчальному роді, що е завершальним у школі. Сподіваємося, він буде добрим помічником у вашій подорожі до країни знань та допоможе вам докладніше ознайомитися з явищами навколишнього світу і вибрати майбутню професію.

В 11 класі ви будете вивчати електродинаміку, коливання і хвилі, хвильову та квантову оптику, атомну і ядерну фізику. Теоретичний матеріал у пропонованому підручнику допоможе вам зрозуміти та пояснити відповідні процеси і явища, закони і теорії. Звертайте увагу на текст, виділений жирним шрифтом та кольором. Це фізичні терміни, визначення, важливі правила і закони, їх треба пам’ятати і вміти застосовувати.

Підручник містить багато ілюстрацій; у ньому розглядаються досліди, які ви можете виконати самостійно або за порадами вчителя. Вони допоможуть глибше зрозуміти фізичний зміст явищ, що вивчаються. Рубрика Це цікаво знати!" наприкінці деяких параграфів, без сумніву, розширить ваш кругозір.

Після кожного параграфа є запитання і завдання, відповіді на які допоможуть вам краще засвоїти викладений матеріал, закріпити формулювання означень, законів. Частина з них має творчий характер, потребує вмінь аналізувати умови завдання, а також простежувати логічну послідовність і зв'язки у перебігу фізичних явищ.

У рубриці "Розв’язуємо разом" наведено зразки розв’язання найважливіших типів задач. Підручник містить задачі, вправи і запитання різних рівнів складності: А — на закріплення, Б — творчого характеру.

Виконані вами лабораторні роботи і роботи фізичного практикуму збагатять вас поглибленим розумінням закономірностей фізичних явищ та вмінням ставити досліди і користуватися вимірювальними приладами.

Якщо вам знадобиться дізнатися про якийсь фізичний термін або правило, то скористайтеся Словником фізичних термінів і предметно-іменним покажчиком, що містяться наприкінці підручника.

Виконуючи спостереження і досліди з фізики, будьте уважними, додержуйтеся правил безпеки.

Намагайтеся бути максимально активними у засвоєнні матеріалу. Частіше обмінюйтеся думками щодо прочитаного зі своїми товаришами. Для з’ ясування важких і спірних питань звертайтесь, у першу чергу, до вчителя, довідників та енциклопедій. Для перевірки правильності розуміння вивченого матеріалу корисно обговорювати повідомлення, доповіді учнів, розв’язки задач.

Із самого початку налаштуйтеся на те, що вивчення фізики — це нелегка праця. Радість пізнання дається тільки як нагорода за перемогу над труднощами; її можна порівняти з радістю альпініста, який підкорив вершину. Виявіть працездатність, волю, і робота з підручником надасть вам немало радісних хвилин.

Щасливої вам дороги до знань!

Фізика 7 клас Сиротюк

Ви починаєте опановувати новий предмет - фізику. Вивчати науку фізику нелегко. Для цього потрібно ознайомитися з багатьма явищами і процесами, які відбуваються в навколишньому світі, навчитися їх пояснювати. Ви пізнаєте велику кількість об’єктів, що вас оточують у школі, на вулиці, удома, виконаєте багато дослідів і спостережень, розв'яжете чимало задач, навчитеся користуватися приладами, що застосовуються в побуті, на виробництві, у транспорті тощо.

Засвоїти фізику вам допоможе цей підручник, який буде вірним супутником протягом усього навчального року. Отже, БЕРЕЖІТЬ ЙОГО! У підручнику є багато ілюстрацій, що допоможуть краще зрозуміти матеріал, описано досліди, які ви зможете виконати самостійно або з допомогою вчителя, наведено спостереження, які допоможуть краще зрозуміти фізичний зміст явищ, що вивчаються.

Основний матеріал, який потрібно запам'ятати, виділено жирним шрифтом. Запропоновано фізичні задачі різних рівнів складності: А - на закріплення і Б - творчого характеру. У рубриці "Розв'язуємо разом" наведено зразки розв'язання задач.

Лабораторні роботи, які ви виконаєте, збагатять вас розумінням закономірностей фізичних явищ.

Фізика 8 клас Сиротюк

ЮНІ ДРУЗІ!

Ви щойно відкрили книжку, з якою працюватимете протягом навчального року. Сподіваємося, що вона задовольнить вашу природну цікавість до всього багатства явищ у навколишньому світі.

Вивчаючи фізику в 7 класі, ви, звичайно, дізналися багато нового і цікавого про закономірності навколишнього світу, природні явища, про те, як результати фізичних досліджень застосовують у техніці й побуті, переконалися в необхідності уважної, вдумливої та систематичної роботи з підручником. Ви навчилися працювати з фізичними приладами, виконувати досліди і проводити спостереження.

У підручнику, який ви тримаєте в руках, розглядаються основні закономірності механічних і теплових явищ. Теоретичний матеріал допоможе вам зрозуміти і пояснити ці явища. Звертайте увагу на слова, виділені курсивом. Це фізичні терміни, які треба запам’ятати. Правила, означення або важливі фізичні закони надруковано жирним шрифтом. їх необхідно пам’ятати і вміти застосовувати.

Підручник містить багато ілюстрацій, у ньому розглядаються досліди, які ви можете виконати самостійно або з допомогою вчителя, наведено спостереження, які допоможуть глибше зрозуміти фізичний смисл явищ, що вивчаються. "Історична довідка" у кінці кожного параграфа, без сумніву, розширить ваш кругозір.

У рубриці "Розв’язуємо задачі" наведено зразки розв’язань найважливіших видів задач і вправ. Підручник містить задачі, вправи і запитання різних рівнів складності: А на закріплення і Б - творчого характеру.

Перевірити свої знання з кожної теми вам допоможуть "Контрольні запитання", "Тестові завдання" ізавдання "Що я знаю і вмію робити", які розміщено наприкінці кожного розділу. "Фізичні задачі навколо нас" навчать вас застосовувати набуті знання на практиці.

Виконані вами лабораторні роботи збагатять вас поглибленим розумінням закономірностей фізичних явищ та уміннями ставити досліди і користуватися вимірювальними приладами.

Тим, хто хоче знати більше, стане в пригоді інформація, вміщена в рубриці "Це цікаво знати".

Якщо ви забули якийсь фізичний термін, скористайтесь "Словником фізичних термінів", що міститься в кінці підручника.

Виконуючи спостереження і досліди з фізики, будьте уважними, дотримуйтеся правил техніки безпеки.

Щасливої вам дороги до знань!

Фізика 10 клас Сиротюк

Юні друзі!

Ви щойно відкрили підручник, з яким працюватимете протягом навчального року. Сподіваємося, він буде добрим помічником у вашій подорожі до країни знань та допоможе вам докладніше ознайомитися з явищами навколишнього світу.

У 10 класі ви будете вивчати основи кінематики і динаміки, молекулярно-кінетичну теорію і термодинаміку, а також ознайомитеся з основними законами і теоріями механіки, молекулярної фізики і термодинаміки. Теоретичний матеріал у пропонованому підручнику допоможе вам зрозуміти і пояснити відповідні процеси і явища, закони і теорії. Звертайте увагу на текст, виділений жирним шрифтом. Це фізичні терміни, визначення, важливі правила і закони, їх треба пам’ятати і вміти застосовувати.

Підручник містить у собі багато ілюстрацій, у ньому розглядаються досліди, які ви можете виконати самостійно або за порадами вчителя. Вони допоможуть глибше зрозуміти фізичний зміст явищ, що вивчаються. "Історична довідка" наприкінці кожного параграфа, без сумніву, розширить ваш кругозір.

Після кожного параграфа є запитання і завдання, відповіді на які допоможуть вам практично засвоїти викладений матеріал, закріпити формулювання. Частина з них має творчий характер і для відповіді потребує умінь аналізувати умови завдання, а також простежувати логічну послідовність і зв’язки у перебігу фізичних явищ.

У рубриці "Розв'язуємо разом" наведено алгоритми і зразки розв’язання найважливіших видів задач. Підручник містить у собі задачі, вправи і запитання різних рівнів складності: А - на закріплення, Б - творчого характеру.

Виконані вами лабораторні роботи і роботи фізичного практикуму збагатять вас поглибленим розумінням закономірностей фізичних явищ та вмінням ставити досліди і користуватися вимірювальними приладами.

Тим, хто хоче знати більше, стане в нагоді інформація, що вміщена у рубриці "Це цікаво знати".

Якщо вам знадобиться дізнатися про якийсь фізичний термін або правило, то скористайтеся "Словником фізичних термінів" і предметно-іменним покажчиком, що містяться наприкінці підручника.

Виконуючи спостереження і досліди з фізики, будьте уважними, додержуйтеся правил безпеки.

Намагайтеся бути максимально активними у засвоєнні матеріалу. Частіше обмінюйтеся думками щодо прочитаного зі своїми товаришами. Для з'ясування важких і спірних питань звертайтесь, у першу чергу, до вчителя, довідників та енциклопедій. Для перевірки правильності розуміння вивченого матеріалу корисно обговорювати повідомлення, доповіді учнів, розв’язки задач.

З самого початку налаштуйтеся на те, що вивчення фізики - це нелегка праця. Радість пізнання дається тільки як нагорода за перемогу над труднощами, її можна порівняти з радістю альпініста, який підкорив вершину. Виявіть працездатність, волю, і робота з підручником надасть вам немало радісних хвилин.
Щасливої вам дороги до знань!

Фізика 9 клас Сиротюк 2017

ЮНІ ДРУЗІ!
Ви щойно розгорнули підручник, з яким працюватимете протягом навчального року. Сподіваємося, що він буде добрим помічником в опануванні фізики - науки про все багатство явищ навколишнього світу.

Вивчення фізики - це нелегка праця, адже шлях у науку завжди важкий. Радість пізнання дасться тільки як нагорода за перемогу над труднощами, її можна порівняти з почуттям альпініста, який підкорив вершину.

Будьте наполегливими та уважними. Намагайтесь якомога краще засвоїти навчальний матеріал. Частіше обмінюйтесь думками щодо прочитаного зі своїми товаришами. Для з’ясування важких і спірних питань звертайтесь, у першу чергу, до вчителя, а також використовуйте додаткові джерела інформації - довідники, енциклопедії, Інтернет тощо. Для перевірки правильності розуміння вивченого матеріалу корисно обговорювати повідомлення, доповіді учнів та ін.

У 9-му класі ви вивчатимете магнітні і світлові явища, механічні і електромагнітні хвилі, фізику атома й атомного ядра, фізичні основи атомної енергетики, взаємодію тіл, закони збереження, ознайомитеся з основними законами механіки, оптики, атомної фізики. Теоретичний
матеріал цього підручника допоможе вам зрозуміти й пояснити відповідні процеси та явища, закони і теорії. Звертайте увагу на текст, виділений жирним шрифтом. Це фізичні терміни, означення, важливі правила і закони, які треба запам’ятати і вміти застосовувати.

Підручник містить багато ілюстрацій, у ньому подано досліди, які ви можете виконати самостійно або з допомогою вчителя. Вони допоможуть глибше зрозуміти фізичний зміст явищ, що вивчаються. Рубрика "Історична довідка" розширить ваш кругозір.
Наприкінці кожного параграфа с |js|| "Запитання до вивченого", відповіді на які допоможуть вам перевірити, як ви засвоїли матеріал, а також закріпити свої знання. Деякі запитання мають творчий характер і для відповіді потребують умінь аналізувати умови завдання, а також простежувати логічну послідовність і зв’язки в перебігу фізичних явищ.

У рубриці КД "Розв’язуємо разом" наведено зразки розв’язування найважливіших видів задач. Підручник містить задачі, вправи і запитання різних рівнів складності: А - на закріплення і Б - творчого характеру.

Сім лабораторних робіт, які ви виконаєте, сприятимуть поглибленому розумінню закономірностей фізичних явищ та навчать виконувати досліди й безпечно користуватися приладами. Тим, хто хоче знати більше, стане в пригоді інформація з рубрики ^ 'g "Це цікаво знати".

Якщо виникне потреба дізнатися про якийсь фізичний термін або правило, скористайтеся "Словником фізичних термінів" та предметно-іменним покажчиком, що містяться в кінці підручника. Рубрика "Фізичні задачі навколо нас" містить задачі з проблемними ситуаціями з повсякденного життя. Щоб виконати такі завдання, потрібно застосувати фізичні знання в життєвих ситуаціях.

Виконуючи спостереження і досліди з фізики, будьте уважними, додержуйтеся правил безпеки життєдіяльності.

Щасливої вам дороги до знань!

Підручники автора: Сичова В.Т.

Укр мова 8кл Єрмоленко

Шановні восьмикласники!

Ви починаєте вивчати новий розділ науки про мову — «Синтаксис». Це слово грецького походження, означає «зв’язок», тобто синтаксис вивчає правила зв’язку слів у словосполученні, реченні, тексті.

Вам відомо, що основні одиниці синтаксису — словосполучення і речення. Якщо словосполученням передаємо зміст складного поняття, називаємо його, то реченням висловлюємо закінчену думку — стверджуємо або заперечуємо щось. Речення поєднує в єдине ціле не лише члени речення, а й встановлює зв’язок між змістом висловленого та мовцем, між мовцем І навколишнім світом. Адже ми спілкуємось і передаємо ставлення до пізнаваного за допомогою речень. Ось чому так важливо знати закони поєднання слів у реченні, будову речення, у якому є головні та другорядні члени.

Просте речення як засіб вираження закінченої думки виявляється не таким уже й простим. Ви навчитеся розрізняти повні односкладні й неповні двоскладні прості речення, переконаєтесь, як багато можемо висловити простим реченням. Воно стверджує щось, заперечує, передає настрій, емоційне ставлення мовця. Тому так важливо пізнати різницю між означено-особовими, узагальнено-особовими, неозначено-особовими, безособовими та називними реченнями. Різновидів речень — багато. А ваша увага у восьмому класі буде звернена на просте речення, ускладнене однорідними членами, вставними словами, вставленими конструкціями, відокремленими та уточнювальними членами речення.

Зміст вправ, уміщених на сторінках підручника, наявність рубрик «І пензлем, і словом», «Із бабусиної скрині, І не тільки», «Вчимося культури мови», а також художнє оформлення книги підпорядковані таким темам: «Я і родина», «Я і національна історія та культура», «Я і українська мова та література», «Я і рідна природа», «Я і мистецтво», «Я як особистість», «Я і людство».

Виконуючи вправи на повторення орфографії, ви зможете на практиці перевірити, як засвоїли написання слів, уживаних у текстах параграфів. Вправи «Усмішок» так само сприятимуть виробленню навичок правильного письма.

Успіхів вам і наснаги в навчанні!

Автори

Українська мова 11кл Єрмоленко

Шановні одинадцятикласники!

Ви, певно, часто замислюєтеся над своїм майбутнім, адже маєте вибрати професію. Природно, що дослухаєтеся до порад. Якісь із них ви сприймаєте, на якісь не реагуєте, деякі вас дратують, навіть обурюють, Чому так трапляється? Може, це залежить від форми висловленої поради або від того, хто радить? Адже ви сприймаєте мову невіддільно від мовця.

Людина захоплюється, уболіває, висловлює побажання, сумнівається, обурюється, гнівається, сміється, співчуває, аналізує, переконує, допитується — і про все це свідчить мовлене слово. У мові часто переважає раціональний чи емоційний зміст, вона може зачарувати довершеним стилем або, навпаки, засмутити численними логічними, граматичними, стилістичними помилками в устах випускника загальноосвітньої школи.

На уроках української мови та літератури ви ознайомилися з крилатими висловами про значення слова в житті людини. До них належить проста й глибока думка Ліни Костенко про те, що «всі слова уже були чиїмись, а ти їх маєш вимовити вперше». Висловлюючи думку українською мовою, кожен із вас сприяє її розвиткові.

Як важливий засіб пізнання, а також ефективного спілкування в різних професійних середовищах, мова потребує постійного поповнення індивідуального словника, засвоєння літературних норм, щоденної роботи з текстами. Поміркуйте, чи могли б ви опрацювати інформацію з багатьох галузей знань, зрозуміти зміст шкільних підручників, коли б не володіли мовою.

Функції мови — комунікативна (спілкування) і пізнавальна — тісно пов’язані між собою. Вони передбачають мовне самовираження, тобто формування мовної особистості, для якої мова є важливим інструментом інтелектуального та емоційного саморозвитку.

Кожен із вас має усвідомлювати, що належить до народу з багатовіковою оригінальною культурою, відображеною в національній мові. Якщо для щоденного спілкування людині вистачає 300-400 слів, з десяток моделей речень, ТО для пізнання культури потрібно осягнути велику кількість різноманітних текстів.

Мова виконує функції спілкування, пізнання і самовираження. Цап того щоб ці функції були ефективними, треба споріднитися з мовою, засвоїти механізми ЇЇ розвитку та дії. Крім вивчення фонетики, лексики, граматики, важливе значення має засвоєння стилістики та культури української мови, завдяки яким мовці досягають високої майстерності висловлення.

В 11 класі ви поглибите знання із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту та стилістики. Вашим постійним супутником на уроках української мови буде орфографічно-пунктуаційний практикум.

Значну увагу в підручнику приділено інформації про культуру мови, що органічно поєднана з вимогами сучасної комунікації, етикою професійного спілкування, особливостями міжкультурної комунікації.

Українська мова 9кл Єрмоленко

Шановні дев’ятикласники!

Підручник запрошує вас глибше пізнати синтаксис. Світ синтаксису — це будова словосполучення, простого, ускладненого і складного речення. Саме до складного речення з усіма його різновидами буде привернута ваша увага в дев’ятому класі.

Ви пізнаєте закони будови сполучникових і безсполучникових речень, навчитеся використовувати складносурядні й складнопідрядні сполучникові речення, розрізняти змістові відношення, що існують між частинами складних речень, перетворювати сполучникові речення в безсполучникові й навпаки, аналізувати, як розгортається думка в складному синтаксичному цілому.

Сучасну писемну мову не можна уявити без розділових знаків, без поділу тексту на абзаци. Пунктуаційні знаки, абзаци впорядковують висловлену думку, полегшують її сприймання. Виконуючи різноманітні вправи, ви навчитеся правильно ставити розділові знаки в складних реченнях з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку, використовувати види складних речень залежно від стилю й типу висловлення.

Рубрика "Готуємося до диктанту — повторюємо орфографію" привертає увагу до найважливіших правил орфографії, вивчених у попередніх класах. У ній подано дві вправи: одна пов’язана із закріпленням правила, а друга — з вибором правильного написання слів, які наявні в параграфі. Якщо виникає сумнів, як написати слово, можна ще раз прочитати текст параграфа і там знайти це слово.

У рубриці "Усміхнімось" уміщено фрази із творів старшокласників. Читаючи ці висловлювання, ви, напевно, усміхнетесь, а згодом і замислитесь, бо над їх редагуванням треба буде серйозно попрацювати.

Вправи, що передбачають роботу в групах, виділено спеціальною позначкою (*).

Тексти підручника містять цікаву українознавчу інформацію, вони розраховані не лише на пізнання національної культури, літератури, а й на самопізнання, самооцінку.

Успіхів вам у навчанні!

Автори

Українська мова 7 клас Єрмоленко

Друзі-семикласники !

З кожним роком ви вдосконалюєте свої знання з української мови. Умієте усно й письмово висловити думку, сприйняти, переказати й створити текст, грамотно оформити документ (заяву, доручення), умісте написати замітку в газету, листа товаришеві...

Ви вчитеся ставити запитання й відповідати на них, просити й дякувати, обурюватись і захоплюватись. Щоб усі ваші наміри и думки знайшли точне вираження в словах, граматичних формах і зв’язках, ви масте знати закони мови. Адже від різного мовного вбрання, у яке вдягається ваша думка, залежить, як вас чутимуть, сприйматимуть і розумітимуть, тобто залежить успіх вашого спілкування з людьми.

Мабуть, ви зрозуміли: вивчення української мови - тривалий процес. Він не обмежується здобутими знаннями про звуки мови, будову слова, творення слів, складання речень. У сьомому класі вам відкриються таємниці частин мови.

Разом із вивченням граматики ви паралельно пізнаватимете власне Я, себе як особистість, тобто відкриватимете світ і самих себе у світі.Зміст вправ, які вміщені на сторінках підручника, охоплює такі теми: "Я й українська мова і література", "Я і Батьківщина", "Я і національна культура", "Я - особистість", "Я і моя родина", "Я і школа", "Я і людство", "Я і рідна природа", "Я і мистецтво". Вони допоможуть вам опанувати зміст підручника.

На вас чекають цікаві вправи. Утомившись, ви зможете відпочити з усмішкою, прочитати мудре слово, поміркувати над значенням фразеологізмів з рубрики "Добірні зерна мови". Вам, мабуть, сподобається й відома вже рубрика "І пензлем, і словом", а також практичні поради в рубриці "Вчимося культури мови".

Тож налаштовуйтеся на цікаву розмову й корисну працю з підручником "Українська мова"!
Автори

Підручники автора: Славний П.С.

Біологія 6 клас Остапченко

ДОРОГІ ШЕСТИКЛАСНИКИ!
Підручник, який ви тримаєте в руках, ознайомить вас з різноманіттям одноклітинних та багатоклітинних організмів, насамперед рослин і грибів.

Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне і підтверджувати його прикладами.

Прочитайте назву теми та інформацію про те, про що ви в ній дізнаєтеся і чого зможете навчитися. Зверніть увагу на запитання рубрики "Пригадайте" перед параграфом. Відповівши на них, ви пригадаєте матеріал, засвоєний на попередніх уроках або з курсу природознавства 5 класу. Так вам буде легше сприйняти новий матеріал. Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них.

У тексті параграфів ви можете натрапити на рубрику "Цікаво знати, що...". Це цікава і пізнавальна інформація, яка доповнює основний текст. За її допомогою ви розширите свої знання з біології та із суміжних дисциплін.

У рубриці "Сторінка майбутнього біолога" наведено додатковий матеріал для поглибленого вивчення.

У кінці кожного параграфа в рубриці "Поповніть свій біологічний словник" наведено нові для вас поняття або ті, які потрібно пам’ятати, оскільки вони є основними під час вивчення курсу біології в 6 класі і в наступних класах.

Після параграфів є блок стислої інформації, зібраної в рубрику "Узагальнимо знання", та завдання й запитання для перевірки здобутих знань. Також і в самому тексті параграфів, і після них вам пропонуються різноманітні практичні завдання.

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть лабораторні дослідження, практичні роботи, дослідницький практикум. Вони дадуть вам змогу здобути важливі практичні вміння, які ви зможете застосовувати у своєму повсякденному житті. Дослідницький практикум передбачає роботу в позаурочний час із допомогою дорослого.

Сподіваємося, що підручник допоможе вам краще орієнтуватись у різноманітному світі живих істот, навчить відрізняти корисні та шкідливі для людини організми, підкаже, як застосовувати набуті знання у повсякденному житті. Маємо надію, що завдяки біології ви навчитеся дбайливо ставитися до живої природи й усього навколишнього світу.

Щиро зичимо вам успіхів у навчанні та нових відкриттів у різноманітному й цікавому світі живих істот!

Підручники автора: Слєпкань З.І.

Алгебра 11кл Шкиль

Під час вивчення теорії границь доводиться користуватися модулем дійсного числа. З цим поняттям ви вже зустрічалися в шкільному курсі алгебри. Тут це питання розглядаємо більш ґрунтовно.

Означення. Модулем дійсного числа а називається число а, якщо а ^ 0, і протилежне йому число —а, якщо а < 0.

Модуль числа а позначається символом |а| і читається «модуль числа о». Отже, за означенням:
а)
Таким чином, щоб знайти |а|, слід спочатку встановити знак числа ау після чого за формулою (1) визначити ]а|.
-3,14| = тг — 3,14; |3,14 — ж\ = —(3,14 — іг) = 7Г — 3,14.
З геометричної точки зору, модуль числа а означає від-
стань точки числової осі з абсцисою а до точки відліку 0.
Справді, якщо а > 0, то відповідна точка А числової осі лежить справа від точки 0 на відстані а = |а|.Якщоа < 0, то точка А міститься на числовій осі зліва від точки 0 на відстані —а = |а|.

Міркуючи аналогічно, можна показати, що |Ь — а| виражає відстань між точками В і А числової осі, абсциси яких дорівнюють відповідно Ь і а.

Підручники автора: Сліпенко А.К.

Математика 11кл Афанасьева

Дорогий юний друже!

Перед Вами підручник з предмета «Математика». Його головне призначення — допомогти Вам систематизувати, розширити і поглибити знання і уміння, які необхідні для математичного моделювання та дослідження процесів і явищ за допомогою функцій, рівнянь, похідної, інтеграла, імовірності та інших математичних об’єктів, опанувати суміжними предметами (фізикою, хімією, біологією тощо). І тим самим упевнитись у могутності математичних методів для пізнання навколишнього світу і розв’язання різних проблем.

Підручник для 11-го класу складається із семи розділів, Кожному розділу передує матеріал, що вивчався раніше і необхідний для вивчення цього розділу. Його подано у вигляді таблиць. Для забезпечення готовності до вивчення матеріалу розділу наводиться діагностичний тест.

Розділи підручника поділено на параграфи, які, в свою чергу, розчленовані на пункти. До кожного пункту подано контрольні запитання, що мають забезпечити активне засвоєння основних понять і фактів пункту в їхньому взаємозв’язку.

Викладення навчального матеріалу в кожному пункті структуроване за рівнями. На першому рівні (його позначено літерою Б) викладаються основні поняття та факти теми, хоча, найчастіше, без формальних доведень. Цей матеріал є базою для подальшого вивчення теми, більш ґрунтовного і повного.

На другому рівні (Його позначено літерою О) наводиться більш повне обґрунтування попереднього матеріалу, його розширення, наводяться приклади його застосування. Матеріал на цих двох рівнях повністю забезпечує оволодіння предметом згідно з вимогами програми рівня стандарту.

Виклад теоретичного матеріалу супроводжується розв’язанням типових задач відповідного рівня. Початок і кінець доведень тверджень та розв’язань прикладів позначено знаками.

До загальної системи задач включено вправи на повторення, що мають сприяти готовності до опанування наступним матеріалом, збереженню вмінь і навичок, сформованих при вивченні попередніх розділів.

Кожний розділ завершується матеріалом для підготовки до тематичного оцінювання, який складається із запитань для самоконтролю (з відповідями) та зразка тематичної контрольної роботи. Для повторення і систематизації навчального матеріалу розділу наведено відповідні таблиці. Кожен із розділів завершується історичним коментарем.

Підручник містить вказівки і відповіді до задач, а також предметний покажчик.

Читання книги не є легкою справою. Деякі фрагменти доведень залишені для самостійного опрацювання. Не минайте їх!

Щиро бажаємо успіхів!

Колектив авторів

Математика 10 клас Афанасьєва

Дорогий юний друже!

Перед Вами підручник а предмета "Математика", Його головне призначення - допомогти Вам систематизувати, розширити й поглибити знання і вміння, які необхідні для математичного моделювання і дослідження процесів і явищ за допомогою функцій, рівнянь та інших математичних об’єктів, опанувати суміжними предметами (фізика, хімія, біологія тощо). І тим самим упевнитись у могутності математичних методів для пізнання навколишнього світу, у розв’язанні різних проблем.

Підручник для 10 класу складається з чотирьох розділів. Кожному розділу передує матеріал, що вивчався раніше і необхідний для вивчення цього розділу. Його подано у вигляді таблиць. Для забезпечення готовності до вивчення матеріалу розділу наводиться діагностичний тест.

Розділи підручника поділено на параграфи, які, в свою чергу, розчленовані на пункти. До кожного пункту подано контрольні запитання, що мають забезпечити активне засвоєння основних понять і фактів у їхньому взаємозв’язку.

Викладення навчального матеріалу у кожному пункті структу-роване за рівнями. На першому рівні (його позначено літерою Б) викладаються найголовніші поняття, основні факти теми, хоча, найчастіше, без формальних доведень. Цей матеріал є базою для подальшого вивчення теми, більш ґрунтовного і повного.

На другому рівні (його позначено літерою О) наводиться більш повне обґрунтування попереднього матеріалу, його розширення, наводяться приклади його застосування. Матеріал на цих двох рівнях повністю забезпечує оволодіння предметом згідно з вимогами програми на рівні стандарту.

Підручники автора: Слободянюк О.М.

Зарубіжна літ 8кл Волощук

ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА

У попередніх класах ви вчилися розуміти художню літературу як мистецтво слова. Тепер, подорослішавши, маєте осягнути її як явище історичне - тобто таке, що розвивається і змінюється разом із суспільством.
Уміщені в підручнику художні твори дадуть вам загальне уявлення про перебіг літературного процесу, про своєрідність кожної художньої доби в розвитку зарубіжного письменства, про розмаїту картину літературного життя від давніх часів до XVIII ст. Завершує підручник частина «Література ХХ-ХХІ століть», у якій ви зможете ознайомитися з популярними художніми творами, пов’язаними з проблемами сучасності.
Читати вдумливо й творчо вам допоможуть різноманітні за змістом рубрики:

«Літературознавча довідка» містить визначення літературознавчих понять;
«Коментар філолога» розкриває художні й композиційні особливості творів, пояснює певні явища літературного процесу;
«Коментар архіваріуса» висвітлює зв’язки між літературою та історією;
«Український мотив» виявляє зв’язки культурних традицій різних народів з Україною та її письменством, розповідає про здобутки українських перекладачів;
«У світі мистецтва» розкриває зв’язок літератури з іншими видами мистецтва;
«Літературний навігатор» надає стислу інформацію про художні твори, які ви маєте прочитати самостійно; містить відомості про їхніх авторів, запитання й завдання для самоперевірки.

У підручнику є також рубрики для полегшення опрацювання нових тем. Перша з них - «Літературний багаж» - пропонує пригадати вивчений у попередніх класах і засвоєний самостійно матеріал. Друга -«Перед читанням» - спрямовує на творче сприйняття художнього твору. Третя - «Літературний практикум» - пропонує запитання і завдання для застосування набутих теоретичних знань на конкретному літературному матеріалі.
Інформаційні та художні тексти в підручнику супроводжуються запитаннями й завданнями для індивідуальної, парної та групової роботи. Деякі з них спрямовано на розвиток фантазії та реалізацію творчих здібностей («Творчий проект»), на вміння обстоювати власну думку в літературній дискусії («Подискутуймо!») і поглиблення філологічних знань («Філологічний майстер-клас»), на розвиток усного й писемного мовлення («Теми творів»), розв’язання складних читацьких завдань («Клуб книголюбів»). Наприкінці кожної частини підручника подано підсумкові запитання та завдання.

Сподіваємося, що ця книжка стане вашим надійним помічником у вивченні зарубіжної літератури.

Бажаємо вам успіхів!

Світова література 7 клас Волощук

ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА
Цей підручник продовжує шкільний курс зарубіжної літератури. Уміщені в ньому художні твори допоможуть вам розширити уявлення про світ і краще зрозуміти самих себе. Є в підручнику й спеціальні рубрики, опрацьовуючи які, ви навчитеся вдумливого й творчого читання. Ознайомтеся з ними.

Рубрика "Літературознавча довідка" містить визначення літературознавчих понять.

Рубрика "Літературна кухня" розкриває художні й композиційні особливості літературних творів, пояснює певні літературні явища.

Рубрика "Коментар архіваріуса" висвітлює зв’язки між літературними сюжетами та історичними подіями; розповідає про те, як було створено й опубліковано художні твори.

Рубрика "Цікаві подробиці" містить додаткові відомості про долю і творчість митців.

Рубрика "Український мотив" виявляє зв’язки життя й творчого доробку зарубіжних авторів з Україною та її письменством.

Рубрика "У світі мистецтва" ознайомлює з творами музики, живопису, театру, кіно й мультиплікації, в основу яких покладено сюжети програмових художніх текстів.

Рубрика "Літературний навігатор" містить стислу інформацію про літературні твори, які ви маєте прочитати самостійно; запитання й завдання для їх опрацювання; відомості про авторів, не представлених у розділах підручника.

У підручнику є також рубрики для роботи над новими темами. Перша з них — "Літературний багаж" — пропонує пригадати вивчений у попередніх класах і засвоєний самостійно матеріал. Друга — "Перед читанням" — спрямовує на творче сприйняття художнього тексту. Третя — "Літературний практикум" — пропонує запитання і завдання для застосування набутих теоретичних знань на конкретному літературному матеріалі.

Інформаційні та художні тексти в підручнику супроводжуються запитаннями й завданнями для індивідуальної, парної та групової роботи. Деякі з них спрямовано на розвиток читацької фантазії та реалізацію творчих здібностей ("Творча лабораторія"), на вміння обстоювати власну думку в літературній дискусії ("Подискутуймо!") та поглиблення філологічних знань ("Філологічний майстер-класу>), на самостійне створення проектів ("Теми проектів") та розв’язання складних читацьких завдань ("Клуб книголюбів"). Наприкінці кожної частини підручника подано підсумкові запитання й завдання.

Усі згадані рубрики покликані зробити вашу роботу над вивченням програмового матеріалу максимально результативною і цікавою.

Підручники автора: Слоньовська О.В.

Укр літ 8кл Слоньовська

ДОРОГІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ!

У вас за плечима вже великий багаж знань і чимало прочитаних книг. Сподіваємося, вам припадуть до душі художні твори про минуле України, перше кохання ваших літературних ровесників, чудові сучасні поезії, з якими ви ознайомитеся на уроках української літератури цього року. Маємо надію, що вони розширять ваш світогляд і допоможуть реалізувати ваші творчі здібності.

Процес читання подібний до процесу спілкування: це своєрідний діалог між вами і текстом. Ви краще зрозумієте літературний твір, отримаєте насолоду від читання за допомогою рубрики «Діалог із текстом».

Відповідаючи на запитання цієї рубрики, ви перевірите, чи уважно читали текст, з’ясуєте його художні особливості, схарактеризуєте образи твору.
Осягнути зв’язок між літературними творами вам допоможе рубрика «Діалоги текстів». Крім того, вона спонукатиме пригадати вивчене з інших предметів, зокрема історії.

Щоб відповісти на ці запитання, треба поміркувати, як різні письменники інтерпретують схожі теми, образи, чому до них звертаються.
Рубрика «Мистецькі діалоги» вчитиме вас розуміти інші види мистецтва, передусім малярство, а також театр, кінематограф. Ви уважно, крок за кроком, «читатимете» картини, порівнюватимете їх із вивченими літературними творами, збагнете, що між ними спільного і як вони впливають на людину.
Ви кмітливі, налаштовані на перемоги і звершення молоді українці третього тисячоліття. У ваших руках книга - найбільше духовне досягнення людства. Ми хочемо, щоб вона стала для вас не тільки джерелом знань, а й доброю наставницею і порадницею.

Українська література 10кл Семенюк

Дорогі десятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов'язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропивницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що обумовлюють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, її європейськості. Виникали нові естетичні явища: натуралізм, модернізм та його стильові течії — символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.

Українська література поступово завойовувала європейське визнання. Її пропагандистами на Заході були Марко Вовчок, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий, англійська письменниця Етель Ліліан Войнич, польська поетеса Марія Конопніцька. Польська письменниця Еліза Ожешко писала про українську літературу: "Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна". Читачів вражали моральна краса народу у творах Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, універсалізм Івана Франка і Лесі Українки.

Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації.

Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосувати їх під час аналізу творів.

Українська література 11кл Семенюк

Дорогі одинадцятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури XX—початку XXI століття. Красне письменство цього періоду утверджувалось як національно-самобутнє і пройняте гуманістичними духовними цінностями. У центрі творів митців слова — людина, її світ, радощі і страждання, невдачі і перемоги, віра і надія. Саме людинознавчий вимір, утвердження добра як дії, пошуки смислу буття героїв визначають пафос української літератури цього періоду.

В 11 класі ви ознайомитеся з літературним процесом в Україні, який відбувався у складних умовах соціально-політичних подій, утвердження плюралізму естетичних поглядів, напрямів та заборон на вільний самовияв творчості митців слова. Перед вами постане яскрава картина національного відродження 20—30-х років XX століття, утвердження модернізму та його стильових течій: неоромантизму, символізму, імпресіонізму, експресіонізму, футуризму, авангардизму, неокласицизму, сюрреалізму та інших. Художньо багатовимірною є творчість "шістдесятників" та сучасних постмодерністів. Ви відкриєте для себе і літературу української діаспори, яка подається у підручнику в контексті єдиного художнього процесу. Дізнаєтеся, що застосовуючи різні світоглядні системи і творчі методи, орієнтуючись на кращі традиції рідної та світової літератур, українські письменники здійснили вагомі художні відкриття.

Перед вами постануть духовні вершини національного письменства. Ви пізнаєте українську словесність XX століття і як самодостатній естетичний феномен, і як історичне явище. Оглядові розділи дають цілісне уявлення про шляхи розгортання літературного процесу, стильове і жанрове багатство красного письменства. У статтях про митців висвітлено життєвий і творчий шлях письменника, проаналізовано вершинні твори, визначено жанрову і стильову природу творів. Ці розділи сформують ваші уявлення про закономірності становлення української літератури, розвинуть естетичний смак і навчать мислити. Запитання і завдання згруповано в рубрика:

Словникова робота — має на меті засвоєння літературознавчих термінів і понять, які поглиблюють теоретичний рівень вашої освіти, розуміння літератури як процесу, де мають своє місце роди, жанри, стильові течії.

Підсумуйте прочитане — передбачає закріплення знань про життя і творчість письменника, про ідейно-художній зміст програмових творів, особливості літературного процесу, стильові напрями в українській літературі.

Поміркуйте — розвиває уміння учня аналітично мислити, самостійно осмислювати і логічно викладати свої судженя.

Аналізуємо твір — формує навички самостійно аналізувати художній текст, проникати в його ідейно-тематичну, сюжетно-композиційну та художню своєрідність.

Робота в парах: — один учень ставить запитання іншому, а після відповіді рецензує її, уточнює, доповнює. Однокласники стежать за діалогом, можуть поглиблювати їхні судження. Такий діалог навчає культури спілкування, уміння викладати матеріал, стежити за повнотою відповіді, за необхідності доповнюючи її, роз’яснюючи незрозумілі аспекти твору сусідові по парті.

Робота в групах — сприяє колективному висвітленню проблеми, складанню й обговоренню найадекватнішого варіанта відповіді, про що доповідає один з учнів від групи.

Міжпредметні паралелі — розширюють горизонт розуміння українського письменства у зв’язку з історичними обставинами, у світовому контексті літературних явищ.

Мистецька скарбниця — поглиблює розуміння художнього твору у світлі суміжних мистецтв — живопису, музики, театру, кіно, архітектури.

Перевірте себе — запропоновані тести сприяють повторен-Л ню й систематизації знань з літератури.
Отже, на вас чекає наполеглива, але цікава праця, яка формує уміння самостійно здобувати знання, орієнтуватися в широкому морі словесності, розкривати свої філологічні здібності. Успіхів і натхнення вам!
Автори

Українська література 10кл стандарт Семенюк

Дорогі десятикласникиї
У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов’язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропив-ницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що спричиняють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, її євро-пейськості. Виникали нові естетичні явища: натуралізм, модернізм та його стильові течії — символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.

Українська література поступово завойовувала європейське визнання. її пропагандистами на Заході були Марко Вовчок, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий, англійська письменниця Етель Ліліан Войнич, польська поетеса Марія Конопніцька. Польська письменниця Еліза Ожешко писала про українську літературу: « Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна». Читачів вражали моральна краса народу у творах Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Ольги Коби-лянської, універсалізм Івана Франка і Лесі Українки.

Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації, які ставить життя перед кожним.

Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосовувати їх.

Отже, на вас чекає наполеглива, але цікава праця, яка формує уміння самостійно здобувати знання, орієнтуватися в широкому морі словесності, розкривати свої філологічні здібності. Успіхів і натхнення вам!

Автори

Підручники автора: Смілянська В.Л.

Українська література 9кл Ткачук

Дорогі дев'ятикласники!

Ви прочитали чимало книг і кожна з них викликала у вас певні роздуми, захоплення, сум чи радість. Така дивна природа художньої літератури: оживити давно минулі чи сучасні часи, навіть зазирнути в майбутнє, викликати сміх або сльози. Читаючи, ви немов чуєте голоси персонажів твору, і ваша душа просвітлюється, підноситься, адже крізь призму епох постає жива і вічна мудрість літератури.

У попередніх класах ви навчилися аналізувати художній текст, визначати ідейний зміст твору, композицію та художні особливості. Ви розумієте художню літературу як мистецтво слова. Тепер прийшла пора її збагнути як явище історичне, що розвивалось з часів Київської Русі, змінювалось разом із буттям народу та історією суспільства. Тому ідеї, настрої людей, дух часу, філософія буття відбиваються в пам’ятках літератури, яка несе у собі вічні духовні цінності та орієнтири. На цій основі у читача формується пам'ять культури, розуміння нерозривності часів.

Ви простежите своєрідність кожної художньої епохи в розвитку нашого письменства, і перед вами відкриється складна, але надзвичайно цікава, розмаїта і захоплива картина літературного життя України.

В оглядових розділах висвітлюється становлення і розвиток української літератури, проблеми й здобутки. У літературних портретах акцентується на творчій індивідуальності митця, його основних естетичних шуканнях, соціальних та етичних ідеалах, глибині й художній правді в осягненні людського і суспільного життя. У цьому світлі пропонується аналіз передбачених програмою творів, їх місце в скарбниці українського мистецтва.

Вивчення української літератури в 9 класі закладає основи літературної освіти. Проте успішне засвоєння літератури як мистецтва слова забезпечується, передусім, самостійним читанням художніх текстів. У хрестоматії, що є другою складовою навчального комплекту для 9 класу, вміщено всі програмові твори, а також запитання і завдання для їх аналізу. Щоб сприймання вами художнього тексту було повноцінним, слід пам’ятати:

1. Читання — це уявний діалог і співтворчість автора и читача, внаслідок якого виникають в уяві художні образи і картини.

2. Самостійно прочитавши твір художньої літератури, ви маєте висловити свої враження і судження про нього.

3. Художній твір невичерпний для пояснення і тлумачення.

4. Без теоретичних знань художній текст всебічно не осягнути.

Підручники автора: Соболь В.І.

Біологія 7 клас Соболь

Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Кожен параграф складається з таких основних частин.

Вступна частина містить цитату або вираз, рубрики "Основне поняття і ключові терміни", "Пригадайте", " Знайомтеся", "У світі цікавого", "Новини науки", "Поміркуйте" та ілюстративні завдання, ввідні вправи, класичні експерименти для формування мотивації навчання. У цій частині є завдання, кольорові ілюстрації, відомості про тварин, рекорди тваринного світу, кросворди тощо. І все це для вашого зацікавлення і стимулювання діяльності.

"ЗМІСТ" - включає матеріал, спрямований на організацію засвоєння й формування знань, умінь, навичок, способів діяльності та ваших ставлень і переконань. Вчитель пояснює, демонструє, ілюструє, навчає називати, наводити приклади, розпізнавати, характеризувати, описувати тощо, але робить все це обов'язково з вами. У змісті великими буквами синього кольору виділені ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, що організовують найважливішу інформацію, а малими синіми буквами - ключові терміни, що узагальнюють якусь частину інформації. Основні поняття й ключові терміни є обов’язковими для запам'ятовування, на відміну від понять, поданих курсивом. З їхньою допомогою виділяються визначення, назви видів тварин, поняття, що будуть вивчатися пізніше. Матеріал змісту поділений на розділи, до яких подаються запитання, а в кінці - узагальнюючий висновок. Велика увага у підручнику приділена ілюстративному апарату, який містить малюнки, рисунки, світлини, таблиці, схеми тощо та допомагає задіювати різні види пам'яті.

"ДІЯЛЬНІСТЬ" - містить матеріал для формування способів продуктивної діяльності, розвитку творчої активності й дослідницьких умінь, здійснення міжпредметного поєднання знань тощо. Метою цієї частини параграфа є зміцнення, поглиблення, розширення знань шляхом самостійного виконання завдань та створення власних освітніх продуктів, якими є: міні-проекти, описи тварин, малюнки, рисунки, висновки, дослідження, здобута інформація, презентація, власні рекомендації тощо. Ця частина містить теми міні-проектів, творчі завдання, міжпредметні завдання " Біологія+..." тощо. Для формування практичних й дослідницьких умінь у рубриці "Навчаємось пізнавати" подані інструктивні картки практичних робіт і лабораторних досліджень.
"РЕЗУЛЬТАТ" - містить завдання для закріплення, контролю й корекції знань та самооцінки навчальної діяльності. Ці завдання подаються з поступовим ускладненням та із зазначенням рівня їхньої складності й оцінки в балах.

Після кожної теми є блок найважливішої інформації, що містить цитату, таблицю чи схему, загальний тематичний висновок. Все це подається під рубрикою "Узагальнення знань теми". Для перевірки якості засвоєння матеріалу теми у рубриці "Самоконтроль знань" пропонуються нові й цікаві для вас види тестів: тести-конструювання, тести-зіставлення, тести-застосування, тести-узагальнення, тести-оцінювання.

У додатках підручника сформульовані правила формування практичних умінь: правила виконання рисунків у біології, роботи з ручною лупою, роботи з мікроскопом та визначення назв тварин. З метою розвитку пізнавальних умінь і навичок учнів у додатку сформульовані правила-орієнтири використання емпіричних методів дослідження, якими є науковий опис, спостереження, вимірювання, порівняння, проектування та експерименту.

Сподіваємося, що підручник дозволить вам краще зрозуміти складний світ організмів і життєвих явищ та допоможе сформувати багатий арсенал діяльнісних можливостей для пізнання нового, красивого, корисного й повчального, тобто того, без чого життя людини є сірим й нецікавим.

Щиро зичимо вам успіхів у навчанні й здійсненні власних інтелектуальних відкриттів!

Підручники автора: Солопенко В.А.

Укр мова 8кл Ворон

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вітаємо вас із початком нового навчального року! У восьмому класі ви продовжите оволодівати багатствами української мови. У попередні роки ви дізналися про частини мови, їх значення, граматичні ознаки та правопис. Цей підручник розповість про такі розділи науки про мову, як синтаксис і пунктуація. Ви ознайомитеся з особливостями будови словосполучення і речення, опануєте правила вживання розділових знаків у простому реченні. Знання, які ви здобудете, допоможуть вам грамотно висловлюватися.

Щоб пригадати вивчене раніше і краще засвоїти новий матеріал, дайте відповіді на запитання на початку кожного параграфа або виконайте вправу-дослідження. Правіша, виділені синім кольором, треба запам’ятовувати, а підказки допоможуть з’ясувати складні моменти у вивченні теми. Мовні задачі сприятимуть розвитку логічного мислення, а вправи з ключами дадуть змогу самостійно перевірити, чи правильно виконано завдання.

Основне в навчанні мови — це вміння самостійно складати висловлювання, спілкуватися. Набути таких навичок допоможе рубрика "Культура спілкування", матеріали до уроків розвитку мовлення, вправи для складання діалогів та завдання для роботи в групах. Із текстів рубрики "Ми діти твої, Україно" ви дізнаєтеся про видатних українських діячів науки, культури.

Контрольні запитання і завдання, вміщені після кожного розділу, зорієнтують у тому, що ви повинні знати і вміти. Вчіться самостійно визначати рівень своїх знань і вмінь. Щоб тематична атестація пройшла успішно, виконайте тестові завдання, вміщені наприкінці підручника.

У розділі "Додаток" ви знайдете тлумачний та українсько-російський словники, зразки мовних розборів. Вони стануть у пригоді під час виконання багатьох вправ.

Бажаємо вам успіхів на шляху до знань!
Автори

Підручники автора: Сотникова С.І.

Німецька мова 10кл Сотникова

Дорогий друже!

Кожна нова іноземна мова відкриває нові горизонти, нові сторони життя та культури іншого народу. Німецька мова як мова, яка є рідною для найбільшої кількості людей в Європі, дає тобі також можливість зазирнути до скарбниць німецької культури, спробувати зрозуміти традиції та звичаї німецького народу, знайти нових товаришів та спілкуватися з ними. Завдяки знанням з німецької мови ти можеш донести своїм німецьким одноліткам особливості української культури та менталітету, а також через співставлення самому краще зрозуміти свою мову та культуру.

Цей підручник допоможе тобі почуватися впевнено у світі німецької мови та культури, поповнити свої знання німецької мови та успішно використовувати їх у реальному спілкуванні. Як і попередні випуски, він є складовою частиною навчально-методичного комплексу, до якого входять також робочий та заліковий зошит, книга для читання та аудіозаписи. У підручнику подані в основному вправи на читання, аудіювання та мовлення. Основна частина вправ на письмо та роботу над граматичним матеріалом міститься в робочому зошиті. У кожному уроці на початку подаються слова та вирази, необхідні для розуміння та спілкування в рамках запропонованої тематики. Наприкінці кожного розділу вміщено матеріал для повторення у вигляді гри. Вправи супроводжуються спеціальними піктограмами, які допоможуть тобі зорієнтуватися в матеріалі уроку.

У кінці підручника подані додаткові тексти для читання, граматичний довідник, де зібрано пояснення до вивченого граматичного матеріалу та список основних форм сильних і неправильних дієслів, а також німецько-український та українсько-німецький словники, які містять слова та вирази, що зустрічаються в цьому підручнику.
Автор

Німецька 10кл Сотникова

Дорогий друже!

Кожна нова іноземна мова відкриває нові горизонти, нові сторони життя та культури іншого народу. Німецька мова як мова, яка є рідною для найбільшої кількості людей в Європі, дає тобі також можливість зазирнути до скарбниць німецької культури, спробувати зрозуміти традиції та звичаї німецького народу, знайти нових товаришів та спілкуватися з ними. Завдяки знанням з німецької мови ти можеш донести своїм німецьким одноліткам особливості української культури та менталітету, а також через співставлення самому краще зрозуміти свою мову та культуру.
Цей підручник допоможе тобі почуватися впевнено у світі німецької мови та культури, поповнити свої знання німецької мови та успішно використовувати їх у реальному спілкуванні. Як і попередні випуски, він є складовою частиною навчально-методичного комплексу, до якого входять також робочий та заліковий зошит, книга для читання та аудіозаписи. У підручнику подані в основному вправи на читання, аудіювання та мовлення. Основна частина вправ на письмо та роботу над граматичним матеріалом міститься в робочому зошиті. У кожному уроці на початку подаються слова та вирази, необхідні для розуміння та спілкування в рамках запропонованої тематики. Наприкінці кожного розділу вміщено матеріал для повторення у вигляді гри. Вправи супроводжуються спеціальними піктограмами, які допоможуть тобі зорієнтуватися в матеріалі уроку.

У кінці підручника подані додаткові тексти для читання, граматичний довідник, де зібрано пояснення до вивченого граматичного матеріалу та список основних форм сильних і неправильних дієслів, а також німецько-український та українсько-німецький словники, які містять слова та вирази, що зустрічаються в цьому підручнику.
Автор

Німецький 7 клас Сотнікова

Юний друже!

Цього року ти продовжиш знайомство з німецькою мовою, з людьми, які нею говорять, з життям і традиціями німецькомовних країн. Ти дізнаєшся, як живуть і вчаться твої однолітки у Німеччині, чим вони захоплюються, а також навчишся розповідати про своїх друзів і рідних, про своє шкільне життя, про своє житло й місце проживання, заняття спортом, кулінарні звички та покупки, свята і традиції, природу та довкілля.

У цьому підручнику ти зустрінеш уже відомих тобі персонажів і познайомишся з новими людьми, містами, традиціями та звичками німецького народу. Використовуючи матеріал уроків, ти зможеш порівняти різні сфери життя в Німеччині та Україні і збагатити себе новими знаннями.

Підручник включає завдання та вправи з розвитку читання, аудіювання, письма й мовлення. Щоб тобі було легше орієнтуватися в матеріалі та для ефективного виконання завдань, вправи маркуються умовними позначками, а також подаються зразки для їх виконання. Практично кожний урок розпочинається з переліку слів, що входять до активної лексики й мають бути засвоєними на цьому уроці. Значення нових слів пояснюється за допомогою малюнків, фотографій або текстів. А в кінці уроку вказується, які знання, навички чи вміння ти маєш набути в ході опрацювання матеріалу.

Для полегшення самостійної роботи з аудіювання в кінці підручника подаються тексти, записаних на аудіодиску вправ. В опрацюванні граматичного матеріалу тобі допоможуть таблиці та приклади в уроках і граматичний довідник, а в роботі з текстами та лексикою уроків стане в пригоді німецько-український словник, що знаходиться в кінці підручника.

Окрім того, на сайті видавництва ти знайдеш додаткові інтерактивні завдання, що допоможуть тобі розширити словниковий запас, потренуватися в читанні й аудіюванні, перевірити за допомогою тестів свої успіхи в опануванні німецької мови.

Сподіваюся, що підручник допоможе тобі зробити подорож до різнобарвного світу німецької мови цікавою та веселою й, опанувавши німецьку мову, ти знайдеш нових друзів і розшириш коло своїх інтересів. Бажаю успіхів на шляху вивчення німецької мови!
Автор

Німецька мова 8 клас Сотникова

Дорогий друже!
Ось уже четвертий рік ти знайомитимешся з багатим світом німецької. Мова - це можливість не лише глибше пізнати особливості культури, традицій, життя іншої країни, але й знайти нових друзів, які розмовляють цією мовою або ж вивчають її як іноземну.

Німецькою спілкуються понад 100 мільйонів людей у світі. Це мова великих поетів і письменників Гете, Гейне, Шіллера, Грасса, Гессе, все-світньовідомих казкарів Гауффа, братів Ґрімм, геніальних композиторів Моцарта, Баха, Бетховена, Шуберта, Шуманна, мислителів і філософів Канта, Фейербаха, Ніцше, вчених і винахідників Дизеля, Ейнштейна, Рент-ґена та багатьох інших талановитих і знаменитих особистостей, які своєю працею зробили наше життя цікавішим, кращим, духовно багатшим.

Сподіваюся, що цей підручник дасть тобі змогу наблизитися до скарбниць німецької культури, відчути дух німецького народу, познайомитися з життям своїх однолітків.

У підручнику подані здебільшого вправи на читання, аудіювання й мовлення. Основна частина вправ на письмо міститься в робочому зошиті. У кожному уроці на початку подаються слова та вирази, необхідні для розуміння та спілкування в рамках запропонованої тематики. Наприкінці кожного розділу вміщено матеріал для повторення. Вправи супроводжуються спеціальними піктограмами, які допоможуть тобі зорієнтуватися в матеріалі уроку.

У кінці підручника подано граматичний довідник, де зібрано пояснення до вивченого граматичного матеріалу, а також німецько-український словник, який містить слова та вирази, що трапляються в цьому підручнику.

Сподіваюся, матеріал підручника допоможе тобі ще більше збагатити свої знання, розширити кругозір, ближче познайомитися зі світом німецької мови і переконатися у правильності вислову: Wer Fremdsprachen lernt, hat schon gewonnen! (Хто вчить іноземні мови, вже виграв!)

Автор

Підручники автора: Стадник О.Г.

Географія 8кл Довгань

Шановні друзі!

Минулого року під час захоплюючої подорожі материками та океанами ви гідно здолали всі труднощі й перешкоди. Ви мали змогу переконатися в тому, що географія прекрасна й різноманітна, як і життя на нашій планеті.
Однак серед багатьох дивовижних місць на Землі є особливе — рідна країна. Це територія, на якій жили ваші пращури, усе, що оточує вас із перших років життя.
Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам краще пізнати свою рідну землю. Цього року ви дізнаєтеся про багату та різноманітну природу України й рідного краю.
Для того щоб успішно працювати з підручником, потрібно знати, як він побудований. Навчальний матеріал у ньому складається з п’яти великих частин — розділів. У межах розділу виділені теми та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступними рубриками «Ви дізнаєтесь» і «Пригадайте». Вони налаштують вас на правильне розуміння навчальних завдань і допоможуть залучити до роботи знання, яких ви набули раніше.
У параграфі є основний та додатковий тексти. Додатковий текст поданий більш дрібним шрифтом. Такі тексти містять цікаві факти та відомості про наукові досягнення, типові приклади географічних явищ, про які йдеться, тощо.
Географічні терміни, назви та прізвища особистостей, на які слід звернути особливу увагу, виділені напівжирним шрифтом або курсивом.
Надійним джерелом знань є географічні карти. Багато з них ви знайдете на сторінках підручника. Проте не забувайте заглядати в атлас — він містить повний комплект географічних карт із кожної теми.
Під час роботи з параграфом обов’язково звертайте увагу на ілюстрації. Вони унаочнюють та доповнюють його зміст.

Автори сподіваються, що цей підручник навчить вас не лише любити рідну країну, але й допоможе відчути себе справжнім патріотом своєї Батьківщини.
Бажаємо успіхів!

Підручники автора: Степанюк А.В.

Біологія 9клас Степанюк

Цього року предметом вивчення - біології буде людина та її поведінка. Сподіваємося, вам буде цікаво поглибшати свої знання про будову організму людини як цілісної біологічної системи, що функціонує в особливих. Умовах соціального середовища. Ці -знання, знадобляться не лише для того щоб стати освіченою людиною, а й для формування свідомого ставлення до свого організму. Ви дізнаєтесь, які складні процеси протікають у ньому, а також зрозумієте, що їх легко порушити але важко відновити. Ми сподіваємось, ви усвідомите, що берегти здоров’я, жити в гармонії із самим собою, іншими Людьми та природою — це життєва необхідність кожного.
Структура підручника чітка й зрозуміла. Запитання на початку параграфа (їх надруковано кольоровим -шрифтом) допоможуть- налаштуватися на засвоєння нового матеріалу. У тексті-підручника нові терміни виділено жирним кольоровим шрифтом. Слова або речення, які мають важливе значення, подано курсивом.
На деяких сторінках є виноски, у яких наведемо етимологію термінів, що сприятиме глибшому розумінню їх значення. Написання слова мови джерела подано латинськими літерами.

Підручники автора: Стєценко І.В.

Информ 9кл Завадський

Що таке інформація

З кожною історичною епохою пов’язані слова-символи, що сприймаються як виразники духу часу. Для епохи, що передувала сьогоденню, таким словом було «машина». Починаючи з XIX століття воно позначало найбільш передовий і популярний механізм: пароплав, потім — паровоз, згодом — автомобіль, а протягом останніх 10—15 років так називають комп’ютер, залишивши для автомобіля скромне найменування «авто». Для нашої епохи словом-символом, без сумніву, є інформація. Це слово латинського походження, яке спочатку означало «пояснення», «викладення», «обізнаність». Його почали широко вживати в середині XX століття, що свідчить про зміну епох у цей час: з машинного, або індустріального, людське суспільство перетворювалося на інформаційне. Сьогодні слово «інформація» використовують у найрізноманітніших контекстах: людину, яка має знання з певного предмета, ми називаємо «поінформованою», почувши від кого-небудь важливі відомості, кажемо: «Дякую за інформацію», знаємо, що інформація зберігається на комп’ютері, мобільному телефоні, флешці тощо.

Підручники автора: Столій І.Л.

Зарубіжна літ 8 кл Ніколенко

Від авторів

Починаючи з восьмого класу, світова література вивчається за хронологічним принципом, що передбачає вивчення світової літератури як єдиного процесу, Ви прочитаєте твори, які створили кращі майстри слова є добу античності, у Середньовіччі, у добу Відродження. Дізнаєтеся, що у кожну добу літературі як мистецтву слова надавалося певне значення. Так, у добу античності література повинна була відображати життя богів і героїв, подавати зразки гармонійного поєднання духовної та фізичної краси. У добу Середньовіччя європейська культура була тісно пов'язана з розвитком світових релігій, тому у слові вбачали шлях до морального вдосконалення. В епоху Відродження література стала могутнім засобом духовного пробудження людини.

У підручнику є історичні огляди, монографічні розділи про письменників, фрагменти художніх творів, вивчення яких передбачено програмою, різноманітні завдання. Монографічні розділи присвячені творчості окремих письменників. Тут ви знайдете відомості про їх життя, творчий шлях, розповіді про найвїдомІшї твори. Художні твори пропонуються у кращих перекладах українською. Деякі твори подаються в різних перекладах, щоб дати найбільш повне уявлення про текст оригіналу. Завдання допоможуть краще засвоїти матеріал, самостійно перевірити себе. Наприкінці книжки вміщено «Словник літературознавчих термінів». Звертаючись до нього, ви . систематизуєте свої знання теоретичних понять, навчитесь ними вправно користуватися. Це допоможе вам краще розібратися в художніх творах, розвивати своє мислення.

Бажаємо вам плідної та цікавої роботи з цією книгою.

Зарубіжна література 9кл Ніколенко

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

У 8-му класі ви почали вивчення світової літератури як єдиного мистецького процесу: на прикладі античних творів ознайомилися зі зразками давньої літератури, дізналися, якими були шляхи розвитку словесного мистецтва в різних культурах Середньовіччя, яких вершин досягла література доби Відродження.

У 9-му класі ви будете вивчати світову літературу XVII, XVIII, початку XIX ст. Це дуже важливий і надзвичайно цікавий період у розвитку світового літературного процесу. Саме в цей час відбувається усвідомлення мистецтва слова як специфічної форми відображення дійсності, у літературі виникають художні напрями, які охоплюють різні країни Європи й Америки. Підручник із зарубіжної літератури допомагатиме вам на шляху пізнання художнього слова. У ньому міститься багато різної інформації, але не вся вона має суто літературний характер. Художні твори розглядаються в контексті — у зв'язках із біографіями письменників, важливими історичними та культурними подіями. Такий підхід дозволяє не лише краще зрозуміти передумови виникнення словесних явищ, а й повніше осягнути їх зміст. Частиною європейського мистецького процесу завжди було й українське письменство, Тому, розповідаючи про мистецькі здобутки різних народів, художні напрями, які виникали в цей період, автори підручника звертаються і до творів українських письменників, у яких найяскравіше виявляються риси загальноєвропейського культурного розвитку.

Зміст навчального матеріалу відбивається в назвах розділів підручника. Вивчення літератури зазначеного періоду починається зі зразків літератури бароко та класицизму, які були започатковані в XVII ст. В Історії культури це століття не отримало такої промовистої назви, як доба попередня — Відродження — або наступна — Просвітництво, а започатковані мистецькі напрями цієї доби продовжили своє існування і в наступних культурних епохах. Ці особливості й підкреслює назва першого розділу підручника: "Література XVII століття: між Відродженням і Просвітництвом". Назви інших розділів віддзеркалюють зміну культурних епох і літературних напрямів: "Література XVIII століття. Просвітництво", "Романтизм у літературі", "Від романтизму до реалізму".

У межах кожної теми матеріал подається окремими параграфами. Такий розподіл матеріалу не є випадковим. Автори не тільки прагнули зробити підручник зручним у користуванні, але й хотіли підкреслити принципову для них думку: вивчення літератури неможливе без повноцінного, вдумливого читання художніх творів. У грецькій мові, звідки "параграф" І був запозичений, це слово мало значення "написаний поряд". Отже, вся інформація, яку містить підручник, покликана передусім допомогти сприйняти художній твір. Тому кожний параграф, окрім необхідної для сприйняття художнього твору інформації, містить різноманітні завдання. Одні з них допоможуть перевірити знання, інші — звірити власне враження від прочитаного з думками, оцінками, які отримав твір у сучасників, фахівців. Є й такі завдання, що допоможуть вам розкрити евристичні та творчі здібності, У завданнях також міститься інформація щодо вимог програми: твори яких письменників рекомендовано вивчити напам’ять, на яких особливостях художніх текстів треба зосередити увагу.

У підручнику є енциклопедичні сторінки. Вони допоможуть швидко поновити в пам’яті матеріал, який ви вивчали на уроках історії, географії, української літератури, математики, фізики, хімії, біології, й уявити цілісну картину культурного розвитку певної доби.

У кінці книжки вміщено "Словник термінів та понять". Звертаючись до нього, ви систематизуєте свої знання теоретичних понять, навчитеся ними вправно користуватися, і це допоможе вам краще пізнати світ художнього твору.

Бажаємо вам плідної та цікавої роботи з цією книгою.

Автори

Підручники автора: Страшко С.В.

Біологія 9 клас Страшко

Підручник з Біології для 9 класу написано відповідно до вимог Державного стандарту освіти та чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому висвітлено особливості будови тіла людини, її органів, систем органів, тканин і клітин. У дохідливій і цікавій формі подано причини, механізми й закономірності життєдіяльності організму людини та його взаємодію з довкіллям. Матеріал підручника доповнено словником маловідомих термінів і понять, у якому застосовано новий підхід подання навчального матеріалу, що сприятиме його ґрунтовному засвоєнню.

Підручники автора: Строганова Г.М.

Зарубіжна література 9кл Півнюк

Шановні дев’ятикласники!

Підручник із зарубіжної літератури для 9 класу продовжить розповідь про літературні епохи, починаючи з XVII століття.

Кожну літературну добу представлено вершинними іменами: XVII століття — іменами іспанця Кальдерона і француза Мольєра; XVIII століття — іменами француза Вольтера, німців Гете і Шиллера.

Плеяда великих імен характеризує і першу половину XIX століття. Це німці Гете, Гофман та Гейне, англієць Байрон і поляк Міцкевич, росіяни Пушкін, Лєрмонтов та українець Гоголь.

Період з XVII до XIX століття — це час, коли сформувалися основні художні напрями: бароко, класицизм, сентименталізм' романтизм, реалізм. У підручнику їм присвячено спеціальні статті.

Художнє слово треба вміти читати. В оволодінні цим непростим мистецтвом допоможе теорія літератури. Вона — своєрідний інструмент, користуючись яким можна навчитися розуміти художню літературу. У літературознавчих статтях подано можливий варіант прочитання програмових художніх творів.

Важливо не лише прочитати твір, а й уміти висловити (усно чи письмово) свої думки і почуття про прочитане. Підручник пропонує систему запитань і завдань, які допоможуть вам в оволодінні такими навичками. Завдання розподілено за видами роботи і розміщено за принципом від простого до складного.

Організувати вашу роботу допоможе і список додаткової літератури, а також перелік кращих видань художник творів, які вивчаються за програмою. Дізнатися більше про перекладачів творів зарубіжної літератури ви зможете з довідок в іменному покажчику наприкінці підручника.

Колись російський письменник Самуїл Маршак сказав: "Літературі так само потрібні талановиті читачі, як і талановиті письменники". Сподіваємося, що підручник духовно збагатить вас, допоможе стати творчими читачами.

Автори

Підручники автора: Струкевич О.К.

История Укр 8кл Струкевич

Шановні восьмикласники!

Минулого року разом із руськими селянами-общинниками й міщанами, купцями й ремісниками, дружинниками й воєводами, боярами й князями, духівниками й митцями ви переймалися турботами господарювання й захисту нашої Вітчизни, пишалися її розквітом, вас непокоїв її занепад. Навчаючись, ви доклали чимало розумових, моральних і вольових зусиль. Вони не були марними. Досвід учасників історичного поступу: причини їхніх успіхів і невдач, перемог і поразок, шляхи виправлення помилок — усе це стало складовою вашого досвіду. Настане час, і ви його обов'язково використаєте.

Цього року ви вивчатимете дві історичні дисципліни — «Історію України» та «Нову історію». їхньою спільною рисою є вивчення Нового часу, який прийшов на зміну добі Середньовіччя.

Разом з українським народом — головною дійовою особою історичного процесу — ви вступите в Новий час, краще усвідомите, що Україна — це складова Європи. Ви побачите, як жадоба збагачення охопить майже всю українську верхівку, як магнати та шляхтичі посилюватимуть визиск народу, як до нього
додасться загарбницька політика ворогів. Шукаючи свободи, захищаючи власну гідність і Батьківщину, ви станете козаками. Разом із вами на боротьбу за національне визволення підніметься селянство й міщанство. Ви створите власну Українську козацьку державу. У неї знайдуться вороги як внутрішні, так і зовнішні. Вони невпинно послаблюватимуть основи української державності. Разом із кращими представниками українства ви віддаватимете свої сили, уміння й натхнення на зміцнення Гетьманщини. Так у боротьбі за державність, політичну окремішність мине понад століття. Вас очікуватимуть успіхи й поразки, ясні надії та гіркі розчарування. Українська козацька держава не вистоїть, але виживе її дух — невмируще прагнення до свободи.

Про все це ви зможете дізнатися більше зі сторінок підручника. Увесь навчальний матеріал поділений на шість тем, які відповідають шістьом етапам історичного поступу українського народу протягом ХУІ-ХУІІІ ст. Зі структурою підручника ви зможете ознайомитися, переглянувши його зміст.

Історія України 9 клас Струкевич

Чи замислювалися ви над тим, для чого пишеться історія? Члени "Руської трійці" пояснювали важливість вивчення цієї науки так: "Узриш, як твої отці, твої діди жили, що діяли, що їх веселило, радувало, а що печалило, яке сонце між ними сіяло б як думали, яким духом обнімати природу, СВІТ цілий... що їх наділяло до сильного діяння, а що їм саду віднімало, яка їхня мова, яка бесіда яка їхня душа, яке серце..."
Отже, шановні дев’ятикласники, цього року продовжимо вивчати нову історію України XIX ст. Ми побачимо, як український народ, позбавлений шаблі, мушкета "політичних проводирів, своєю працею протягом XIX ст. створив умови для національного відродження України.
Щоб усвідомити, як це відбувалося, треба осягнути соціальні, економічні, духовно-культурні та національно-політичні процеси, які визначали зміст історичного поступу нашого народу протягом XIX ст.
Структура нашого курсу традиційно визначатиметься хронологічною послідовністю та тематичною організованістю вивчення історичного матеріалу. Насам перед зверніть увагу на теми "Формування модерної української нації, Теорія та суспільні виклики в першій половині XIX ст." і "І на її опальна ідея в другій половині XIX СТ. Воші містять переважно теоретичний матеріал, який дасть валі змогу глибше зрозуміти закономірності творения модерної української нації, його засоби, етапи, усвідомити зміст національної ідеї та інші вагомі теоретичні питання. Радимо повертатися до них і при вивченні інших тем. Далі проаналізуємо становище українських земель у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — протягом першої третини XIX ст. Наступним кроком стане вивчення соціально-економічного життя українського народу в першій половині XIX ст. Паралельно аналізуватимемо процес національного відродження від його витоків до таких яскравих проявів, як діяльність Кирило-Мефодіївського братства.
Значну увагу звернемо на процеси модернізації (оновлення), які охоплювали всі сторони українського життя в другій половині XIX ст. Надзвичайно вагомим для розуміння причин успіхів і невдач національного відродження української нації стане вивчення теми "Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині XIX ст".
До структури цьогорічного курсу належать і теми, присвячені духовному життю нашого народу протягом XIX ст. Програмою також передбачено вивчення історії вашого рідного краю, визначення його ролі й місця в загальноукраїнських подіях. Отже, із підручника ви зможете детально дізналися про визначальні риси й напрями українського історичного поступу в XIX ст.

Підручники автора: Сударева Г.Ф.

Хімія 10 клас Буринська

Юні друзі!

Ви успішно завершили навчання в основній школі і, мабуть, уже визначились, за яким напрямом продовжувати навчання у старшій школі, визначили й своє ставлення до хімії як навчального предмета.

Якщо ви маєте бажання обрати майбутню професію, пов’язану з використанням хімічних знань, відтак обираєте певний хімічний профіль- біолого-хімічний, хіміко-технологічний, агрохімічний тощо, то цей підручник саме для вас. У ньому розкриваються відомості про хімічні елементи та їхні сполуки на профільному рівні. При цьому здійснюється опора на загальнотеоретичні знання, яких ви набули під час вивчення хімії в основній школі.

Однак цих знань недостатньо, щоб глибше пізнати особливості хімічних елементів та їхніх сполук, зрозуміти й пояснити залежність між складом, будовою, властивостями, застосуванням і способами добування найважливіших речовин. Тому курс хімії 10 класу починається з повторення основних теоретичних питань, які вивчалися у попередніх класах, їх зміст поглиблюється, а обсяг - збільшується.

Особлива увага в підручнику приділяється хімії елементів, ролі елементів та їх сполук у здоров’ї людини та матеріальному житті суспільства. Ці питання розглядаються практично в кожному розділі. Про добування важливих для розвитку суспільного господарства речовин ви дізнаєтесь з окремого розділу "Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин", де приділяється увага й охороні навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами.

Одним із найсуттєвіших чинників, що забезпечують успіх у засвоєнні навчального матеріалу, є самостійна робота, передусім робота з підручником. Відтак нагадаємо вам, як саме потрібно працювати з підручником.

Підручники автора: Сулима В.І.

Українська література 9кл Ткачук

Дорогі дев'ятикласники!

Ви прочитали чимало книг і кожна з них викликала у вас певні роздуми, захоплення, сум чи радість. Така дивна природа художньої літератури: оживити давно минулі чи сучасні часи, навіть зазирнути в майбутнє, викликати сміх або сльози. Читаючи, ви немов чуєте голоси персонажів твору, і ваша душа просвітлюється, підноситься, адже крізь призму епох постає жива і вічна мудрість літератури.

У попередніх класах ви навчилися аналізувати художній текст, визначати ідейний зміст твору, композицію та художні особливості. Ви розумієте художню літературу як мистецтво слова. Тепер прийшла пора її збагнути як явище історичне, що розвивалось з часів Київської Русі, змінювалось разом із буттям народу та історією суспільства. Тому ідеї, настрої людей, дух часу, філософія буття відбиваються в пам’ятках літератури, яка несе у собі вічні духовні цінності та орієнтири. На цій основі у читача формується пам'ять культури, розуміння нерозривності часів.

Ви простежите своєрідність кожної художньої епохи в розвитку нашого письменства, і перед вами відкриється складна, але надзвичайно цікава, розмаїта і захоплива картина літературного життя України.

В оглядових розділах висвітлюється становлення і розвиток української літератури, проблеми й здобутки. У літературних портретах акцентується на творчій індивідуальності митця, його основних естетичних шуканнях, соціальних та етичних ідеалах, глибині й художній правді в осягненні людського і суспільного життя. У цьому світлі пропонується аналіз передбачених програмою творів, їх місце в скарбниці українського мистецтва.

Вивчення української літератури в 9 класі закладає основи літературної освіти. Проте успішне засвоєння літератури як мистецтва слова забезпечується, передусім, самостійним читанням художніх текстів. У хрестоматії, що є другою складовою навчального комплекту для 9 класу, вміщено всі програмові твори, а також запитання і завдання для їх аналізу. Щоб сприймання вами художнього тексту було повноцінним, слід пам’ятати:

1. Читання — це уявний діалог і співтворчість автора и читача, внаслідок якого виникають в уяві художні образи і картини.

2. Самостійно прочитавши твір художньої літератури, ви маєте висловити свої враження і судження про нього.

3. Художній твір невичерпний для пояснення і тлумачення.

4. Без теоретичних знань художній текст всебічно не осягнути.

Підручники автора: Сулима М.М.

Укр літ 8кл Сулима

Шановні восьмикласники!

От і розпочався новий навчальний рік. Поступово оволодіваючи українською мовою і літературою, ви навчилися сприймати літературний твір як особливий вид мистецтва — мистецтва Слова, що розкриває перед вами феномен національної культури. Підручник, який ви тримаєте в руках, створений так, аби ви відчули, як художнє слово відтворило роки зародження української державності, історичної боротьби за рідну землю, розкрило неповторність України — її пісні, слова, душі. Сподіваємось, підручник розвине вашу уяву, потребу зрозуміти проблеми існування людей минулих епох, які порушуються В художніх творах. Ви поринете у світ історичної минувшини нашої Вітчизни, дізнаєтеся про національні традиції, святині, побут і життя українського народу. Зокрема в таких розділах підручника, як «Із прадавньої української літератури» та «Із давньої української літератури ХVІ-ХVІІ ст.» ви відкриєте для себе таємниці літописних пам’яток Київської Русі: «Ізборник Святослава» (1073, 1076) та «Повість минулих літ» (XII ст.) і перших українських книжок, написаних давньоукраїнською мовою. Розмаїття імен видатних постатей барокової літератури примусить вас по-новому подивитися на цю давню епоху й відчути причетність до витоків української літератури.

На уроках літератури ви вивчатимете твори минувшини та визначні твори відомих майстрів української прози й поезії сучасності, які входять до золотого фонду культури. Ми переконані, що ви відкриєте для себе нові ірані таланту творів Тараса Шевченка та Івана Франка, відчуєте тонкий ліризм поезій Лесі Українки й Ірини Жиленко. Разом із мужніми героями повісті М. Коцюбинського будете вчитися здобувати волю, долаючи на своєму шляху всі перепони. А персонажі творів Анатолія Дімарова та Олега Чорногуза не лише викличуть у вас щирий життєрадісний сміх, а й примусять замислитися над серйозними проблемами.

Українська література 11кл Семенюк

Дорогі одинадцятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури XX—початку XXI століття. Красне письменство цього періоду утверджувалось як національно-самобутнє і пройняте гуманістичними духовними цінностями. У центрі творів митців слова — людина, її світ, радощі і страждання, невдачі і перемоги, віра і надія. Саме людинознавчий вимір, утвердження добра як дії, пошуки смислу буття героїв визначають пафос української літератури цього періоду.

В 11 класі ви ознайомитеся з літературним процесом в Україні, який відбувався у складних умовах соціально-політичних подій, утвердження плюралізму естетичних поглядів, напрямів та заборон на вільний самовияв творчості митців слова. Перед вами постане яскрава картина національного відродження 20—30-х років XX століття, утвердження модернізму та його стильових течій: неоромантизму, символізму, імпресіонізму, експресіонізму, футуризму, авангардизму, неокласицизму, сюрреалізму та інших. Художньо багатовимірною є творчість "шістдесятників" та сучасних постмодерністів. Ви відкриєте для себе і літературу української діаспори, яка подається у підручнику в контексті єдиного художнього процесу. Дізнаєтеся, що застосовуючи різні світоглядні системи і творчі методи, орієнтуючись на кращі традиції рідної та світової літератур, українські письменники здійснили вагомі художні відкриття.

Перед вами постануть духовні вершини національного письменства. Ви пізнаєте українську словесність XX століття і як самодостатній естетичний феномен, і як історичне явище. Оглядові розділи дають цілісне уявлення про шляхи розгортання літературного процесу, стильове і жанрове багатство красного письменства. У статтях про митців висвітлено життєвий і творчий шлях письменника, проаналізовано вершинні твори, визначено жанрову і стильову природу творів. Ці розділи сформують ваші уявлення про закономірності становлення української літератури, розвинуть естетичний смак і навчать мислити. Запитання і завдання згруповано в рубрика:

Словникова робота — має на меті засвоєння літературознавчих термінів і понять, які поглиблюють теоретичний рівень вашої освіти, розуміння літератури як процесу, де мають своє місце роди, жанри, стильові течії.

Підсумуйте прочитане — передбачає закріплення знань про життя і творчість письменника, про ідейно-художній зміст програмових творів, особливості літературного процесу, стильові напрями в українській літературі.

Поміркуйте — розвиває уміння учня аналітично мислити, самостійно осмислювати і логічно викладати свої судженя.

Аналізуємо твір — формує навички самостійно аналізувати художній текст, проникати в його ідейно-тематичну, сюжетно-композиційну та художню своєрідність.

Робота в парах: — один учень ставить запитання іншому, а після відповіді рецензує її, уточнює, доповнює. Однокласники стежать за діалогом, можуть поглиблювати їхні судження. Такий діалог навчає культури спілкування, уміння викладати матеріал, стежити за повнотою відповіді, за необхідності доповнюючи її, роз’яснюючи незрозумілі аспекти твору сусідові по парті.

Робота в групах — сприяє колективному висвітленню проблеми, складанню й обговоренню найадекватнішого варіанта відповіді, про що доповідає один з учнів від групи.

Міжпредметні паралелі — розширюють горизонт розуміння українського письменства у зв’язку з історичними обставинами, у світовому контексті літературних явищ.

Мистецька скарбниця — поглиблює розуміння художнього твору у світлі суміжних мистецтв — живопису, музики, театру, кіно, архітектури.

Перевірте себе — запропоновані тести сприяють повторен-Л ню й систематизації знань з літератури.
Отже, на вас чекає наполеглива, але цікава праця, яка формує уміння самостійно здобувати знання, орієнтуватися в широкому морі словесності, розкривати свої філологічні здібності. Успіхів і натхнення вам!
Автори

Українська література 9кл Ткачук

Дорогі дев'ятикласники!

Ви прочитали чимало книг і кожна з них викликала у вас певні роздуми, захоплення, сум чи радість. Така дивна природа художньої літератури: оживити давно минулі чи сучасні часи, навіть зазирнути в майбутнє, викликати сміх або сльози. Читаючи, ви немов чуєте голоси персонажів твору, і ваша душа просвітлюється, підноситься, адже крізь призму епох постає жива і вічна мудрість літератури.

У попередніх класах ви навчилися аналізувати художній текст, визначати ідейний зміст твору, композицію та художні особливості. Ви розумієте художню літературу як мистецтво слова. Тепер прийшла пора її збагнути як явище історичне, що розвивалось з часів Київської Русі, змінювалось разом із буттям народу та історією суспільства. Тому ідеї, настрої людей, дух часу, філософія буття відбиваються в пам’ятках літератури, яка несе у собі вічні духовні цінності та орієнтири. На цій основі у читача формується пам'ять культури, розуміння нерозривності часів.

Ви простежите своєрідність кожної художньої епохи в розвитку нашого письменства, і перед вами відкриється складна, але надзвичайно цікава, розмаїта і захоплива картина літературного життя України.

В оглядових розділах висвітлюється становлення і розвиток української літератури, проблеми й здобутки. У літературних портретах акцентується на творчій індивідуальності митця, його основних естетичних шуканнях, соціальних та етичних ідеалах, глибині й художній правді в осягненні людського і суспільного життя. У цьому світлі пропонується аналіз передбачених програмою творів, їх місце в скарбниці українського мистецтва.

Вивчення української літератури в 9 класі закладає основи літературної освіти. Проте успішне засвоєння літератури як мистецтва слова забезпечується, передусім, самостійним читанням художніх текстів. У хрестоматії, що є другою складовою навчального комплекту для 9 класу, вміщено всі програмові твори, а також запитання і завдання для їх аналізу. Щоб сприймання вами художнього тексту було повноцінним, слід пам’ятати:

1. Читання — це уявний діалог і співтворчість автора и читача, внаслідок якого виникають в уяві художні образи і картини.

2. Самостійно прочитавши твір художньої літератури, ви маєте висловити свої враження і судження про нього.

3. Художній твір невичерпний для пояснення і тлумачення.

4. Без теоретичних знань художній текст всебічно не осягнути.

Підручники автора: Сутконий В.Л.

Право 10кл Гавриш

Ви починаєте знайомство з курсом «Правознавство», який належить до предметів суспільно-гуманітарного напрямку. Правова (юридична) наука посідає особливе місце в циклі предметів, що вивчають суспільство, вирізняючись практичною спрямованістю щодо використання набутих знань у конкретних життєвих ситуаціях.

Пам'ятаючи про матеріальний вимір конкретних життєвих ситуацій, автори підручника прагнуть висвітлити також духовний аспект багатьох проблем, що розв’язує правова наука.

На подібні пошуки надихнула постать українського мандрівного філософа і поета ХУЛІ ст. Григорія Сковороди.

Саме його думками починається майже кожен параграф підручника. Філософ постійно доводить, що ідеальне є вищим прагненням духовності, але не завжди ідеали втілюються в життя,стикаючись із реальністю. Погляди філософа або інших відомих українців допоможуть вам побачити постійну проблему вибору, яка постає перед людиною кожного дня: між добром і злом, правдою і неправдою, правом та свавіллям. Кожен з нас має право, кажучи мовою поета, *чи вільно вибирати, чи хрест нести, чи ж цвях вбивати».

Метою курсу є формування системного уявлення про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у практичному житті.

Завданнями курсу є:

-    ознайомлення з основами теорії держави та права і формування уявлення про державно-правові реалії сучасної України;

-    поглиблення знань про виникнення, типи та форми держави, історію розвитку української державності, сучасну українську державу та її органи;

-    поглиблення знань про соціальні норми, формування системного уявлення про правові норми, галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення та юридичну відповідальність;

-    формування системного уявлення про способи підтримання правопорядку, механізми захисту прав і свобод;

-    виховання особистої переконаності в необхідності дотримання правових норм, непримиренності до протиправної поведінки;

•    набуття вмінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;

•    формування навичок діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях;

-    формування вміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо.

Зміст матеріалу підручника відповідає переліченим завданням.

Право 9 клас Сутковий

Шановні дев’ятикласники!

Сьогодні ви починаєте опановувати одну з найдавніших наук - правознавство. Право виникло паралельно з появою держави як основний нормативний регулятор суспільних відносин. Тобто воно, як і держава, є продуктом суспільного розвитку. Звичаї, моральні й релігійні норми відійшли на другий план, надаючи перевагу правовому регулюванню відносин.

Сучасне українське суспільство потребує від громадянина високої правової культури. Цю мету може забезпечити правова освіта, яка спрямована на отримання знань, навичок, ціннісних орієнтацій, необхідних людині для реалізації життєвих завдань.

Підручник, який ви тримаєте в руках, надасть вам практичні навички застосування права і законів України. Автори намагалися націлити вас на отримання інформації, що орієнтована на життєві потреби та на здобуття досвіду практичних дій щодо вирішення конкретних проблем.

Метою підручника "Правознавство (практичний курс)" є формування елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки.