Підручники автора: Рабінович Ю. М.

Алгебра 9кл Задачник Мерзляк

Учням

 

Любі діти! У цьому році ви продовжите захоплюючу подорож по чарівній країні Алгебра. Ми впевнені, що подолання перешкод, які стануть на вашому шляху, не тільки допоможе вам зміцніти, а й принесе радість від одержаних перемог.

Учителю

Ми дуже сподіваємося, що, придбавши цю книжку не тільки для себе, а й "на клас", Ви не пошкодуєте. Навіть тоді, коли Вам пощастило і Ви працюєте за підручником, який подобається, все одно задач, як і грошей, буває або мало, або зовсім мало Ми маємо надію, що цей посібник допоможе ліквідувати "задачний дефіцит",

Першу частину — "Тренувальні вправи" — поділено на три однотипних варіанти по 261 номеру в кожному. До багатьох (найбільш складних) задач першого і другого варіантів наведено відповіді та вказівки до розв'язування. Відсутність відповідей до вправ третього варіанта, на нашу думку, розширює можливості вчителя при складанні самостійних і перевірочних робіт. На стор.4 наведено таблицю тематичного розподілу тренувальних вправ.

Друга частина посібника містить 6 контрольних робіт (два варіанти). Зміст завдань для контрольних робіт поділимо умовно на дві частини. Перша відповідає початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Друга частина відповідає достатньому і високому рівням. Виконання першої частини максимально оцінюється у 6 балів. Правильно розв’язані задачі рівня п додають ще 4 бали, тобто учень має можливість отримати відмінну оцінку 10 балів. Якщо учневі вдалося ше розв’язати задачу л‘\ то він отримує оцінку 12 балів.

Бажаємо Вам творчої наснаги й терпіння...

Алгебра-задачник-10кл-Мерзляк

ВІД АВТОРІВ

Учням

Любі учні! У цьому році ви поширите і поглибите свої знанні з алгебри, познайомитеся з багатьма новими поняттями і фактами. Ми сподіваємося, що задачі, запропоновані в цій книжці, допоможуть зробити це знайомство не лише корисним, але й цікавим.

Учителю

Ми дуже сподіваємося, то, придбавши цю книжку не тільки для себе, а й «на клас», Ви не пошкодуєте. Навіть тоді, коли. Вам пощастило і Ви працюєте за підручником, який, подобається, все одно задач, як і грошей, буває або мало, або зовсім мало. Ми маємо надію, що цей посібник допоможе ліквідувати «задачний дефіцит».

Першу частину — «Тренувальні вправи» — поділено на три однотипних варіанти по 229 номерів у кожному. До багатьох (найбільш складних) задач першого і другого варіантів наведено відповіді та вказівки до розв'язування. Відсутність відповідей до вправ третього варіанта, на нашу думку, розширює можливості вчителя при складанні самостійних і перевірочних робіт, На стор, 6-7 наведено таблицю тематичного розподілу тренувальних вправ.

Друга частина посібника містить 7 контрольних робіт (два варіанти). Зміст завдань для контрольних робіт поділено умовно на дві частини. Перша відповідає початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Друга частина відповідає достатньому і високому рівням. Виконання першої частини максимально оцінюється у 6 балів. Правильно розв’язані задачі другого рівня додають ще 4 бали, тобто учень має можливість отримати відмінну оцінку 10 балів. Якщо учневі вдалося ще розв’язати задачу третього рівня то він отримує оцінку 12 балів.

У третій частині посібника наведено дві підсумкові контрольні роботи (чотири варіанти) за навчальним матеріалом першого і другого семестрів. Ці контрольні роботи не є обов’язковими. Вони можуть бути проведені і як залікові, і як тренувальні, Тривалість їх проведення залежно від особливостей класу може бути від 45 хв до 60 хв.

Геометрія 10 клас Мерзляк

Ви знаете, що в планіметрії основними фігурами є точка і пряма, а основними відношеннями – "належати", "лежати між", "накладання". Вони вводяться без означень. Використовуючи ці поняття, ми даємо означення іншим фігурам (променю, відрізку, куту тощо) та відношен¬ням (рівності, подібності, паралельності тощо). Так само, кілька перших тверджень приймають як істинні без доведень. їх називають аксіомами. Всі інші твердження доводять, спираючись на аксіоми, означення понять та раніше доведені теореми.

Геометрія контрольні 9 клас Мерзляк

Мерзляк А.Г. Збірник контрольних задач та відповідей з геометрії 9 клас

Підручники автора: Реєнт О.П.

Історія України 10кл Реєнт

Юні друзі!

У цьому навчальному році ви вивчатимете історичний матеріал, присвячений подіям початку XX ст. (1900-1921 рр.) Цей період в історії українських земель характеризується переходом від аграрно-ремісничого до індустріального суспільства. Процеси модернізації охопили всі сторони життя української людності: економічну, політичну, соціальну, культурну та релігійну.

Важливою подією в розвитку суспільно-політичних рухів став початок політичного етапу національного відродження - відображення в українській політичній думці проблеми націотворення як елементу модернізації тогочасного суспільства.

Зміст шкільного курсу структурно розкрито в таких темах: "Україна на початку XX ст."; "Україна під час Першої світової війни"; "Українська революція (березень 1917 - початок 1918 рр.)"; "Українська держава (початок 1918 - початок 1921 рр.)"; "Культура і духовне життя України в 1917-1921 рр."; "Наш край у 1900-1921 рр.".

Для успішного опанування вами змісту курсу історії України ми пропонуємо таку структуру підручника: визначення теми, план, запитання перед текстом параграфа, навчальний текст, запитання і завдання. Додаткову інформацію ви зможете отримати, використовуючи подані в підручнику мапи, ілюстрації, хронологічну таблицю, словник історичних термінів і понять.

Запитання перед текстом параграфа покликані активізувати та актуалізувати вашу пізнавальну діяльність. Рубрика "Документи і матеріали" дозволяє конкретизувати, доповнити, ілюструвати навчальний текст параграфа, знайомить вас із різними інтерпретаціями історичних процесів в українських землях на початку XX ст., сприяє розвитку ваших умінь проблемно-пошукового та творчого характеру, надає можливості для організації самостійної навчальної роботи. Рубрика "Персонали" містить біографічний матеріал, призначення якого - викликати інтерес до історичних діячів, життя та діяльність яких були пов’язані з Україною. Ми хочемо допомогти вам зрозуміти, що історію творили люди з різними характерами, почуттями, емоціями, складним шляхом пошуку істини. Рубрика "Запитання і завдання" дозволяє закріпити навчальний матеріал, сформувати базові знання та необхідні предметні компетенції з курсу історії України, розвинути вміння аналізувати, порівнювати, систематизувати, узагальнювати історичну інформацію, робити висновки. Система запитань і завдань сприяє формуванню критичного ставлення до історичних подій, явищ і процесів, виробленню самостійних суджень та вмінь аргументувати й оцінювати ту чи іншу історичну реалію, виховувати в собі почуття впевненості у власних силах.

Ми сподіваємося, що цей підручник допоможе вам збагатити свої знання з одного з найцікавіших періодів історії України.
Автори

Історія України 9 клас Реєнт

Шановні друзі!
У цьому навчальному році ви перегорнете ще одну сторінку історії українсько¬го народу" що охоплює період від кінця КУПІ до кінця XIX ст. Ми запрошуємо вас до пізнавальної подорожі, упродовж якої ви станете свідками багатьох історич¬них подій. Серед них заснування Київського університету, видання "Кобзаря" Тараса Шевченка, завершення промислової революції в українських землях. Ви ознайомитеся з досягненнями науки та техніки, розвитком мистецтва. Зі сторі¬нок підручника постануть видатні історичні діячі. Микола Лисенко — його нази¬вали "сонцем української музики", Юліан Бакинський він першим обґрунтував необхідність політичної самостійності України, Володимир Антонович, Іван Пулюй, Микола Кибальчич, Борис Грінченко, Леся Українка, Іван Франко.. Ціла плеяда талановитих співвітчизників, які любили Україну та жадали кращої долі для її народу.
Наскрізною ідеєю, що пронизує навчальний матеріал підручника, є теза про національне відродження та формування українське" нації. Важливо не залиши¬ти поза увагою всі компоненти цього складного процесу: економічні, політичні" соціокультурні та релігійні.
Щоб ваша подорож стала предметною, ми пропонуємо таку структуру підруч¬ника: визначення теми, план, запитання перед текстом параграфа, навчальний текст, запитання і завдання. Додаткову інформацію ви зможете отримати, вико¬ристовуючи подані в підручнику карти, Ілюстрації, хронологічну таблицю, слов¬ник історичних термінів і понять.
Запитання перед текстом параграфа покликані активізувати та актуалізувати вашу пізнавальну діяльність. Рубрика "Персонали" містить біографічний матеріал, призначення якого - викликати інтерес до історичних діячів, життя та діяльність яких були пов’язані з Україною. Ми хочемо допомогти вам зрозуміти, що історію творили особи з різними характерами, почуттями, емоціями, складням шляхом пошуку істини. Через біографії діячів минулого і систему запитань завдань ми прагнули створити умови для формування у вас самостійної оцінки їхньої діяль¬ності, а відтак дати вам змогу використовувати здобуті знання у навчанні та по¬всякденному житті. Рубрика "Документи і матеріали" дозволяє конкретизувати, доповнити, ілюструвати навчальний текст параграфа, знайомить вас з різними інтерпретаціями історичних процесів в українських землях наприкінці XVIII - упродовж XIX ст., сприяє розвитку ваших умінь проблемно-пошукового та твор¬чого характеру, надає можливості для здійснення самостійної навчальної діяль¬ності. Рубрика "Запитання і завдання" дозволяє закріпити навчальний матеріал, сформувати базові знання з курсу історії України, розвинути вміння аналізувати" порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо. Система за¬питань і завдань сприяє формуванню критичного ставлення до історичних подій, явищ і процесів, виробленню самостійних суджень та умінь аргументувати і від-стоювати власний погляд на ту чи іншу історичну проблему, виховувати в собі почуття впевненості у власних силах. Тепер щодо рубрики "Тематичне оціню¬вання". Тематична атестація є заключним етапом оцінювання ваших знань і умінь, проводиться на останньому уроці вивчення теми як диференційована контрольна робота. Під час перевірки зараховуються лише повністю виконані за¬вдання. До останніх належать і завдання, в яких допущені незначні помилки. Од¬нак у цілому кількість таких помилок не повинна перевищувати трьох. Інакше оцінка знижується на 1 бал.
Ми сподіваємося, що ця навчальна книга допоможе вам збагатити свої знання з одного з найцікавіших періодів історії України.
Зичимо успіхів на шляху пізнання.    
Автори

Підручники автора: Ремех Т.О.

Право 9 клас Пометун

Шановні друзі!
Ми запрошуємо вас до подорожі у світ права. Право — це важливе досягнення людської цивілізації, яке виникло ще в давнину і протягом тривалого часу впливає і впливатиме на життя суспільства в цілому й кожної людини зокрема.

Більшість звичних форм нашої повсякденної поведінки передбачені й регламентовані правом, хоча ми і не сприймаємо їх як такі. Знання та свідоме застосування правових норм робить життя людини ефективним, безпечним, комфортним, отже, і щасливішим.

Перед Вами підручник з курсу, присвяченого вивченню та практичному застосуванню норм права і приписів законів нашої держави. Сподіваємося, що цей підручник і цікаві, веселі, але серйозні уроки з практичного курсу правознавства допоможуть вам зрозуміти самих себе, людей навколо себе і суспільство, в якому ви живете, виробити власну життєву позицію та впевненість у собі, вміння орієнтуватись у мінливому світі.

Вивчаючи цей предмет, ви опануєте нові знання, зможете розвинути багато корисних умінь і навичок, які знадобляться вам не тільки в майбутньому "дорослому житті", а й сьогодні, адже ви вже достатньо самостійні й відповідальні. Ви зможете по-новому подивитися на проблеми політичного, державного і громадського життя, знайти інтерес і сенс в активній громадянській залученості. Сподіваємося, що практичний курс правознавства стане одним із камінчиків, що, за мудрим висловом індійського філософа, "може змінити течію ріки" вашого життя.

Бажаємо успіхів у навчанні!

З повагою, автори

Підручники автора: Рибалко Л.М.

Природа 6 клас Ільченко

Дорогі друзі!
Минуле століття увійшло в історію як вік комп’ютерів і технологій, сучасне — систем і моделей. Іти в ногу з часом вам допоможе цей підручник.

Зверніться до змісту підручника. Кожна з його чотирьох тем дасть вам можливість формувати системне мислення, оволодівати сучасним системним підходом до пояснення і перетворення дійсності. Ви будете спостерігати, досліджувати, моделювати природні та рукотворні системи.

Природу не можна вивчати лише за підручником. На вас чекають спостереження й дослідження на уроках серед природи. Під час цих уроків ви будете перевіряти народні прикмети, які знайдете наприкінці підручника в народному прогностику. Підручник слугуватиме вам помічником у класі і поза школою.

Користуватися підручником вам допоможе путівничок на другій сторінці. Основний текст параграфів розділений підзаголовками. Нові для вас терміни виділені курсивом, значення їх можете знайти в словничку. Віднайти той чи інший термін вам допоможе покажчик термінів.

Наприкінці кожного параграфа знайдете висновки, запитання і завдання. Вони допоможуть вам виділити основне у вивченому, перевірити себе та обміркувати отримані знання, подискутувати про них з однокласниками.

Тексти та завдання рубрики "Для допитливих" будуть цікаві всім учням. Особливу увагу зверніть на проекти. Вони надихнуть вас на самостійну роботу, виведуть за межі шкільних знань і, можливо, визначать вашу подальшу долю.

Упродовж вивчення курсу ви будете моделювати свій образ природи за допомогою системи знань про природу - природничо-наукової картини світу. Ця система знань необхідна кожній людині, яка прагне бути успішною у творчій діяльності.
Щасти вам!

Підручники автора: Ривкінд Й.Я.

Информ 10кл Ривкинд

Шановні учні!

Вивчаючи курс інформатики в 9-му класі, ви ознайомилися з основними поняттями цієї науки та опанували початкові навички роботи з апаратним і програмним забезпеченням. Ми сподіваємося, що ви зрозуміли, яку велику роль у житті сучасної людини відіграють інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), та плануєте й надалі розвивати свою ін-форматичну компетентність.
Цей підручник орієнтований на подальше вивчення вами в 10-му класі сучасних ІК-технологій, розвинення навичок використання їх у вашій навчальній і дослідницькій діяльності, у повсякденному житті. Він допоможе вам стати освіченою людиною інформаційного суспільства. Ви поглибите свої знання та вдосконалите вміння щодо роботи з текстовими документами, навчитеся створювати комп’ютерні презентації, розробляти комп’ютерні публікації, здійснювати монтаж відеофільмів. Також ви навчитеся користуватися електронними поштовими скриньками, використовувати всесвітню мережу Інтернет для спілкування в чатах і форумах, застосовувати ІКТ під час вивчення різних шкільних предметів.
Підручник розрахований на вивчення курсу інформатики в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів на рівні стандарту. Зміст підручника, послідовність і глибина викладення матеріалу повністю відповідають змісту та вимогам державної програми вивчення предмета.
Підручник складається з 4 розділів, кожний з яких поділено на кілька пунктів. Вивчення кожного розділу починається з короткого вступу, в якому зазначено, про що ви дізнаєтеся, вивчивши матеріал цього розділу.
Усі пункти побудовані за єдиною структурою. Для кращого сприймання нового матеріалу на початку пунктів наведено кілька запитань, відповіді на які допоможуть вам пригадати раніше отримані відомості. У пунктах містяться детально пояснений теоретичний матеріал і опис технології опрацювання даних засобами ІКТ, наведені алгоритми та приклади здійснення основних операцій. Означення, правила і твердження, на які потрібно звернути особливу увагу, запам’ятати їх, розміщені на
У кінці кожного пункту розміщені за-
питання для самоперевірки (^Рі отриманих вами знань і набір різнорів-невих практичних завдань для відпрацювання навичок роботи . Практичні завдання |И| підібрані таким чином, щоб послідовно і цілеспрямовано формувати у вас досконалі навички роботи з програмним забезпеченням, уміння самостійно розв’язувати навчальні задачі з використанням ІКТ, розвивати творче мислення.

Для кожного запитання і завдання визначено рівень складності, який позначається так:

° - початковий і середній рівні,

•    — достатній рівень,

*    — високий рівень.

Ті завдання, що позначені Дф, передбачені для опрацювання у парах або невеликих групах. Позначками виділені завдання, які автори рекомендують для роботи вдома, а позначками ^ — запитання та завдання, що стосуються додаткового матеріалу.

Також у підручнику розміщено інструкції до 11 обов’язкових практичних робіт, результат виконання яких повинен продемонструвати рівень засвоєння вами відповідного навчального матеріалу. У кінці підручника наведено словничок, яким ви можете скористатися під час узагальнення теми, у ході підготовки домашніх завдань тощо.

Для полегшення сприйняття вами навчального матеріалу автори намагалися унаочнити підручник схемами, таблицями, екранними копіями, до підручника включені яскраві приклади для демонстрації основних положень інформатики. Додаткові рубрики підручника:

«Для тих, хто хоче знати більше»,
«Цікаві факти з історії»,
«Додаткові джерела інформації»

сприятимуть кращому розумінню та глибшому засвоєнню вами основ науки. Завдяки цьому підручник можна використовувати і для самостійного опанування матеріалу.

Автори пропонують он-лайн підтримку вивчення курсу інформатики 10-го класу на сайті \у\у\у.а11іп1.аі.иа, де вчителі та учні зможуть знайти файли-заготовки для виконання практичних завдань, додаткові матеріали до окремих тем, поспілкуватися з авторами на форумі, залишити свої відгуки та пропозиції в гостьовій книзі.

Отже, успіхів вам у вивченні інформатики та інформаційних технологій!
З повагою, автори

Информатика 9кл Ривкинд

Шановні дев'ятикласники!

Ви розпочинаєте вивчення нового предмета - "Інформатика". Основна мета кожного шкільного предмета - підготувати вас до життя в сучасному суспільстві. Суттєвими ознаками його є високий рівень розвитку інформаційних технологій, використання комп’ютерів у всіх галузях виробництва й управління, можливість широкого доступу до інформаційних ресурсів завдяки комп’ютерним мережам тощо. Інформація стала таким самим стратегічним ресурсом, як продукти харчування, промислові товари та енергетичні ресурси. Тому сучасне суспільство називають інформаційним.

В інформаційному суспільстві важливим є рівень інформаційної культури людини, який визначається рівнем знань сучасних інформаційних технологій і вмінь застосовувати їх у навчальній і професійній діяльності, у побуті. Чим вищий рівень інформаційної культури сучасної молодої людини, тим впевненішою вона почуватиме себе в житті.

Саме підвищення рівня вашої інформаційної культури є основною метою шкільного курсу інформатики. Автори сподіваються, що вивчення курсу інформатики з використанням цього підручника буде для вас і корисним, і цікавим.

Інформатика 7 клас Ривкінд

ШАНОВНІ СЕМИКЛАСНИКИ!
Цього павчального року ви продовжите вивченпя дуже цікавого та важливого предмета - інформатики.

У попередніх класах ви вже навчилися працювати з об’єктами операційної системи комп’ютера, з графічними, текстовими та мультимедійними даними, знаходити відомості в Інтернеті, складати алгоритми для виконавця Рудий кіт.

На уроках інформатики в 7-му класі ви продовжите ознайомлення з послугами Інтернету, навчитеся користуватися електронною поштою. Для виконавця алгоритмів ви будете складати алгоритми з повторенням і розгалуженням. Ви ознайомитеся з поняттям моделі та навчитеся розробляти інформаційні моделі, створювати та використовувати електронні таблиці, будувати діаграми та інше. Уміння застосовувати набуті знання в навчальній діяльності та в життєвих ситуаціях ви відпрацюєте під час розв’язування компетентнісних задач і виконання індивідуальних навчальних проектів. І в цьому вам допоможе цей підручник.

Уміст підручника поділено на розділи. Кожний розділ складається з пунктів, які, у свою чергу, містять підпункти. На початку кожного пункту наведено запитання для повторення вивченого. Відповіді на них полегшать розуміння та засвоєння нового матеріалу.

Інформатика 8 клас Ривкінд

ШАНОВНІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ!
Ви продовжуєте вивчення цікавого та важливого предмета - інформатики.

У попередніх класах ви вже навчилися виконувати операції з об’єктами операційної системи комп’ютера, створювати інформаційні моделі, опрацьовувати графічні, текстові, числові та мультимедійні дані, шукати відомості та листуватися в Інтернеті, складати алгоритми для виконавця Рудий кіт, розв’язувати компетентнісні задачі та виконувати навчальні проекти.

На уроках інформатики у 8-му класі ви ознайомитеся з кодуванням даних, розглянете апаратне та програмне забезпечення комп’ютера, продовжите опрацьовувати текстові та числові дані, розв’язувати компетентнісні задачі. Ви навчитеся створювати файли з відео, опрацьовувати аудіодані, розробляти та виконувати програмні проекти в середовищі програмування. Уміння застосовувати набуті знання ви відпрацюєте під час виконання навчальних проектів. І в цьому вам допоможе цей підручник.

Інформатика 9 клас Ривкінд 2017

Ви продовжуєте вивчати цікавий та важливий предмет - інформатику.

У попередніх класах ви вже навчилися опрацьовувати графічні, текстові, числові та мультимедійні дані, шукати відомості та листуватися в Інтернеті, створювати програми в середовищі Lazarus, розв’язувати компетентнісні задачі та виконувати навчальні проекти.

На уроках інформатики в 9-му класі ви ознайомитеся з поняттям і видами інформаційних систем, основами інформаційної безпеки, розглянете особливості передавання даних в Інтернеті та деякі сервіси сучасного Інтернету, продовжите опрацьовувати мультимедійні та графічні дані, розробляти та виконувати програмні проекти в середовищі програмування. Ви навчитеся створювати комп’ютерні публікації, комп’ютерні моделі, персональне навчальне середовище. Уміння застосовувати набуті знання ви відпрацюєте під час розв’язування компетентнісних задач і виконання навчальних проектів. І в цьому вам допоможе цей підручник.

Підручники автора: Роганін О.М.

Алгебра і геометрія 11кл Роганин

СТРУКТУРА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНИХ РОБІТ

На виконання кожної самостійної роботи відводиться 15 -20 хвилин. При виконанні завдань початкового і середнього рівнів (завдання 1-3) учень має вибрати одну правильну відповіді» із п’яти запропонованих і позначити її в бланку відповідей, наведеному після кожної самостійної роботи. За правильне виконання кожного із завдань 1-3 учень може одержати 2 бали. Розв’язувати ці завдання слід па чернетці, наведеній після кожного завдання. Відповіді до завдань 1 -3 учитель перевіряє, за бланком відповідей. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень обрав і позначив у бланку правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним помилково, якщо учень: позначив неправильний варіант відповіді; позначив два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них с правильний; не позначив жодного варіанта відповіді взагалі.

Достатньому рівню відповідає завдання 4 — завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Результат виконання цього завдання необхідно вписати в бланк відповідей. Розв’язування завдання у чернетці пе перевіряється і до уваги не береться. До бланка учні вписують лише числову відповідь. Правильне виконання завдання 4 самостійної роботи оцінюється 3 балами.

Геометрія і алгебра 11кл Роганин

СТРУКТУРА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

На виконання кожної тематичної контрольної роботи відводиться 45 хвилин. При виконанні завдань початкового і середнього рівнів (завдання 1 6) учень мас вибрати одну правильну відповідь із п'яти запропонованих і позначити її в бланку відповідей, наведеному після кожної тематичної контрольної роботи. За правильне виконання кожного із завдань 1 6 учень може одержати 1 бал. Розв'язувати ці завдання слід на чернетці, наведеній після кожного завдання. Відповіді до завдань 1 6 учитель перевіряє за бланком відповідей. Завдання вважається викопаним правильно, якщо учень обрав і позначив у бланку правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним помилково, якщо учень: позначив неправильний варіант відповіді; позначив два або більше варіанті» відповіді, навіть якщо серед них є правильний; не позначив жодного варіанта відповіді взагалі.

Достатньому рівню відповідають завдання 7-8 * завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Результатом виконання цього завдання с число, яке необхідно вписати в бланк відповідно до вимог заповнення бланка відповідей, сформульованих в кожному бланку. Розв'язування завдання у чернетці не перевіряється і до уваги не береться. До бланка відповідей учні вписують лише числову відповідь. Правильне виконання кожного із завдань 7 8 оцінюється 1,5 балами.

Високому рівню навчальних досягнень учнів відповідає завдання 9. Це завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень розв’язав задачу, обґрунтувавши кожний етап, і дав правильну відповідь. За правильне виконання цього завдання учень одержує 3 бали.

Підручники автора: Романишин Н.Ю.

Історія України 7 клас Свідерський

Шановні семикласники!

Україна - велика й прекрасна європейська держава з багатою й цікавою історією. Відомо, що Батьківщину, як і матір, не вибирають, вона - одна на все життя, тому знати про неї, а отже, і про себе, варто якомога більше. Допомагає в цьому історія - наука, яка значною мірою формує світогляд людини.

Іноді можна почути, що "історія - це минуле, далеке, те, що не стосується сьогодення". Насправді це не так: історичні знання допомагають робити свідомий вибір, передбачати майбуття, вести дискусії, залучаючи аргументи, які можуть спростувати перекручення, дати оцінку тим чи іншим подіям. Поза сумнівом, усе це вимагає знань і досвіду, яких набувають не лише на уроках, а й самостійно за допомогою позакласного читання, додаткових навчальних матеріалів, аналізу історичних фактів.

Ви тримаєте в руках підручник з історії України. Навчатися за ним, сподіваємося, буде цікаво й легко. Готуючись до уроку історії, насамперед потрібно прочитати відповідний параграф. Зміст параграфа поділено на частини, які також мають свій номер і назву, - це свого роду зупинки в часі.

В оповіді про події минулого виділені імена історичних осіб, назви місця події та дати, а також нові терміни, пояснення яких подається на берегах сторінки. Слова або речення, що мають особливе значення, виділені курсивом.

Запитання та завдання на початку параграфа (після його назви) нагадають уже відоме вам і допоможуть осягнути нове. Завдання після параграфа, що позначені зірочкою (*), потребують особливої вашої уваги, вони складніші, ніж інші. Є в підручнику й уривки з історичних джерел (рубрика "Документи свідчать)". Історичні ціка-винки, що вміщені в рубриці "Цікаво знати", - це історичні реконструкції, вони наповнять життям скупі документальні описи. Ще в підручнику є додатки: хронологічна таблиця та короткий словник необхідних вам історичних термінів.

Підручники автора: Романюк І.М.

История Укр 8кл Струкевич

Шановні восьмикласники!

Минулого року разом із руськими селянами-общинниками й міщанами, купцями й ремісниками, дружинниками й воєводами, боярами й князями, духівниками й митцями ви переймалися турботами господарювання й захисту нашої Вітчизни, пишалися її розквітом, вас непокоїв її занепад. Навчаючись, ви доклали чимало розумових, моральних і вольових зусиль. Вони не були марними. Досвід учасників історичного поступу: причини їхніх успіхів і невдач, перемог і поразок, шляхи виправлення помилок — усе це стало складовою вашого досвіду. Настане час, і ви його обов'язково використаєте.

Цього року ви вивчатимете дві історичні дисципліни — «Історію України» та «Нову історію». їхньою спільною рисою є вивчення Нового часу, який прийшов на зміну добі Середньовіччя.

Разом з українським народом — головною дійовою особою історичного процесу — ви вступите в Новий час, краще усвідомите, що Україна — це складова Європи. Ви побачите, як жадоба збагачення охопить майже всю українську верхівку, як магнати та шляхтичі посилюватимуть визиск народу, як до нього
додасться загарбницька політика ворогів. Шукаючи свободи, захищаючи власну гідність і Батьківщину, ви станете козаками. Разом із вами на боротьбу за національне визволення підніметься селянство й міщанство. Ви створите власну Українську козацьку державу. У неї знайдуться вороги як внутрішні, так і зовнішні. Вони невпинно послаблюватимуть основи української державності. Разом із кращими представниками українства ви віддаватимете свої сили, уміння й натхнення на зміцнення Гетьманщини. Так у боротьбі за державність, політичну окремішність мине понад століття. Вас очікуватимуть успіхи й поразки, ясні надії та гіркі розчарування. Українська козацька держава не вистоїть, але виживе її дух — невмируще прагнення до свободи.

Про все це ви зможете дізнатися більше зі сторінок підручника. Увесь навчальний матеріал поділений на шість тем, які відповідають шістьом етапам історичного поступу українського народу протягом ХУІ-ХУІІІ ст. Зі структурою підручника ви зможете ознайомитися, переглянувши його зміст.