Підручники автора: Павіченко Ю.В.

Биология 8кл Базанова

Підручник, який ви тримаєте у руках поведе вас шляхами пізнання живої природи та її краси.

Завдяки цьому підручнику ви познайомитесь із живими організмами, процесами їхньої життєдіяльності, їхньою будовою та процесом розмноження. Також ви довідаєтесь, як змінювались тварини в процесі еволюції та зосередитесь на середовищі їх існування.

Цей підручник навчить вас розрізняти шкідливі і корисні організми, як саме впливають вони на організм людини і яку несуть користь чи загрозу. Дізнаєтесь, які тварини знаходяться на стадії знищення і які заходи для збереження та охорони потрібно застосовувати. Наш підручник поведе вас у незвідану подорож захоплюючим тваринним світом – світом самовдосконалення та пізнання.

Біологія 9кл Базанова

Підручники автора: Павлов О.Л.

Математика 11кл Афанасьева

Дорогий юний друже!

Перед Вами підручник з предмета «Математика». Його головне призначення — допомогти Вам систематизувати, розширити і поглибити знання і уміння, які необхідні для математичного моделювання та дослідження процесів і явищ за допомогою функцій, рівнянь, похідної, інтеграла, імовірності та інших математичних об’єктів, опанувати суміжними предметами (фізикою, хімією, біологією тощо). І тим самим упевнитись у могутності математичних методів для пізнання навколишнього світу і розв’язання різних проблем.

Підручник для 11-го класу складається із семи розділів, Кожному розділу передує матеріал, що вивчався раніше і необхідний для вивчення цього розділу. Його подано у вигляді таблиць. Для забезпечення готовності до вивчення матеріалу розділу наводиться діагностичний тест.

Розділи підручника поділено на параграфи, які, в свою чергу, розчленовані на пункти. До кожного пункту подано контрольні запитання, що мають забезпечити активне засвоєння основних понять і фактів пункту в їхньому взаємозв’язку.

Викладення навчального матеріалу в кожному пункті структуроване за рівнями. На першому рівні (його позначено літерою Б) викладаються основні поняття та факти теми, хоча, найчастіше, без формальних доведень. Цей матеріал є базою для подальшого вивчення теми, більш ґрунтовного і повного.

На другому рівні (Його позначено літерою О) наводиться більш повне обґрунтування попереднього матеріалу, його розширення, наводяться приклади його застосування. Матеріал на цих двох рівнях повністю забезпечує оволодіння предметом згідно з вимогами програми рівня стандарту.

Виклад теоретичного матеріалу супроводжується розв’язанням типових задач відповідного рівня. Початок і кінець доведень тверджень та розв’язань прикладів позначено знаками.

До загальної системи задач включено вправи на повторення, що мають сприяти готовності до опанування наступним матеріалом, збереженню вмінь і навичок, сформованих при вивченні попередніх розділів.

Кожний розділ завершується матеріалом для підготовки до тематичного оцінювання, який складається із запитань для самоконтролю (з відповідями) та зразка тематичної контрольної роботи. Для повторення і систематизації навчального матеріалу розділу наведено відповідні таблиці. Кожен із розділів завершується історичним коментарем.

Підручник містить вказівки і відповіді до задач, а також предметний покажчик.

Читання книги не є легкою справою. Деякі фрагменти доведень залишені для самостійного опрацювання. Не минайте їх!

Щиро бажаємо успіхів!

Колектив авторів

Математика 10 клас Афанасьєва

Дорогий юний друже!

Перед Вами підручник а предмета "Математика", Його головне призначення - допомогти Вам систематизувати, розширити й поглибити знання і вміння, які необхідні для математичного моделювання і дослідження процесів і явищ за допомогою функцій, рівнянь та інших математичних об’єктів, опанувати суміжними предметами (фізика, хімія, біологія тощо). І тим самим упевнитись у могутності математичних методів для пізнання навколишнього світу, у розв’язанні різних проблем.

Підручник для 10 класу складається з чотирьох розділів. Кожному розділу передує матеріал, що вивчався раніше і необхідний для вивчення цього розділу. Його подано у вигляді таблиць. Для забезпечення готовності до вивчення матеріалу розділу наводиться діагностичний тест.

Розділи підручника поділено на параграфи, які, в свою чергу, розчленовані на пункти. До кожного пункту подано контрольні запитання, що мають забезпечити активне засвоєння основних понять і фактів у їхньому взаємозв’язку.

Викладення навчального матеріалу у кожному пункті структу-роване за рівнями. На першому рівні (його позначено літерою Б) викладаються найголовніші поняття, основні факти теми, хоча, найчастіше, без формальних доведень. Цей матеріал є базою для подальшого вивчення теми, більш ґрунтовного і повного.

На другому рівні (його позначено літерою О) наводиться більш повне обґрунтування попереднього матеріалу, його розширення, наводяться приклади його застосування. Матеріал на цих двох рівнях повністю забезпечує оволодіння предметом згідно з вимогами програми на рівні стандарту.

Підручники автора: Паламарчук Л.Б.

География 11кл Паламарчук

Дорогі старшокласники!

Перед вами новий підручник з географії, адресований учням профільних класів. На сторінках цієї навчальної книжки ви продовжите знайомитися із сучасною географією, яка нині є інтегрованою наукою, з її науковими методами дослідження.

Пропонований підручник складається із вступної частини і восьми розділів, у яких розглядаються такі питання географічної науки: загальні закономірності природи, види географічних карт, світові цивілізації і світові культури, соціально-економічна географія України, географія своєї області, глобальні проблеми людства, стратегія сталого розвитку, глобальні прогнози, проекти, гіпотези. Економіко-соціально-географічні відомості розглядаються в тісному зв’язку з висвітленням питань історії, політики, стану економіки, природоохоронної діяльності, соціокультурного надбання регіонів. У підручнику широко використовуються напрацювання з демографії, етнографії, статистики, екології тощо. Його навчальний матеріал доповнюватиме ваші знання з економіки, права, історії та екології, сприятиме формуванню наукової картини сучасного світу.

Крім того, на сторінках підручника ви побачите постаті Гостя Землі і мудрого Вченого-географа, який усе знає про природу, господарство, життя людей нашої планети і розповідає про це Гостю,

Рубрика «Доведіть чи спростуйте» акцентує вашу увагу на певному твердженні. Проте вам потрібно обміркувати, чи є справедливим наведене твердження, й аргументовано довести або спростувати його.

Додаткові цікаві факти розміщено в рубриці «Це цікаво». Рубрика «Обговорімо...» радить вам обговорити твердження з однокласниками, ровесниками, друзями.

Робота з підручником має супроводжуватися паралельно роботою з географічними картами, атласами, контурними картами, комп’ютерними технологіями, Інтернетом, статистичними щорічниками, пресою й іншими джерелами інформації.

Під час вивчення навчального матеріалу користуйтеся наведеними в кінці кожного параграфа запитаннями і завданнями для самоконтролю.

Текст підручника ілюстровано малюнками, схемами, діаграмами, картосхемами, слайдами, світлинами, таблицями.

Будьте наполегливими і допитливими на складному, але водночас і цікавому шляху пізнання!
Бажаємо успіхів!

Географія 10кл Паламарчук

Дорогі старшокласники!

Перед вами новий підручник з географії. Це перший український підручник, адресований учням профільних класів. На сторінках цієї навчальної книжки ви ознайомитеся з сучасною географією, з її складовою частиною - соціально-економічною географією світу, яка нині є дуже потрібного інтегрованою наукою.

Нагадуємо вам, що економічна географія вивчає закономірності розміщення господарства в країні, регіоні, світі, пояснює особливості розселення людей та використання ними природних умов і ресурсів. Соціальна географія досліджує умови життя, роботи, відпочинку людей, розвиток і розміщення галузей сфери обслуговування в країні, регіоні, світі. Оскільки економічні й соціальні питання тісно пов’язані між собою, то і вивчаються вони разом, доповнюючи одне одного.

Пропонований підручник складається з вступної частини і двох розділів -загальна й регіональна соціально-економічна характеристика світу. Економіко-соціально-географічні відомості розглядаються в тісному зв’язку з висвітленням питань історії, політики, стану економіки, природоохоронної діяльності, соціокультурного надбання регіонів, що сприятиме формуванню наукової картини сучасного світу. У підручнику широко використовуються напрацювання з демографії, етнографії, статистики, екології тощо.

На сторінках підручника ви знайдете рубрику "Практикум", де наведено перелік практичних робіт, запланованих навчальною програмою. Виконання цих робіт сприятиме формуванню й розвитку необхідних і важливих умінь та навичок.

Рубрика "Доведіть чи спростуйте" акцентує вашу увагу на певному твердженні. Проте вам потрібно обміркувати, чи є справедливим наведене твердження, й аргументовано довести або спростувати його.

Додатковий цікавий матеріал розміщено в рубриці "Це цікаво". Рубрика "Обговорімо..." радить вам обговорити твердження з однокласниками, ровесниками, друзями.

Крім того, на сторінках підручника ви побачите постаті Гостя Землі і мудрого Вченого-географа, який все знає про природу, господарство, життя людей нашої планети і розповідає про це Гостю.

Робота з підручником має супроводжуватися паралельно роботою з географічними картами, атласами, контурними картами, комп’ютерними технологіями, Інтернетом, статистичними щорічниками, матеріалами преси та іншими джерелами інформації.

Під час вивчення матеріалу підручника користуйтеся наведеними в кінці кожного параграфа запитаннями і завданнями для самоконтролю.

Текст підручника ілюстровано малюнками, схемами, діаграмами, картосхемами, слайдами, світлинами, таблицями.
Будьте наполегливими і допитливими на складному, але водночас і цікавому шляху пізнання!

Бажаємо успіхів!

Географія 7 клас Гільберг

Шановні семикласники!

Перед вами підручник з географії. У 7 класі ви поглиблюватимете свої знання з цього предмета. У підручнику вміщено пізнавальну й цікаву інформацію про природу материків і океанів, про різні народи й країни планети, про закономірності розвитку географічної оболонки, у середовищі якої ми живемо та яку маємо оберігати.

Земля - це спільний дім для всіх людей планети, місце їхнього проживання й діяльності. На нашій планеті мешкають мільярди живих організмів, є гори, рівнини, океани, моря, річки, озера, болота, багато корисних копалин і різноманітних мінералів.

Щоб оволодіти необхідними для кожної людини знаннями, дуже важливо навчитися працювати з підручником: уміти аналізувати зміст, визначати головне в тексті, виконувати завдання, користуватися картами, схемами та малюнками. Деякі методи й прийоми роботи з підручником вам відомі з попередніх класів. Використовуйте ці вміння й удосконалюйте їх.

Нові терміни, поняття, географічна номенклатура, подані в підручнику, мають вас зацікавити. Рубрики допомагатимуть вам зосередитися на потрібному. Запитання та завдання, висновки й поради сприятимуть кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Географія тісно пов’язана з життям людей, тому додаткові знання та нову інформацію про природні явища й суспільні події, що відбуваються на Землі, можна отримати, коли регулярно дивитися телепередачі, слухати радіо, користуватися Інтернетом, читати географічну літературу, газети й журнали.

Успіхів!

Підручники автора: Пасічніченко О.М.

Биология 8кл Матяш

Дорогі восьмикласники!

У попередніх класах ви вивчали біологію рослин, грибів, бактерій і тварин. Цього року ви здобуватимете знання про організм людини. Знання основ наук про людину розкриють вам особливості будови і функцій свого організму, важливість збереження здоров’я, допоможуть організувати здоровий спосіб життя. Під час засвоєння цих знань ви переконаєтеся, що здоров’я є найбільшою індивідуальною і соціальною цінністю. Це те, що дає змогу людині активно жити: учитися, працювати, захоплюватися улюбленою справою.

З метою кращого засвоєння змісту підручника матеріал у ньому поділено на теми і параграфи. Прочитайте назву теми та інформацію про те, про що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на завдання і запитання рубрики Пригадайте. Вони допоможуть вам пригадати матеріал, засвоєний раніше, і краще сприйняти нові знання. У деяких параграфах, особливо початкових, вам трапиться рубрика Активізуйте свої знання. У ній коротко повторено матеріал, який ви вже вивчали в курсі «Біологія» у попередніх класах, а також з інших предметів (як-от, фізики, хімії, основ здоров’я).

Рубрика Цікаво знати розширить ваші знання і спонукатиме до подальшого вивчення предмета. Рубрика Здоров’я людини закцентує на практичному застосуванні здобутих знань у повсякденному житті. Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи на них, знаходьте всі позначені на них елементи. У тексті параграфів, підписах під малюнками є ще й навчальні завдання. У їхній зміст закладено вашу навчальну діяльність, спрямовану на вивчення тексту, аналіз змісту малюнків, на порівняння ознак.

Після кожного параграфа є рубрика Ключові терміни і поняття. У ній виділено нові для вас поняття і терміни. Зверніться до них ще раз, повторіть їхнє значення. Надалі це допоможе вам у вивченні нового матеріалу. Основна частина параграфів завершується рубрикою Узагальнимо знання. Прочитавши текст цієї рубрики, ви легко пригадаєте головні моменти нового матеріалу, вивченого на уроці.

Не оминайте увагою рубрики Перевірте та застосуйте здобуті знання, Обговоріть у групах, Поміркуйте, Творче завдання. Виконання вміщених у них завдань дасть вам змогу краще засвоїти навчальний матеріал, сприятиме розвиткові інтелектуальних умінь: аналізувати, порівнювати, узагальнювати, оцінювати, робити висновки, передбачати, зіставляти факти, знаходити закономірності, висловлювати власні судження. Завершується кожна тема рубрикою Самоконтроль знань з теми, у якій запропоновано різноманітні контрольні завдання з усієї теми. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть лабораторні роботи та лабораторні дослідження. Під час виконання їх ви набуватимете важливих наукових умінь і навичок.

Сподіваємося, що цей підручник не тільки дасть вам нові знання, а й допоможе краще зорієнтуватися в інформації, отриманій поза школою, підкаже, як краще застосовувати ці знання у своєму подальшому житті.

Успіхів вам у пізнанні!

Автори

Підручники автора: Пахаренко В.І.

Українська література 9кл Пахаренко

Любі друзі!

Ось і стали ви дорослішими ще на один рік. І, напевно, вже серйозніше замислюєтеся над тим, як улаштувати своє майбутнє, шукаєте відповіді на запитання: що є добро, а що — зло, у чому сенс людського існування, намагаєтеся знайти й реалізувати себе, щоб стати зрештою мудрими, вільними, щасливими людьми.

Надійною порадницею в цих пошуках буде художня література. Вона відкриє вам видимі й невидимі світи, найсокро-венніші глибини людської душі, допоможе бачити, цінувати і творити красу, а найголовніше - навчить любити родину, Батьківщину, усе живе на землі. Одначе для цього маєте щиро захопитися літературою, ознайомитися з її історією, опанувати закони її творення, тобто стати заповзятими й умілими читачами. Вашим помічником, порадником у цій складній, проте надзвичайно цікавій справі буде щойно розгорнутий підручник.

За яким принципом він укладений? Спочатку подано теоретичний і фольклорний блоки. Далі в кожному вступному розділі розглянуто певну культурно-історичну епоху та породжений нею мистецький напрям. Потім докладно схарактеризовано життя і творчість видатних представників цього напряму. Наступний етап - аналіз одного чи кількох ключових творів автора в контексті художніх прикмет відповідного напряму (докладніше побудову підручника розгляньте на схемі 1, стор. 6).

Духовний досвід людства засвідчив два шляхи здобування знань;

♦    монологічний (коли одна людина, що нібито пізнала істину, передає інформацію всім іншим, а ті просто запам'ятовують і приймають на віру почуте);

♦    діалогічний (коли люди разом пізнають якесь явище шляхом діалогів, дискусій, зближення своїх позицій).

Перший шлях видається легшим, але він небезпечніший, адже жодній людині не відома вся істина. Ми можемо бачити лише одну чи кілька її граней. І якщо хтось своє бачення оголосить єдино правильним і обов'язковим для всіх, то тільки збіднить, спотворить істину. Навчитися ж слухати, розуміти один одного, терпимо, з повагою ставитися до інших, навіть протилежних міркувань значно складніше, але тільки цей шлях пізнання гідний духовно зрілої людини, адже максимально наближає до багатогранної істини.

Отож перед вами фактично підручник-діалов. Він побудований так, щоб ви не просто заучували готовий матеріал, а постійно вели бесіду з письменником та прихильно й критично до нього налаштованими читачами, мали власну оцінку його творчості, пізнавали секрети майстерності, вчилися дискутувати, самостійно аналізувати твір,

І ще одне: не намагайтеся підміняти художні тексти підручником (тим паче докладних переказів сюжетів тут немає). Найперший, найважливіший і найприємніший етап вивчення літератури - читання теоріє. Можливо, це поки що видається вам нудним обов’язком, та невдовзі збагнете: насправді це захоплива гра розгадування загадок, ребусів, це випробування на ерудицію, допитливість, спостережливість, людяність, шляхетність душі, патріотизм, вишуканість смаку тощо. Вигадливі автори підготували для своїх читачів безліч цікавинок чи не на кожній сторінці оповідання, повісті, роману, п’єси, чи не в кожному рядку вірша.

Тож якщо ви не просто пробіжите очима твір, а пропустите його крізь власну душу, перевтілитеся в героїв, поживете їхніми радощами й болями, дослухаєтеся порад вашого мудрого вчителя й цього підручника, лише тоді неодмінно здобудете перемогу в усіх літературних змаганнях.

Ще одне ваше завдання - опанувати мистецтво виразного читання і мовлення. Таке вміння допоможе виявити вашу інтелігентність, вихованість. Оволодівши ним, ви станете цікавим, бажаним співрозмовником у будь-якому товаристві, а найголовніше те, що воно спонукатиме вас до ретельного, всебічного осмислення твору, адже без цього неможливо витримати належні інтонації, паузи, темп, розставити логічні наголоси.

Важливою школою творчого мислення та зв’язного, точного, стилістично грамотного викладу думок стануть для вас письмові, а особливо усні творчі роботи. Для цього вам слід назавжди відмовитися від бездумного списування, завченого повторення чужих фраз, загальновідомих істин, а натомість узяти за правило самостійність, оригінальність мислення, пильну увагу до мовлення, постійне вдосконалення техніки творення тексту.

Зверніть увагу на наукові терміни, що траплятимуться в підручнику. Намагайтеся зрозуміти їх, вивчити і доречно використовувати у своїх міркуваннях, виступах — це розширить ваш світогляд, дозволить поглиблено аналізувати явища мистецтва.

Тож хай таланить вам у дорозі до рідного художнього слова, а значить, і до себе, до України, до щастя.
З повагою, автор

Підручники автора: Пентилюк М.І.

Укр мова 8кл Пентилюк

Ви продовжуєте вивчати рідну мову — могутнє знаряддя людської думки.

Цей підручник допоможе вам оволодіти мовними багатствами, відкрити для себе мову як систему взаємопов’язаних одиниць. Ви докладно ознайомитеся з будовою словосполучень, дізнаєтеся про структуру та особливості простих речень. А головне — навчитеся застосовувати набуті знання у створенні власних висловлювань, у повсякденному спілкуванні.

Матеріал підручника розподілено за рубриками. Щоб виконати завдання вправи, звертайтеся до рубрики «Прочитайте і запам’ятайте». В ній подано всі необхідні правила за темою кожного параграфа. Теоретичні відомості, які потребують особливої уваги, винесено в рубрику «Із секретів синтаксису». Узагальнити вивчене за певною темою вам допоможе рубрика «Подумайте і дайте відповіді». А наприкінці кожного розділу вміщено «Запитання і завдання для повторення й узагальнення», за якими можна підготуватися до тематичної атестації.

Щоб навчитися самостійно засвоювати новий матеріал, спирайтеся на схеми, таблиці, проблемні запитання, об’єднані рубрикою «Мовознавче дослідження». Працюючи із завданнями рубрик «Слово-диво», «Мудрість народна», ви відчуєте красу і силу слова, зможете прилучитися до творення поетичного образу. Виявити свої здібності, розвинути фантазію допоможе вам також рубрика «Краса врятує світ», у якій подано галерею художніх полотен живописців-класиків та наших сучасників. Тексти в рубриці «Видатні українці» збагатять вас цікавою інформацією. Людина як особистість — така провідна думка соціокультурної лінії підручника. Замислюйтесь над епіграфами до параграфів, робіть висновки з почутого й прочитаного — і ви навчитеся пізнавати самих себе, історію свого та інших народів.

Зацікавить вас і рубрика «Комунікативний практикум». Виконуючи ситуативні та ігрові завдання, розробляючи проекти, працюючи парами і всім класом, ви переконаєтеся, що з кожним роком удосконалюєте своє мовлення, набуваєте вміння успішно спілкуватися.

Тож бажаємо вам плідної праці й успіхів!

Автори

Українська мова 9кл Пентилюк

Дорогі друзі!

Ви продовжуєте вивчати рідну мову — могутнє знаряддя людської думки.

Цей підручник допоможе вам оволодіти мовними багатствами, відкрити для себе мову як систему взаємопов’язаних одиниць. Ви докладно ознайомитеся з будовою та особливостями складних речень, навчитеся застосовувати набуті знання у створенні власних висловлювань, у повсякденному спілкуванні.

Матеріал підручника розподілено за рубриками. Щоб виконати завдання вправи, звертайтеся до рубрики "Прочитайте і запам'ятайте". У ній подано всі необхідні правила за темою кожного параграфа. Теоретичні відомості, що потребують особливої уваги, винесено в рубрику "Із секретів синтаксису". Узагальнити вивчене за певною темою вам допоможе рубрика " Подумайте і дайте відповіді". Наприкінці кожного розділу вміщено "Запитання і завдання для повторення й узагальнення", а наприкінці підручника — "Тести", за якими можна підготуватися до тематичної атестації.

Щоб навчитися самостійно засвоювати новий матеріал, спирайтеся на схеми, таблиці, проблемні запитання, об’єднані рубрикою "Мовознавче дослідження". Рубрика "Пунктуаційний практикум " звертатиме вашу увагу на особливості розстановки розділових знаків. Працюючи із завданнями рубрик "Слово диво", "Мудрість народна", ви відчуєте красу і силу слова, зможете прилучитися до творення поетичного образу. Виявити свої здібності, розвинути фантазію допоможе вам також рубрика "Краса врятує світ", у якій подано галерею художніх полотен живописців-класиків та наших сучасників. Тексти в рубриках "Видатні українці", "Пізнай себе і світ" збагатять вас цікавою інформацією, завдання до них допоможуть зорієнтуватися в мережі Інтернет. У рубриці "Читайте українською!" вміщено уривки із пригодницьких книжок. Прочитайте ці твори — і коло ваших захоплень розшириться.

Зацікавлять вас і рубрики "Комунікативний практикум", "Антисуржик". Виконуючи ситуативні та ігрові завдання, працюючи парами і всім класом, ви переконаєтеся, що з кожним роком удосконалюєте своє мовлення, набуваєте вміння успішно спілкуватися.

Замислюйтеся над епіграфами до параграфів, робіть висновки з почутого й прочитаного — і ви зможете пізнати самих себе, історію свого та інших народів.

Тож бажаємо вам плідної праці й успіхіві

Автори

Підручники автора: Пестушко В.Ю.

Географія 8кл Пестушко

Шановні юнаки і дівчата!
Вітаємо вас! Минув ще один навчальний рік, а за ним - і швидкоплинне літо. І ось настав час зробити черговий крок у дивовижний світ географи. Ви не новачки в цьому світі. Адже позаду залишилися курси «Загальна географія» та «Материки і океани». Спочатку наша Земля постала перед вами, наче одягнена в різноманітне вбрання — окремі природні оболонки. Ви дізналися про непросте і цікаве «життя» кожної з оболонок, про те, наскільки складними є взаємозв’язки між ними. Поміркуйте знову про роль людини в цих зв’язках і згадайте про бажані й неочікувані зміни природи, якими вона завдячує нам, людям.

Доповнити і поглибити ваші географічні знання, озброїти вас новими фактами допоміг курс географії «Материки і океани». Під час опанування його в багатьох з вас, напевно, неодноразово викликали подив і захоплення різноманітні екзотичні куточки планети. На їхньому тлі природа, що нас оточує, багатьом здається звичайною. Адже все таке знайоме! Принаймні так здається. Тим часом природа рідної країни - це також окремий цілий світ! І надзвичайно цікавий і захопливий. Треба лише вміти не тільки дивитися, а й бачити. У цьому вам і допоможе черговий курс географи «Україна у світі: природа, населення», який починаєте вивчати.

На початку у вас буде нагода повторити і закріпити деякі раніше набуті знання - про географічні методи дослідження і джерела географічних знань, географічні карти тощо. Про це йдеться у вступі і в першому розділі підручника. Водночас ви ознайомитеся із дослідженнями видатних вітчизняних дослідників-географів, завдяки яким, зокрема, з’явився і цей підручник.

У другому розділі підручника йдеться про географічний простір України. З цього розділу ви дізнаєтеся про політичну карту світу, форми правління й адміністративно-територіальний устрій держав світу й України, а до того ж навчитеся порівнювати географічне положення України з іншими країнами світу.

Третій розділ підручника присвячений загальній характеристиці природних умов і природних ресурсів України. Тут відомі оболонки постануть перед вами у новій якості — через призму території нашої держави. І ви дізнаєтеся, наскільки вона різноманітна і цікава з погляду географа. Деякі з природних комплексів України унікальні і потребують нашої охорони, про що і йдеться в заключній темі цього розділу.

Отже, фізична географія України - ціла скарбниця знань, що тісно пов’язані з попередніми курсами географії, а також природознавством та історією нашої держави. Вона посилається на біологічні, екологічні та фізичні закономірності тощо.

Проте природа і України, і планети Земля не лише об’єкт нашого милування і захоплення, а ще й середовище життєдіяльності тих, хто їх населяє. Саме населенню України і світу присвячений четвертий розділ підручника. Опанувавши його, ви дізнаєтеся про чисельність населення світу та України, умітимете характеризувати населення світу і України та її областей, розумітимете суть демографічних процесів і зможете пояснювати демографічну ситуацію, що склалася в різних регіонах світу та України. А ліпше вивчити свій регіон, зокрема його природу й населення, вам допоможе пятий розділ підручника.

Для полегшення опанування знаннями з фізичної географії України, так само як і в попередніх наших підручниках з географії, вам пропонуються різноманітні рубрики: «Історія географії», «Наукові дискусії», «Національне надбання». їхнє призначення - підкреслити, узагальнити і спонукати вас до роздумів, а можливо, й до висунення власних пропозицій з актуальних географічних проблем.

Практичні завдання, що запропоновані в рубриці «Географічний ін-терактив», допоможуть вам набути необхідних практичних навичок, «Практичні роботи» - закріпити їх. А перевірити, наскільки це вам вдалося, допоможуть рубрики «Головне» і «Перевіримо свої знання і вміння».

Зауважимо, географія України це не лише одна з навчальних дисциплін, яка розширює ваш світогляд. Вона має й суто практичне значення, оскільки озброює кожного українця знаннями, завдяки яким ми навчаємося не тільки милуватися природними краєвидами, а й цінувати їх. Завдяки яким ми не лише ознайомлюємося з природними багатствами, а й усвідомлюємо потребу в бережливому ставленні до них. Адже природа рідної країни - це середовище нашого з вами життя, яке передали нам у спадок наші пращури. І ми мусимо його зберігати й поліпшувати, щоб так само передати його в належному стані нашим нащадкам.

Ось чому те, що вивчає і чого навчає географія України, необхідне представникам найрізноманітніших професій - економістам і юристам, торговим представникам і водіям, агрономам і військовим, менеджерам і землевпорядникам та ін. Не випадково інформації про природу рідної країни так багато надають уваги газети, радіо і телебачення, її обговорюють парламентарії, урядовці і найвища посадова особа держави -президент.

Отже, все необхідне для чергової географічної подорожі приготоване. Вирушаймо в дорогу! І успіхів вам!

Автори

географія 10 кл Пестушко

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Ви стали помітно дорослішими, а коло ваших інтересів - ширшим і глибшим. Однак разом із вами дорослішим і глибшим став і довколишній світ, зокрема і світ географії!

Погортайте підручник, який ви зараз тримаєте в руках, і ви побачите, що його сторінки наповнені дорослими турботами про нагальні проблеми сьогодення. На зміну красномовним описам прийшли аналітичні огляди, на зміну прогулянкам "у природу" — копітка праця зі статистичними матеріалами, а незабутні враження від красот довкілля змінилися на неприховане занепокоєння та турботу про їхнє збереження.

Як відрізняється життя дорослих від дитинства, так само різниться підручник, який ви щойно взяли в руки, від своїх попередників. І річ не лише в появі іншої назви курсу — "Економічна і соціальна географія світу". Річ у тім, що цей підручник допоможе вам тримати руку на пульсі найважливіших викликів суспільного життя — економіки, науки, глобальних проблем.

Утім навіть тим, хто завдяки попереднім курсам географії добре підготувався до сприйняття нових знань, одразу нелегко буде проникнути в суть питань, які вивчає "Економічна і соціальна географія світу". Тому, пригадавши прислів’я "Повторення — основа навчання", скористайтеся Вступом і ще раз повторіть і закріпіть набуті раніше знання. Йдеться насамперед про предмет соціально-економічної географії, джерела географічних знань, методи географічних досліджень. Крім того, для вас відкриються нові імена серед видатних учених економгеографів.

Увесь інший матеріал підручника розбитий на два розділи. У першому дано загальну економіко-географічну характеристику світу. Тут ви зможете зазирнути у своєрідне дзеркало політичної ситуації — політичну карту світу, відкривши для себе різноманіття форм державного правління і державного устрою. Ви також зможете зрозуміти проблеми народонаселення світу, усвідомити, наскільки багате людство на природні ресурси, і дізнатися про загальні закономірності світового господарства. Наприкінці першого розділу вам надається можливість збагнути всю серйозність того, що називають глобальними проблемами людства, а отже, і вашими проблемами.

Озброєні таким чином, ви подорожуватимете далі сторінками другого розділу - регіонами та країнами світу. Крок за кроком перед вами розкриватиметься мозаїка "дорослої географії" — держава за державою, проблема за проблемою...

Вивчаючи економічну і соціальну географію світу, варто пам’ятати, що життя ніколи не зупиняється і тому світ не залишається незмінним. Міняються суспільні устрої і політичні кордони, злет в економіці окремих держав змінюється їхнім занепадом, міняються провідні підприємства світу, мільйони людей переміщуються по планеті, опиняючись далеко за межами батьківщини тимчасово і залишаючись там назавжди, народжуються і зникають міжнародні угруповання та організації, триває безперервна боротьба за мир, за ресурси, проти голоду і тероризму... Світ мінливий! Саме тому до кожного розділу в підручнику подано Інтернет-сторінку, за допомогою якої ви зможете оперативно відстежувати новини в галузі економічної і соціальної географії.

З огляду на сказане, у підручнику впроваджено і науково-пізнавальні рубрики, як-от: "Прогноз", "Проблема", "Географія культури", "Наука стверджує", "Історична довідка", "Провідні підприємства", "Реалії сьогодення", "Україна і світ", "Цікаві факти". Разом з ілюстративним, у тому числі і картографічним матеріалом та Додатками, ці рубрики покликані полегшити опанування курсу економічної та соціальної географії світу.

Практичні ж завдання і практичні роботи, що запропоновані у тексті підручника, мають сприяти розвитку і закріпленню у вас важливих практичних навичок.

Отже, все необхідне для чергової географічної подорожі приготоване. В дорогу! І успіхів вам!
Автори

Географія 9 клас Пестушко

ШАНОВНІ ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Раді нагоді вже вкотре вітати вас на географічних сторінках. Ми сподіваємося, що світ природи рідної країни, з яким ви ознайомилися в курсі "Фізична географія України", по-справжньому захопив вас. І тепер ви знаєте, що не тільки віддалені материки і океани, а й власна країна багата на дивовижні природні об’єкти. Проте природа України не лише об’єкт нашого милування і захоплення, а ще й середовище життєдіяльності тих, хто населяє нашу країну. У природі ми черпаємо наснагу для праці, а також потрібні для повноцінного життя ресурси. Які ж ресурси має Україна в достатній кількості й наскільки раціонально ми їх використовуємо? Що робимо для того, щоб забезпечити країну тими багатствами, які природа надала нам не повного мірою? Які напрямки господарювання набули в нашій країні достатнього розвитку, а які викликають занепокоєння?

Відповіді на ці та багато інших запитань ви знайдете на сторінках нашого підручника, де крок за кроком перед вами розгортатиметься надзвичайно складна, але водночас і цікава картина господарських взаємозв’язків. Ви переконаєтесь, що промисловість і сільське господарство, транспорт і соціальна сфера, зовнішні економічні відносини нерозривно пов’язані між собою. Вони, власне, утворюють єдиний "механізм", ефективність роботи якого відчуває на собі кожний з нас. Пройде не так багато часу, і вам доведеться самостійно вирішувати проблеми, так чи інакше пов’язані саме з цим "механізмом", що відомий у науці як народно-господарський комплекс. Щоб ви були до цього готові, ми й пропонуємо вам відкрити нову сторінку науки географії - економічної і соціальної,

З огляду на кращі традиції наших попередніх підручників з географії , у цій книжці збережено різноманіття рубрик, як-от: "Історична довідка", "Наука стверджує", "Географія культури", "Нотатки краєзнавця", "Ключові поняття і терміни", "Проблема". Звісно, з’явилися й нові рубрики: "Україна і світ", "Реалії сьогодення", "Провідні підприємства галузі", їхнє призначення залишається незмінним - розширити ваш кругозір, акцентувати увагу на головному і навчити робити висновки.

Набути необхідних практичних навичок вам допоможуть запропоновані в тексті практичні завдання, а "Практичні роботи" - закріпити їх. Перевірити, наскільки міцні ви в теорії, допоможуть рубрики "Узагальнення" і "Самоперевірка", де ви зможете вже звично "підніматисясходинками складності" від запитання першого рівня до четвертого. Перевірте себе, отримайте насолоду від власних можливостей!

Так, щоб увійти в доросле життя, необов’язково бути географом. Проте вкрай важливо саме тепер за допомогою географії зрозуміти головні принципи організації виробництва і суспільства. Виробництва, продукцією якого кожний з вас користується і буде користуватися щоденно. Суспільства, в якому ви живете і яке масте розбудовувати. Адже ви - українці!

Скористайтеся наданим вам шансом, не відкладайте на майбутнє те, що можна зробити тепер! Успіхів вам і наснаги!

Автори

Географія 7 клас Пестушко

Юні друзі!

Як швидко плине час! Здається, лише вчора ви зробили перші кроки до пізнання нашої Землі. А сьогодні перед вами ще більший і дивовижніший світ географії - географії материків та океанів. Проте перш ніж поринути в нього, дізнаймося, які є джерела знань про материки й океани як об’єкти регіональної фізичної географії. У першому розділі підручника розглянемо деякі загальні географічні закономірності планети Земля: форму й розміри Землі, найголовніші рухи нашої планети, виникнення океанічних западин й великих ділянок суходолу.

Наступний розділ розкриває велич і красу материків тропічних широт — Африки, Південної Америки, Австралії, льодового континенту - Антарктиди й материків Північної півкулі - Північної Америки та Євразії.

Майже три чверті Землі вкрито водою. Це - Світовий океан. Ви вивчатимете його частинами - окремими океанами, кожний з яких має свої особливості. Зрозуміти їх і водночас усвідомити єдність Океану вам допоможе третій розділ підручника.

У заключному розділі підручника йдеться про глобальні екологічні проблеми людства, що виникли внаслідок розвитку земної цивілізації, а також про способи подолання їх.

Підручники автора: Півнюк Н.О.

Зарубіжна літ 8кл Півнюк

Шановні восьмикласники!

Новий навчальний рік продовжить ваші захопливі подорожі світом зарубіжної літератури. Ви ознайомитеся з такими пам’ятками, як Веди, Біблія, Коран, усвідомите їх вагомий вплив на становлення та розвиток світової літератури.
Попереду цікава мандрівка теренами античності: ви побуваєте в Давній Трої, дізнаєтеся про трагічну долю фіванського царя Едіпа, вирушите на кораблі «Арго» по золоте руно. Вас чекають зустрічі з легендарними Гомером, Сапфо, Есхілом, Софоклом, Вергілієм та іншими представниками античної словесної культури.
Ознайомитеся ви і з літературою доби Середньовіччя: вершинними зразками китайської, персько-таджицької, західноєвропейської лірики, французьким героїчним епосом, творчістю видатного італійського поета Дайте Аліг’єрі.
Добу Відродження представлено в підручнику іменами видатних майстрів пера Франческо Петрарки, Джованні Боккач-чо, Мігеля де Сервантеса, Вільяма Шекспіра.
Знаючи, якою людиною був письменник, у який час писав, ви краще усвідомите характер і вчинки героїв, глибше зрозумієте проблематику творів. Читаючи художні твори, не забувайте про підказки, вміщені перед текстами: вони допоможуть вам зосередитися на найважливішому. Звертайтеся до рубрики «Для допитливих», яка вміщує матеріали для поглиблення знань.
Як і в підручниках для 5-7 класів, великого значення надано крилатим висловам письменників, зразкам образотворчого мистецтва, що створюють колорит певної доби. Окремою рубрикою — «Художня галерея епохи» — об’єднано шедеври світового мистецтва і подано коментар до них.

Поповнять ваші знання про закономірності художнього слова статті про літературні жанри з виокремленими головними особливостями творів чи жанрів.
Користуйтеся літературознавчим словником, уміщеним наприкінці книги.
Бажаємо вам успіхів на шляху до пізнання таїни художнього слова!
Автори

Зарубіжна література 9кл Півнюк

Шановні дев’ятикласники!

Підручник із зарубіжної літератури для 9 класу продовжить розповідь про літературні епохи, починаючи з XVII століття.

Кожну літературну добу представлено вершинними іменами: XVII століття — іменами іспанця Кальдерона і француза Мольєра; XVIII століття — іменами француза Вольтера, німців Гете і Шиллера.

Плеяда великих імен характеризує і першу половину XIX століття. Це німці Гете, Гофман та Гейне, англієць Байрон і поляк Міцкевич, росіяни Пушкін, Лєрмонтов та українець Гоголь.

Період з XVII до XIX століття — це час, коли сформувалися основні художні напрями: бароко, класицизм, сентименталізм' романтизм, реалізм. У підручнику їм присвячено спеціальні статті.

Художнє слово треба вміти читати. В оволодінні цим непростим мистецтвом допоможе теорія літератури. Вона — своєрідний інструмент, користуючись яким можна навчитися розуміти художню літературу. У літературознавчих статтях подано можливий варіант прочитання програмових художніх творів.

Важливо не лише прочитати твір, а й уміти висловити (усно чи письмово) свої думки і почуття про прочитане. Підручник пропонує систему запитань і завдань, які допоможуть вам в оволодінні такими навичками. Завдання розподілено за видами роботи і розміщено за принципом від простого до складного.

Організувати вашу роботу допоможе і список додаткової літератури, а також перелік кращих видань художник творів, які вивчаються за програмою. Дізнатися більше про перекладачів творів зарубіжної літератури ви зможете з довідок в іменному покажчику наприкінці підручника.

Колись російський письменник Самуїл Маршак сказав: "Літературі так само потрібні талановиті читачі, як і талановиті письменники". Сподіваємося, що підручник духовно збагатить вас, допоможе стати творчими читачами.

Автори

Підручники автора: Підручна М.В.

Алгебра 9кл Кравчук

ЮНІ ДРУЗІ!

Кілька слів про особливості підручника.

Матеріал, який ви вивчатимете, поділено на чотири параграфи, а параграфи — на пункти.

Кожний пункт розпочинається викладом теоретичного матеріалу. Деякі пункти містять додатковий матеріал під рубрикою "Для тих, хто хоче знати більше".

Рубрика "Приклади розв’язання вправ" допоможе вам ознайомитися з основними видами вправ, способами їх розв’язування та навчить правильно записувати розв’язання.

Прочитавши теоретичний матеріал та поміркувавши над зразками розв’язаних задач, варто спочатку розв’язувати усні вправи і простіші задачі (рівень А), а потім перейти до складніших (рівень Б). Задачі рівня В — для найкмітливіших, тих, хто хоче вміти та знати більше й отримувати найвищі оцінки. Для деяких задач цього рівня наведено розв’язання.

Для самостійної роботи вдома рекомендовано задачі, номери яких виділено кольором (наприклад, 182).

Рубрика "Вправи для повторення" допоможе періодично повторювати основні види вправ.

Після вивчення параграфа ви зможете повторити і систематизувати матеріал, давши відповіді на запитання та розв’язавши задачі наприкінці параграфа.

Свої знання можна перевірити, розв’язавши завдання для самоперевірки.

Щиро бажаємо успіху!

Алгебра 7 клас Кравчук

ЮНІ ДРУЗІ!

Ви розпочинаєте вивчення однієї з основних математичних дисциплін - алгебри. Сподіваємося, що підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе не загубитися в лабіринтах цієї поки що не пізнаної вами науки.
Щодо особливостей підручника, то матеріал, який ви вивчатимете, об’єднано у три розділи, сім параграфів, що складаються з пунктів.
Кожний пункт розпочинається викладом теоретичного матеріалу. Деякі пункти містять додатковий матеріал під рубрикою "Для тих, хто хоче знати більше".
Далі - рубрика "Приклади розв’язання вправ". Це підказка. Вона допоможе вам ознайомитися з основними видами вправ, способами їх розв’язування та навчить правильно записувати розв’язання. Початок та закінчення розв’язання кожної вправи позначено кружечками "•".

Прочитавши теоретичний матеріал та поміркувавши над зразками розв’язаних задач, варто спочатку розв’язувати усні вправи і простіші задачі (рівень А), відтак переходити до складніших (рівень Б). Задачі рівня В - для найкмітливіших - тих, хто хоче вміти та знати більше й отримувати найвищі оцінки. Для деяких задач цього рівня наведено розв’язання.

Для самостійної робота вдома рекомендовано задачі, номери яких виділено (наприклад, 345).
Рубрика "Вправи для повторення" допоможе періодично повторювати основні види вправ.
Наступна рубрика "Поміркуйте" пов’язана з особливим аспектом математичної підготовки. Основним для розв’язання задач цієї рубрики є вміння виходити з нестандартних ситуацій. Розв’язування таких задач розвиває гнучкість розуму, а це допоможе вам у майбутньому, незалежно від того, яку професію ви оберете.
Кожний параграф містить рубрику "Цікаво знати", у якій можна ознайомитися з історією розвитку математики, відомостями про визначних математиків.
Після вивчення параграфа ви зможете повторити й систематизувати матеріал, відповівши на запитання та розв’язавши задачі, вміщені наприкінці параграфа.
Свої знання можна перевірити, розв’язавши завдання для самоперевірки.

Щиро бажаємо успіху!

Підручники автора: Пірус Т.П.

История Укр 8кл Струкевич

Шановні восьмикласники!

Минулого року разом із руськими селянами-общинниками й міщанами, купцями й ремісниками, дружинниками й воєводами, боярами й князями, духівниками й митцями ви переймалися турботами господарювання й захисту нашої Вітчизни, пишалися її розквітом, вас непокоїв її занепад. Навчаючись, ви доклали чимало розумових, моральних і вольових зусиль. Вони не були марними. Досвід учасників історичного поступу: причини їхніх успіхів і невдач, перемог і поразок, шляхи виправлення помилок — усе це стало складовою вашого досвіду. Настане час, і ви його обов'язково використаєте.

Цього року ви вивчатимете дві історичні дисципліни — «Історію України» та «Нову історію». їхньою спільною рисою є вивчення Нового часу, який прийшов на зміну добі Середньовіччя.

Разом з українським народом — головною дійовою особою історичного процесу — ви вступите в Новий час, краще усвідомите, що Україна — це складова Європи. Ви побачите, як жадоба збагачення охопить майже всю українську верхівку, як магнати та шляхтичі посилюватимуть визиск народу, як до нього
додасться загарбницька політика ворогів. Шукаючи свободи, захищаючи власну гідність і Батьківщину, ви станете козаками. Разом із вами на боротьбу за національне визволення підніметься селянство й міщанство. Ви створите власну Українську козацьку державу. У неї знайдуться вороги як внутрішні, так і зовнішні. Вони невпинно послаблюватимуть основи української державності. Разом із кращими представниками українства ви віддаватимете свої сили, уміння й натхнення на зміцнення Гетьманщини. Так у боротьбі за державність, політичну окремішність мине понад століття. Вас очікуватимуть успіхи й поразки, ясні надії та гіркі розчарування. Українська козацька держава не вистоїть, але виживе її дух — невмируще прагнення до свободи.

Про все це ви зможете дізнатися більше зі сторінок підручника. Увесь навчальний матеріал поділений на шість тем, які відповідають шістьом етапам історичного поступу українського народу протягом ХУІ-ХУІІІ ст. Зі структурою підручника ви зможете ознайомитися, переглянувши його зміст.

Підручники автора: Плетенчук Н.С.

Українська література 10кл Семенюк

Дорогі десятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов'язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропивницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що обумовлюють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, її європейськості. Виникали нові естетичні явища: натуралізм, модернізм та його стильові течії — символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.

Українська література поступово завойовувала європейське визнання. Її пропагандистами на Заході були Марко Вовчок, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий, англійська письменниця Етель Ліліан Войнич, польська поетеса Марія Конопніцька. Польська письменниця Еліза Ожешко писала про українську літературу: "Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна". Читачів вражали моральна краса народу у творах Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, універсалізм Івана Франка і Лесі Українки.

Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації.

Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосувати їх під час аналізу творів.

Українська література 10кл стандарт Семенюк

Дорогі десятикласникиї
У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов’язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропив-ницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що спричиняють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, її євро-пейськості. Виникали нові естетичні явища: натуралізм, модернізм та його стильові течії — символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.

Українська література поступово завойовувала європейське визнання. її пропагандистами на Заході були Марко Вовчок, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий, англійська письменниця Етель Ліліан Войнич, польська поетеса Марія Конопніцька. Польська письменниця Еліза Ожешко писала про українську літературу: « Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна». Читачів вражали моральна краса народу у творах Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Ольги Коби-лянської, універсалізм Івана Франка і Лесі Українки.

Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації, які ставить життя перед кожним.

Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосовувати їх.

Отже, на вас чекає наполеглива, але цікава праця, яка формує уміння самостійно здобувати знання, орієнтуватися в широкому морі словесності, розкривати свої філологічні здібності. Успіхів і натхнення вам!

Автори

Підручники автора: Плющ М.Я.

Українська мова 11 клас Караман

Нині, коли українська мова розширює сферу свого функціонування, посилюється увага до культури усного та писемного мовлення. Розмовляти добірною українською мовою стає престижно, приходить розуміння того, що досконале знання мови - важлива складова професіограми працівників різних спеціальностей.

За підручником для 11 класу ви узагальнюватимете й систематизуватимете вивчене з морфології, синтаксису і пунктуації, засвоюватимете елементи стилістики і практичної риторики, а також повторюватимете матеріал з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології.

Оскільки в підручнику поєднано академічний і профільний рівні, автори дещо змінили структуру навчальної книги, збільшивши частку практичних завдань для дослідження мовного матеріалу. На початку розділів і тем, призначених для вивчення за програмою одного з рівнів, подано умовне позначення. У спільних розділах є вказівки на рівень у завданнях до вправ.

Теоретичні відомості представлено переважно у формі текстів-роз’яснень, узагальнювальних таблиць, а також лінгвістичних довідок. Вправи й завдання передбачають вашу самостійну роботу, активний пошук, вміння аналізувати мовні одиниці - словоформи, словосполучення, прості та складні речення,- з’ясовувати відмінності у їхній будові і функціях, експериментувати, висловлювати аргументи "за" і "проти", формулювати висновки.

Різні завдання, тести, робота над засвоєнням мовних норм, складання діалогів, виступів, лінгвістичних повідомлень, аналіз текстів допоможуть відшліфувати правописні навички, систематизувати здобуті знання, оволодіти вмінням вправно викладати свої думки, стилістично впорядковувати кожну фразу, формуючи індивідуальну манеру мовлення.

Зміст підручника орієнтує на постійне підвищення культури мовлення кожного з вас, на осмислення мовних закономірностей, на оволодіння нормами літературної української мови та вироблення індивідуального стилю мовлення на кращих взірцях художніх, публіцистичних і наукових текстів. Удосконаленню культури вашого мовлення сприятимуть вправи на складання діалогів, написання рефератів, творів на лінгвістичні, морально-етичні та інші теми. Рубрики "Майстерня філолога", "Уникайте помилок", "До джерел знань", "Назустріч тестуванню" зацікавлять як учнів, які вивчають мову поглиблено, так і тих, хто опановує її за програмою академічного рівня. Наприкінці підручника вміщено тлумачний словник.

Сподіваємося, що підручник слугуватиме надійним джерелом і порадником на шляху вашого творчого зростання, духовного збагачення. Від того, наскільки повно, свідомо й міцно засвоїте матеріал підручника, значною мірою залежить ваша підготовка до майбутньої професії.

Тож до праці, дорогі друзі!

Бажаємо успіхів!

Підручники автора: Погорєлов О.В.

Геометрия 7кл Погорелов

Геометрія — це наука про властивості геометричних фігур. Слово "геометрія" - грецьке, у перекладі на українську мову означає "землемірство". Така назва зумовлена застосуванням геометрії до вимірювань на місцевості.

Приклади геометричних фігур: трикутник, квадрат, коло.

Геометричні фігури бувають досить різноманітні. Частина будь-якої геометричної фігури є геометричною фігурою. Об’єднання кількох геометричних фігур є знову геометричною фігурою. На малюнку 2 фігура зліва складається з трикутника і трьох квадратів, а фігура справа — з кола і частини кола. Кожну геометричну фігуру можна уявити складеною з точок.

Геометрія широко застосовується на практиці, її треба знати і робітнику, і інженеру, і архітектору, і художнику. Одним словом, геометрію слід знати всім.

Геометрія, що вивчається у школі, називається евклідовою, за ім'ям давньогрецького вченого Евкліда, який створив посібник з математики під назвою "Начала". Тривалий час геометрію вивчали за цією книжкою.

Геометрия 8кл Погорелов

ОЗНАЧЕННЯ ЧОТИРИКУТНИКА

Чотирикутником називається фігура, яка складається з чотирьох точок і чотирьох відрізків, що послідовно їх сполучають. При цьому жодні три з даних точок не повинні лежати на одній прямій, а відрізки, які їх сполучають, не повинні перетинатись. Дані точки називаються вершинами чотирикутника, а відрізки, що їх сполучають,— сторонами чотирикутника.
Вершини чотирикутника називаються сусідніми, якщо вони є кінцями однієї з його сторін. Несусідні вершини називаються протилежними. Відрізки, що сполучають протилежні вершини чотирикутника, називаються діагоналями.

Геометрия 9кл Погорелов

КУТИ, ВПИСАНІ В КОЛО

Кут розбивав площину на дві частини. Кожна з цих частин називається плоским кутом. На малюнку 245 заштриховано один з плоских кутів із сторонами а і b. Плоскі кути із спільними сторонами називаються доповняльними.

Якщо плоский кут в частиною півплощини, то його градусною мірою називається градусна міра звичайного кута з тими самими сторонами. Вважають, що коли плоский кут містить півплощину, то його градусна міра дорівнює 360° - а, де а - градусна міра доповняльного плоского кута (мал. 246).

Геометрія 10 клас Погорєлов

Стереометрія — це розділ геометрії, у якому вивчаються фігури у просторі. У стереометрії, як і в планіметрії, властивості геометричних фігур встановлюються доведенням відповідних теорем. При цьому вихідними є властивості основних геометричних фігур, що виражаються аксіомами. Основними фігурами у просторі є точка, пряма і площина.

Підручники автора: Подаляк Н.Г.

Всесв історія 8кл Подаляк

Дорогі восьмикласники!

Ви розпочинаєте вивчати Новий час — період, що тривав у Європі

понад п’ятсот років: від Великих географічних відкриттів — до початку Першої світової війни, яка вибухнула в 1914 р.

Нерідко XVI - першу половину XVII ст. називають добою «великого прориву». І це не випадково. Завдяки Великим географічним відкриттям європейці ознайомилися з невідомими раніше землями й народами, перед ними розкрилися нові життєві горизонти. Почалося розселення європейців у заморські країни та освоєння ними далеких територій. Зв’язки між континентами розширилися, змінивши уявлення людей про навколишній світ і про самих себе.

Нові явища рішуче вторгалися в економіку та суспільне життя. Феодальні відносини поступово втрачали панівні позиції, а на зміну їм приходили нові — капіталістичні. Спочатку вони швидко розвивалися лише в окремих європейських країнах, але на значній частині континенту ще досить довго зберігався феодалізм, темпи історичного розвитку Європи помітно прискорилися. Унаслідок централізації в більшості європейських країн надзвичайно посилилася королівська влада і виникла нова форма правління — абсолютна монархія. Чіткішими стали кордони між окремими державами, змінився характер відносин між ними.

Людина Нового часу інакше ставилася до питань віри та Бога. Завдяки Реформації європейці здобули право обирати віру. Згодом це дало змогу їм розробити поняття свободи совісті - одне з головних у системі громадянських прав і свобод. Реформація мала також величезний вплив на формування національних мов.

Діяльність гуманістів сприяла виникненню нової системи університетської освіти, основні принципи якої зберігаються і в наші дні. Із розвитком науки учені почали застосовувати експеримент і нову систему доказів. Небаченого злету досягла культура.  Інакшими, ніж у Середньовіччі, ставали повсякденне життя і побут людини. Змінювалося розуміння людиною свого місця у світі, а сам він дедалі більше сприймався як новий світ з новими можливостями.

На зміну феодалізму прийшла інша епоха, але нове ще довго існувало поряд зі старим. Майже до кінця XVIII ст. Європа залишалась аграрною, доіндустріальною цивілізацією і зберігала чимало старих порядків та уявлень. Проте зміни, які відбувалися в матеріальному світі, релігійних поглядах, життєвих цінностях і політичних переконаннях тогочасних людей, роблять цю епоху по-справжньому близькою і зрозумілою нам.

Підручник, який ви тримаєте в руках, дасть вам змогу зазирнути в захопливий світ Нового часу та ознайомитися з його відкриттями та видатними постатями. Ви зможете знайти нові яскраві сторінки минулого, відгомін якого лунає до сьогодні.

Видання містить широкий та цікавий матеріал, що розкриває найрізноманітніші грані історії Нового часу. Також тут ви прочитаєте оригінальні документи, авторами яких є учасники та свідки подій, що вивчаються. До кожного тексту подано запитання. Відповідаючи на них, ви зможете краще зрозуміти тогочасне життя.

Особливу увагу радимо звернути на ілюстрації. Вони теж є джерелами, які ознайомлять вас із шедеврами світового мистецтва, сприятимуть появі більш яскравого уявлення про Новий час. Для кращого розуміння візуальних джерел до них теж поставлено запитання. Введені в основний текст «Подробиці» розширять знання про ту чи іншу історичну особу, дають змогу дізнатися більше цікавого про окремі історичні події.

Важливу роль під час вивчення історії відіграють карти. Працюючи з ними, ви зможете простежити, які політичні й територіальні зміни відбувалися за доби Нового часу. На сторінках підручника ви натрапите на багато нових слів, виділених напівжирним шрифтом, до них подані пояснення.

На початку та наприкінці параграфа вміщено запитання та завдання. Вони не лише допоможуть перевірити та закріпити отримані знання, а й навчать розмірковувати, відрізняти істину від вигадок і робити самостійні висновки. В основному тексті параграфа виділено рубрики «Дізнайтеся», «Пригадайте», «Подумайте». Вони мають на меті відтворити вивчений матеріал, порівняти відомі історичні факти, розвинути власне аналітичне та творче мислення. Відповіді на запитання та виконання завдань цих рубрик можуть вимагати від вас використання додаткових джерел інформації. Також закликаємо вас до різнобічного аналізу нового матеріалу, дискусій та самостійної роботи. Представити результати власних пошуків та історичних розвідок ви можете, виконавши завдання під заголовком «Творчо попрацюйте» та практичні заняття в кожній темі.

Усе це допоможе вам поринути в захопливий вир Нового часу та почути голос далекої епохи. Щиро бажаємо, щоб історія стала для вас невичерпним джерелом пізнання світу!

Автори

Підручники автора: Поліщук В.П.

Биология 10кл Балан

Дорогі десятикласники!

Протягом попередніх років навчання ви ознайомилися з різноманітним світом організмів: бактерій, рослин, грибів, тварин. Ви також докладно вивчали будову та процеси життєдіяльності людини.

У 10-му класі ви ознайомитеся з досягненнями таких біологічних наук, як біохімія, цитологія, гістологія тощо. Ви дізнаєтеся про загальні закономірності функціонування живої природи на різних рівнях її організації (молекулярному, клітинному та організмовому) та узагальните набуті раніше знання. Ці знання допоможуть вам краще зорієнтуватися у складному, різноманітному і надзвичайно цікавому світі живих істот, зрозуміти їхні взаємозв’язки із середовищем життя, єдність органічного світу. Сподіваємося, ви усвідомите необхідність оберігати навколишнє природне середовище та поліпшувати його стан, охороняти та раціонально використовувати природні ресурси.

Важливою складовою уроку біології є лабораторні та практичні роботи, які допоможуть вам глибше опанувати теоретичний матеріал та набути елементарних практичних умінь у різних галузях біології. Підручник, окрім обов’язкових даних для рівня стандарту, містить матеріал, вивчення якого передбачено програмою для учнів, які опановують біологію на академічному рівні. Цей матеріал певним чином виділений у тексті. Утім, ці відомості є цікавими та корисними і для тих десятикласників, які вивчають основи цієї науки на рівні стандарту.

Короткий словник термінів і понять, полегшить вам роботу з підручником.

Життя на нашій планеті вражає складністю й різноманітністю проявів. Охопити їх усі в шкільному курсі неможливо, тому ми розглянемо лише основні загальні закономірності. Потрібно пам’ятати, що і тепер, коли біологія досягла значних успіхів у вивченні живої природи, перед цією наукою постає багато невирішених питань, на які вчені ще нездатні дати обґрунтовану відповідь. Багато положень сучасної біології є лише припущеннями, і, можливо, ви станете свідками нових видатних відкриттів.

Отже, успіхів вам у пізнанні складного та цікавого світу живих організмів! Сподіваємося, що знання, які ви здобудете, вивчаючи біологію, стануть вам у пригоді в подальшому житті.

Підручники автора: Полонський В.Б.

Алгебра 8кл Мерзляк

Від авторів
ЛЮБІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ!


У цьому навчальному році ви продовжуватимете вивчати алгебру. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу і красиву науку, а отже, з інтересом будете засвоювати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник розділено на три параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі (особливо ті, які позначено "зірочкою" (*)). Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі у тестовій формі з рубрики "Перевір себе".

Кожний пункт завершує особлива рубрика, яку ми назвали "Учимося робити нестандартні кроки". У ній зібрано задачі, для розв’язання яких потрібні не спеціальні знання з алгебри, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни. Вони допоможуть вам навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не лише в математиці, а й у житті.

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете знати більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики "Коли зроблено уроки". Матеріал, викладений там, є непростим. Але тим цікавіше випробувати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Ми дуже сподіваємося, що цей підручник стане надійним помічником у вашій нелегкій і шляхетній праці, і будемо щиро раді, якщо він вам сподобається.

У книзі дібрано обширний і різноманітний дидактичний матеріал. Проте за один навчальний рік усі задачі розв’язати неможливо, та в цьому й немає потреби. Разом з тим набагато зручніше працювати, коли є значний запас задач. Це дає можливість реалізувати принципи рівневої диференціації та індивідуального підходу в навчанні.

Червоним кольором позначено номери задач, що рекомендуються для домашньої роботи, синім кольором — номери задач, які з урахуванням індивідуальних особливостей учнів класу на розсуд учителя можна розв’язувати усно.

Бажаємо творчого натхнення й терпіння.

Алгебра 9кл Задачник Мерзляк

Учням

 

Любі діти! У цьому році ви продовжите захоплюючу подорож по чарівній країні Алгебра. Ми впевнені, що подолання перешкод, які стануть на вашому шляху, не тільки допоможе вам зміцніти, а й принесе радість від одержаних перемог.

Учителю

Ми дуже сподіваємося, що, придбавши цю книжку не тільки для себе, а й "на клас", Ви не пошкодуєте. Навіть тоді, коли Вам пощастило і Ви працюєте за підручником, який подобається, все одно задач, як і грошей, буває або мало, або зовсім мало Ми маємо надію, що цей посібник допоможе ліквідувати "задачний дефіцит",

Першу частину — "Тренувальні вправи" — поділено на три однотипних варіанти по 261 номеру в кожному. До багатьох (найбільш складних) задач першого і другого варіантів наведено відповіді та вказівки до розв'язування. Відсутність відповідей до вправ третього варіанта, на нашу думку, розширює можливості вчителя при складанні самостійних і перевірочних робіт. На стор.4 наведено таблицю тематичного розподілу тренувальних вправ.

Друга частина посібника містить 6 контрольних робіт (два варіанти). Зміст завдань для контрольних робіт поділимо умовно на дві частини. Перша відповідає початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Друга частина відповідає достатньому і високому рівням. Виконання першої частини максимально оцінюється у 6 балів. Правильно розв’язані задачі рівня п додають ще 4 бали, тобто учень має можливість отримати відмінну оцінку 10 балів. Якщо учневі вдалося ше розв’язати задачу л‘\ то він отримує оцінку 12 балів.

Бажаємо Вам творчої наснаги й терпіння...

Геометрия 9кл Мерзляк

Любі дев’ятикласники!

Ми маємо надію, що ви не розчарувалися, обравши нелегкий шлях навчатися в математичному класі. У цьому навчальному році ви продовжите вивчати математику за поглибленою програмою. Ми сподіваємося, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте.
Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.
Підручник розділено на сім параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.
Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.
До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі (особливо ті, які позначено зірочкою). Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі у тестовій формі з рубрики «Перевір себе».
Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете знати більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики «Коли зроблено уроки». Матеріал, викладений там, є непростим. Але тим цікавіше випробувати свої сили!
Дерзайте! Бажаємо успіху!

Алгебра-задачник-10кл-Мерзляк

ВІД АВТОРІВ

Учням

Любі учні! У цьому році ви поширите і поглибите свої знанні з алгебри, познайомитеся з багатьма новими поняттями і фактами. Ми сподіваємося, що задачі, запропоновані в цій книжці, допоможуть зробити це знайомство не лише корисним, але й цікавим.

Учителю

Ми дуже сподіваємося, то, придбавши цю книжку не тільки для себе, а й «на клас», Ви не пошкодуєте. Навіть тоді, коли. Вам пощастило і Ви працюєте за підручником, який, подобається, все одно задач, як і грошей, буває або мало, або зовсім мало. Ми маємо надію, що цей посібник допоможе ліквідувати «задачний дефіцит».

Першу частину — «Тренувальні вправи» — поділено на три однотипних варіанти по 229 номерів у кожному. До багатьох (найбільш складних) задач першого і другого варіантів наведено відповіді та вказівки до розв'язування. Відсутність відповідей до вправ третього варіанта, на нашу думку, розширює можливості вчителя при складанні самостійних і перевірочних робіт, На стор, 6-7 наведено таблицю тематичного розподілу тренувальних вправ.

Друга частина посібника містить 7 контрольних робіт (два варіанти). Зміст завдань для контрольних робіт поділено умовно на дві частини. Перша відповідає початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Друга частина відповідає достатньому і високому рівням. Виконання першої частини максимально оцінюється у 6 балів. Правильно розв’язані задачі другого рівня додають ще 4 бали, тобто учень має можливість отримати відмінну оцінку 10 балів. Якщо учневі вдалося ще розв’язати задачу третього рівня то він отримує оцінку 12 балів.

У третій частині посібника наведено дві підсумкові контрольні роботи (чотири варіанти) за навчальним матеріалом першого і другого семестрів. Ці контрольні роботи не є обов’язковими. Вони можуть бути проведені і як залікові, і як тренувальні, Тривалість їх проведення залежно від особливостей класу може бути від 45 хв до 60 хв.

Алгебра 11кл Мерзляк

ЛЮБІ ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКИ!

У цьому навчальному році ви закінчуєте школу, і ми сподіваємося, що отримані знання стануть для вас надійним підґрунтям в опануванні майбутньою професією. Маємо надію, що в цьому вам допоможе підручник, який ви тримаєте в руках. Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Текст підручника розділено на шість параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі. Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі в тестовій формі з рубрики "Перевір себе".

Звертаємо увагу на те, що текст підручника структуровано за двома рівнями — академічним і профільним. Текст, обов’язковий для вивчення лише учнями класів профільного рівня, позначено пунктирною лінією. Відповідні частини підручника відокремлені також піктограмами. Учні класів академічного рівня можуть використовувати цей матеріал для самоосвіти. Підкреслимо, що для учнів класів профільного рівня обов’язковим для вивчення є весь навчальний матеріал підручника.

Крім навчального матеріалу, у підручнику ви зможете знайти оповідання з історії математики, зокрема про діяльність видатних українських математиків.

Бажаємо успіхів!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Ця книга є дворівневим підручником, текст якого передбачає можливість організації навчального процесу в класах як академічного, так і профільного рівнів вивчення математики.

Державна програма з алгебри і початків аналізу профільного рівня порівняно з відповідною програмою академічного рівня передбачає вивчення більш широкого переліку навчальних тем, а також суттєво вищі вимоги до навчальних досягнень учнів.

У підручнику частини тексту теоретичного матеріалу і вправ, які відповідають вимогам лише програми профільного рівня, позначено піктограмою і пунктирною лінією. Учителі, які працюють у класах академічного рівня, можуть використовувати цей матеріал для формування індивідуальних завдань, а також для організації роботи математичного гуртка і факультативних занять.

Червоним кольором позначено номери задач, що рекомендуються для домашньої роботи, синім кольором — номери задач, які з урахуванням індивідуальних особливостей учнів класу на розсуд учителя можна розв’язувати усно.

Усі задачі класифіковано за їх складністю. Рівні складності відповідають вимогам програми для класів з відповідним рівнем вивчення математики.

Геометрія 9 клас Мерзляк

Любі дев’ятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжуватимете вивча­ти геометрію. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу і красиву науку, а отже, з інтересом будете засво­ювати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник розділено на шість параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретич­ний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розгля­дати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після за­своєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі (особ­ливо ті, які позначено зірочкою (*)). Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі у тестовій формі з рубрики "Перевір себе".

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете знати більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики "Коли зроблено уроки". Матеріал, викладений там, є непростим. Ллє тим цікавіше випробу­вати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Геометрія 10 клас Мерзляк

Ви знаете, що в планіметрії основними фігурами є точка і пряма, а основними відношеннями – "належати", "лежати між", "накладання". Вони вводяться без означень. Використовуючи ці поняття, ми даємо означення іншим фігурам (променю, відрізку, куту тощо) та відношен¬ням (рівності, подібності, паралельності тощо). Так само, кілька перших тверджень приймають як істинні без доведень. їх називають аксіомами. Всі інші твердження доводять, спираючись на аксіоми, означення понять та раніше доведені теореми.

Геометрія 7 клас Мерзляк

Любі семикласники!

Ви починаєте вивчати новий шкільний предмет - геометрію. Зверніть увагу, що слова "географія" та "геометрія" мають однакову частину - "гео", що в перекладі з грецької означає "земля". Проте якщо на уроках географії в б класі ви дійсно займалися землеописом ("графія" грецькою - "опис"), то на уроках геометрії вам не доведеться займатися землемірянням ("метрео" грецькою - "міряти").

Геометрія - одна з найдавніших наук. Її назву можна пояснити тим, що зародження та розвиток геометрії були тісно пов’язані з різноманітною практичною діяльністю людини: розмічанням меж земельних ділянок, будівництвом шляхів, зрошувальних каналів та інших споруд, тобто геометрія, як говорять у таких випадках, була прикладною наукою. Поступово, крок за кроком людство накопичувало знання, і геометрія перетворилася на красиву та досконалу, строгу та послідовну математичну теорію. Знайомитися із цією наукою та вчитися застосовувати набуті знання на практиці ви й будете на уроках геометрії.

Знати геометрію надзвичайно важливо. Дійсно, подивіться навкруги - усюди геометрія, точніше, геометричні фігури: відрізки, трикутники, прямокутники, прямокутні паралелепіпеди, кулі тощо.

Алгебра 7 клас Мерзляк

ЛЮБІ СЕМИКЛАСНИКИ!

Ви починаєте вивчати новий шкільний предмет - алгебру.

Алгебра - це стародавня й мудра наука. На вас чекає знайомство з її азами. Знати алгебру надзвичайно важливо. Мабуть, немає сьогодні такої галузі знань, де не застосовувалися б досягнення цієї науки: фізики та хіміки, астрономи та біологи, географи та економісти, навіть мовознавці та історики використовують "алгебраїчний інструмент".

Алгебра - не тільки корисний, а й дуже цікавий предмет, який розвиває кмітливість і логічне мислення. І ми сподіваємося, що ви в цьому скоро переконаєтеся за допомогою підручника, який тримаєте в руках. Ознайомтеся з його будовою.

Текст підручника поділено на чотири параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Найважливіші відомості виділено жирним шрифтом і курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту дібрано завдання для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і важкі задачі (особливо ті, що позначено зірочкою (")).

Кожний пункт завершується рубрикою "Учимося робити нестандартні кроки". До неї дібрано задачі, для розв’язування яких потрібні не спеціальні алгебраїчні знання, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни. Вони допоможуть вам навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не тільки в математиці, а й у житті.

У рубриці "Коли зроблено уроки" ви зможете прочитати оповідання з історії алгебри.

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Геометрія контрольні 9 клас Мерзляк

Мерзляк А.Г. Збірник контрольних задач та відповідей з геометрії 9 клас

Алгебра 8 клас Мерзляк

ЛЮБІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ!
У цьому навчальному році ви продовжуватимете вивчати алгебру. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу й красиву науку, а отже, з інтересом будете опановувати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте в руках.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник поділено на три параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Найважливіші відомості виділено жирним шрифтом і курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв'язання.

До кожного пункту дібрано завдання для самостійного розв'язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і важкі задачі (особливо ті, що позначено зірочкою). Свої знання можна перевірити, розв'язуючи задачі в тестовій формі з рубрики "Перевірте себе".

Кожний пункт завершується рубрикою "Учимося робити нестандартні кроки". До неї дібрано задачі, для розв'язування яких потрібні не спеціальні алгебраїчні знання, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни. Вони допоможуть вам навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не тільки в математиці, а й у житті.

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете дізнатися більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики "Коли зроблено уроки". Матеріал, викладений там, непростий. Але тим цікавіше випробувати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Геометрія 8 клас Мерзляк

Любі восьмикласники!

У цьому навчальному році ви продовжуватиме вивчати геометрію. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу і красиву науку, а отже, з інтересом будете опановувати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте в руках.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник поділено на чотири параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Вивчаючи його, особливу увагу звертайте на текст, який надруковано жирним шрифтом, жирним курсивом і курсивом; так у книзі виділено означення, правила та найважливіші математичні твердження.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту дібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі (особливо ті, що позначено "зірочкою"). Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі в тестовій формі, розміщені в кінці кожного параграфа.

Кожний пункт завершується рубрикою "Спостерігайте, рисуйте, конструюйте, фантазуйте". До неї дібрано задачі, для розв’язування яких потрібні не спеціальні геометричні знання, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни: вони розвивають "геометричний зір" та інтуїцію.

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете дізнатися більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики "Коли зроблено уроки". Матеріал, викладений там, непростий. Але тим цікавіше випробувати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Алгебра 9 клас Мерзляк 2017

ЛЮБІ ДІТИ!
У цьому навчальному році ви продовжите вивчати алгебру. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу й красиву науку, а отже, з інтересом будете опановувати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте в руках.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник поділено на три параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Найважливіші відомості виділено жирним шрифтом і курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту дібрано завдання для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і важкі задачі, особливо ті, що позначено зірочкою. Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі в тестовій формі з рубрики "Перевірте себе".

Десять пунктів підручника завершуються рубрикою "Учимося робити нестандартні кроки". До неї дібрано задачі, для розв’язування яких потрібні не спеціальні алгебраїчні знання, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни. Вони допоможуть вам навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не тільки в математиці, а й у житті.

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час, рекомендуємо звернутися до рубрик "Коли зроблено уроки" та "Для тих, хто хоче знати більше". Матеріал, викладений там, непростий. Але тим цікавіше випробувати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Підручники автора: Полянський П.Б.

Всесвітня історія 10кл Полянський

Жоден підручник чи будь-яке інше джерело інформації не може стати замінником допитливості, прагнення критично проаналізувати прочитане чи почуте й дати йому власну оцінку.

Історія - це наука, яка не має готових відповідей й однозначних висновків щодо всіх без винятку проблем. Звісно, у минулому було вдосталь подій, які завжди сприймалися однозначно і довкола яких учені не зламували списи в запальних дискусіях. Проте світ, як відомо, не чорно-білий, а багатоколірний, з численними відтінками. До того ж інколи різні люди по-різному ставляться до одних і тих самих історичних подій, процесів, явищ. Такі проблеми називаються "відкритими", тобто з приводу них існують протилежні погляди, ведуться наукові дискусії. Особливо це стосується мистецтва, літератури - витончених сфер людського життя, у яких кожна людина має власні смаки й уподобання. Це жодною мірою не ставить під сумнів точність історії як науки. А от її виклад не завжди є фотографічною копією подій. Одні з них через певні обставини були незаслужено забуті чи викривлені, інші ж - міфо-логізовані.

У підручнику щодо суперечливих питань наводяться протилежні оцінки (зазвичай вони міститимуться у Свідченнях) одних і тих самих історичних фактів чи постатей. При цьому автор свідомо уникає власних оцінок. Тому в підручнику Ви не завжди знайдете готові "правильні" відповіді.

Пошуковим і проблемним є також характер більшості запитань і завдань вищого рівня складності, що вміщені після кожного параграфа. Більшість з них розпочинається зі слів: "Чи вважаєте Ви, що...", "Як, на Вашу думку...", "Висловіть власне ставлення..." та ін.

Опанувавши тему, Ви зможете самостійно чи з допомогою вчителя зробити висновки. Ймовірно, що з ряду дискусійних проблем Ви дійдете висновків, які відрізнятимуться від точки зору Ваших однокласників чи навіть учителя. Найбільшою для себе удачею автор вважатиме, якщо у Вас виникне бажання подискутувати з ним, адже автора, як і Вашого вчителя, насамперед цікавить не те, чи добре Ви зможете відтворити інформацію, наведену в підручнику або почуту на уроці, а Ваше вміння критично оцінювати її, те, як Ви ставитеся до проблеми, яку історичну і моральну оцінку подіям і особам даєте.

Океан інформації є настільки безмежним, що жодна книжка чи навіть інтернет-ресурс не можуть і не повинні вмістити його в собі. Автор якраз і не ставив перед собою мету подати в підручнику якомога більше фактичного матеріалу, конкретних дат, статистичних показників.

Якщо Ви уважно ознайомитеся з підручником, то напевне звернете увагу на численні графіки, таблиці, діаграми. Вони зазвичай є не ілюстрацією до тексту підручника, а самостійним джерелом знань. Статистичний матеріал у них - не стільки для запам’ятовування, скільки для аналізу на уроці, підготовки до тематичного (семестрового чи річного) оцінювання тощо.

Підручники автора: Пометун О. І.

История Украины 10кл Пометун

Шановні старшокласники!

Курс історії України в 10-му класі — хронологічно послідовна система відомостей з історії XX ст., що є складовою шкільної історичної освіти. Він охоплює історію 1900-1939 рр., які були багато в чому переломними для всього людства загалом і нашої країни зокрема. Метою курсу, за виз­наченням державної програми, є не лише ознайомлення з подіями і процесами, що відбувалися, не тільки розуміння історії і культури України і в контексті світового історичного процесу, що розвивається в часі та просторі, а й усвідомлення вами власної належності до України та її наро­ду, розвиток громадянськості, відповідальності за збереження традицій і майбутній розквіт Батьківщини.

Отже, перед вами продовження історії першої половини XX ст.

І за насиченістю подій, і за масштабами змін у житті народу цей період є унікальним. Народ України витримав трагедію Першої світової війни, ентузіазм початку Української революції, розчарування і кров визвольних змагань, утвердження радянської влади з її масштабними соціальними й економічними перетвореннями та випробуваннями, намагання населен­ня реалізуватися у нових формах державності.

Сподіваємося, що вивчення вітчизняної історії допоможе вам краще відчути свою належність до народу України, стати свідомими, активними та компетентними громадянами нашої держави.

Як працювати з підручником

Щоб легко орієнтуватись у підручнику, автори поділили його (згідно з державною програмою) на розділи і теми. Після номера і назви теми є план, за яким її подано. В основному тексті виділено слова (словосполу­чення) і дати, які бажано запам’ятати, навчитися їх пояснювати, опе­рувати ними. Щоб зрозуміти значення виділених слів, скористайтеся довідниковою літературою або допомогою вчителя. Значення термінів, позначених (*) ви віднайдете у словнику, що в кінці підручника.

На початку кожної підтеми, в рубриці «Подумайте» запропоновано завдання й запитання, які допоможуть зрозуміти матеріал усієї теми, виділити в ній головне, простежити логіку викладення, оцінювання того чи іншого факту. Надані завдання відповідають середньому рівню навчальних досягнень.

Окрім основного тексту з описом історичних подій і процесів ви знайдете рубрику «Погляд зблизька», яка щоразу знайомитиме вас з біографічними даними видатних діячів історичної доби, котрі здійснили суттєвий вплив на розвиток подій. Така інформація допоможе вам  зрозуміти погляди або позиції особистості, її поведінку в конкретній ситуації тощо.

У рубриці «Зверніться до джерел» на вас чекатимуть витяги з історичних документів, свідчення і спогади учасників подій, оцінки й інтер­претації явищ істориками, важливі фрагменти з інших підручників.

Щоразу, окрім тексту, перед вами стояли завдання, яке необхідно виконати під час опрацювання додаткового матеріалу. Така робота сприяти­ме формуванню вашого критичного, аналітичного й історичного мислення, уміння орієнтуватися в різномаїтті інформаційних потоків, що є необхідною умовою успішного життя на сучасному етапі розвитку людства.

Наприкінці кожної теми подано рубрику «Перевірте себе», працюючи з якою ви зможете оцінити рівень засвоєння матеріалу. Завдання рубрики орієнтовані на запам’ятовування фактів, понять і дат задля успішного ви­конання тестів, а також на достатній та високий рівень навчальних досяг­нень. Деякі із завдань потребують порівняльного аналізу, класифікації, узагальнення фактів, пояснення причин і взаємозв’язків історичних подій, процесів тощо.

Кожен розділ закінчується тестами і завданнями для тематичного оцінювання, самоконтролю та самоперевірки.

Працюючи з підручником, звертайте увагу на розвиток власних умінь:

 • викладати факти у певній логічній (хронологічній) послідовності;
 • визначати власну позицію, ставлення до події або особистості та по­яснювати це;
 • доводити свою думку, аргументувати її;
 • визначати і пояснювати поняття й терміни;
 • характеризувати соціально-економічне і політичне становище країни чи території;
 • встановлювати і пояснювати хронологічні (синхроністичні) та просторові (на основі опрацювання історичної карти) зв’язки між подіями і явищами минулого;
 • аналізувати й порівнювати історичні явища і процеси; позиції, погляди, програми окремих діячів, політичних партій і рухів тощо;
 • визначати й пояснювати причини і наслідки подій, явищ і процесів, ВИЯВЛЯТИ тенденції розвитку суспільних ЯВИЩ Процесів;
 • узагальнювати факти, розуміти значення подій і явищ, оцінювати їх;
 • характеризувати історичну постать як діяча і особистість;
 • самостійно здобувати, добирати й оцінювати інформацію про минуле, користуючись доступними джерелами: додатковою літературою, засобами масової інформації, Інтернетом тощо.

Успіхів вам!

Автори підручника

История Украины 11кл Пометун

Шановні учні!

Перед вами підручник з історії України, який охоплює період від початку Другої світової війни до сьогодення.

Підручник адресовано вам — учням випускного класу, які вже сьогодні беруть участь у суспільному житті, мають документ, що засвідчує громадянство — паспорт громадянина України, І визначають свій життєвий шлях. Зміст підручника орієнтовано на ваш соціальний досвід, здатність історично мислити, виявляти громадянську позицію. Цей підручник дасть вам можливість опанувати навчальний зміст за умови самостійного опрацювання всіх його складових: тексту, документів, фотографій, історичних карт і завдань до них; формувати власні погляди на події минулого: ознайомитися з матеріалами соціальної історії та повсякденності; дискутувати, аргументувати свою думку, відрізняти факти від домислів; перевіряти й оцінювати власні знання.

Звертаємо вашу увагу на те, що:

•    після назви кожної теми представлено план, за яким вона викладається; ключові терміни і поняття; дати основних подій;

•    виділені жирним шрифтом терміни, дати бажано запам’ятати, навчитися пояснювати та оперувати ними. Якщо слово позначено зірочкою {*), то його пояснення можна знайти у словнику наприкінці підручника;

•    біографічні відомості про видатних діячів, які впливали на розвиток подій, допоможуть вам зрозуміти їх погляди і поведінку в конкретній ситуації;

•    історичні документи, спогади сучасників подій, оцінки та інтерпретації явищ істориками, фотодокументи супроводжуються запитаннями і завданнями, які треба виконати. Така робота допоможе орієнтуватися в інформаційних процесах, характерних для сучасного етапу розвитку людства;

•    наприкінці теми є завдання, які допоможуть з’ясувати, наскільки ви засвоїли опрацьований матеріал. ЦІ завдання потребують аналізу, систематизації фактів та явищ, пояснення причин та взаємозв’язків історичних подій, процесів;

•    завдання для тематичного оцінювання пропонуються наприкінці кожного розділу, їх слід використовувати для самоконтролю і самоперевірки, готуючись до відповідного заняття.

Бажаємо успіхів у навчанні.

Автори

Право 9 клас Пометун

Шановні друзі!
Ми запрошуємо вас до подорожі у світ права. Право — це важливе досягнення людської цивілізації, яке виникло ще в давнину і протягом тривалого часу впливає і впливатиме на життя суспільства в цілому й кожної людини зокрема.

Більшість звичних форм нашої повсякденної поведінки передбачені й регламентовані правом, хоча ми і не сприймаємо їх як такі. Знання та свідоме застосування правових норм робить життя людини ефективним, безпечним, комфортним, отже, і щасливішим.

Перед Вами підручник з курсу, присвяченого вивченню та практичному застосуванню норм права і приписів законів нашої держави. Сподіваємося, що цей підручник і цікаві, веселі, але серйозні уроки з практичного курсу правознавства допоможуть вам зрозуміти самих себе, людей навколо себе і суспільство, в якому ви живете, виробити власну життєву позицію та впевненість у собі, вміння орієнтуватись у мінливому світі.

Вивчаючи цей предмет, ви опануєте нові знання, зможете розвинути багато корисних умінь і навичок, які знадобляться вам не тільки в майбутньому "дорослому житті", а й сьогодні, адже ви вже достатньо самостійні й відповідальні. Ви зможете по-новому подивитися на проблеми політичного, державного і громадського життя, знайти інтерес і сенс в активній громадянській залученості. Сподіваємося, що практичний курс правознавства стане одним із камінчиків, що, за мудрим висловом індійського філософа, "може змінити течію ріки" вашого життя.

Бажаємо успіхів у навчанні!

З повагою, автори

Історія України 5 клас Пометун

ШАНОВНІ П’ЯТИКЛАСНИКИ!
Вітаємо вас на порозі цікавих історичних подорожей і відкриттів, що допоможуть вам пізнати історію як предмет, дізнатися, як жили і працювали люди в минулому, як захищали батьківщину та створювали неповторну культуру, зрозуміти зв’язок між народами, історія яких пов’язана з територією України.

Ці знання допоможуть вам стати освіченими людьми і гідними громадянами України.

Під час роботи з підручником скористайтеся нашими порадами.

Як працювати в парах та малих групах

Така робота допоможе вам здобути навички співпраці, оволодіти уміннями висловлюватися, уважно слухати і чути одне одного. Після об'єднання у пари чи малі групи ви повинні упродовж короткого часу (3-5 хвилин) виконати завдання та представити результати роботи у класі.

Організуйте свою роботу таким чином:

1.    Прочитайте завдання та інформацію щодо його виконання.

2.    Визначте, хто буде висловлювати свою думку першим.

3.    Висловлюйтеся по черзі, не перебиваючи одне одного.

4.    Прийдіть до спільного висновку.

5.    Визначте, хто буде оголошувати результат роботи, та підготуйтеся до його представлення.

Як взяти участь в обговоренні питання всім класом

Спільне обговорення — це чудова нагода виявити різні позиції щодо певного питання. Для того щоб обговорення теми уроку було цікавим і допомогло вам зрозуміти матеріал, необхідно дотримуватися правил культури ведення обговорення :

1.    Висловлюйтеся по черзі, а не всі одночасно.

2.    Коментуйте запропоновані погляди й ідеї, а не особу, котра їх висловила. Поважайте всі висловлені думки (точки зору).

3.    Будьте активними та намагайтеся заохочувати до участі в обговоренні інших.

У своєму класі ви можете доповнити ці правила, затвердити та дотримуватися їх під час спільної роботи.

Бажаємо вам захопливих уроків!

З повагою, автори

Підручники автора: Пономаренко В.С.

Осн здор 8кл Воронцова

Любий друже!

Ця книга — продовження серії однойменних підручників з основ здоров’я для 5—7-х класів. Мета цього предмета — сформувати у тебе сприятливі для здоров’я знання, ставлення і навички.

Ми живемо у складному й мінливому світі. Навички, які допомагають швидко адаптуватися до змін і долати щоденні труднощі, називають життєвими, тому що вони потрібні кожному, незалежно від того, чим він займатиметься в майбутньому, яку професію обере.

На жаЛь, раніше цих важливих навичок не формували у школі чи інституті. Більшість людей набували їх упродовж життя методом «проб і помилок». Як зауважила мама твого однолітка,

«в житті кожної людини трапляються ситуації, яких можна було б уникнути, якби була можливість заново прожити цей момент.

Та життя одне, і кожен з нас набиває власні ґулі. Але той, хто підкований теоретично, навчений книгою і педагогом, має більше шансів уникнути невдач, а отже — досягти успіху, здобути повагу і стати справжньою особистістю».

Тобі, мабуть, доводилося чути про ситуації, в яких постраждали люди. Оцінюючи такі ситуації, напевно, пересвідчувався: якби у них повелися правильно, цього б не сталося.

У 8-му класі ти продовжиш вивчати алгоритми поведінки в екстремальних ситуаціях. Дізнаєшся, як рятувати своє життя й життя інших людей, надавати невідкладну допомогу потерпілим. Звісно, ці уміння неможливо відпрацювати лише за підручником. Сподіваємось, матимеш нагоду потренуватися під керівництвом медика чи професійного рятувальника.

Ти також поглибиш свої знання про твої права, обов’язки і відповідальність, у тому числі перед законом, адже тобі виповнилося або невдовзі виповниться 14 років. Це вік, з якого набудеш набагато більше прав і з якого тебе самого можуть притягнути до кримінальної відповідальності за деякі види злочинів.

Усі, хто працював над створенням цього підручника, вірять, що з тобою нічого поганого не станеться, і бажають тобі успіхів.
Автори

Основи здоровя 9клас Воронцова

Цей підручник покликаний допомогти вам крок за кроком розвивати корисні для здоров’я життєві навички.

Кожен параграф містить інформацію і практичні завдання. Більшість із них ви будете виконувати на уроках індивідуально або в групах під керівництвом учителя. Деякі завдання призначені для роботи вдома.

Підручник складається зі вступу і п’яти розділів.

Вступ - "Феномен життя і здоров’я людини" - ознайомить вас з ознаками унікальності життя і здоров’я, переконає у необхідності дотримуватися здорового способу життя.

Розділ і - "Життя і здоров’я людини" - містить рекомендації щодо планування життя, розкриває взаємозв’язок різних аспектів благополуччя і пояснює, як здійснювати експрес-оцінку фізичного здоров’я.

Розділ 2 - "Фізичне здоров’я підлітка" присвячено взаємозв’язку фізіологічного і соціального розвитку підлітка. Ви вчитиметесь ефективно спілкуватися, розбудовувати стосунки з батьками і друзями, підтримувати високий рівень фізичного благополуччя.

Розділ 3 - "Соціальні аспекти здоров’я" розкриває тему репродуктивного здоров’я молоді, ризики, пов’язані з раннім початком статевого життя, вчить правильно поводитися в умовах епідемії ВІЛ/СНІ Ду.

Розділ 4 - "Безпека в сучасному суспільстві" висвітлює загальний комплекс проблем безпеки. Ви дізнаєтесь про глобальні загрози, що постали перед людством на порозі XXI століття, ознайомитеся з положеннями міжнародного та національного законодавства у сфері безпеки, переконаєтесь у необхідності відмови від споживацької психології, переходу до принципів сталого розвитку.

Розділ 5 - "Всебічний розвиток особистості" акцентує увагу на необхідності самореалізації. Допомагає оцінити свій психологічний потенціал, навчає підтримувати позитивну самооцінку. Ви спробуєте визначитися з майбутньою професією, розвиватимете навички емоційної саморегуляції, вчитиметесь ефективно навчатись і готуватися до іспитів, ознайомитеся з методикою формування характеру.

Підручники автора: Попель П.П.

Химия 8кл Попель

Шановні восьмикласники!

На уроках хімії в 7 класі відбулося ваше знайомство із цікавою наукою про речовини та їх перетворення. Ви опанували хімічну мову, з'ясували, що називають хімічним елементом, як позначають їх та утворені ними речовини, навчилися записувати хімічні рівняння, здійснювати найпростіші хімічні розрахунки, виконувати досліди. Вам стало відомо, що речовин Існує безліч, а частинок, із яких вони складаються, — лише три типи: атом, молекула І йон. Ви дізналися багато цікавого про Оксиген — один із найважливіших хімічних елементів, про властивості його простої речовини — кисню і сполуки з Гідрогеном — води. Довідалися про інші оксиди, а також продукти їх реакцій з водою — основи та кислоти.

У 8 класі хімія розкриє нові таємниці. Ви вже знаєте, що у світі хімічних елементів та простих речовин Існує певний порядок. Про це свідчить періодичний закон, відкритий майже 150 років тому видатним ученим Дмитром Івановичем Менделєєвим. Невдовзі ви переконаєтесь у тому, що періодичний закон поширюється і на складні речовини.

На уроках хімії в цьому навчальному році йтиметься про будову атомів, молекул, йонів, про те, чому і як саме сполучаються найменші частинки в кожній речовині. Значну увагу буде зосереджено на найважливіших групах (класах) сполук, вивченні їх хімічних властивостей. Упевнені, що ви отримаєте задоволення від нових хімічних дослідів.

 

Химия 9кл Попель

Дорогі дев’ятикласники!

На уроках хімії у 8 класі ви дізналися багато нового і цікавого про хімічні елементи та різні речовини. Вам стало відомо, що в хімії порції речовин оцінюють за тим, скільки в них міститься частинок — атомів, молекул, йонів. Читаючи підручник і виконуючи досліди, ви вивчили властивості і способи добування найважливіших неорганічних сполук — оксидів, основ, кислот, солей.

Тепер ви знаєте, як було відкрито періодичний закон — основний закон хімії, який встановлює залежність хімічного характеру елементів, властивостей їхніх простих і складних речовин від заряду ядер атомів.

Усі речовини існують завдяки тому, що атоми, молекули, йони здатні сполучатися одне з одним. Таку взаємодію частинок називають хімічним зв’язком. Знаючи будову речовини, можна прогнозувати її властивості.

У 9 класі продовжуватиметься ваше ознайомлення з основами хімії. Ви довідаєтесь про процеси, які відбуваються у водних розчинах різних речовин, про типи хімічних реакцій і особливості їх перебігу, а в другому семестрі — про найважливіші органічні сполуки, у тому числі й ті, що містяться в рослинах, тваринах і організмі людини.

Як і раніше, ви виконуватимете різні досліди на уроках хімії, а також у позаурочний час і вдома, отримавши дозвіл батьків.

При здійсненні хімічного експерименту дуже важливо занотовувати всі дії та спостереження. Намагайтесь завжди знайти пояснення побаченому під час дослідів і робити відповідні висновки.

Нагадуємо, що до практичних робіт слід готуватися заздалегідь і досить ретельно. Варіант практичної роботи, завдання і досліди, які вам належить виконати, укаже вчитель.

У 9 класі ви також маєте дотримуватися правил роботи і техніки безпеки під час виконання хімічних дослідів.

Цей підручник допоможе вам вивчати хімію. На початку кожного параграфа вказано, яке значення має викладений навчальний матеріал, а в кінці — сформульовано висновки. Текст, що відмічено зліва вертикальною кольоровою лінією, призначений для учнів, які бажають поглибити свої знання з хімії. Додаткову інформацію і цікаві факти вміщено на полях. Основні означення виділено кольором, а нові терміни, важливі твердження і слова з логічним наголосом — курсивом. Текст до лабораторних дослідів і практичних робіт подано на кольоровому тлі.

Після кожного параграфа наведено завдання, вправи і задачі різних типів; вони розміщені переважно за зростанням складності. У кінці підручника містяться відповіді до деяких задач і вправ, словничок основних термінів, а також предметний покажчик. Він допоможе швидко знайти сторінку підручника, на якій ідеться про певний термін, речовину, явище тощо. Крім того, для учнів, які цікавляться хімією, подано список відповідної літератури і назви інтернет-сайтів.

Вдумлива робота з підручником допоможе вам глибше усвідомити зв’язки між складом, будовою і властивостями речовин, навчитися прогнозувати й пояснювати хімічні перетворення.

Хімію вивчають для того, щоб розуміти, як побудований світ, за якими законами він розвивається, щоб використовувати різні речовини, не завдаючи шкоди собі й довкіллю.

Бажаємо вам успіхів у вивченні хімії.
Автори

Хімія 11кл Попель

Шановні одинадцятикласники!

У цьому році ви завершуєте вивчення шкільного курсу хімії й отримаєте цілісне уявлення про цікаву, захоплюючу і потрібну людям хімічну науку.

Вам відомо, що всі хімічні сполуки поділяють на неорганічні та органічні. З неорганічними сполуками, їхнім складом, будовою, властивостями ви ознайомилися на уроках хімії у 8—10 класах. Такі сполуки утворені різними хімічними елементами. На них багатий навколишній світ. Це вода, вуглекислий газ, мінерали, металічні руди, речовини, з яких складаються гірські породи і корисні копалини. Неорганічні сполуки перебувають у розчиненому стані в річках, озерах, морях і океанах; вони існують і в живих організмах.

Органічних сполук значно більше, ніж неорганічних, хоча їх родоначальником є лише один елемент — Карбон. Чому існує такий парадокс — ви зрозуміли в 9 класі.

Карбон — основа живої природи. Його сполуками є білки, жири, вуглеводи. Без них неможливе існування рослин, тварин, людини. Крім атомів Карбону, молекули органічних сполук містять атоми Гідрогену, Оксигену, а білки — ще й Нітрогену, Сульфуру. Сполуки, утворені двома елементами — Карбоном і Гідрогеном, є складовими нафти, природного газу.

В 11 класі ви докладно ознайомитесь із багатьма органічними сполуками, зокрема тими, яких немає в природі. Ці сполуки спочатку добули хіміки в лабораторіях, а тепер їх виробляє Промисловість у ведиких обсягах. Найважливішими серед них є полімери і матеріали на їх основі — пластмаси. Воки стали атрибутом сучасного життя і поступово витісняють деревину, природні волокна, метали, скло, кераміку.

Органічні сполуки вивчає галузь хімічної науки, яку називають органічною хімією.

Між органічними і неорганічними сполуками, незважаючи на відмінності, існують взаємозв’язок і можливості взаємоперетворень.

Вивчаючи органічну хімію, ви виконуватимете досліди, як окремі, так і об’єднані в практичні роботи. Для них будете використовувати не тільки хімічні реактиви, а й речовини, з якими стикаєтесь у повсякденному житті.

У цьому підручнику, як і в попередніх, найважливіші означення подано кольоровим шрифтом. Нові терміни, слова зі смисловим акцентом, заголовки в параграфах, важливу інформацію виділено курсивом або жирним шрифтом. Опис хімічного експерименту (лабораторні досліди, практичні роботи) виокремлено горизонтальними кольоровими лініями. Допоміжний матеріал помічено зліва кольоровою лінією, а деякі цікаві факти і відомості винесено на поля. Для зручності роботи з підручником запропоновано предметний покажчик. Кожний параграф містить запитання, вправи, задачі різної складності.

Вдумливо і наполегливо працюйте з підручником, не залишайте без уваги жодного запитання, що може виникнути до викладеного матеріалу.

Дотримуйтесь усіх рекомендацій, наведених у попередніх підручниках із хімії, щодо правил роботи і безпеки в хімічному кабінеті, а також вимог до проведення дослідів.

Сподіваємося, що ця книга зміцнить ваш інтерес до хімії й допоможе досягти нових успіхів у навчанні.

Автори.

Хімія 7 клас Попель

У цьому навчальному році ви починаете вивчати надзвичайно цікаву науку - хімію. Хіміки створюють нові матеріали різноманітного призначення, ліки, косметичні засоби, вдосконалюють виробництво металів і добрив, переробку металічних руд, нафти, газу, промислових і побутових відходів. Людство використовує досягнення хімії для поліпшення умов життя, збереження природи для майбутніх поколінь. Нині жодна людина не може обійтися без знань, які надає ця наука.

Хімія охоче розкриває свої таємниці всім, хто цікавиться нею і прагне зрозуміти, що таке речовина, як і чому одні речовини перетворюються на інші. Ця наука має свої закони, логіку, мову.

Кожен із вас навчиться спостерігати за речовинами під час хімічних дослідів, зіставляти побачене й почуте з прочитаним у підручнику, аналізувати й робити висновки. Хімія допоможе вам розширити світогляд, розвинути навички експериментування. Багато з того, що ви засвоїте під час уроків, знадобиться у вашому житті.

Хімія 9 клас Попель 2017

Шановні дев’ятикласники!
На уроках хімії у 8 класі ви дізналися багато нового і цікавого про хімічні елементи та різні речовини. Вам стало відомо, що в хімії порції речовин оцінюють за кількістю атомів, молекул, йонів, які в них містяться. Читаючи підручник і виконуючи досліди, ви вивчили властивості й способи добування найважливіших неорганічних сполук - оксидів, основ, кислот, амфотерних гідроксидів, солей.

Тепер ви знаєте, як було відкрито періодичний закон - основний закон хімії, що встановлює залежність хімічного характеру елементів, властивостей їхніх простих і складних речовин від зарядів ядер атомів.

Усі речовини існують завдяки тому, що атоми, молекули, йони здатні сполучатися одне з одним. Таку взаємодію частинок називають хімічним зв’язком. Знаючи будову речовини, можна прогнозувати її властивості.

У 9 класі продовжуватиметься ваше ознайомлення з основами хімії. Ви довідаєтеся про процеси, які відбуваються у водних розчинах різних речовин, типи хімічних реакцій і особливості їх перебігу, а також про найважливіші органічні сполуки, у тому числі й ті, що містяться в рослинах, тваринах і організмі людини. Упевнені, що нові хімічні досліди будуть для вас пізнавальними і цікавими.

Хімія 10 клас Попель

Навчаючись у 9 класі, ви дізналися багато нового й цікавого зі світу хімії. Тепер ви масте уявлення про те, що відбувається під час розчинення речовин у воді, чому з’являються в розчині йони. Стала зрозумілою суть реакцій обміну за участю неорганічних сполук у розчинах. Ви розширили і поглибили свої знання про типи хімічних реакцій, особливості їх перебігу. Розпочалося ваше ознайомлення з органічними сполуками, у тому числі й тими, які містяться в живих організмах.

На уроках хімії в 10 класі ви вивчатимете найважливіші металічні та кеметалічкі елементи, їх прості та складні речовини, дізнаєтесь про поширеність елементів у природі. Вам стануть відомі причини кислотних опадів, особливості живлення рослин, значення озонового шару в атмосфері для живих організмів. Довідаєтесь про загальні способи добування металів, а також про хімічні реакції, які відбуваються під час виробництва чавуну і сталі.

Як і раніше, ви проводитимете різні хімічні досліди на уроках, а також удома, отримавши дозвіл батьків.

При здійсненні хімічного експерименту дуже важливо занотовувати всі дії та спостереження. Намагайтесь завжди знайти пояснення побаченому під час дослідів і робити відповідні висновки.

Нагадуємо, що до практичних робіт слід готуватися заздалегідь. Варіант практичної роботи, завдання і досліди, які вам належить виконати, визначить учитель. Ви маєте дотримуватися правил роботи і техніки безпеки під час хімічного експерименту'.

Цей підручник допоможе вам вивчати хімію. На початку кожного параграфа вказано, яке значення має для вас викладений матеріал, а в кінці - сформульовано висновки. Основні означення виділено кольором, а нові терміни, важливі твердження і слова з логічним наголосом - курсивом. Дрібнішим шрифтом подано матеріал, призначений для учнів, які бажають поглибити свої знання з хімії. Додаткову інформацію і цікаві факти вміщено на полях, а також під рубрикою "Для допитливих". Після параграфів наведено завдання, вправи і задачі різних типів; вони розміщені переважно за зростанням складності. У підручнику виокремлено фрагменти тексту, що стосуються лабораторних дослідів і практичних робіт.

Для учнів, які навчаються в гуманітарних класах, опрацювання матеріалу параграфів із розв’язування задач не обов’язкове. Сподіваємося, що учні класів фізнко-математич-ного профілю з цікавістю розв’язуватимуть комбіновані розрахункові задачі, вміщені в § 16.

У додатку наведено схеми із класифікації неорганічних сполук, їх хімічних властивостей і способів добування. Вони знадобляться вам під час повторення відповідного матеріалу, підготовки до уроків і виконання домашніх завдань.

У кінці підручника містяться відповіді до деяких задач і вправ, словничок основних термінів, а також предметний покажчик, що допоможе швидко знайти сторінку підручника, на якій ідеться про певний термін, речовину, явище тощо. Крім того, для учнів, які цікавляться хімією, подано список рекомендованої літератури та Інтернет-сайтів.

Бажаємо вам успіхів у вивченні хімії.

Автори

Підручники автора: Почтаренко О.В.

Українська мова 8 клас Авраменко

Дорогі восьмикласники!

Цього року ви починаєте вивчення синтаксису й пунктуації, тобто переходите на ще вищий рівень вивчення української мови, адже речення значно ближче стоїть до мовної реальності, у якій ви живете. Звуки, слова та їх особливості, які ви детально вивчали в попередніх класах, є будівельним матеріалом для речення, за допомогою якого ви вже можете передавати свої думки, інтонації, емоції. Тобто ми з вами дійшли до розділу науки про мову - синтаксису, який уже повною мірою вступає у взаємодію з реальним спілкуванням, необхідним, як повітря, у нашому житті.

Цей підручник допоможе вам у цікавій і сучасній формі опановувати крок за кроком знання із синтаксису словосполучення й речення, а також навчатиме правильно ставити розділові знаки, від яких багато чого залежить, коли нам доводиться висловлювати думки (у цьому ви найближчим часом переконаєтеся).

Особливістю цієї книжки є, з одного боку, більш спрощений і доступний підхід до вивчення граматичних явищ, а з іншого - новий формат підручника - той, який використовують у Німеччині, Великій Британії, США та інших країнах світу з високим рівнем життя й освіти. Такий варіант підручника дає широкі можливості для використання ілюстрацій, таблиць, схем.

Сподіваємося, що вам цікаво буде вивчати синтаксис і пунктуацію за тематичним принципом добору навчального матеріалу. Це означає, що кожну граматичну тему ви будете вивчати на мовному матеріалі з якоїсь конкретної галузі життя: людина, вдача й поведінка людей, спорт, вода, страви, одяг, сучасна музика, вишиванний рушник, замки України, мультфільми та ін.

Грамотне мовлення - невід’ємна ознака успішної людини. Підвищити свій мовний рівень вам допоможе рубрика "Культура слова", у якій ви знайдете типові помилкові (часто суржикові) конструкції; проблемні наголоси, колоритні приказки. Ми пропонуємо для вивчення мови й матеріали мережі Інтернет. Це зробить вашу роботу на уроці чи вдома більш різноманітною й цікавою. Переглядайте експрес-уроки в YouTube (у пошукове віконце досить увести конкретний урок) - вони сприятимуть якнайкращому засвоєнню мовних нюансів.

Вправа для спостережень - правила - вправи для тренування - рубрика "Культура слова" - домашнє завдання - не типова будова кожного уроку, який розміщений на двох розворотах. Сподіваємось, що такий формат сприятиме чіткості й організованості в опануванні української мови. Ознайомтеся з піктограмами, які, як маяки в морі, орієнтуватимуть вас па різні види роботи. Успіхів!
Автори

Підручники автора: Пришляк М.П.

Астрономия 11кл Пришляк

Юні друзі!

Ви починаєте вивчення однієї з найбільш давніх і цікавих наук — астрономії, яка досліджує природу, походження та еволюцію як окремих небесних тіл, так і Всесвіту в цілому. У підручнику ви здійсните своєрідні космічні мандри крізь простір і час.

Так, у розділах:

«Що вивчає астрономія?» ви розглянете історію зародження науки астрономії та еволюцію уявлень людини про Всесвіт; «Основи практичної астрономії» і «Вимірювання часу та календар» ви навчитесь розпізнавати сузір’я на нічному небі й за допомогою небесних світил орієнтуватись на місцевості та вимірювати час;

«Закони руху планет» і «Основи космонавтики» ви вивчите основні закони «небесної механіки», адже всі космічні тіла, супутники та космічні кораблі рухаються згідно із законом всесвітнього тяжіння, який ви вивчали в курсі фізики. Ви дізнаєтесь, який вагомий вклад в освоєння космосу зробили видатні українські вчені.

В астрофізичних розділах ви дізнаєтесь, які фізичні умови існують на поверхні планет Сонячної системи, чому навколо планет існують кільця, як народжуються нові зорі й перетворюються у пил планетні системи.

Окрім того, у підручнику ви знайдете відповіді на такі цікаві питання:

Чи існувала між Юпітером і Марсом планета Фаетон?

Чому 65 млн років тому загинули динозаври?

Що впливає на зміну клімату на Землі?

Скільки часу ще буде світити Сонце?

Як долетіти до чорної діри?

Що загрожує існуванню земної цивілізації?

Чи існують у Всесвіті «темна енергія» і «темна матерія»?

До кожного розділу додаються тести, перевірочні запитання та астрономічні задачі.

Підручник містить докладні відомості про телескопи, що дозволяють дослідити поверхню Місяця, супутники Юпітера, кільця Сатурна, а також спостерігати галактики, які розташовані на відстані десятків мільйонів світлових років від Землі.

У підручнику подано електронні адреси астрономічних обсерваторій України та інших країн світу. За допомогою мережі Інтер-нет можна отримати фото небесних світил, зроблені не тільки телескопами з поверхні Землі, але й за допомогою космічного телескопа Габбла