Підручники автора: Нагорна Н.М.

Зарубіжна література 10кл Наливайко

ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА

Дорогі десятикласники, цього року ви вивчатимете світову літературу XIX ст,, ознайомитеся з творчими шляхами таких видатних письменників, як Стендаль і Бальзак, Діккенс і Вітмен, Достоевський і Толстой, Золя і Уайльд, Некрасов і Верлен, прочитаєте їхні найкращі твори, що увійшли до скарбниці духовної культури людства. Багато з цих творів, зокрема "Червоне і чорне*, "Гобсек", "Пригоди Олівера Твіста", "Злочин і кара", "Анна Каретна*, своєю появою засвідчили утвердження нової художньої системи - реалізму. Література середини XIX ст. характеризується тісним взаємозв’язком між реалістичними й романтичними тенденціями, однак найголовніше те, що її наскрізною ідеєю є любов і співчуття до людини. Саме тому твори красного письменства позаминулого століття формують особистість з високими моральними принципами, здатну самостійно мислити й творчо діяти. Література цього періоду не лише розкривала глибинний зміст повсякденного життя та без остраху аналізувала найгостріші конфлікти своєї доби, а й сягала універсальних, вічних проблем людського існування. Ось чому твори великих майстрів слова XIX ст. суголосні сучасності й здатні збагачувати наше уявлення про світ і місце людини в ньому.

Створюючи підручник, який ви тримаєте в руках, автори виходили з того, що література пов’язана з життям суспільства, з його історією, але не є їхнім прямим відбитком. Зв’язок між літературою і суспільним життям опосередковується громадською та індивідуальною свідомістю, ідеологією та психологією, ментально-емоційними комплексами, зрештою усією духовною культурою тієї чи іншої епохи, Дійсність, її конфлікти й виклики породжують думки, емоції, судження, пристрасті, які набувають у літературі завершеного художнього втілення як у вигляді "відображення життя у формах самого життя", що характерно передусім для реалістичної та натуралістичної літератури, так і у формах символічних, алегоричних, з використанням міфологічних, історичних, фантастичних образів і мотивів, що притаманно романтизму та іншим нереалістичним літературним напрямам і течіям.

У 10-му класі ви ознайомитеся не лише з літературою середини XIX ст., а й з творами, написаними на межі ХІХ-ХХ ст. У цей період, що визначається як окрема доба в історії культури, розвиток літератури урізноманітнюється, виникають нові течії (імпресіонізм, натуралізм, неоромантизм, символізм та інші) і кожна з них вносить свої теми й барви в мистецтво слова.

Підручник, за яким ви протягом року вивчатимете світову літературу, написано відповідно до чинної навчальної програми академічного рівня для класів суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного й спортивного напрямів. Він складається з трьох частин.

Частина перша *3 літератури реалізму" містить оглядову статтю й п’ять розділів, присвячених творчості видатних прозаїків XIX ст. - Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Діккенса, Ф. Достоєвського, Л. Толстого. У частині другій, що має назву "Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини XIX ст.", вияскравлюється розвиток лірики в зазначений період. Ця частина складається з оглядової статті й п’яти розділів, які ознайомлюють, відповідно, з творчістю М. Некрасова, В. Вітмена,Ш. Бодлера, а також з поезією найяскравіших французьких символістів П. Верлена й А. Рембо. Частина третя - "Роман ранньомодерністської доби" - знову повертає нас до царини прози, але вже такої, що фіксує нове світовідчуття, нову естетику й новий спосіб художнього мислення, які активно формувалися на межі ХІХ-ХХ ст. До неї увійшли вступна стаття й два основних розділи, присвячених творчості Е, Золя й О. Уайльда.

У кожному з розділів нарис про письменника, що містить аналіз окремих його творів, структурований за основними рубриками - "Віхи життя, віхи творчості* та "Відкрита книга". їх доповнюють додаткові рубрики "Точки дотику з Україною", "Подробиці", назви яких чітко вказують на різновид вміщеної в них інформації. Окрім "монографічних" тем (тобто нарисів про письменників і їхні твори), до підручника включено й огляди, марковані рубрикою "Сторінками історії літератури". Опрацювання цих матеріалів особливо важливе для учнів філологічного профілю, однак, на нашу думку, буде корисним і для учнів інших гуманітарних напрямів, оскільки передбачає формування засадничих уявлень про перебіг літературного й загальнокультурного процесів у XIX ст.

Окремо варто сказати про рубрику "Скарбниця філолога", яка має на меті не лише окреслити "профільний* аспект викладених у загальних розділах знань і розширити філологічну ерудицію, а й репрезентувати твори, які є знаковими для літератури XIX ст. До їхнього числа належать, зокрема, романи "Пермський монастир" Стендаля, "Батько Горіо" О. де Бальзака, "Великі сподівання" Ч. Діккенса, "Ідіот" Ф. Достоєвсько-го, "Війна і мир" Л. Толстого, оповідання А. Чехова, поезії Ф. Тютчева, А. Фета й С. Малларме. Рубрика "Скарбниця філолога" розрахована на учнів філологічного профілю й усіх тих, хто цікавиться зарубіжною літературою і хоче поглибити своє уявлення про неї.

Наприкінці кожної теми подано диференційовані за чотирма рівнями запитання і завдання для самоконтролю, а також теми самостійних досліджень,рефератів, творів і проектів, призначених для мультимедійної презентації. З урахуванням орієнтації на інтерактивні засоби навчання до системи запитань і завдань включено також такі, що передбачають роботу в парах і групах. Окрім того, до запитань і завдань, розроблених для академічного рівня, додаються запитання і завдання для філологічного профілю. Сподіваємося, усе це допоможе вам в опануванні програмового матеріалу.

Бажаємо успіху й задоволення від вивчення курсу світової літератури в 10-му класі!

Автори

Підручники автора: Надтока О.Ф.

Географія 9 клас Надтока

Дорогі дев’ятикласники!
Сучасний світ стрімко розвивається, змінюються віковічні традиції, засоби виробництва і, врешті-решт, свідомість людини. Сучасна людина характеризується мобільністю, умінням швидко переміщуватися у просторі, використовуючи сучасні види транспорту, та пристосовуватися до нових умов. Та деб ми не побували, лише наш рідний край - Україна - викликає в нас ні з чим незрівнянні почуття. Кожен із нас любить свою рідну землю, та чи добре ми її знаємо? Щоб зрозуміти це, достатньо перегорнути принаймні перші сторінки цієї книги. Адже вивчення економічної і соціальної географії України - це подорож у найвідда-леніші куточки рідної землі, вивчення її населення і господарства, спроба зрозуміти механізми, які забезпечують функціонування усіх ланок господарської та соціальної сфери.

П ідручник, який ви тримаєте у руках, має таку структуру. Його текстова частина поділяється на основну (матеріали параграфів, блоки запитань і завдань, практичні роботи) та допоміжну (додатки, блоки "Довідкові матеріали", "Для допитливих"). На початку кожної теми вміщено блок "Вирішуємо проблеми", який націлює’ на практичне застосування набутих знань, дає змогу проявити власні компетенції. Більшість ілюстративного матеріалу підкріплена відповідним завданням, яке необхідно розв'язати. Підручник містить картографічний матеріал. Вміло використовуйте його, адже карта - це друга мова географії.

Пам'ятайте, що підручник - основне, але не єдине джерело географічних знань. Користуйтеся додатковою літературою, карто графічними матеріалами, використовуйте інформацію на цифрових носіях та мережу Інтернєт.

Бажаємо вам успішного дослідження своєї рідної землі. Ваша праця дуже відповідальна, адже саме від сьогоднішніх учнів залежить майбутнє української держави.

Підручники автора: Наливайко Д.С.

Зарубіжна література 10кл Наливайко

ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА

Дорогі десятикласники, цього року ви вивчатимете світову літературу XIX ст,, ознайомитеся з творчими шляхами таких видатних письменників, як Стендаль і Бальзак, Діккенс і Вітмен, Достоевський і Толстой, Золя і Уайльд, Некрасов і Верлен, прочитаєте їхні найкращі твори, що увійшли до скарбниці духовної культури людства. Багато з цих творів, зокрема "Червоне і чорне*, "Гобсек", "Пригоди Олівера Твіста", "Злочин і кара", "Анна Каретна*, своєю появою засвідчили утвердження нової художньої системи - реалізму. Література середини XIX ст. характеризується тісним взаємозв’язком між реалістичними й романтичними тенденціями, однак найголовніше те, що її наскрізною ідеєю є любов і співчуття до людини. Саме тому твори красного письменства позаминулого століття формують особистість з високими моральними принципами, здатну самостійно мислити й творчо діяти. Література цього періоду не лише розкривала глибинний зміст повсякденного життя та без остраху аналізувала найгостріші конфлікти своєї доби, а й сягала універсальних, вічних проблем людського існування. Ось чому твори великих майстрів слова XIX ст. суголосні сучасності й здатні збагачувати наше уявлення про світ і місце людини в ньому.

Створюючи підручник, який ви тримаєте в руках, автори виходили з того, що література пов’язана з життям суспільства, з його історією, але не є їхнім прямим відбитком. Зв’язок між літературою і суспільним життям опосередковується громадською та індивідуальною свідомістю, ідеологією та психологією, ментально-емоційними комплексами, зрештою усією духовною культурою тієї чи іншої епохи, Дійсність, її конфлікти й виклики породжують думки, емоції, судження, пристрасті, які набувають у літературі завершеного художнього втілення як у вигляді "відображення життя у формах самого життя", що характерно передусім для реалістичної та натуралістичної літератури, так і у формах символічних, алегоричних, з використанням міфологічних, історичних, фантастичних образів і мотивів, що притаманно романтизму та іншим нереалістичним літературним напрямам і течіям.

У 10-му класі ви ознайомитеся не лише з літературою середини XIX ст., а й з творами, написаними на межі ХІХ-ХХ ст. У цей період, що визначається як окрема доба в історії культури, розвиток літератури урізноманітнюється, виникають нові течії (імпресіонізм, натуралізм, неоромантизм, символізм та інші) і кожна з них вносить свої теми й барви в мистецтво слова.

Підручник, за яким ви протягом року вивчатимете світову літературу, написано відповідно до чинної навчальної програми академічного рівня для класів суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного й спортивного напрямів. Він складається з трьох частин.

Частина перша *3 літератури реалізму" містить оглядову статтю й п’ять розділів, присвячених творчості видатних прозаїків XIX ст. - Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Діккенса, Ф. Достоєвського, Л. Толстого. У частині другій, що має назву "Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини XIX ст.", вияскравлюється розвиток лірики в зазначений період. Ця частина складається з оглядової статті й п’яти розділів, які ознайомлюють, відповідно, з творчістю М. Некрасова, В. Вітмена,Ш. Бодлера, а також з поезією найяскравіших французьких символістів П. Верлена й А. Рембо. Частина третя - "Роман ранньомодерністської доби" - знову повертає нас до царини прози, але вже такої, що фіксує нове світовідчуття, нову естетику й новий спосіб художнього мислення, які активно формувалися на межі ХІХ-ХХ ст. До неї увійшли вступна стаття й два основних розділи, присвячених творчості Е, Золя й О. Уайльда.

У кожному з розділів нарис про письменника, що містить аналіз окремих його творів, структурований за основними рубриками - "Віхи життя, віхи творчості* та "Відкрита книга". їх доповнюють додаткові рубрики "Точки дотику з Україною", "Подробиці", назви яких чітко вказують на різновид вміщеної в них інформації. Окрім "монографічних" тем (тобто нарисів про письменників і їхні твори), до підручника включено й огляди, марковані рубрикою "Сторінками історії літератури". Опрацювання цих матеріалів особливо важливе для учнів філологічного профілю, однак, на нашу думку, буде корисним і для учнів інших гуманітарних напрямів, оскільки передбачає формування засадничих уявлень про перебіг літературного й загальнокультурного процесів у XIX ст.

Окремо варто сказати про рубрику "Скарбниця філолога", яка має на меті не лише окреслити "профільний* аспект викладених у загальних розділах знань і розширити філологічну ерудицію, а й репрезентувати твори, які є знаковими для літератури XIX ст. До їхнього числа належать, зокрема, романи "Пермський монастир" Стендаля, "Батько Горіо" О. де Бальзака, "Великі сподівання" Ч. Діккенса, "Ідіот" Ф. Достоєвсько-го, "Війна і мир" Л. Толстого, оповідання А. Чехова, поезії Ф. Тютчева, А. Фета й С. Малларме. Рубрика "Скарбниця філолога" розрахована на учнів філологічного профілю й усіх тих, хто цікавиться зарубіжною літературою і хоче поглибити своє уявлення про неї.

Наприкінці кожної теми подано диференційовані за чотирма рівнями запитання і завдання для самоконтролю, а також теми самостійних досліджень,рефератів, творів і проектів, призначених для мультимедійної презентації. З урахуванням орієнтації на інтерактивні засоби навчання до системи запитань і завдань включено також такі, що передбачають роботу в парах і групах. Окрім того, до запитань і завдань, розроблених для академічного рівня, додаються запитання і завдання для філологічного профілю. Сподіваємося, усе це допоможе вам в опануванні програмового матеріалу.

Бажаємо успіху й задоволення від вивчення курсу світової літератури в 10-му класі!

Автори

Підручники автора: Наровлянський О.Д.

Право 10кл Наровлянський

Шановні десятикласники!

У цьому році, вивчаючи курс "Правознавство", ви додасте до практичних навичок знання нових правових норм, понять і принципів, ознайомитеся з основами теорії держави й права, з окремими галузями права. Крім того, ви дізнаєтеся про устрій нашої держави, основи конституційного права України.

Основним джерелом у вивченні курсу для вас буде підручник. У ньому використані позначки, які допоможуть під час вивчення навчального матеріалу.

Найважливіші поняття, терміни, цифри, правові норми будуть позначені в підручнику напівжирним шрифтом.

Курсивом буде виділено пояснювальний текст, а також запитання, на які потрібно дати відповіді.

Витяги з документів, нормативних актів позначені вертикальною лінією блакитного кольору ліворуч від тексту, а біля назви ви побачите прапор держави або міжнародної організації, якою було прийнято цей акт.

Матеріал, який не призначений для запам’ятовування, цікаві факти, пов’язані з правом, подані на голубому фоні.

Вивчаючи курс, ви дізнаєтеся про людей, які зробили значний внесок у розвиток української державності, видатних юристів України минулого й сучасності.

Висновки й підсумки вивченого на уроці матеріалу подані на салатовому фоні. Кожен параграф завершується запитаннями й завданнями, які допоможуть вам перевірити свої знання, з’ясувати, якою мірою ви засвоїли вивчений матеріал. Серед цих завдань найскладніші будуть позначені зірочкою (*).

Вивчення правознавства неможливе без використання різноманітних форм роботи. Минулого року ви брали участь у дискусіях, "мозковому штурмі". Нагадаємо основні правила участі в цих формах роботи.

"Мозковий штурм"

Застосовується для пошуку нових ідей, варіантів розв’язання ситуацій і проблем унаслідок творчої співпраці групи учнів.

1.    Ви можете пропонувати будь-які, навіть абсурдні, на перший погляд, ідеї.

2.    Під час "штурму" усі ідеї лише фіксуються (на дошці, фліп-чарті тощо), але їх не можна критикувати, аналізувати.

3.    Після завершення "мозкового штурму" усі запропоновані думки й ідеї розглядають, аналізують, коментують.

4.    На основі аналізу, можливого коригування, систематизації пропозицій намагайтеся визначити оптимальне рішення.

Дискусія

Широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання.

1.    Поважайте своїх опонентів (тих, хто висловлює думку, відмінну від вашої).

2.    Уважно вислуховуйте інших, не перебивайте.

3.    Намагайтеся знайти в аргументах опонента слабкі місця, а знайшовши, використовуйте їх при доведенні власної думки.

4.    Продумуйте свій виступ, чітко визначайте свої аргументи, докази своєї правоти.

5.    Будьте готові погодитися з аргументами опонентів, якщо вони переконливі.
Цього року вам доведеться розв’язувати чимало юридичних ситуацій, аналізувати нормативні акти, порівнювати різноманітні юридичні поняття та явища. Запам’ятайте деякі поради щодо цих форм роботи.

Розв’язання юридичних задач (ситуацій)

При розв’язанні юридичних задач варто дотримуватися певного алгоритму:

1.    Аналіз ситуації й з’ясування всієї юридично значимої інформації, що міститься в ній (обставинами, які матимуть значення для розв’язання задачі, як правило, є вік учасників правовідносин, розмір завданої шкоди, мотиви, якими керувалися учасники правовідносин, тощо).

Усі обставини, які подані в задачах, приймаються (якщо інше спеціально не обумовлено в завданні) такими, що достовірно встановлені.

Не намагайтеся домислювати обставини, які не зазначені в умовах.

2.    Установлення нормативних актів, які регулюють описані правовідносини, і відповідних правових норм (статей, частин статей), які безпосередньо регулюють запропоновані ситуації.

3.    Прийняття рішення — відповідь на поставлені запитання (визначення правомірності дій або правомірного шляху виходу із запропонованої ситуації, кваліфікація подій тощо).
Аналіз нормативних актів

1.    Намагайтеся визначити в тексті основне, звертайте увагу на структуру акта (поділ на частини, статті).

2.    Звертайте увагу на те, коли та яким органом прийнято нормативний акт, коли він набув чинності, чи діє він тоді, коли відбулися події.

3.    Якщо є декілька актів з одного питання, не забувайте визначити співвідношення їх юридичної сили.

4.    Запам’ятайте, що нормативні акти пишуть спеціальною юридичною мовою, яку необхідно навчитися розуміти.
Порівняння юридичних понять і явищ

Для порівняння пропонуються поняття, явища й правові інститути, які є подібними.

1.    Порівняння доцільно виконувати у формі таблиці.

2.    Передусім визначте запитання для порівняння.

3.    Намагайтеся визначити не лише відмінності, які є між запропонованими об’єктами порівняння, а й спільні риси, які є між ними.

Успіхів вам у вивченні цікавої й надзвичайно необхідної юридичної науки!

Автор

Право 9клас Наровлянський

Ознайомившись із підручником "Правознавство (практичний курс)", працюючи на уроках, ви навчитеся правильно діяти в різноманітних життєвих ситуаціях, знаходити вихід у складних обставинах, у яких не обійтися без допомоги закону, держави, її органів.
Напевно, у кожного з нас виникали ті чи інші запитання, пов'язані із законом. Як захистити себе від насильства чи образи? Чи можна залишити навчання, та піти працювати? Як себе поводиги, якщо затримала міліція? Як влаштуватися на роботу? Яка тривалість робочого часу? Чи можете ви вже-зараз стати власником цінного майна? Як діяти, якщо придбана річ виявилася неякісною? У реальних життєвих ситуаціях вам, можливо, уже доводилося ставити собі подібні запитання, шукати вихід із таких ситуацій. На всі ці та чимало інших запитань ви одержите відповіді під час вивчення предмета "Правознавство".

Підручники автора: Нелін Є.П.

Алгебра 11 клас Нелін

Дорогі друзі!

Пропонований підручник для 11 класу є продовженням підручника "Алгебра і початки аналізу" для 10 класу. В 11 класі розглядається принципово нова частина курсу - початки аналізу. Математичний аналіз (або просто аналіз) - галузь математики, яка була сформована у XVIII ст. і відіграла значну роль у розвитку природознавства: з’явився потужний, досить універсальний метод дослідження функцій для розв’язування багатьох прикладних задач. В 11 класі буде розглянуто показникову та логарифмічну функції, елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і статистики, які широко застосовують у найрізноманітніших галузях звань.

Структура підручника для 11 класу аналогічна до структури підручника для 10 класу. Нагадаємо, як користуватися підручником.

Система навчального матеріалу з кожної теми представлена на двох рівнях. Основний матеріал для академічного і профільного рівнів наведено в параграфах, номери яких позначено синім кольором. Додатковий матеріал (номери параграфів позначено сірим кольором) призначений для оволодіння темою на глибшому рівні (наприклад, для виконання складніших завдань з алгебри і початків аналізу зовнішнього незалежного оцінювання з математики). Цей матеріал учні можуть опановувати самостійно чи під керівництвом учителя яри вивченні математики в класах, які вивчають математику за програмою академічного рівня. Матеріал можна також використовувати для систематичного вивчення поглибленого курсу алгебри і початків аналізу в класах, школах, ліцеях та гімназіях фізико-математичного профілю або в класах з поглибленим вивченням математики.

На початку багатьох параграфів наведено довідкові таблиці. які містять основні означення, властивості та орієнтири для пошуку плану розв’язування задач з теми. Для ознайомлення з основними ідеями розв'язування наведено приклади, у яких, крім самого розв’язання, міститься коментар. що допоможе скласти план розв’язування аналогічного завдання.

Для закріплення, контролю і самоконтролю засвоєння навчального матеріалу після кожного параграфа запропоновано систему запитань і вправ. Відповіді на ці запитання і приклади розв’язування аналогічних вправ можна знайти в тексті параграфа. Систему вправ до основного матеріалу подано на трьох рівнях. Задачі середнього рівня позначено символом "°", дещо складніші задачі достатнього рівня подано без позначень, а задачі високого рівня складності позначено символом ♦’". Для багатьох задач поглибленого рівня також запропоновано спеціальні орієнтири, які дозволяють опанувати методи їх розв’язування. Відповіді і вказівки до переважної більшості вправ наведено у відповідному розділі. Про походження понять, термінів і символів ви зможете дізнатися, прочитавши "Відомості з історії". У додатку наведено матеріал з теми "Комплексні числа", що дозволить бажаючим розширити поняття числа й ознайомитися з комплексними числами, які широко використовують як у самій математиці, так і в різноманітних її застосуваннях.

Підручники автора: Ненашев І.Ю.

Физика 8кл Ненашев

ПЕРЕДМОВА

Пропонований збірник містить задачі для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів України, які покликані формувати в учнів навички розв’язання фізичних задач, і повністю відповідає чинній програмі з фізики (11-річна школа).

Задачі, які подано в посібнику, розташовані за тематичними розділами, що є зручним для використання збірника в рамках календарного планування при викладанні фізики. Задачі кожного параграфа диференційовано за 1—3 рівнями складності (що у цілому відповідає середньому, достатньому та високому рівням навчальних досягнень учнів).

Загальна кількість завдань є досить великою й значно перевищує необхідну. Це дає змогу використати збірник для розв’язання типових задач на уроках, дозволяє підібрати до-
машні завдання, організувати поточне и тематичне оцінювання або скористатися посібником для самоосвіти.

Практично в кожному розділі, крім різнорівневих задач, є задачі для допитливих (не призначені для контролю рівня навчальних досягнень учнів). Ці задачі стануть у пригоді тим учням, які прагнуть спробувати свої навчальні можливості для розв’язання евристичних та олімпіадних завдань, а вчителю допоможуть підготувати своїх вихованців до участі як у шкільних фізичних олімпіадах, так і змаганнях більш високого рівня.

Фізика 7 клас Баряхтар

Дорогі друзі!
Цього навчального року починається ваша подорож світом нової для вас науки - фізики. Ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Вам зустрінуться не тільки добре відомі з курсу природознавства поняття: "фізичне тіло", "речовина", "атоми", "молекули", "дифузія", "механічний рух",- а й багато нових.

Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, і тоді ви зможете зрозуміти суть викладеного матеріалу та застосувати здобуті знання в повсякденному житті.

Зверніть увагу на те, що параграфи завершуються рубриками: "Підбиваємо підсумки", "Контрольні запитання", "Вправа". Для чого вони потрібні і як з ними краще працювати?

У рубриці "Підбиваємо підсумки" подано відомості про основні поняття та явища, з якими ви ознайомилися в параграфі. Отже, ви маєте можливість іще раз звернути увагу на головне.

"Контрольні запитання" допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Якщо ви зможете відповісти на кожне запитання, то все гаразд, якщо ж ні, знову зверніться до тексту параграфа.

Фізика 10 клас Генденштейн

ДО ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ
Підручник призначено для вивчення фізики в 10-му класі за рівнем стандарту (2 уроки на тиждень).

Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиною загальної культури: наведено багато прикладів прояву та застосування фізичних законів у навколишньому житті, відомостей з історії фізичних відкриттів, подано ілюстрований опис фізичних дослідів,

Чітка структуре підручника полегшує розуміння навчального матеріалу. У тексті виділено головне, а в кінці параграфів і розділів зібрано висновки для узагальнення, повторення та конспекту.

Виклад ведеться у формі діалогу, багато розділів починаються із запитань, відповідями на які є зміст цих розділів.

Один параграф підручника розраховано приблизно на один навчальний тиждень.

Підручники автора: Несвіт А.М.

Англійська 10кл Несвіт

Дорогі десятикласники!

Ви тримаєте в руках підручник для профільного вивчення англійської мови. Він допоможе вам розвинути ваші мовні й мовленнєві навички та вміння, отримані на попередніх етапах навчання.

Підручник складається зі вступу та восьми розділів основного курсу. Кожен з них присвячений темам, які вивчаються за програмою з іноземних мов. Розділи поділяються на уроки, що висвітлюють окремі аспекти основної теми. Працюючи над матеріалом уроків, приділяйте увагу вивченню нових лексичних одиниць. Учіться пояснювати значення слів англійською мовою, використовуючи при цьому вивчені раніше слова. Працюючи над граматичним матеріалом звертайте увагу на використання граматичних форм у ситуаціях спілкування.

У кожному розділі подано рекомендації щодо виконання різних видів письмових завдань та виконання проектних завдань. Працювати над проектами розпочинайте на початку вивчення розділу, оберіть тему, розподіліть ролі у групі, обговоріть зібраний матеріал. Мета підготовки проекту - якомога більше спілкуватися іноземною мовою, що вивчається, тому в процесі роботи використовуйте англійську мову при обговоренні зібраних матеріалів та спілкуванні з товаришами. До кожної теми представлено два проекти на вибір, один з них пов'язаний з лінгвістичним дослідженням.

Також у підручник включено рубрику, в якій запропоновано завдання на спостереження за англійською мовою, пошук автентичних зразків мовлення, використання вивченого в нових ситуаціях.

Англійська мова 7 клас Несвіт

Шановні семикласники!
Гучний шкільний дзвінок знову запросив вас у захопливу подорож країною знань.

Звичайно, у перші шкільні дні ви ще перебуваєте під враженнями від літнього відпочинку в колі рідних і близьких, і це не дивно, адже сім’я - найбільший скарб у житті людини. Цього року ви навчитеся розповідати про сімейні традиції, обов’язки членів родини та взаємини з друзями.

Дружна сім’я - це обов’язково затишний дім, гостинний стіл. Ми розкриємо вам секрети приготування улюблених страв, з нашою допомогою ви навчитеся швидко й вишукано сервірувати стіл для рідних та друзів.

У темі "Охорона здоров’я" разом з головними героями ви завітаєте до лікаря, навчитесь описувати симптоми захворювання.

Усі сторони нашого життя знаходять відображення па сцені та в кіно, і тому ми залюбки відвідуємо кінотеатри й обговорюємо нові спектаклі. Тут відтворюються реальні події нашого життя, і, споглядаючи гру акторів, ми маємо можливість проаналізувати свої вчинки, стати кращими.

Сподіваємося, що у коло ваших захоплень входить і спорт. Більшість із вас відвідують різноманітні спортивні клуби та секції, беруть участь у змаганнях. Багато хто вже пізнав радість перших перемог. У темі, присвяченій спорту, ми поговоримо про різні види спортивних змагань, спортивні клуби та секції. Ви будете висловлювати свої враження, давати поради.

Наступна тема запросить вас до Великої Британії, зокрема до Лондона - великого міста з давньою історією. Подорожуючи вулицями Лондона, ви дізнаєтеся про місця, пов’язані з королівською родиною, а також відвідаєте кілька найвідоміших музеїв.

Після цікавої подорожі так приємно повернутися додому - в Україну. На вас чекає її прадавня столиця - Київ - колиска нашої держави. Тож погуляймо його центральною вулицею, Хрещатиком, та відвідаймо історичні місця Подолу. А найкраще це зробити з друзями та однокласниками. От де відчуєте справжню радість спілкування і нових відкриттів!

Про позакласні заходи ми поговоримо в темі "Шкільне життя".

Отже, друзі, вирушаймо у казково-чарівну подорож сторінками нашого підручника. У добру путь! Бажаємо успіхів!
З повагою, автор

Англійська мова 8 клас Несвіт

Мій давній щирий друже!


Які почуття викликає в тебе свято Першого дзвоника? Спогади про тепле ласкаве літо чи передчуття дивовижних вражень, що очікують тебе попереду? Можливо, ти зараз сидиш за комп'ютером і пишеш листа своєму товаришу, який перебуває за сотні кілометрів від тебе. Хіба не правду кажуть, що сучасні технології роблять світ меншим, а людей - ближчими? І це не випадково, адже твоє покоління - це покоління мобільних телефонів та Інтернету, покоління епохи масової інформації.

Я хочу запропонувати тобі підготувати "Книгу року", крокуючи сторінками нашого підручника. Кожна тема, яку ми будемо вивчати, знайде своє відображення в ній, а можливо, якісь сторінки до неї ти запропонуєш сам.

Разом із головними героями підручника ти побуваєш і в українській школі, і в школі закордонній, ще не знайомій тобі, дізнаєшся про різні тини шкіл, систему освіти в Україні та Великій Британії.

Згодом чекаємо на тебе в шкільній бібліотеці, ти зануришся у світ пригод твоїх улюблених письменників та літературних героїв. Чи хочеш ти бути схожим на когось із них?

А як приємно дозволити собі годину відпочинку й поринути у світ музики... Наш підручник стане тобі в пригоді й тут: ти дізнаєшся про різноманітні музичні стилі і жанри, відомих композиторів і музикантів.

Цього року ти ознайомишся з географічним положенням, населенням і кліматом Великої Британії. А що ти повідомив би товаришу про свою рідну землю, Україну, її неосяжні простори, неповторні пісні, її стрімкі річки та золоті ниви? Про це - цікава розповідь на сторінках підручника.

Наше життя - не лише робота та навчання, а й дозвілля, розваги, активний відпочинок. Про це все ти зможеш розказати і написати, працюючи над проектом упродовж усього навчального року, висвітлюючи новини свого шкільного життя та розповідаючи про своїх друзів.

Тож у добру путь, мій друже, у цікаву, захопливу путь!
З повагою Автор

Англійська мова 9 клас Несвіт

Dear Learners,
Have you ever tried to find magic? Have you ever dreamt of becoming a magician?

Sometimes we travel to far away countries trying to find the things we have dreamt about for so long, but it happened so that we could find it somewhere very close to us. The real magic is everywhere. You just need ‘to stand and stare’, catch the fleeting moment and now - you’ve got it, - something very special, something that you really need and have been looking for. Now it is yours and no one in the world can take it away from you.

The world around you is fantastic. This year the pages of this textbook will open the secrets of communication to you. You’ll enter the magic world of real friendship, discover the wonders of nature, learn how you can influence the world around you and protect it for many years to come. You’ll share your views about radio and television with your friends. (What else could help you know the world news better?) You’ll listen to the teenagers talking about youth culture. (Are your interests the same or different?) You’ll talk about wonderful inventions and people who made them. (Who knows might one of you also be an inventor one day?) You’ll make a tour around amazing Britain and visit the sites which are included into the World Heritage List. You’ll talk about the best way of using your skills and natural abilities. Do you like working with people or do you prefer working with machines? What profession can give you the best opportunities to develop yourself?

These are the questions you’ll have been able to find the answers to by the end of the school year.

Good luck! Have a nice journey!
The Author

Підручники автора: Ніколенко О.М.

Зарубіжна літ 8 кл Ніколенко

Від авторів

Починаючи з восьмого класу, світова література вивчається за хронологічним принципом, що передбачає вивчення світової літератури як єдиного процесу, Ви прочитаєте твори, які створили кращі майстри слова є добу античності, у Середньовіччі, у добу Відродження. Дізнаєтеся, що у кожну добу літературі як мистецтву слова надавалося певне значення. Так, у добу античності література повинна була відображати життя богів і героїв, подавати зразки гармонійного поєднання духовної та фізичної краси. У добу Середньовіччя європейська культура була тісно пов'язана з розвитком світових релігій, тому у слові вбачали шлях до морального вдосконалення. В епоху Відродження література стала могутнім засобом духовного пробудження людини.

У підручнику є історичні огляди, монографічні розділи про письменників, фрагменти художніх творів, вивчення яких передбачено програмою, різноманітні завдання. Монографічні розділи присвячені творчості окремих письменників. Тут ви знайдете відомості про їх життя, творчий шлях, розповіді про найвїдомІшї твори. Художні твори пропонуються у кращих перекладах українською. Деякі твори подаються в різних перекладах, щоб дати найбільш повне уявлення про текст оригіналу. Завдання допоможуть краще засвоїти матеріал, самостійно перевірити себе. Наприкінці книжки вміщено «Словник літературознавчих термінів». Звертаючись до нього, ви . систематизуєте свої знання теоретичних понять, навчитесь ними вправно користуватися. Це допоможе вам краще розібратися в художніх творах, розвивати своє мислення.

Бажаємо вам плідної та цікавої роботи з цією книгою.

Зарубіжна література 9кл Ніколенко

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

У 8-му класі ви почали вивчення світової літератури як єдиного мистецького процесу: на прикладі античних творів ознайомилися зі зразками давньої літератури, дізналися, якими були шляхи розвитку словесного мистецтва в різних культурах Середньовіччя, яких вершин досягла література доби Відродження.

У 9-му класі ви будете вивчати світову літературу XVII, XVIII, початку XIX ст. Це дуже важливий і надзвичайно цікавий період у розвитку світового літературного процесу. Саме в цей час відбувається усвідомлення мистецтва слова як специфічної форми відображення дійсності, у літературі виникають художні напрями, які охоплюють різні країни Європи й Америки. Підручник із зарубіжної літератури допомагатиме вам на шляху пізнання художнього слова. У ньому міститься багато різної інформації, але не вся вона має суто літературний характер. Художні твори розглядаються в контексті — у зв'язках із біографіями письменників, важливими історичними та культурними подіями. Такий підхід дозволяє не лише краще зрозуміти передумови виникнення словесних явищ, а й повніше осягнути їх зміст. Частиною європейського мистецького процесу завжди було й українське письменство, Тому, розповідаючи про мистецькі здобутки різних народів, художні напрями, які виникали в цей період, автори підручника звертаються і до творів українських письменників, у яких найяскравіше виявляються риси загальноєвропейського культурного розвитку.

Зміст навчального матеріалу відбивається в назвах розділів підручника. Вивчення літератури зазначеного періоду починається зі зразків літератури бароко та класицизму, які були започатковані в XVII ст. В Історії культури це століття не отримало такої промовистої назви, як доба попередня — Відродження — або наступна — Просвітництво, а започатковані мистецькі напрями цієї доби продовжили своє існування і в наступних культурних епохах. Ці особливості й підкреслює назва першого розділу підручника: "Література XVII століття: між Відродженням і Просвітництвом". Назви інших розділів віддзеркалюють зміну культурних епох і літературних напрямів: "Література XVIII століття. Просвітництво", "Романтизм у літературі", "Від романтизму до реалізму".

У межах кожної теми матеріал подається окремими параграфами. Такий розподіл матеріалу не є випадковим. Автори не тільки прагнули зробити підручник зручним у користуванні, але й хотіли підкреслити принципову для них думку: вивчення літератури неможливе без повноцінного, вдумливого читання художніх творів. У грецькій мові, звідки "параграф" І був запозичений, це слово мало значення "написаний поряд". Отже, вся інформація, яку містить підручник, покликана передусім допомогти сприйняти художній твір. Тому кожний параграф, окрім необхідної для сприйняття художнього твору інформації, містить різноманітні завдання. Одні з них допоможуть перевірити знання, інші — звірити власне враження від прочитаного з думками, оцінками, які отримав твір у сучасників, фахівців. Є й такі завдання, що допоможуть вам розкрити евристичні та творчі здібності, У завданнях також міститься інформація щодо вимог програми: твори яких письменників рекомендовано вивчити напам’ять, на яких особливостях художніх текстів треба зосередити увагу.

У підручнику є енциклопедичні сторінки. Вони допоможуть швидко поновити в пам’яті матеріал, який ви вивчали на уроках історії, географії, української літератури, математики, фізики, хімії, біології, й уявити цілісну картину культурного розвитку певної доби.

У кінці книжки вміщено "Словник термінів та понять". Звертаючись до нього, ви систематизуєте свої знання теоретичних понять, навчитеся ними вправно користуватися, і це допоможе вам краще пізнати світ художнього твору.

Бажаємо вам плідної та цікавої роботи з цією книгою.

Автори

Світова література 7 клас Ніколенко

ЛИЦАРЯМ XXI СТОЛІТТЯ


Україна жде лицарів духу!
Іван Франко

Кожна епоха породжує своїх героїв. У добу античності люди захоплювалися мужністю Прометея й Геракла, майстерністю Дедала та Пігмаліона, сміливістю Ікара й Орфея... На зміну їм в епоху Середньовіччя прийшли Робін Гуд і його товариші, хоробрі лицарі й прекрасні дами...

У XXI ст. теж потрібні герої — справжні лицарі, віддані своїй батьківщині й ідеалам справедливості, честі, краси та добра. Дух лицарства нині налає в серцях тих, хто любить Україну й прагне бути корисним. Ми всі лицарі (чи лицарки), коли йдеться про захист рідної країни, її незалежність і процвітання.

Лицарська культура далеких часів залишила нам чудові вірші й романи, полотна художників і собори. А що залишимо після себе ми, лицарі XXI ст.? Якими ми станемо й що зробимо для нашої України? Спробуймо разом сформулювати Кодекс сучасного лицаря.

1.    Лицар любить свою Вітчизну понад усе, її свобода й процвітання — його головна мета.

2.    Лицар вільний у своєму мисленні, не спиняється у творчому пошуку.

3.    Лицар не боїться випробувань,уміє ставити високі цілі й досягати їх.

4.    Лицар допомагає знедоленим і скривдженим.

5.    Лицар поважає позицію інших і вміє відстоювати власну думку.

6.    Лицар не має у своєму серці зла, ненависті, заздрощів, жорстокості.

7.    Лицар цінує дружбу, кохання, милосердя, совість, честь, правду.

8.    Лицар не може ані дня прожити без книжки, бо вона кличе його до нових подвигів і прокладає шлях у майбутнє.

Спільно з учителем і однокласниками придумайте ще кілька правил для Кодексу сучасного лицаря. Віримо, що художні твори, які ви прочитаєте в 7 класі, допоможуть вам стати справжніми лицарями незалежної України!

Підручники автора: Номіровський В.Б.

Алгебра 11кл Мерзляк

ЛЮБІ ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКИ!

У цьому навчальному році ви закінчуєте школу, і ми сподіваємося, що отримані знання стануть для вас надійним підґрунтям в опануванні майбутньою професією. Маємо надію, що в цьому вам допоможе підручник, який ви тримаєте в руках. Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Текст підручника розділено на шість параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі. Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі в тестовій формі з рубрики "Перевір себе".

Звертаємо увагу на те, що текст підручника структуровано за двома рівнями — академічним і профільним. Текст, обов’язковий для вивчення лише учнями класів профільного рівня, позначено пунктирною лінією. Відповідні частини підручника відокремлені також піктограмами. Учні класів академічного рівня можуть використовувати цей матеріал для самоосвіти. Підкреслимо, що для учнів класів профільного рівня обов’язковим для вивчення є весь навчальний матеріал підручника.

Крім навчального матеріалу, у підручнику ви зможете знайти оповідання з історії математики, зокрема про діяльність видатних українських математиків.

Бажаємо успіхів!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Ця книга є дворівневим підручником, текст якого передбачає можливість організації навчального процесу в класах як академічного, так і профільного рівнів вивчення математики.

Державна програма з алгебри і початків аналізу профільного рівня порівняно з відповідною програмою академічного рівня передбачає вивчення більш широкого переліку навчальних тем, а також суттєво вищі вимоги до навчальних досягнень учнів.

У підручнику частини тексту теоретичного матеріалу і вправ, які відповідають вимогам лише програми профільного рівня, позначено піктограмою і пунктирною лінією. Учителі, які працюють у класах академічного рівня, можуть використовувати цей матеріал для формування індивідуальних завдань, а також для організації роботи математичного гуртка і факультативних занять.

Червоним кольором позначено номери задач, що рекомендуються для домашньої роботи, синім кольором — номери задач, які з урахуванням індивідуальних особливостей учнів класу на розсуд учителя можна розв’язувати усно.

Усі задачі класифіковано за їх складністю. Рівні складності відповідають вимогам програми для класів з відповідним рівнем вивчення математики.