Підручники автора: Маленька Т.Ф.

Зарубіжна літ 8кл Півнюк

Шановні восьмикласники!

Новий навчальний рік продовжить ваші захопливі подорожі світом зарубіжної літератури. Ви ознайомитеся з такими пам’ятками, як Веди, Біблія, Коран, усвідомите їх вагомий вплив на становлення та розвиток світової літератури.
Попереду цікава мандрівка теренами античності: ви побуваєте в Давній Трої, дізнаєтеся про трагічну долю фіванського царя Едіпа, вирушите на кораблі «Арго» по золоте руно. Вас чекають зустрічі з легендарними Гомером, Сапфо, Есхілом, Софоклом, Вергілієм та іншими представниками античної словесної культури.
Ознайомитеся ви і з літературою доби Середньовіччя: вершинними зразками китайської, персько-таджицької, західноєвропейської лірики, французьким героїчним епосом, творчістю видатного італійського поета Дайте Аліг’єрі.
Добу Відродження представлено в підручнику іменами видатних майстрів пера Франческо Петрарки, Джованні Боккач-чо, Мігеля де Сервантеса, Вільяма Шекспіра.
Знаючи, якою людиною був письменник, у який час писав, ви краще усвідомите характер і вчинки героїв, глибше зрозумієте проблематику творів. Читаючи художні твори, не забувайте про підказки, вміщені перед текстами: вони допоможуть вам зосередитися на найважливішому. Звертайтеся до рубрики «Для допитливих», яка вміщує матеріали для поглиблення знань.
Як і в підручниках для 5-7 класів, великого значення надано крилатим висловам письменників, зразкам образотворчого мистецтва, що створюють колорит певної доби. Окремою рубрикою — «Художня галерея епохи» — об’єднано шедеври світового мистецтва і подано коментар до них.

Поповнять ваші знання про закономірності художнього слова статті про літературні жанри з виокремленими головними особливостями творів чи жанрів.
Користуйтеся літературознавчим словником, уміщеним наприкінці книги.
Бажаємо вам успіхів на шляху до пізнання таїни художнього слова!
Автори

Підручники автора: Малієнко Ю.Б.

Історія України 5 клас Пометун

ШАНОВНІ П’ЯТИКЛАСНИКИ!
Вітаємо вас на порозі цікавих історичних подорожей і відкриттів, що допоможуть вам пізнати історію як предмет, дізнатися, як жили і працювали люди в минулому, як захищали батьківщину та створювали неповторну культуру, зрозуміти зв’язок між народами, історія яких пов’язана з територією України.

Ці знання допоможуть вам стати освіченими людьми і гідними громадянами України.

Під час роботи з підручником скористайтеся нашими порадами.

Як працювати в парах та малих групах

Така робота допоможе вам здобути навички співпраці, оволодіти уміннями висловлюватися, уважно слухати і чути одне одного. Після об'єднання у пари чи малі групи ви повинні упродовж короткого часу (3-5 хвилин) виконати завдання та представити результати роботи у класі.

Організуйте свою роботу таким чином:

1.    Прочитайте завдання та інформацію щодо його виконання.

2.    Визначте, хто буде висловлювати свою думку першим.

3.    Висловлюйтеся по черзі, не перебиваючи одне одного.

4.    Прийдіть до спільного висновку.

5.    Визначте, хто буде оголошувати результат роботи, та підготуйтеся до його представлення.

Як взяти участь в обговоренні питання всім класом

Спільне обговорення — це чудова нагода виявити різні позиції щодо певного питання. Для того щоб обговорення теми уроку було цікавим і допомогло вам зрозуміти матеріал, необхідно дотримуватися правил культури ведення обговорення :

1.    Висловлюйтеся по черзі, а не всі одночасно.

2.    Коментуйте запропоновані погляди й ідеї, а не особу, котра їх висловила. Поважайте всі висловлені думки (точки зору).

3.    Будьте активними та намагайтеся заохочувати до участі в обговоренні інших.

У своєму класі ви можете доповнити ці правила, затвердити та дотримуватися їх під час спільної роботи.

Бажаємо вам захопливих уроків!

З повагою, автори

Підручники автора: Малій О.В.

Історія України 10кл Реєнт

Юні друзі!

У цьому навчальному році ви вивчатимете історичний матеріал, присвячений подіям початку XX ст. (1900-1921 рр.) Цей період в історії українських земель характеризується переходом від аграрно-ремісничого до індустріального суспільства. Процеси модернізації охопили всі сторони життя української людності: економічну, політичну, соціальну, культурну та релігійну.

Важливою подією в розвитку суспільно-політичних рухів став початок політичного етапу національного відродження - відображення в українській політичній думці проблеми націотворення як елементу модернізації тогочасного суспільства.

Зміст шкільного курсу структурно розкрито в таких темах: "Україна на початку XX ст."; "Україна під час Першої світової війни"; "Українська революція (березень 1917 - початок 1918 рр.)"; "Українська держава (початок 1918 - початок 1921 рр.)"; "Культура і духовне життя України в 1917-1921 рр."; "Наш край у 1900-1921 рр.".

Для успішного опанування вами змісту курсу історії України ми пропонуємо таку структуру підручника: визначення теми, план, запитання перед текстом параграфа, навчальний текст, запитання і завдання. Додаткову інформацію ви зможете отримати, використовуючи подані в підручнику мапи, ілюстрації, хронологічну таблицю, словник історичних термінів і понять.

Запитання перед текстом параграфа покликані активізувати та актуалізувати вашу пізнавальну діяльність. Рубрика "Документи і матеріали" дозволяє конкретизувати, доповнити, ілюструвати навчальний текст параграфа, знайомить вас із різними інтерпретаціями історичних процесів в українських землях на початку XX ст., сприяє розвитку ваших умінь проблемно-пошукового та творчого характеру, надає можливості для організації самостійної навчальної роботи. Рубрика "Персонали" містить біографічний матеріал, призначення якого - викликати інтерес до історичних діячів, життя та діяльність яких були пов’язані з Україною. Ми хочемо допомогти вам зрозуміти, що історію творили люди з різними характерами, почуттями, емоціями, складним шляхом пошуку істини. Рубрика "Запитання і завдання" дозволяє закріпити навчальний матеріал, сформувати базові знання та необхідні предметні компетенції з курсу історії України, розвинути вміння аналізувати, порівнювати, систематизувати, узагальнювати історичну інформацію, робити висновки. Система запитань і завдань сприяє формуванню критичного ставлення до історичних подій, явищ і процесів, виробленню самостійних суджень та вмінь аргументувати й оцінювати ту чи іншу історичну реалію, виховувати в собі почуття впевненості у власних силах.

Ми сподіваємося, що цей підручник допоможе вам збагатити свої знання з одного з найцікавіших періодів історії України.
Автори

Історія України 9 клас Реєнт

Шановні друзі!
У цьому навчальному році ви перегорнете ще одну сторінку історії українсько¬го народу" що охоплює період від кінця КУПІ до кінця XIX ст. Ми запрошуємо вас до пізнавальної подорожі, упродовж якої ви станете свідками багатьох історич¬них подій. Серед них заснування Київського університету, видання "Кобзаря" Тараса Шевченка, завершення промислової революції в українських землях. Ви ознайомитеся з досягненнями науки та техніки, розвитком мистецтва. Зі сторі¬нок підручника постануть видатні історичні діячі. Микола Лисенко — його нази¬вали "сонцем української музики", Юліан Бакинський він першим обґрунтував необхідність політичної самостійності України, Володимир Антонович, Іван Пулюй, Микола Кибальчич, Борис Грінченко, Леся Українка, Іван Франко.. Ціла плеяда талановитих співвітчизників, які любили Україну та жадали кращої долі для її народу.
Наскрізною ідеєю, що пронизує навчальний матеріал підручника, є теза про національне відродження та формування українське" нації. Важливо не залиши¬ти поза увагою всі компоненти цього складного процесу: економічні, політичні" соціокультурні та релігійні.
Щоб ваша подорож стала предметною, ми пропонуємо таку структуру підруч¬ника: визначення теми, план, запитання перед текстом параграфа, навчальний текст, запитання і завдання. Додаткову інформацію ви зможете отримати, вико¬ристовуючи подані в підручнику карти, Ілюстрації, хронологічну таблицю, слов¬ник історичних термінів і понять.
Запитання перед текстом параграфа покликані активізувати та актуалізувати вашу пізнавальну діяльність. Рубрика "Персонали" містить біографічний матеріал, призначення якого - викликати інтерес до історичних діячів, життя та діяльність яких були пов’язані з Україною. Ми хочемо допомогти вам зрозуміти, що історію творили особи з різними характерами, почуттями, емоціями, складням шляхом пошуку істини. Через біографії діячів минулого і систему запитань завдань ми прагнули створити умови для формування у вас самостійної оцінки їхньої діяль¬ності, а відтак дати вам змогу використовувати здобуті знання у навчанні та по¬всякденному житті. Рубрика "Документи і матеріали" дозволяє конкретизувати, доповнити, ілюструвати навчальний текст параграфа, знайомить вас з різними інтерпретаціями історичних процесів в українських землях наприкінці XVIII - упродовж XIX ст., сприяє розвитку ваших умінь проблемно-пошукового та твор¬чого характеру, надає можливості для здійснення самостійної навчальної діяль¬ності. Рубрика "Запитання і завдання" дозволяє закріпити навчальний матеріал, сформувати базові знання з курсу історії України, розвинути вміння аналізувати" порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо. Система за¬питань і завдань сприяє формуванню критичного ставлення до історичних подій, явищ і процесів, виробленню самостійних суджень та умінь аргументувати і від-стоювати власний погляд на ту чи іншу історичну проблему, виховувати в собі почуття впевненості у власних силах. Тепер щодо рубрики "Тематичне оціню¬вання". Тематична атестація є заключним етапом оцінювання ваших знань і умінь, проводиться на останньому уроці вивчення теми як диференційована контрольна робота. Під час перевірки зараховуються лише повністю виконані за¬вдання. До останніх належать і завдання, в яких допущені незначні помилки. Од¬нак у цілому кількість таких помилок не повинна перевищувати трьох. Інакше оцінка знижується на 1 бал.
Ми сподіваємося, що ця навчальна книга допоможе вам збагатити свої знання з одного з найцікавіших періодів історії України.
Зичимо успіхів на шляху пізнання.    
Автори

Підручники автора: Мальований Ю.І.

Алгебра 9кл Мальований

Юний друже!

Перед тобою новий підручник в алгебри, науки, яку ти продовжуватимеш вивчати в 9 класі. Мета цього підручника — допомогти тобі не тільки здобути певні знання, а й навчитися використовувати їх у процесі навчання і в практичній діяльності.

Матеріал підручника структуровано за розділами, які розбито на параграфи, а ті, у свою чергу, — на окремі пункти. Майже перед кожним з пунктів у рубриці "Пригадайте" акцентується увага на тих відомостях, які слід відновити в пам’яті для полегшення розуміння нового матеріалу.

Кожен пункт складається з двох частин. У першій частині викладено теоретичний матеріал, у другій — вміщено запитання для самоперевірки, а також задачі та вправи, які допоможуть тобі його усвідомити і навчитися застосовувати. Не починай виконувати вправи, не прочитавши викладене у теоретичній частині. Там ти знайдеш, зокрема, І зразки розв’язання окремих завдань.

Щоб привернути твою увагу до особливо важливих положень. їх виділено відмінним від звичайного шрифтом і кольором. Наприклад, кольором виділено означення та властивості. які потрібно запам’ятати. Послідовність виконання певних дій, перетворень, розв’язування задач надруковано курсивом.

Зорієнтуватися у рівні засвоєння змісту розділу ти зможеш за допомогою вміщених у його кінці додаткових задач та вправ, а також рІзнорІвневнх завдань для самоперевірки.

Щиро бажаємо тобі успіху!

Підручники автора: Мартинюк О.О.

Всесв історія 8кл Гісем

Шановні учні!

Цього року ви продовжите вивчати курс всесвітньої історії. Як ви вже знаєте з досвіду попередніх років, запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перед тим як розпочати роботу, необхідно за змістом підручника познайомитися із його структурою.

Матеріал підручника поділений на шість розділів, кожен з яких містить декілька параграфів, які, у свою чергу, складаються з окремих пунктів. У тексті ви зустрінете виділені слова і дати, а також тлумачення основних термінів і понять. На них слід звернути особливу увагу.

Краще засвоїти навчальний матеріал допоможуть історичні документи, ілюстрації, карти і схеми. Працюючи з параграфом, необхідно уважно прочитати вміщені до нього документи і відповісти на запитання до них. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Формуванню уявлень про те, як саме розгорталися події, із якими ви познайомилися, допоможе історична карта, а зрозуміти зв’язки між історичними подіями дозволять схеми.

Після кожного параграфа наведені запитання і завдання, які допоможуть вам перевірити свої знання. Опрацювавши навчальний розділ, ви маєте можливість систематизувати свої знання за узагальнюючими запитаннями та завданнями, а також тестовими завданнями.

У кінці підручника ви знайдете додатки: плани-схеми для самостійної роботи з підручником, додатковою літературою, словник термінів і понять тощо.

Проте не завжди інформації, наведеної в підручнику, достатньо для того, щоб підготуватися до уроків, зокрема до практичних занять, які потребують опрацювання додаткових джерел. А можливо, у вас виникне бажання поглибити свої знання. Із цією метою автори підручника створили електронний освітній ресурс, на якому розміщено цікаву додаткову інформацію, фрагменти документів та запитання до них, тести для самоконтролю тощо.

История Укр 8кл Гисем

Як працювати з підручником.

У 8 класі ви продовжите вивчати курс історії України. Запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перед цим необхідно за змістом підручника познайомитися з його структурою. Матеріал підручника поділено на шість тем, кожна з яких містить від шести до восьми параграфів, що, у свою чергу, складаються з декількох пунктів. У тексті ви зустрінете слова й дати, виділені чорним шрифтом. На них необхідно звертати особливу увагу. Історія України, як ви вже знаєте, має власну термінологію, яку необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, портрети історичних діячів. Працюючи з матеріалом параграфів, необхідно обов’язково перевіряти себе, щоб переконати-я, чи правильно ви запам’ятали історичну хронологію, прізвища ’ЯЧІВ, нові поняття і терміни.

Важливе значення для засвоєння матеріалу мають історичні документи, ілюстрації і схеми. Працюючи з параграфом, необхідно обов’язково прочитати включений до нього документ. Запитання, що його супроводжують, допоможуть вам краще зрозуміти зміст історичного джерела. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Схеми розкриють вам зв’язки між складовими історичних явищ, пояснять їх особливості тощо.

Всесвітня історія 9кл Гісем

Як працювати з підручником.

Перед тим як розпочати вивчення нового періоду всесвітньої історії, варто ознайомитися зі змістом підручника та його структурою. Матеріал підручника поділено на шість тем та 26 параграфів. Дати основних подій, поняття й терміни, персонали історичних діячів, на які слід звернути увагу і запам’ятати, виділені в тексті спеціальним шрифтом.

Важливе значення для засвоєння матеріалу мають історичні документи, ілюстрації, карти та схеми. Працюючи з параграфом, необхідно обов’язково прочитати вміщений документ та запитання до нього. Схеми розкривають зв’язки між складовими історичних явищ, пояснюють їхні особливості тощо.

Параграфи завершуються висновками, які допоможуть звернути увагу на провідні ідеї, розкриті в їхньому змісті. До кожного параграфа вміщені запитання та завдання, за допомогою яких ви можете перевірити свої знання. Звертайте увагу на умовні позначки, подані поряд із ними. Вони підкажуть вам, що і як необхідно виконувати. Основні дати вивченої теми вам допоможе запам’ятати "Хронологічна сторінка".

Спеціальні позначки, розміщені на сторінках підручника, допоможуть вам у роботі з ним на уроках і вдома.

Запитання, розташовані після назви параграфа, допоможуть вам Пригадати раніше вивчений матеріал і краще зрозуміти новий.

Історія України 7 клас Гісем

Юні друзі!
Книга, яку ви тримаєте в руках, допоможе вам дізнатися про події, що відбувалися на українських землях у період середньовічної історії.

На сторінках підручника перед вашими очима постануть хоробрі князі, мудрі діячі церкви і талановиті майстри. У вас буде можливість зазирнути за завісу часу й спробувати зрозуміти дії та вчинки людей, які жили задовго до вашого народження. Дізнавшись про їхній внесок у події українського Середньовіччя, ви зможете переконатися, як багато вони зробили для своєї Батьківщини. Це дозволить вам зрозуміти, що в той складний і далекий час закладалися підвалини майбутньої незалежної України.

Отже, запрошуємо вас до цікавої і захоплюючої подорожі шляхами середньовічної України. Нехай вашим путівником у ній стане цей підручник.

Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно познайомитися з його змістом та структурою. Матеріал підручника об’єднано в п’ять розділів, кожний із яких містить чотири або п’ять параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти. У тексті ви зустрінете виділені особливим шрифтом слова і дати. Це означає, що на них слід звернути особливу увагу. Кожен параграф також завершується датами найважливіших подій, які слід запам’ятати.

Підручники автора: Масляк П.О.

Географія 7 клас Масляк

ДОРОГІ ДРУЗІ,
ЮНІ КОЛЕГИ – ГЕОГРАФИ!
Що є цікавішим і кориснішим за пізнання світу, нашої планети? Здавна величезна кількість дослідників вирушали у мандри світом, їх вела цікавість до незнаного. Коли Ви виростете, у вас з'явиться можливість відвідати багато країн. А поки що Ви можете ознайомитися з природою Землі, не виходячи з класу.
Ви відкрили підручник з географії материків та океанів. Багато про що Ви вже знаєте з попереднього курсу географії. Ці знання допоможуть Вам мандрувати материками й океанами та здобувати нові знання та вміння.
Щоб оволодіти матеріалом підручника, вам необхідно буде не лише прочитати текст, але й, використовуючи карти атласу, малюнки, схеми і карти підручника, дати відповіді па запитання, викопати практичні завдання, розв’язати тести. Вони містяться в тексті, в кінці кожного параграфа, розділу або теми.
Пізніше, коли Ви почнете вивчати материк за материком та океан за океаном і користуватися загальною схемою їхніх характеристик, намагайтеся шукати в цікавих і незвичних фактах прояв загальних географічних закономірностей. Привчайте себе до пошуку цих закономірностей у всьому. Ця звичка знадобиться вам у подальшому житті.
Географія нерозривно пов'язана з картами. Тому засвоїти цей курс лише за допомогою тексту підручника практично неможливо. Методика роботи з ним полягає в постійному пошуку будь-якого об’єкта, явища чи процесу згаданого па сторінках цієї книжки на відповідних картах підручника чи атласу.
У цьому навчальному році Вас чекає захоплююча подорож нашою блакитною планетою. Бажаємо Вам цікавих і корисних здобутків у пошуку нового та невідомого.

Підручники автора: Матяш Н.Ю.

Биология 8кл Матяш

Дорогі восьмикласники!

У попередніх класах ви вивчали біологію рослин, грибів, бактерій і тварин. Цього року ви здобуватимете знання про організм людини. Знання основ наук про людину розкриють вам особливості будови і функцій свого організму, важливість збереження здоров’я, допоможуть організувати здоровий спосіб життя. Під час засвоєння цих знань ви переконаєтеся, що здоров’я є найбільшою індивідуальною і соціальною цінністю. Це те, що дає змогу людині активно жити: учитися, працювати, захоплюватися улюбленою справою.

З метою кращого засвоєння змісту підручника матеріал у ньому поділено на теми і параграфи. Прочитайте назву теми та інформацію про те, про що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на завдання і запитання рубрики Пригадайте. Вони допоможуть вам пригадати матеріал, засвоєний раніше, і краще сприйняти нові знання. У деяких параграфах, особливо початкових, вам трапиться рубрика Активізуйте свої знання. У ній коротко повторено матеріал, який ви вже вивчали в курсі «Біологія» у попередніх класах, а також з інших предметів (як-от, фізики, хімії, основ здоров’я).

Рубрика Цікаво знати розширить ваші знання і спонукатиме до подальшого вивчення предмета. Рубрика Здоров’я людини закцентує на практичному застосуванні здобутих знань у повсякденному житті. Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи на них, знаходьте всі позначені на них елементи. У тексті параграфів, підписах під малюнками є ще й навчальні завдання. У їхній зміст закладено вашу навчальну діяльність, спрямовану на вивчення тексту, аналіз змісту малюнків, на порівняння ознак.

Після кожного параграфа є рубрика Ключові терміни і поняття. У ній виділено нові для вас поняття і терміни. Зверніться до них ще раз, повторіть їхнє значення. Надалі це допоможе вам у вивченні нового матеріалу. Основна частина параграфів завершується рубрикою Узагальнимо знання. Прочитавши текст цієї рубрики, ви легко пригадаєте головні моменти нового матеріалу, вивченого на уроці.

Не оминайте увагою рубрики Перевірте та застосуйте здобуті знання, Обговоріть у групах, Поміркуйте, Творче завдання. Виконання вміщених у них завдань дасть вам змогу краще засвоїти навчальний матеріал, сприятиме розвиткові інтелектуальних умінь: аналізувати, порівнювати, узагальнювати, оцінювати, робити висновки, передбачати, зіставляти факти, знаходити закономірності, висловлювати власні судження. Завершується кожна тема рубрикою Самоконтроль знань з теми, у якій запропоновано різноманітні контрольні завдання з усієї теми. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть лабораторні роботи та лабораторні дослідження. Під час виконання їх ви набуватимете важливих наукових умінь і навичок.

Сподіваємося, що цей підручник не тільки дасть вам нові знання, а й допоможе краще зорієнтуватися в інформації, отриманій поза школою, підкаже, як краще застосовувати ці знання у своєму подальшому житті.

Успіхів вам у пізнанні!

Автори

Біологія 9клас Матяш

ДОРОГІ ДЕВ'ЯТИКЛАСНИКИ!
Ознайомившись у попередніх класах з біологією рослин, грибів, бактерій і тварин, цього року ви здобуватимете знання про природу людини, її організм, особливості поведінки.

Ваш віковий період - юнацький - є визначальним у виборі професійного шляху. тож і прагнення пізнати себе зростає. Для життєвого самовизначення і самореалізації потрібне здоров’я. А щоб зберегти його, потрібні знання про способи його дотримання. Саме знання основ наук про людину розкриють вам особливості будови і функцій організму людини, її здоров'я і довголіття, допоможуть організувати здоровий спосіб життя.

Під час засвоєння цих знань ви переконаєтеся, що здоров'я є найбільшою індивідуальною і соціальною цінністю. Це те, що дає змогу людині активно жити; вчитися, працювати, займаюся улюбленою справою, а також краще пізнати себе, особливості свого організму. Пізнання себе, своїх психофізіологічних особливостей допоможе вам визначитися у виборі профілю навчання у старшій школі. Якщо ви серйозно захопилися біологією, у вас буде можливість поглиблено та розширено вивчати її в профілях біологічного спрямування.

З метою кращого засвоєння змісту підручника матеріал в ньому поділено на теми і параграфи. Перед параграфом є рубрики "Пригадайте", "Навчіться" і "Запам'ятайте", які націлять на те, які знання у вас уже є з інших навчальних предметів, чого ви повинні навчитися і які терміни та поняття запам'ятати.

У самому параграфі є рубрики "Варто повторити", "Світ тварин". Ці рубрики звертають вашу увагу на вже засвоєні знання, на аналогічні знання з розділу "Тварини".

У тексті параграфів, підписах під малюнками є ще й навчальні завдання. У їхній зміст закладена ваша навчальна діяльність, спрямована на вивчення тексту, аналіз змісту малюнків, на порівняння ознак, властивостей, узагальнення знань. Виконання цих завдань дасть нам змогу детальніше засвоїти навчальний матеріал, сприятиме розвиткові інтелектуальних умінь: аналізувати, порівнювати, узагальнювати, оцінювати, робити висновки, передбачати тощо.

У кінці параграфи рубрика "Узагальнимо знання" дає змогу стисло повторити вивчене. А в рубриці "Застосуйте здобуті знання" наведено контрольні завдання, виконавши які, ви перевірите засвоєння навчального матеріалу.

Завершується тема рубрикою "Самоконтроль знань з теми", у якій запропоновані різноманітні контрольні завдання з усієї теми.

Успіхів вам у пізнанні!

Біологія 6 клас Остапченко

ДОРОГІ ШЕСТИКЛАСНИКИ!
Підручник, який ви тримаєте в руках, ознайомить вас з різноманіттям одноклітинних та багатоклітинних організмів, насамперед рослин і грибів.

Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне і підтверджувати його прикладами.

Прочитайте назву теми та інформацію про те, про що ви в ній дізнаєтеся і чого зможете навчитися. Зверніть увагу на запитання рубрики "Пригадайте" перед параграфом. Відповівши на них, ви пригадаєте матеріал, засвоєний на попередніх уроках або з курсу природознавства 5 класу. Так вам буде легше сприйняти новий матеріал. Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них.

У тексті параграфів ви можете натрапити на рубрику "Цікаво знати, що...". Це цікава і пізнавальна інформація, яка доповнює основний текст. За її допомогою ви розширите свої знання з біології та із суміжних дисциплін.

У рубриці "Сторінка майбутнього біолога" наведено додатковий матеріал для поглибленого вивчення.

У кінці кожного параграфа в рубриці "Поповніть свій біологічний словник" наведено нові для вас поняття або ті, які потрібно пам’ятати, оскільки вони є основними під час вивчення курсу біології в 6 класі і в наступних класах.

Після параграфів є блок стислої інформації, зібраної в рубрику "Узагальнимо знання", та завдання й запитання для перевірки здобутих знань. Також і в самому тексті параграфів, і після них вам пропонуються різноманітні практичні завдання.

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть лабораторні дослідження, практичні роботи, дослідницький практикум. Вони дадуть вам змогу здобути важливі практичні вміння, які ви зможете застосовувати у своєму повсякденному житті. Дослідницький практикум передбачає роботу в позаурочний час із допомогою дорослого.

Сподіваємося, що підручник допоможе вам краще орієнтуватись у різноманітному світі живих істот, навчить відрізняти корисні та шкідливі для людини організми, підкаже, як застосовувати набуті знання у повсякденному житті. Маємо надію, що завдяки біології ви навчитеся дбайливо ставитися до живої природи й усього навколишнього світу.

Щиро зичимо вам успіхів у навчанні та нових відкриттів у різноманітному й цікавому світі живих істот!

Біологія 7 клас Остапченко

Дорогі семикласники!
Сьогодні ви починаєте вивчати новий розділ біології - науку про тварин - зоологію. Мабуть, важко уявити життя без цих істот: хтось із вас утримує вдома собак або котів, декоративних пташок чи акваріумних риб. Наш підручник ознайомить вас з різноманітним і цікавим світом тварин, що мешкають на планеті Земля, і насамперед в Україні. Ви дізнаєтеся про види тварин, від яких людина має чималу користь, а також про ті, що завдають шкоди господарству, переносять збудників небезпечних захворювань, про зв’язки тварин між собою і з довкіллям.

Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне й підтверджувати його прикладами. Прочитайте назву теми та інформацію про те, що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на запитання рубрики "Пригадайте". Вони допоможуть вам пригадати матеріал, вивчений раніше, і краще засвоїти новий.

Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них, знаходьте всі позначені елементи. До малюнків, що ілюструють різноманітність певної групи тварин, намагайтеся продовжити запропонований перелік, орієнтуючися на власний досвід. Доповнюйте матеріал параграфів цікавою інформацією з енциклопедій, Інтернету, науково-популярних книжок, передач і відеофільмів. Це розширить ваш кругозір, допоможе глибше зрозуміти навколишній світ і своє місце в ньому.

Після кожного параграфа є рубрика "Біологічний словничок". У ній виділено нові для вас терміни й поняття. Зверніться до них ще раз, повторіть їхнє значення. Надалі це допоможе вам у вивченні нового матеріалу.

Основна частина параграфів завершується рубрикою "Узагальнення знань". Прочитавши текст цієї рубрики, ви легко пригадаєте ключові моменти нового матеріалу, вивченого на уроці.

Не оминайте увагою рубрики "Перевірте здобуті знання", "Обговоріть у групах", "Для допитливих і кмітливих", "Творче завдання". Запитання і завдання, запропоновані в них, допоможуть розвинути вміння користуватися додатковою інформацією, навички працювати в групах, зіставляти факти й висловлювати власні судження, знаходити закономірності у природних явищах тощо.

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть практичні роботи та лабораторні дослідження. Під час їх виконання ви набуватимете важливих наукових умінь і навичок.

Сподіваємося, що за допомогою цього підручника ви поповните свої знання з біології. Він допоможе краще зорієнтуватися в інформації, отриманій поза школою, підкаже, як застосовувати ці знання у своєму подальшому житті.

Отже, успіху вам у навчанні та нових відкриттів у світі живей природи!

Автори

Підручники автора: Межжерін С.В.

Биология 8кл Межжерин

ЮНИЙ ДРУЖЕ!

Ти починаєш вивчати науку про тварин — зоологію (від грец. зоон — тварина, логос — вчення). У цьому тобі допоможе підручник, який тримаєш у руках.

Підручник — не книжка для читання. Тобі слід навчитися працювати з ним так, щоб швидко знаходити потрібну інформацію, виділяти і запам'ятовувати головне. Наприкінці кожного параграфа наведено терміни й поняття. Ті, які виділено, необхідно запам’ятати. Текст, вміщений на кольоровому фоні, потребує особливої уваги.

Щоб повторити вивчене і з’ясувати, як засвоєно матеріал, тобі варто відповісти на запитання, наведені наприкінці параграфа. Виконання лабораторних робіт і робота з натуральними об’єктами допоможуть набути практичних умінь і навичок, необхідних для вивчення тваринного світу.

Запитаннями рубрики чЯк ти вважаєш,?» можна скористатися на заняттях гуртка юних натуралістів, для підготовки конкурсів, змагань ерудитів. Не засмучуйся, якщо не зможеш відповісти на них самостійно. Спробуй знайти відповіді в книжках, запитай друзів, батьків, учителя.

Рубрика « Тематичне оцінювання» допоможе з’ясувати, як ти засвоїв матеріал теми.

У підручнику є й додаткова інформація. її позначено (•) і подано шрифтом, що відрізняється від основного. Цей матеріал буде корисний тим, хто захоче знати більше, довідатися про цікаві факти з життя тварин.

Як застосувати здобуті знання на практиці, розповідає рубрика «Живий куточок*. У ній ти знайдеш поради, як утримувати своїх домашніх улюбленців, знаходити з ними «спільну мову».

Переконані, що ти любиш тварин, а отже, полюбиш і науку про них. Бажаємо успіхів у навчанні!

Автори

Біологія 11кл Межжерін

Дорогі друзі!

Цього року ви ознайомитесь із розділом біології, до вивчення якого готувалися всі попередні роки. Адже тільки опанувавши курси ботаніки, зоології, анатомії, фізіології та біохімії, можна приступити до вивчення наук XXI століття — генетики й екології.

Опрацювавши курс загальної біології, ви дізнаєтеся про небезпеку, що її приховують ГМО-продукти, довідаєтеся, чому в карооких батьків іноді народжуються блакитноокі діти, вивчите історію і розвиток життя на всій нашій планеті, сформуєте власну думку про походження людини, виробите принципово новий — екологічний погляд на світ.

Загальна біологія — наука, що дає знання, без яких не можна вважати себе сучасною людиною, розбиратися у складних проблемах людства XXI століття.

Позаду залишилося XX століття, яке дістало назву інформаційного. На думку вчених, XXI ст. стане століттям біологічної революції, століттям біології, генетики та екології. Біологія сьогодні — це наука формування світогляду, морального погляду на загальнолюдські цінності. Людство нині впритул підійшло до розуміння того, що життя на Землі може бути знищене. Розв’язати проблему виживання на планеті допоможе, зокрема, біологія.

Автори намагалися викласти складний матеріал загальної біології доступно, зробити його цікавим.

Підручник призначено учням загальноосвітніх шкіл, які опановують біологію на рівні стандарту та академічному рівні.
Відомості, які будуть цікаві тим, хто з інтересом вивчає біологію, подано іншим (дрібним) шрифтом.

Сподіваємося, вам буде цікаво начатися за цим підручником.

Бажаємо усім випускникам міцних знань, успішного закінчення школи і вступу до навчального закладу, про який мрієте!

Автори

Підручники автора: Межжеріна Я.О.

Биология 8кл Межжерин

ЮНИЙ ДРУЖЕ!

Ти починаєш вивчати науку про тварин — зоологію (від грец. зоон — тварина, логос — вчення). У цьому тобі допоможе підручник, який тримаєш у руках.

Підручник — не книжка для читання. Тобі слід навчитися працювати з ним так, щоб швидко знаходити потрібну інформацію, виділяти і запам'ятовувати головне. Наприкінці кожного параграфа наведено терміни й поняття. Ті, які виділено, необхідно запам’ятати. Текст, вміщений на кольоровому фоні, потребує особливої уваги.

Щоб повторити вивчене і з’ясувати, як засвоєно матеріал, тобі варто відповісти на запитання, наведені наприкінці параграфа. Виконання лабораторних робіт і робота з натуральними об’єктами допоможуть набути практичних умінь і навичок, необхідних для вивчення тваринного світу.

Запитаннями рубрики чЯк ти вважаєш,?» можна скористатися на заняттях гуртка юних натуралістів, для підготовки конкурсів, змагань ерудитів. Не засмучуйся, якщо не зможеш відповісти на них самостійно. Спробуй знайти відповіді в книжках, запитай друзів, батьків, учителя.

Рубрика « Тематичне оцінювання» допоможе з’ясувати, як ти засвоїв матеріал теми.

У підручнику є й додаткова інформація. її позначено (•) і подано шрифтом, що відрізняється від основного. Цей матеріал буде корисний тим, хто захоче знати більше, довідатися про цікаві факти з життя тварин.

Як застосувати здобуті знання на практиці, розповідає рубрика «Живий куточок*. У ній ти знайдеш поради, як утримувати своїх домашніх улюбленців, знаходити з ними «спільну мову».

Переконані, що ти любиш тварин, а отже, полюбиш і науку про них. Бажаємо успіхів у навчанні!

Автори

Біологія 11кл Межжерін

Дорогі друзі!

Цього року ви ознайомитесь із розділом біології, до вивчення якого готувалися всі попередні роки. Адже тільки опанувавши курси ботаніки, зоології, анатомії, фізіології та біохімії, можна приступити до вивчення наук XXI століття — генетики й екології.

Опрацювавши курс загальної біології, ви дізнаєтеся про небезпеку, що її приховують ГМО-продукти, довідаєтеся, чому в карооких батьків іноді народжуються блакитноокі діти, вивчите історію і розвиток життя на всій нашій планеті, сформуєте власну думку про походження людини, виробите принципово новий — екологічний погляд на світ.

Загальна біологія — наука, що дає знання, без яких не можна вважати себе сучасною людиною, розбиратися у складних проблемах людства XXI століття.

Позаду залишилося XX століття, яке дістало назву інформаційного. На думку вчених, XXI ст. стане століттям біологічної революції, століттям біології, генетики та екології. Біологія сьогодні — це наука формування світогляду, морального погляду на загальнолюдські цінності. Людство нині впритул підійшло до розуміння того, що життя на Землі може бути знищене. Розв’язати проблему виживання на планеті допоможе, зокрема, біологія.

Автори намагалися викласти складний матеріал загальної біології доступно, зробити його цікавим.

Підручник призначено учням загальноосвітніх шкіл, які опановують біологію на рівні стандарту та академічному рівні.
Відомості, які будуть цікаві тим, хто з інтересом вивчає біологію, подано іншим (дрібним) шрифтом.

Сподіваємося, вам буде цікаво начатися за цим підручником.

Бажаємо усім випускникам міцних знань, успішного закінчення школи і вступу до навчального закладу, про який мрієте!

Автори

Підручники автора: Мельник А.О.

Зарубіжна література 11кл Ісаєва

Автор

пише лише половину книжки: іншу половину пише читач.

Джозеф Конрал

Вітаємо вас, високошановні каші читачі — майбутні менеджери чи лікарі, програмісти чи екологи, юристи чи інженери, спортсмени, банкіри, політики, економісти чи аграрГП.. Незалежно від того, який шлях ви оберете у майбутньому, нам усім потрібно вміти розуміти себе і світ навколо себе, навчитися бачити, слухати і чути, зіставляти і узагальнювати, висловлювати свої враження, знаходити рішення і, врешті-решт, відчувати і насолоджуватися, і в цьому нам допомагає рідна і світова ЛІТЕРАТУРА...

Напевно, ви вже замислювалися над тим, ЩО іноді спонукає нас відірватися від комп’ютерів або іншого улюбленого заняття, відкрити цікаву книжку І, попри всі наші буденні проблеми, поринути у читання? Чому ми, ті, які живуть у XXI столітті, звертаємося до художніх творів, написаних за інших епох? Що шукаємо ми у них? Як упливають вони на нас?

Щоб дати відповіді на такі та подібні запитання, пропонуємо вам за допомогою цього підручника продовжити пізнавати себе через твори світової літератури ХХ-ХХІ століть. Ми добре усвідомлювали, що сьогодні, у часи суцільного Інтернету, можна достатньо швидко і легко знайти будь-яку інформацію. Тому нашим завданням не було подати максимум відомостей з тієї чи тієї теми — ми прагнули розкрити своєрідність художнього світу письменника, показати твір як «незавершену завершеність», дати поштовх для самостійних роздумів, навчити перекладати прочитане мовою власних вражень і понять. Про це і винесені в епіграф нашого підручника слова Джозефа Конрада, класика англійської літератури, народженого в Україні.

Запрошуємо вас стати співавторами літературних творів, які ви читатимете, розвиваючи та дописуючи їхні сюжети у своїх думках та уяві.

На цьому шляху ми бажаємо вам маленьких і великих відкриттів, радощів спілкування і справжнього естетичного задоволення, таких відчуттів, про які писав австрійський поет Райнер Марія Рільке:

Цей вечір — книга. Гарна й пишна Оправа з пурпуру на ній,

І розмика рука неспішна Гачок на клямці золотій.

/, повен щастя, я читаю Сторінку першу в тишині.

І другу продивлюсь до краю,

А третю вимарю вві сні.

Отже, читайте і насолоджуйтеся, розмірковуйте і сперечайтеся, пізнавайте себе і творіть!

Автори

Підручники автора: Мерзляк А.Г.

Алгебра 8кл Мерзляк

Від авторів
ЛЮБІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ!


У цьому навчальному році ви продовжуватимете вивчати алгебру. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу і красиву науку, а отже, з інтересом будете засвоювати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник розділено на три параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі (особливо ті, які позначено "зірочкою" (*)). Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі у тестовій формі з рубрики "Перевір себе".

Кожний пункт завершує особлива рубрика, яку ми назвали "Учимося робити нестандартні кроки". У ній зібрано задачі, для розв’язання яких потрібні не спеціальні знання з алгебри, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни. Вони допоможуть вам навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не лише в математиці, а й у житті.

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете знати більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики "Коли зроблено уроки". Матеріал, викладений там, є непростим. Але тим цікавіше випробувати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Ми дуже сподіваємося, що цей підручник стане надійним помічником у вашій нелегкій і шляхетній праці, і будемо щиро раді, якщо він вам сподобається.

У книзі дібрано обширний і різноманітний дидактичний матеріал. Проте за один навчальний рік усі задачі розв’язати неможливо, та в цьому й немає потреби. Разом з тим набагато зручніше працювати, коли є значний запас задач. Це дає можливість реалізувати принципи рівневої диференціації та індивідуального підходу в навчанні.

Червоним кольором позначено номери задач, що рекомендуються для домашньої роботи, синім кольором — номери задач, які з урахуванням індивідуальних особливостей учнів класу на розсуд учителя можна розв’язувати усно.

Бажаємо творчого натхнення й терпіння.

Алгебра 9кл Задачник Мерзляк

Учням

 

Любі діти! У цьому році ви продовжите захоплюючу подорож по чарівній країні Алгебра. Ми впевнені, що подолання перешкод, які стануть на вашому шляху, не тільки допоможе вам зміцніти, а й принесе радість від одержаних перемог.

Учителю

Ми дуже сподіваємося, що, придбавши цю книжку не тільки для себе, а й "на клас", Ви не пошкодуєте. Навіть тоді, коли Вам пощастило і Ви працюєте за підручником, який подобається, все одно задач, як і грошей, буває або мало, або зовсім мало Ми маємо надію, що цей посібник допоможе ліквідувати "задачний дефіцит",

Першу частину — "Тренувальні вправи" — поділено на три однотипних варіанти по 261 номеру в кожному. До багатьох (найбільш складних) задач першого і другого варіантів наведено відповіді та вказівки до розв'язування. Відсутність відповідей до вправ третього варіанта, на нашу думку, розширює можливості вчителя при складанні самостійних і перевірочних робіт. На стор.4 наведено таблицю тематичного розподілу тренувальних вправ.

Друга частина посібника містить 6 контрольних робіт (два варіанти). Зміст завдань для контрольних робіт поділимо умовно на дві частини. Перша відповідає початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Друга частина відповідає достатньому і високому рівням. Виконання першої частини максимально оцінюється у 6 балів. Правильно розв’язані задачі рівня п додають ще 4 бали, тобто учень має можливість отримати відмінну оцінку 10 балів. Якщо учневі вдалося ше розв’язати задачу л‘\ то він отримує оцінку 12 балів.

Бажаємо Вам творчої наснаги й терпіння...

Геометрия 9кл Мерзляк

Любі дев’ятикласники!

Ми маємо надію, що ви не розчарувалися, обравши нелегкий шлях навчатися в математичному класі. У цьому навчальному році ви продовжите вивчати математику за поглибленою програмою. Ми сподіваємося, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте.
Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.
Підручник розділено на сім параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.
Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.
До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі (особливо ті, які позначено зірочкою). Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі у тестовій формі з рубрики «Перевір себе».
Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете знати більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики «Коли зроблено уроки». Матеріал, викладений там, є непростим. Але тим цікавіше випробувати свої сили!
Дерзайте! Бажаємо успіху!

Алгебра-задачник-10кл-Мерзляк

ВІД АВТОРІВ

Учням

Любі учні! У цьому році ви поширите і поглибите свої знанні з алгебри, познайомитеся з багатьма новими поняттями і фактами. Ми сподіваємося, що задачі, запропоновані в цій книжці, допоможуть зробити це знайомство не лише корисним, але й цікавим.

Учителю

Ми дуже сподіваємося, то, придбавши цю книжку не тільки для себе, а й «на клас», Ви не пошкодуєте. Навіть тоді, коли. Вам пощастило і Ви працюєте за підручником, який, подобається, все одно задач, як і грошей, буває або мало, або зовсім мало. Ми маємо надію, що цей посібник допоможе ліквідувати «задачний дефіцит».

Першу частину — «Тренувальні вправи» — поділено на три однотипних варіанти по 229 номерів у кожному. До багатьох (найбільш складних) задач першого і другого варіантів наведено відповіді та вказівки до розв'язування. Відсутність відповідей до вправ третього варіанта, на нашу думку, розширює можливості вчителя при складанні самостійних і перевірочних робіт, На стор, 6-7 наведено таблицю тематичного розподілу тренувальних вправ.

Друга частина посібника містить 7 контрольних робіт (два варіанти). Зміст завдань для контрольних робіт поділено умовно на дві частини. Перша відповідає початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Друга частина відповідає достатньому і високому рівням. Виконання першої частини максимально оцінюється у 6 балів. Правильно розв’язані задачі другого рівня додають ще 4 бали, тобто учень має можливість отримати відмінну оцінку 10 балів. Якщо учневі вдалося ще розв’язати задачу третього рівня то він отримує оцінку 12 балів.

У третій частині посібника наведено дві підсумкові контрольні роботи (чотири варіанти) за навчальним матеріалом першого і другого семестрів. Ці контрольні роботи не є обов’язковими. Вони можуть бути проведені і як залікові, і як тренувальні, Тривалість їх проведення залежно від особливостей класу може бути від 45 хв до 60 хв.

Алгебра 11кл Мерзляк

ЛЮБІ ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКИ!

У цьому навчальному році ви закінчуєте школу, і ми сподіваємося, що отримані знання стануть для вас надійним підґрунтям в опануванні майбутньою професією. Маємо надію, що в цьому вам допоможе підручник, який ви тримаєте в руках. Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Текст підручника розділено на шість параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі. Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі в тестовій формі з рубрики "Перевір себе".

Звертаємо увагу на те, що текст підручника структуровано за двома рівнями — академічним і профільним. Текст, обов’язковий для вивчення лише учнями класів профільного рівня, позначено пунктирною лінією. Відповідні частини підручника відокремлені також піктограмами. Учні класів академічного рівня можуть використовувати цей матеріал для самоосвіти. Підкреслимо, що для учнів класів профільного рівня обов’язковим для вивчення є весь навчальний матеріал підручника.

Крім навчального матеріалу, у підручнику ви зможете знайти оповідання з історії математики, зокрема про діяльність видатних українських математиків.

Бажаємо успіхів!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Ця книга є дворівневим підручником, текст якого передбачає можливість організації навчального процесу в класах як академічного, так і профільного рівнів вивчення математики.

Державна програма з алгебри і початків аналізу профільного рівня порівняно з відповідною програмою академічного рівня передбачає вивчення більш широкого переліку навчальних тем, а також суттєво вищі вимоги до навчальних досягнень учнів.

У підручнику частини тексту теоретичного матеріалу і вправ, які відповідають вимогам лише програми профільного рівня, позначено піктограмою і пунктирною лінією. Учителі, які працюють у класах академічного рівня, можуть використовувати цей матеріал для формування індивідуальних завдань, а також для організації роботи математичного гуртка і факультативних занять.

Червоним кольором позначено номери задач, що рекомендуються для домашньої роботи, синім кольором — номери задач, які з урахуванням індивідуальних особливостей учнів класу на розсуд учителя можна розв’язувати усно.

Усі задачі класифіковано за їх складністю. Рівні складності відповідають вимогам програми для класів з відповідним рівнем вивчення математики.

Геометрія 9 клас Мерзляк

Любі дев’ятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжуватимете вивча­ти геометрію. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу і красиву науку, а отже, з інтересом будете засво­ювати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник розділено на шість параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретич­ний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розгля­дати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після за­своєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі (особ­ливо ті, які позначено зірочкою (*)). Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі у тестовій формі з рубрики "Перевір себе".

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете знати більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики "Коли зроблено уроки". Матеріал, викладений там, є непростим. Ллє тим цікавіше випробу­вати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Геометрія 10 клас Мерзляк

Ви знаете, що в планіметрії основними фігурами є точка і пряма, а основними відношеннями – "належати", "лежати між", "накладання". Вони вводяться без означень. Використовуючи ці поняття, ми даємо означення іншим фігурам (променю, відрізку, куту тощо) та відношен¬ням (рівності, подібності, паралельності тощо). Так само, кілька перших тверджень приймають як істинні без доведень. їх називають аксіомами. Всі інші твердження доводять, спираючись на аксіоми, означення понять та раніше доведені теореми.

Геометрія 7 клас Мерзляк

Любі семикласники!

Ви починаєте вивчати новий шкільний предмет - геометрію. Зверніть увагу, що слова "географія" та "геометрія" мають однакову частину - "гео", що в перекладі з грецької означає "земля". Проте якщо на уроках географії в б класі ви дійсно займалися землеописом ("графія" грецькою - "опис"), то на уроках геометрії вам не доведеться займатися землемірянням ("метрео" грецькою - "міряти").

Геометрія - одна з найдавніших наук. Її назву можна пояснити тим, що зародження та розвиток геометрії були тісно пов’язані з різноманітною практичною діяльністю людини: розмічанням меж земельних ділянок, будівництвом шляхів, зрошувальних каналів та інших споруд, тобто геометрія, як говорять у таких випадках, була прикладною наукою. Поступово, крок за кроком людство накопичувало знання, і геометрія перетворилася на красиву та досконалу, строгу та послідовну математичну теорію. Знайомитися із цією наукою та вчитися застосовувати набуті знання на практиці ви й будете на уроках геометрії.

Знати геометрію надзвичайно важливо. Дійсно, подивіться навкруги - усюди геометрія, точніше, геометричні фігури: відрізки, трикутники, прямокутники, прямокутні паралелепіпеди, кулі тощо.

Алгебра 7 клас Мерзляк

ЛЮБІ СЕМИКЛАСНИКИ!

Ви починаєте вивчати новий шкільний предмет - алгебру.

Алгебра - це стародавня й мудра наука. На вас чекає знайомство з її азами. Знати алгебру надзвичайно важливо. Мабуть, немає сьогодні такої галузі знань, де не застосовувалися б досягнення цієї науки: фізики та хіміки, астрономи та біологи, географи та економісти, навіть мовознавці та історики використовують "алгебраїчний інструмент".

Алгебра - не тільки корисний, а й дуже цікавий предмет, який розвиває кмітливість і логічне мислення. І ми сподіваємося, що ви в цьому скоро переконаєтеся за допомогою підручника, який тримаєте в руках. Ознайомтеся з його будовою.

Текст підручника поділено на чотири параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Найважливіші відомості виділено жирним шрифтом і курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту дібрано завдання для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і важкі задачі (особливо ті, що позначено зірочкою (")).

Кожний пункт завершується рубрикою "Учимося робити нестандартні кроки". До неї дібрано задачі, для розв’язування яких потрібні не спеціальні алгебраїчні знання, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни. Вони допоможуть вам навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не тільки в математиці, а й у житті.

У рубриці "Коли зроблено уроки" ви зможете прочитати оповідання з історії алгебри.

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Геометрія контрольні 9 клас Мерзляк

Мерзляк А.Г. Збірник контрольних задач та відповідей з геометрії 9 клас

Алгебра 8 клас Мерзляк

ЛЮБІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ!
У цьому навчальному році ви продовжуватимете вивчати алгебру. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу й красиву науку, а отже, з інтересом будете опановувати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте в руках.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник поділено на три параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Найважливіші відомості виділено жирним шрифтом і курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв'язання.

До кожного пункту дібрано завдання для самостійного розв'язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і важкі задачі (особливо ті, що позначено зірочкою). Свої знання можна перевірити, розв'язуючи задачі в тестовій формі з рубрики "Перевірте себе".

Кожний пункт завершується рубрикою "Учимося робити нестандартні кроки". До неї дібрано задачі, для розв'язування яких потрібні не спеціальні алгебраїчні знання, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни. Вони допоможуть вам навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не тільки в математиці, а й у житті.

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете дізнатися більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики "Коли зроблено уроки". Матеріал, викладений там, непростий. Але тим цікавіше випробувати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Геометрія 8 клас Мерзляк

Любі восьмикласники!

У цьому навчальному році ви продовжуватиме вивчати геометрію. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу і красиву науку, а отже, з інтересом будете опановувати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте в руках.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник поділено на чотири параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Вивчаючи його, особливу увагу звертайте на текст, який надруковано жирним шрифтом, жирним курсивом і курсивом; так у книзі виділено означення, правила та найважливіші математичні твердження.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту дібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі (особливо ті, що позначено "зірочкою"). Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі в тестовій формі, розміщені в кінці кожного параграфа.

Кожний пункт завершується рубрикою "Спостерігайте, рисуйте, конструюйте, фантазуйте". До неї дібрано задачі, для розв’язування яких потрібні не спеціальні геометричні знання, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни: вони розвивають "геометричний зір" та інтуїцію.

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете дізнатися більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики "Коли зроблено уроки". Матеріал, викладений там, непростий. Але тим цікавіше випробувати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Алгебра 9 клас Мерзляк 2017

ЛЮБІ ДІТИ!
У цьому навчальному році ви продовжите вивчати алгебру. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу й красиву науку, а отже, з інтересом будете опановувати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте в руках.

Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Підручник поділено на три параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Найважливіші відомості виділено жирним шрифтом і курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту дібрано завдання для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і важкі задачі, особливо ті, що позначено зірочкою. Свої знання можна перевірити, розв’язуючи задачі в тестовій формі з рубрики "Перевірте себе".

Десять пунктів підручника завершуються рубрикою "Учимося робити нестандартні кроки". До неї дібрано задачі, для розв’язування яких потрібні не спеціальні алгебраїчні знання, а лише здоровий глузд, винахідливість і кмітливість. Ці задачі корисні, як вітаміни. Вони допоможуть вам навчитися приймати несподівані й нестандартні рішення не тільки в математиці, а й у житті.

Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час, рекомендуємо звернутися до рубрик "Коли зроблено уроки" та "Для тих, хто хоче знати більше". Матеріал, викладений там, непростий. Але тим цікавіше випробувати свої сили!

Дерзайте! Бажаємо успіху!

Підручники автора: Міляновська Н.Р.

Світова література 7 клас Міляновська

ДРУЗІ-СЕМИКЛАСНИКИ!
Ми вже два роки поспіль вивчали з вами художні твори зарубіжних авторів. І, мабуть, кожного з вас захопили прочитані у попередніх класах книги про морські пригоди, фантастичні подорожі чи надзвичайні випробування. Але досі ми сприймали ці твори ніби відсторонено: як цікаві, але чужі переживання та життєві труднощі, що випали на долю і дорослих, і дітей.

У програмі із зарубіжної літератури для 7 класу багато уваги приділено визвольній боротьбі як наших предків, так й інших народів, зображенню трагічних подій війни. На жаль, те, що зовсім недавно було для нас далекою історією, сьогодні стало реальністю. Ми усі сподіваємося, що важкі часи скоро минуть і ми знову радітимемо спокійному життю, не боятимемося прийдешнього дня і насолоджуватимемося найкращими взірцями світової літератури.

У підручнику подано тексти художніх творів у повному або скороченому вигляді, які супроводжуються статтями про життя і творчість їхніх авторів, матеріалом із теорії літератури. Звісно, усі твори друкуються в українських перекладах, однак деякі літературні тексти запропоновано мовою оригіналу, що дарує вам змогу ніби доторкнутися до рядків, написаних рукою самого митця, і водночас оцінити майстерність перекладача.

Також у підручнику є рубрики "Історична енциклопедія", "Літературний коментар" та "Для тих, хто хоче знати більше", у яких пояснюються реалії, відображені у творах, та додаткова цікава інформація про авторів, історію написання твору тощо. Окремо винесено рубрику "Радимо прочитати".

Для кращого засвоєння навчального матеріалу, а також повторення вивченого у підручнику розроблено систему завдань та запитань, у яких і серйозно, і з гумором ми з вами обговорюватимемо прочитане. У кінці підручника міститься словничок літературознавчих термінів, у якому ви знайдете визначення теоретичних понять, які вивчали у 5 і 6 класах.

Отже, читайте, отримуйте знання і любіть свою Батьківщину, бо вона у нас одна та потребує нашого піклування!

Підручники автора: Міхелі С.В.

Географія 7 клас Бойко

ДОРОГІ ДРУЗІ!
У 7 класі ви продовжите вивчати географію. Ви дізнаєтеся про особливості природи материків: який мають рельєф, де клімат посушливий, а де - вологий, чому утворилися великі пустелі й непрохідні ліси. Не менш цікавими є й океани - з їх глибоководними жолобами і підводними вулканами, рухом води і температурними аномаліями, дивовижними мешканцями підводного світу. Ви також дістанете уявлення про народи, які населяють континенти та острови, особливості їхньої культури та господарства.

Водночас, ви поглибите знання про закономірності розвитку оболонок-сфер Землі, з якими ознайомилися у 6 класі. Більше дізнаєтеся про мандрівників, чиї подорожі й відкриття забезпечили географічне пізнання суходолу і водних просторів. Працюючи з географічними картами, ви розвиватимете вміння орієнтуватися у просторі.

Загалом вивчення материків і океанів надасть можливість не тільки уявляти той чи інший куточок світу, а й розуміти, що доля всієї планети залежить від діяльності людей, від поведінки кожного з нас. Ці знання і навички в майбутньому допомагатимуть вам розуміти поточні події у світі, свідомо користуватися різноманітною інформацією, а головне - вберегти нашу планету.

Підручники автора: Міщенко О.І.

Укр літ 8кл Міщенко

Дорогі восьмикласники!

Промайнуло літо, і ви знову повернулися до Країни знань. Вона безмежна і прекрасна, має безліч стежок, якими можна мандрувати до далеких країн і континентів, відкривати для себе нові таємниці! Сподіваємося, що ваші подорожі були успішними, ви дізналися про щось незвичайне й цікаве, стали мудрішими, розважливішими і подорослішали. Тепер перед вами - нові горизонти, нові зустрічі, які допоможуть вам подивитись на світ по-іншому.

Цей підручник відкриє вам неосяжні глибини українського фольклору; із сивої давнини озвуться козак Сірко та легендарна поетеса Маруся Чурай; ви знову припадете до чистої криниці живлющого Шевченкового слова, а Леся Українка розповість вам свою «Давню казку» про любов і вірність, зраду і честь...

Будуть і нові імена. Полум’яні рядки Володимира Сосюри, срібні переливи поезій Володимира Підпалого, філософські роздуми Василя Голобородька, вірші Галини Кирпи, Ігоря Павлюка, Василя Герасим’юка, Анатолія Мойсієнка, Івана Малковича, сподіваємося, не залишать вас байдужими.

Зі сторінок української класичної прози ви почерпнете неоціненні скарби життєвої мудрості. Незабутніми будуть враження від героїв драми «Сто тисяч» Івана Карпенка-Карого, повістей «Дорогою ціною» Михайла Коцюбинського та «Ніч перед боєм» Олександра Довженка. Ви поринете в цікавий світ оповідання Володимира Дрозда «Білий кінь Шептало», співчуватимете героям повістей Ніни Бічуї («Шпага Славка Беркути») та Юрія Винничука («Місце для дракона»), щиро посмієтеся й глибоко замислитеся над сторінками гумористичної повісті Валентина Чемериса «Вітька + Галя...».

Підручник має п’ять розділів: «Усна народна творчість», «Світ української поезії», «Національна драма», «З української прози», «Український гумор». У ньому також є сім рубрик: «Дізнайтеся більше», «Ваш літературознавчий словник», «Подорож літературами світу», «Творчі завдання», «Запитання і завдання», «Літературна п’ятихвилинка», «Літературно-мистецька вітальня». Ці рубрики допоможуть повніше зрозуміти зміст прочитаного, набути нових знань із теорії літератури, довідатися про цікаві факти з життя письменників та їхніх творів. Обов’язкові рубрики - «Запитання і завдання» і «Ваш літературознавчий словник». Решта - додаткові, проте й вони стануть вам у пригоді під час вивчення творів.

Рубрика «Запитання і завдання» має чотири ступені складності: «Повторюємо», «Міркуємо», «Аналізуємо» й «Дискутуємо».

Кожен із розділів завершується підсумковим тестуванням. Окрім того, варто звернути увагу на запитання, якими перериваються художні твори й авторські статті: вони дадуть вам змогу ґрунтовніше попрацювати з текстом, зосередитися на найбільш значущих аспектах аналізу літературних творів.

Завершальний урок буде дороговказом на наступний рік - ви отримаєте настанови на літо і дружні побажання від автора підручника.

А тепер - до праці! Зичимо успіху!
Автор

Українська література 7 клас Міщенко

Дорогі семикласники!
Цього року ви маєте чудову нагоду продовжити розпочату в попередніх класах мандрівку сюжетними лабіринтами найкращих творів українських письменників. На вас чекають прозові й поетичні історії про хоробрих і полохливих, веселих і сумних, кумедних і страшних, реальних і фантастичних героїв. Ви зможете вивчити напам’ять вірші й пісні, ознайомитися з біографіями письменників, додати нові записи до свого літературознавчого словника. Попрацювавши з текстами творів та критичними матеріалами, самостійно спробуєте дати відповідь на багато запитань, що обов’язково виникнуть у процесі навчання. Серед авторів, із творчістю яких ознайомитеся цього року, є вже відомі для вас імена. Це Тарас Шевченко, Іван Франко, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Григір Тютюнник. Дізнаєтесь і про таких письменників, як Андрій Чайковський, Михайло Стельмах, Олекса Стороженко, Богдан Лепкий, Марина Павленко, Любов Пономаренко, Андрій Малишко та ін.

Ваш підручник має чотири розділи: "Із пісенних скарбів", "Про минулі часи", "Ти знаєш, що ти - людина", "Ми - українці". Також у ньому є шість рубрик: "Дізнайтесь більше про письменника", "Ваш літературознавчий словник", "Подорож літературами світу", "Творчі завдання", "Запитання і завдання", "Літературна п'ятихвилинка", які допоможуть кожному з вас досягти відмінних результатів у вивченні української літератури, зрозуміти всю її красу і глибину.

Обов’язкові рубрики - "Ваш літературознавчий словник" та "Запитання і завдання". Решта рубрик - додаткові. Проте вони є дуже цікавими і нададуть можливість вам не лише краще вивчити запропоновані твори, а й виявити свої найліпші якості - кмітливість, розсудливість, уміння швидко міркувати й аналізувати прочитане. Крім того, авторські статті та художні тексти час від часу перериваються навідними запитаннями, завдяки яким ви пригадаєте раніше вивчене, замислитесь над особливо важливими моментами твору чи найбільш показовими фактами біографій письменників.

Кожен із чотирьох розділів завершується підсумковим тестуванням. А щоб ви пригадали теоретичну інформацію з попередніх класів, наприкінці підручника вміщено "Словник ерудита".

Тож рушаймо в нову подорож сторінками літературних творів!

Олена Міщенко

Підручники автора: Міщук Н.Й.

Биология 8кл Мищук

Шановні восьмикласники!

Цьогоріч предметом вивчення біології є людина. Сподіваємося, вам буде цікаво поглибити свої знання про будову організму людини як цілісної біологічної системи, що функціонує в умовах природного та соціального середовища. Набуті вами знання будуть потрібні не лише для того, щоб стати освіченими, а й для формування свідомого ставлення до свого організму. Ви дізнаєтесь, які складні процеси протікають у ньому, як легко їх порушити, але важко відновити. Усвідомите, що берегти здоров’я, жити в гармонії із самим собою, іншими людьми та природою — це життєва необхідність кожного з нас.

Вивчення біології стане більш захопливим завдяки виконанню лабораторних досліджень, які навчать вас спостерігати, працювати з мікроскопом, лабораторним обладнанням. Справжніми експериментаторами ви відчуєте себе, виконуючи дослідницький практикум. Розробка та захист проектів дозволить вам розширити свої знання про організм людини та його функціонування за допомогою різних джерел інформації. Виконання проектів не лише сприятиме розвитку творчих умінь, навчить презентувати свої розробки та захищати їх, а й матиме практичне значення для кожного з вас.

Структура підручника сприяє організації самостійної пізнавальної діяльності. Так, запитання на початку параграфа (надруковані кольоровим шрифтом) допоможуть налаштуватися на засвоєння нового матеріалу. Слова або речення, які мають особливе значення, подано курсивом.

У підручнику немає рекомендацій заборонного характеру (не їж, не кури, не лінуйся!). Ваш вік уже дозволяє робити самостійний вибір у різноманітних життєвих ситуаціях, а набуті знання допоможуть зробити правильний крок.

Хай щастить вам у навчанні!    Автори

Біологія 9клас Степанюк

Цього року предметом вивчення - біології буде людина та її поведінка. Сподіваємося, вам буде цікаво поглибшати свої знання про будову організму людини як цілісної біологічної системи, що функціонує в особливих. Умовах соціального середовища. Ці -знання, знадобляться не лише для того щоб стати освіченою людиною, а й для формування свідомого ставлення до свого організму. Ви дізнаєтесь, які складні процеси протікають у ньому, а також зрозумієте, що їх легко порушити але важко відновити. Ми сподіваємось, ви усвідомите, що берегти здоров’я, жити в гармонії із самим собою, іншими Людьми та природою — це життєва необхідність кожного.
Структура підручника чітка й зрозуміла. Запитання на початку параграфа (їх надруковано кольоровим -шрифтом) допоможуть- налаштуватися на засвоєння нового матеріалу. У тексті-підручника нові терміни виділено жирним кольоровим шрифтом. Слова або речення, які мають важливе значення, подано курсивом.
На деяких сторінках є виноски, у яких наведемо етимологію термінів, що сприятиме глибшому розумінню їх значення. Написання слова мови джерела подано латинськими літерами.

Підручники автора: Морзе Н.В.

Інформатика 9 клас Морзе

Дорогі дев ’ятикласники!
Ви тримаєте в руках новий підручник. Сподіваємося, що ви із задоволенням навчатиметеся за ним і дізнаєтеся чимало корисного і цікавого!

Підручник має особливості: для кожного уроку виділено окрему тему. Зміст теми викладено у відповідях на запитання, з переліком яких можна ознайомитися на початку теми. Крім того, у підручнику містяться практичні та лабораторні роботи, які мають виконуватися на комп’ютері, а результати зберігатися в спеціальній структурі папок.

Кожний урок складається з основного та додаткового матеріалу ("Поглиблюємо знання"), що поділяється на теоретичну та практичну частини: "Вивчаємо" та "Діємо". Радимо вам спочатку ознайомитися з теорією ("Вивчаємо"), а потім послідовно, крок за кроком, виконувати запропоновані вправи ("Діємо") на основі файлів-заготовок, що містяться на компакт-диску до підручника.

У кінці кожного уроку містяться запитання та завдання в рубриках: "Обговорюємо" та "Працюємо в парах". Виконати їх можна самостійно або в парах чи групах. Перевіряти знання один одного легше в парах.

Переходити до рубрики "Працюємо самостійно" слід за умов відпрацювання на комп’ютері практичних вправ рубрики "Діємо". Завдання в рубриках "Працюємо самостійно" та "Працюємо в парах" різнорівневі — від найпростіших (група А) до складніших (групи В та С).

Рубрика "Досліджуємо" — для допитливих, тих, хто хоче більше дізнатися про методи та засоби інформатики; навчитися самостійно опановувати нові комп’ютерні технології та програми; розв’язувати за допомогою них практичні, навчальні та наукові завдання.

У сучасному інформаційному суспільстві важко досягти успіху не лише без знань, а й без умінь працювати над проектом творчо, в команді. Саме тому в підручнику пропонується для виконання навчальний проект "Подорожуємо Україною!". Він допоможе вам дізнатися більше про свою Батьківщину.

Кожен небайдужий українець прагне зробити Україну ще більш привабливою для всіх, хто цікавиться її сьогоденням, минулим та майбутнім. Пропонуємо учням, кожному у своєму місті, містечку чи селі долучитися до створення особливої карти нашої держави — карти, на якій за допомогою невеличких позначок будуть вказані цікаві місця та особливості (природні, історичні, культурні тощо) мальовничих куточків України.

Бажаємо успіхів та творчої наполегливої праці!

Інформатика 7 клас Морзе

Дорогий Друже!

Ти продовжуєш вивчати цікавий і захопливий предмет - інформатику. Ти вже ознайомився із сучасними комп’ютерами та різними пристроями для підтримки інформаційних процесів; умієш використовувати різні програми для створення й опрацювання текстів, зображень, об’єктів мультимедіа, презентацій; навчився створюватита виконувати алгоритми в середовищі Скретч. А ще ти вмієш шукати інформаційні матеріали в мережі Інтернет і використовуєш сайти глобальної мережі для навчання та свого розвитку. Проте це ще далеко не все що потрібно сучасному школяреві який прагне бути успішним.

Цей підручник допоможе тобі продовжити вивчення інформатики. Він складається із чотирьох розділів. У першому розділі ти навчишся використовувати мережу Інтернет для електронного листування. У другому - для опису та дослідження різних об’єктів будеш використовувати моделі. Алгоритми з повторенням і розгалуженням у середовищі Скретча разом із виконавцями алгоритмів чекатимуть на тебе у третьому розділі. За матеріалами четвертого розділу ти опануєш нову програму для опрацювання табличних даних, поданих у вигляді електронних таблиць, та їх аналізу за допомогою діаграм.

Інформатика 8 клас Морзе

Цей підручник допоможе вам продовжити вивчення інформатики. Він складається із семи розділів, що містять теми, які ви розглядатимете на одному, двох або більше уроках. Ви зрозумієте, як кодуються дані для їх опрацювання за допомогою комп’ютера, навчитеся знаходити відмінності між різними складовими комп’ютера, пристроями та програмним забезпеченням. Продовжите вдосконалювати свої знання й уміння з опрацювання текстових даних у середовищі текстового процесора та числових даних за допомогою табличного процесора. Опануєте нові програми для роботи з об’єктами мульти-медіа. На сторінках підручника ви знайдете опис мов програмування Python і Free Pascal та приклади створення відповідних програм, а за допомогою середовищ програмування, що підтримують ці мови, навчитеся розробляти програмні проекти, які можуть стати у пригоді в навчанні, побуті й розвагах та, можливо, сприяти майбутньому вибору професії. У підручнику багато завдань і вправ, у тому числі - компетентнісних задач і проектів, розв’язуючи та виконуючи які, ви набуватимете нових знань й умінь.

Готуючись до уроку, зверніть увагу на перелік питань, які ви вже вивчали в курсі інформатики в попередніх класах, позначений заголовком ПРИГАДАЙТЕ.

Намагайтеся відновити в пам’яті вивчене, скористайтеся записами в робочих зошитах чи відомостями з Інтернету та будьте готовими використати свої знання для вивчення нових тем, набуття нових умінь та розвитку компетентностей.

Інформатика 9 клас Морзе 2017

Ми раді, що ви продовжуєте вивчення базового курсу інформатики за цим підручником. Він складається з дев’яти розділів, що містять теми, які ви розглядатимете на кількох уроках. Деякі з тем для вас уже знайомі, і ви зможете розширити свої знання та вдосконалити вміння. Із задоволенням опановуйте нове задля того, щоб стати успішними в сучасному інформаційному суспільстві. Ви зрозумієте, яку роль відіграють інформаційні технології в суспільстві, ознайомитесь із принципами побудови мережі Інтернет і новими інтернет-сервісами, навчитеся створювати презентації, що містять елементи управління, опануєте основи інформаційної безпеки при використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Ви будете створювати комп1 ютерні моделі з різних галузей знань та опрацьовувати їх у різних програмних середовищах. Ви продовжите розробляти програмні проекти мовами програмування Python і Free Pascal та реалізовувати осу відповідних середовищах програмування.

У кожному розділі вам пропонується попрацювати над проектами, що допоможуть визначитися з вибором майбутньої професії чи сприяти впровадженню електронних послуг. Особливу увагу зверніть на організацію персонального навчального середовища, яке дасть змогу організовувати колективну діяльність, взаємодію під час створення та опрацювання матеріалів в Інтернеті.

У підручнику багато завдань і вправ, розв'язуючи які, ви застосовуватимете отримані знання та вміння.

Зверніть увагу на те, що при виконанні практичних робіт завдання вам запропонує вчитель або ви можете обрати їх за власним бажанням. Умовні бали за кожне завдання допоможуть вам визначити їхню складність. Кількість умовних балів, яку необхідно набрати, щоб отримати бажану оцінку, вам повідомить учитель заздалегідь.

Підручники автора: Морозова Л.В.

Всесвітня історія 10кл Щупак

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Шановний десятикласнику! У десятому класі Ви починаєте вивчати історію XX століття. Вивчення складних процесів, що відбувалися на початку цієї доби, є дуже важливим для розуміння подальшого ходу історії, для розуміння сьогодення — в Україні та в світі. Варто звернути увагу не тільки на виклад фактичного матеріалу, а й на моральні проблеми, проблеми вибору, які так часто поставали в історії.

Наш підручник побудований згідно з діючою державною програмою з історії. Структура підручника включає п’ять тем, які, у свою чергу, поділяються на параграфи. Відповідно до програми, в окремих параграфах за особливою системою поданий матеріал для узагальнення.

Виклад тексту має свої особливості. Одна з них - певний порядок структуру в ання тексту, що сприяє розумінню навчального матеріалу.

Обов’язкові для запам’ятання терміни і поняття, дати виділені червоним кольором і подаються там, де вони згадуються в підручнику.

Додаткова інформація подається у рубриках "Свідчать документи", "Свідчать історики", "Мовою цифр", "Роздуми з приводу", "Подробиці". Рубрика "Гіпотези" дає можливість учням за допомогою вчителя обдумати та обговорити можливі шляхи розвитку історичних процесів, для чого треба застосувати власну уяву, творче мислення.

Допоміжний, додатковий матеріал можна знайти в мережі Інтернет на сайтах, посилання на деякі з них наведені у Додатках до підручника, а також у Додатковій літературі (дивись Додатки).

Малюнки та фото в підручнику ілюструють та допомагають зробити наочним текст, подають важливу інформацію.

Карикатури та плакати тих часів оживляють історичний матеріал.

Історичні карти в підручнику висвітлюють основні події та явища кожної з поданих тем.

Питання і завдання в підручнику спрямовані на різні види систематизації навчального матеріалу, на самостійну роботу та роботу в групі. Є питання як на повторення, систематизацію матеріалу, так і творчого характеру. Низка творчих завдань вимагає не тільки засвоєння навчального матеріалу курсу всесвітньої історії початку XX ст., а й загальної обізнаності в сучасних проблемах, вироблення вмінь застосовувати отримані при вивченні історії знання для аналізу історичних проблем та явищ сьогодення.

Деякі питання мають "провокативний", дискусійний характер. Вони важливі для організації дискусії в класі та формування Вашої власної оцінки складних історичних подій і явищ, для розуміння зв’язку навчального матеріалу з життям, з теперішніми суспільно-політичними, економічними, культурними подіями, морально-етичними явищами.

Отже, перед Вами — підручник, який має бути Вашим надійним помічником у вивченні історії, у самостійній роботі. Хоча це, звичайно, не може замінити живого слова Вашого Вчителя. Бажаємо Вам успіхів у навчанні!

Всесвітня історія 9кл Бердичевський

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Шановний дев’ятикласнику! Роки навчання, які у Вас попереду, мають велике значення у зміцненні Ваших знань та формуванні основи подальшої освіти. Є можливість удосконалити свою підготовку, досягти успіхів у навчанні. Сподіваємось, що цьому, зокрема, буде сприяти наш підручник.

Курс всесвітньої історії XVIII - кінця XIX ст., який викладається в цьому підручнику, звичайно, тісно пов’язаний з курсами історії, що Ви вже вивчали, і продовжує їх. Разом з тим, цей курс є важливим для розуміння подій і явищ новітньої історії, що триває до сьогодення.

Підручник побудований у повній відповідності до діючої навчальної програми з історії. Автори намагалися використовувати досягнення сучасної історичної науки.

Матеріал підручника побудований у рамках шести тем, які, в свою чергу, поділяються на параграфи.

Виклад тексту за пунктами та підпунктами має особливості. Одна з них -певний порядок структурувапня тексту.

Мабуть, Ви звертали увагу на випадки, коли Ви намагалися повторити за підручником пояснення якогось поняття з історії. Гортаючи сторінки підручника, Ви, напевно, згадували, що це пояснення знаходиться, наприклад, десь на правому боці сторінки, унизу, а поруч, на лівому боці сторінки - ілюстрація. Навіть якщо Ви не пам’ятаєте точно поняття, у пам’яті збереглися певні візуальні деталі. Саме на візуальну, зорову пам’ять варто спиратися під час роботи з підручником. Тому фрагменти тексту, пункти параграфа в нашому підручнику невеликі за обсягом. Крім того, ми пропонуємо певну систему виділення шрифтом та кольором головних думок, фактів, понять тощо.

Підручники автора: Мороко В.М.

Історія України 9 клас Турченко

Особливості модернізаційних процесів в Україні

Разом з іншими країнами Європи в епоху модернізації вступила й Україна. Масштабні війни XIX ст. оминули її. Революція 1848-1849 рр. поширилася лише на Західну Україну. Натомість XIX ст. - це період складної внутрішньої трансформації України, становлення на її теренах промислового виробництва, поширення ринкових відносин, зростання міст, розпаду станового суспільства, формування нових соціальних груп, розвитку освіти, літератури, мистецтва й науки.

У зв’язку з відсутністю власної держави і розподілом її території між Російською і Австрійською імперіями, модернізація в Україні в порівнянні з країнами Західної Європи і Сполученими Штатами Америки набула певних особливостей. Так, промисловий переворот в Україні відбувся із запізненням на півстоліття, а індустріалізація охопила, головним чином, ті галузі промисловості, які постачали ресурси імперіям. Це сталося внаслідок цілеспрямованої політики імперських режимів, які уповільнювали модернізацію України й спотворювали її соціальний склад: українці складали абсолютну меншість у тих верствах населення, що визначали поступ суспільства вперед, а саме - промисловці, робітники та інтелігенція.

Підручники автора: Муніч Н.Г.

География 8кл Шищенко

Дорогі друзі!

Географія відкриває вам Землю, країни і людей, які їх населяють, ознайомлює з розмаїттям довкілля і далеких країв, допомагає відчути себе в просторі застерігає від необережного ставлення до природи. У молодших класах ви дізналися про особливості природи материків та океанів. Настав час, глибше пізнати і свою власну державу. Ви живете на території, що мас різноманітні багатства, у звичних для вас природних умовах. Це ваш рідний край - ваша Батьківщина! Звичайно, ви вже багато знаєте про неї. А ще більше дізнаєтесь, коли вивчатимете фізичну географію України,

Пізнавати свою країну вам допоможе підручник з фізичної географії України. У вступній частині висвітлюється, що і як вивчає фізична географія України, як формувалася територія нашої незалежної держави. У розділі «Україна та її географічні дослідження» розповідається про природно-географічне розташуйння країни, джерела географічної інформації та географічні дослідження в Україні. У розділі «Загальна характеристика природних умов і ресурсів України» розкрито особливості рельєфу, будови надр, клімату, поверхневих і підземних вод України, пояснюються також закономірності поширення ґрунтів, рослинності і тваринного світу, їх використання та охорони. Вивчаючи матеріал розділу «Природні комплекси і фізико-географічне районування», ви ознайомитеся з поняттям «ландшафт», особливостями природних зон мішаних лісів, лісостепу і степу, а також з Українськими Карпатами, Кримськими торами, Чорним і Азовським морями. У розділі «Використання природних умов і ресурсів та їх охорона розглядаються геоекологічна Ситуація в Україні, проблеми охорони природних умов і ресурсів.

Матеріал тем кожного розділу містить поняття і терміни, тлумачення яких наведено на спеціальних «блокнотних аркушах». Для перевірки засвоєння матеріалу наприкінці параграфів пропонуються запитання і завдання, серед яких - запитання для повторення, творчі завдання та практичні роботи. Крім того, додається список літератури для докладного вивчення деяких тем. Ваші знання будуть глибшими, якщо матеріал підручника ви доповнюватимете інформацією з географічних атласів, карт, довідників, енциклопедій, з творів географів- крзєзнавців, мандрівників, письменників і художників, з періодичних видань, телепередач та Інтернету. Хай напутніми словами у вивченні географії України будуть проникливі слова поета Василя Симоненка: «Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе!».

Підручники автора: Мусієнко М.М.

Біологія 6 клас Остапченко

ДОРОГІ ШЕСТИКЛАСНИКИ!
Підручник, який ви тримаєте в руках, ознайомить вас з різноманіттям одноклітинних та багатоклітинних організмів, насамперед рослин і грибів.

Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне і підтверджувати його прикладами.

Прочитайте назву теми та інформацію про те, про що ви в ній дізнаєтеся і чого зможете навчитися. Зверніть увагу на запитання рубрики "Пригадайте" перед параграфом. Відповівши на них, ви пригадаєте матеріал, засвоєний на попередніх уроках або з курсу природознавства 5 класу. Так вам буде легше сприйняти новий матеріал. Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них.

У тексті параграфів ви можете натрапити на рубрику "Цікаво знати, що...". Це цікава і пізнавальна інформація, яка доповнює основний текст. За її допомогою ви розширите свої знання з біології та із суміжних дисциплін.

У рубриці "Сторінка майбутнього біолога" наведено додатковий матеріал для поглибленого вивчення.

У кінці кожного параграфа в рубриці "Поповніть свій біологічний словник" наведено нові для вас поняття або ті, які потрібно пам’ятати, оскільки вони є основними під час вивчення курсу біології в 6 класі і в наступних класах.

Після параграфів є блок стислої інформації, зібраної в рубрику "Узагальнимо знання", та завдання й запитання для перевірки здобутих знань. Також і в самому тексті параграфів, і після них вам пропонуються різноманітні практичні завдання.

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть лабораторні дослідження, практичні роботи, дослідницький практикум. Вони дадуть вам змогу здобути важливі практичні вміння, які ви зможете застосовувати у своєму повсякденному житті. Дослідницький практикум передбачає роботу в позаурочний час із допомогою дорослого.

Сподіваємося, що підручник допоможе вам краще орієнтуватись у різноманітному світі живих істот, навчить відрізняти корисні та шкідливі для людини організми, підкаже, як застосовувати набуті знання у повсякденному житті. Маємо надію, що завдяки біології ви навчитеся дбайливо ставитися до живої природи й усього навколишнього світу.

Щиро зичимо вам успіхів у навчанні та нових відкриттів у різноманітному й цікавому світі живих істот!