Підручники автора: Гавриш С.Б.

Право 10кл Гавриш

Ви починаєте знайомство з курсом «Правознавство», який належить до предметів суспільно-гуманітарного напрямку. Правова (юридична) наука посідає особливе місце в циклі предметів, що вивчають суспільство, вирізняючись практичною спрямованістю щодо використання набутих знань у конкретних життєвих ситуаціях.

Пам'ятаючи про матеріальний вимір конкретних життєвих ситуацій, автори підручника прагнуть висвітлити також духовний аспект багатьох проблем, що розв’язує правова наука.

На подібні пошуки надихнула постать українського мандрівного філософа і поета ХУЛІ ст. Григорія Сковороди.

Саме його думками починається майже кожен параграф підручника. Філософ постійно доводить, що ідеальне є вищим прагненням духовності, але не завжди ідеали втілюються в життя,стикаючись із реальністю. Погляди філософа або інших відомих українців допоможуть вам побачити постійну проблему вибору, яка постає перед людиною кожного дня: між добром і злом, правдою і неправдою, правом та свавіллям. Кожен з нас має право, кажучи мовою поета, *чи вільно вибирати, чи хрест нести, чи ж цвях вбивати».

Метою курсу є формування системного уявлення про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у практичному житті.

Завданнями курсу є:

-    ознайомлення з основами теорії держави та права і формування уявлення про державно-правові реалії сучасної України;

-    поглиблення знань про виникнення, типи та форми держави, історію розвитку української державності, сучасну українську державу та її органи;

-    поглиблення знань про соціальні норми, формування системного уявлення про правові норми, галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення та юридичну відповідальність;

-    формування системного уявлення про способи підтримання правопорядку, механізми захисту прав і свобод;

-    виховання особистої переконаності в необхідності дотримання правових норм, непримиренності до протиправної поведінки;

•    набуття вмінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;

•    формування навичок діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях;

-    формування вміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо.

Зміст матеріалу підручника відповідає переліченим завданням.

Підручники автора: Гайдаєнко І.В.

Укр мова 8кл Пентилюк

Ви продовжуєте вивчати рідну мову — могутнє знаряддя людської думки.

Цей підручник допоможе вам оволодіти мовними багатствами, відкрити для себе мову як систему взаємопов’язаних одиниць. Ви докладно ознайомитеся з будовою словосполучень, дізнаєтеся про структуру та особливості простих речень. А головне — навчитеся застосовувати набуті знання у створенні власних висловлювань, у повсякденному спілкуванні.

Матеріал підручника розподілено за рубриками. Щоб виконати завдання вправи, звертайтеся до рубрики «Прочитайте і запам’ятайте». В ній подано всі необхідні правила за темою кожного параграфа. Теоретичні відомості, які потребують особливої уваги, винесено в рубрику «Із секретів синтаксису». Узагальнити вивчене за певною темою вам допоможе рубрика «Подумайте і дайте відповіді». А наприкінці кожного розділу вміщено «Запитання і завдання для повторення й узагальнення», за якими можна підготуватися до тематичної атестації.

Щоб навчитися самостійно засвоювати новий матеріал, спирайтеся на схеми, таблиці, проблемні запитання, об’єднані рубрикою «Мовознавче дослідження». Працюючи із завданнями рубрик «Слово-диво», «Мудрість народна», ви відчуєте красу і силу слова, зможете прилучитися до творення поетичного образу. Виявити свої здібності, розвинути фантазію допоможе вам також рубрика «Краса врятує світ», у якій подано галерею художніх полотен живописців-класиків та наших сучасників. Тексти в рубриці «Видатні українці» збагатять вас цікавою інформацією. Людина як особистість — така провідна думка соціокультурної лінії підручника. Замислюйтесь над епіграфами до параграфів, робіть висновки з почутого й прочитаного — і ви навчитеся пізнавати самих себе, історію свого та інших народів.

Зацікавить вас і рубрика «Комунікативний практикум». Виконуючи ситуативні та ігрові завдання, розробляючи проекти, працюючи парами і всім класом, ви переконаєтеся, що з кожним роком удосконалюєте своє мовлення, набуваєте вміння успішно спілкуватися.

Тож бажаємо вам плідної праці й успіхів!

Автори

Українська мова 9кл Пентилюк

Дорогі друзі!

Ви продовжуєте вивчати рідну мову — могутнє знаряддя людської думки.

Цей підручник допоможе вам оволодіти мовними багатствами, відкрити для себе мову як систему взаємопов’язаних одиниць. Ви докладно ознайомитеся з будовою та особливостями складних речень, навчитеся застосовувати набуті знання у створенні власних висловлювань, у повсякденному спілкуванні.

Матеріал підручника розподілено за рубриками. Щоб виконати завдання вправи, звертайтеся до рубрики "Прочитайте і запам'ятайте". У ній подано всі необхідні правила за темою кожного параграфа. Теоретичні відомості, що потребують особливої уваги, винесено в рубрику "Із секретів синтаксису". Узагальнити вивчене за певною темою вам допоможе рубрика " Подумайте і дайте відповіді". Наприкінці кожного розділу вміщено "Запитання і завдання для повторення й узагальнення", а наприкінці підручника — "Тести", за якими можна підготуватися до тематичної атестації.

Щоб навчитися самостійно засвоювати новий матеріал, спирайтеся на схеми, таблиці, проблемні запитання, об’єднані рубрикою "Мовознавче дослідження". Рубрика "Пунктуаційний практикум " звертатиме вашу увагу на особливості розстановки розділових знаків. Працюючи із завданнями рубрик "Слово диво", "Мудрість народна", ви відчуєте красу і силу слова, зможете прилучитися до творення поетичного образу. Виявити свої здібності, розвинути фантазію допоможе вам також рубрика "Краса врятує світ", у якій подано галерею художніх полотен живописців-класиків та наших сучасників. Тексти в рубриках "Видатні українці", "Пізнай себе і світ" збагатять вас цікавою інформацією, завдання до них допоможуть зорієнтуватися в мережі Інтернет. У рубриці "Читайте українською!" вміщено уривки із пригодницьких книжок. Прочитайте ці твори — і коло ваших захоплень розшириться.

Зацікавлять вас і рубрики "Комунікативний практикум", "Антисуржик". Виконуючи ситуативні та ігрові завдання, працюючи парами і всім класом, ви переконаєтеся, що з кожним роком удосконалюєте своє мовлення, набуваєте вміння успішно спілкуватися.

Замислюйтеся над епіграфами до параграфів, робіть висновки з почутого й прочитаного — і ви зможете пізнати самих себе, історію свого та інших народів.

Тож бажаємо вам плідної праці й успіхіві

Автори

Підручники автора: Генденштейн Л.Е.

Физика 8кл Гинденштейн

ДО УЧНЯ

Для того щоб Вам було зручно працювати з цим підручником, ми розробили такі рубрики.
— задача чи запитання з розв’язанням. Це важлива складова частина навчального матеріалу, яка допоможе навчитися розв’язувати задачі. Завдяки цьому Ви краще зрозумієте фізичні закони та зможете застосовувати їх у житті.
— запрошення до проведення досліду (у фізичному кабінеті, шкільній фізичній лабораторії або вдома). Проводячи досліди, Ви отримаєте знання та вміння, потрібні Вам щодня.
— формулювання фізичного закону або визначення важливого фізичного терміну. Запишіть це у свій конспект або робочий зошит.
— додатковий матеріал рубрики «Хочеш дізнатися більше?». Тут наведено цікаві приклади фізичних явищ, нові застосування фізичних законів.

Фізика 10 клас Генденштейн

ДО ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ
Підручник призначено для вивчення фізики в 10-му класі за рівнем стандарту (2 уроки на тиждень).

Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиною загальної культури: наведено багато прикладів прояву та застосування фізичних законів у навколишньому житті, відомостей з історії фізичних відкриттів, подано ілюстрований опис фізичних дослідів,

Чітка структуре підручника полегшує розуміння навчального матеріалу. У тексті виділено головне, а в кінці параграфів і розділів зібрано висновки для узагальнення, повторення та конспекту.

Виклад ведеться у формі діалогу, багато розділів починаються із запитань, відповідями на які є зміст цих розділів.

Один параграф підручника розраховано приблизно на один навчальний тиждень.

Підручники автора: Гілецький Й.

Географія 9 клас Гілецький

Шановні учні!
Підручник "Географія: Економічна і соціальна географія України" покликаний допомогти вам глибше і краще опановувати курс географії 9 класу. Для того щоб отримати ґрунтовні знання, потрібно не лише читати текст параграфів, а й використовувати допоміжний матеріал.

На початку кожного розділу підручника зазначено, про що можна дізнатися і чого навчитися у процесі опрацювання навчального матеріалу теми.
У рубриці "Пригадаймо" подано запитання для актуалізації знань, які допоможуть зрозуміти новий навчальний матеріал.
У рубриці "Закріплюємо та узагальнюємо" вміщено запитання для закріплення знань, відповісти на які можна лише після грунтовного опрацювання матеріалу.
До рубрики "Набуваємо практичних навичок" входять практичні завдання різних рівнів складності для формування вмінь і навичок застосовувати набуті знання.
Запитання і завдання рубрики "Перевіряємо свої знання" спрямовані на узагальнення здобутих знань.
У рубриці "Працюємо творчо" наведені додаткові завдання підвищеного рівня складності, які дозволять готуватися до участі в учнівських олімпіадах.
У рубриці "Чи знаєте ви, що..." вміщені цікаві факти, що стосуються теми.
У рубриці "Головне в цьому розділі" коротко сформульовано основні твердження кожного розділу.
У рубриці "Книжкова полиця" подано список додаткової літератури, адреси Інтернет-ресурсїв, які можна використати для виконання практичних завдань, отримання додаткової Інформації з тем розділу.

Важливі твердження, факти, поняття, на які необхідно звернути увагу, а також назви географічних об’єктів, розміщення яких слід запам’ятати, виділено курсивом. Нові поняття і терміни зазначено півжирмт курсивам, а саме формулювання — звичайніш курсивом.
Підручник містить чимало малюнків, схем, фотографій, які сприятимуть правильному формуванню уявлень про географічні об’єкти, явища тощо.
Щиро бажаємо успіхів!

Підручники автора: Гільберг Т.Г.

География 11кл Паламарчук

Дорогі старшокласники!

Перед вами новий підручник з географії, адресований учням профільних класів. На сторінках цієї навчальної книжки ви продовжите знайомитися із сучасною географією, яка нині є інтегрованою наукою, з її науковими методами дослідження.

Пропонований підручник складається із вступної частини і восьми розділів, у яких розглядаються такі питання географічної науки: загальні закономірності природи, види географічних карт, світові цивілізації і світові культури, соціально-економічна географія України, географія своєї області, глобальні проблеми людства, стратегія сталого розвитку, глобальні прогнози, проекти, гіпотези. Економіко-соціально-географічні відомості розглядаються в тісному зв’язку з висвітленням питань історії, політики, стану економіки, природоохоронної діяльності, соціокультурного надбання регіонів. У підручнику широко використовуються напрацювання з демографії, етнографії, статистики, екології тощо. Його навчальний матеріал доповнюватиме ваші знання з економіки, права, історії та екології, сприятиме формуванню наукової картини сучасного світу.

Крім того, на сторінках підручника ви побачите постаті Гостя Землі і мудрого Вченого-географа, який усе знає про природу, господарство, життя людей нашої планети і розповідає про це Гостю,

Рубрика «Доведіть чи спростуйте» акцентує вашу увагу на певному твердженні. Проте вам потрібно обміркувати, чи є справедливим наведене твердження, й аргументовано довести або спростувати його.

Додаткові цікаві факти розміщено в рубриці «Це цікаво». Рубрика «Обговорімо...» радить вам обговорити твердження з однокласниками, ровесниками, друзями.

Робота з підручником має супроводжуватися паралельно роботою з географічними картами, атласами, контурними картами, комп’ютерними технологіями, Інтернетом, статистичними щорічниками, пресою й іншими джерелами інформації.

Під час вивчення навчального матеріалу користуйтеся наведеними в кінці кожного параграфа запитаннями і завданнями для самоконтролю.

Текст підручника ілюстровано малюнками, схемами, діаграмами, картосхемами, слайдами, світлинами, таблицями.

Будьте наполегливими і допитливими на складному, але водночас і цікавому шляху пізнання!
Бажаємо успіхів!

Географія 10кл Паламарчук

Дорогі старшокласники!

Перед вами новий підручник з географії. Це перший український підручник, адресований учням профільних класів. На сторінках цієї навчальної книжки ви ознайомитеся з сучасною географією, з її складовою частиною - соціально-економічною географією світу, яка нині є дуже потрібного інтегрованою наукою.

Нагадуємо вам, що економічна географія вивчає закономірності розміщення господарства в країні, регіоні, світі, пояснює особливості розселення людей та використання ними природних умов і ресурсів. Соціальна географія досліджує умови життя, роботи, відпочинку людей, розвиток і розміщення галузей сфери обслуговування в країні, регіоні, світі. Оскільки економічні й соціальні питання тісно пов’язані між собою, то і вивчаються вони разом, доповнюючи одне одного.

Пропонований підручник складається з вступної частини і двох розділів -загальна й регіональна соціально-економічна характеристика світу. Економіко-соціально-географічні відомості розглядаються в тісному зв’язку з висвітленням питань історії, політики, стану економіки, природоохоронної діяльності, соціокультурного надбання регіонів, що сприятиме формуванню наукової картини сучасного світу. У підручнику широко використовуються напрацювання з демографії, етнографії, статистики, екології тощо.

На сторінках підручника ви знайдете рубрику "Практикум", де наведено перелік практичних робіт, запланованих навчальною програмою. Виконання цих робіт сприятиме формуванню й розвитку необхідних і важливих умінь та навичок.

Рубрика "Доведіть чи спростуйте" акцентує вашу увагу на певному твердженні. Проте вам потрібно обміркувати, чи є справедливим наведене твердження, й аргументовано довести або спростувати його.

Додатковий цікавий матеріал розміщено в рубриці "Це цікаво". Рубрика "Обговорімо..." радить вам обговорити твердження з однокласниками, ровесниками, друзями.

Крім того, на сторінках підручника ви побачите постаті Гостя Землі і мудрого Вченого-географа, який все знає про природу, господарство, життя людей нашої планети і розповідає про це Гостю.

Робота з підручником має супроводжуватися паралельно роботою з географічними картами, атласами, контурними картами, комп’ютерними технологіями, Інтернетом, статистичними щорічниками, матеріалами преси та іншими джерелами інформації.

Під час вивчення матеріалу підручника користуйтеся наведеними в кінці кожного параграфа запитаннями і завданнями для самоконтролю.

Текст підручника ілюстровано малюнками, схемами, діаграмами, картосхемами, слайдами, світлинами, таблицями.
Будьте наполегливими і допитливими на складному, але водночас і цікавому шляху пізнання!

Бажаємо успіхів!

Географія 7 клас Гільберг

Шановні семикласники!

Перед вами підручник з географії. У 7 класі ви поглиблюватимете свої знання з цього предмета. У підручнику вміщено пізнавальну й цікаву інформацію про природу материків і океанів, про різні народи й країни планети, про закономірності розвитку географічної оболонки, у середовищі якої ми живемо та яку маємо оберігати.

Земля - це спільний дім для всіх людей планети, місце їхнього проживання й діяльності. На нашій планеті мешкають мільярди живих організмів, є гори, рівнини, океани, моря, річки, озера, болота, багато корисних копалин і різноманітних мінералів.

Щоб оволодіти необхідними для кожної людини знаннями, дуже важливо навчитися працювати з підручником: уміти аналізувати зміст, визначати головне в тексті, виконувати завдання, користуватися картами, схемами та малюнками. Деякі методи й прийоми роботи з підручником вам відомі з попередніх класів. Використовуйте ці вміння й удосконалюйте їх.

Нові терміни, поняття, географічна номенклатура, подані в підручнику, мають вас зацікавити. Рубрики допомагатимуть вам зосередитися на потрібному. Запитання та завдання, висновки й поради сприятимуть кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Географія тісно пов’язана з життям людей, тому додаткові знання та нову інформацію про природні явища й суспільні події, що відбуваються на Землі, можна отримати, коли регулярно дивитися телепередачі, слухати радіо, користуватися Інтернетом, читати географічну літературу, газети й журнали.

Успіхів!

Природа 4 клас Гільберг

Любий друже!
У четвертому класі ти отримаєш нові знання про Всесвіт. Навчишся орієнтуватися на місцевості за допомогою Сонця, компаса і місцевих ознак. А за допомогою плану і карти розв’язуватимеш навчальні та життєві ситуації. Дізнаєшся про природу материків та океанів планети Земля. Більше довідаєшся про природні багатства України - корисні копалини, водойми, ґрунти - й ознайомишся з природними зонами.

Підручник допоможе тобі дізнатися про тіла й речовини, їхні властивості; про різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною.

Твої успіхи у вивченні природи залежатимуть і від уміння працювати з підручником. Розглянь умовні позначення. Підручник поділено на теми, а теми - на параграфи. Запитання на початку кожного параграфа допоможуть відновити в пам’яті вивчене раніше. Нові терміни і поняття виділено в тексті шрифтом. У кінці кожного параграфа є запитання для самоперевірки та висновки, які допоможуть тобі логічно пов’язати основні частини параграфа й узагальнити прочитане. Опрацьовуючи текст, звертайся до малюнків, фотографій і карт атласу. Вони також є важливим джерелом інформації.

"Бібліотечка природодослідника" розширить твої знання про природу. Практичні завдання допоможуть перевірити перебіг природних процесів і явищ, навчать їх пояснювати, робити висновки. Працюючи над навчальними проектами, ти навчишся користуватися різними джерелами інформації, готувати й демонструвати презентації, оцінювати власну діяльність, співпрацювати в малій групі.

Сподіваємося, що вивчати природознавство тобі буде цікаво, а здобуті знання знадобляться в наступних класах і загалом у житті. Бажаємо тобі успіхів!

Підручники автора: Гісем О.В.

Всесв історія 8кл Гісем

Шановні учні!

Цього року ви продовжите вивчати курс всесвітньої історії. Як ви вже знаєте з досвіду попередніх років, запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перед тим як розпочати роботу, необхідно за змістом підручника познайомитися із його структурою.

Матеріал підручника поділений на шість розділів, кожен з яких містить декілька параграфів, які, у свою чергу, складаються з окремих пунктів. У тексті ви зустрінете виділені слова і дати, а також тлумачення основних термінів і понять. На них слід звернути особливу увагу.

Краще засвоїти навчальний матеріал допоможуть історичні документи, ілюстрації, карти і схеми. Працюючи з параграфом, необхідно уважно прочитати вміщені до нього документи і відповісти на запитання до них. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Формуванню уявлень про те, як саме розгорталися події, із якими ви познайомилися, допоможе історична карта, а зрозуміти зв’язки між історичними подіями дозволять схеми.

Після кожного параграфа наведені запитання і завдання, які допоможуть вам перевірити свої знання. Опрацювавши навчальний розділ, ви маєте можливість систематизувати свої знання за узагальнюючими запитаннями та завданнями, а також тестовими завданнями.

У кінці підручника ви знайдете додатки: плани-схеми для самостійної роботи з підручником, додатковою літературою, словник термінів і понять тощо.

Проте не завжди інформації, наведеної в підручнику, достатньо для того, щоб підготуватися до уроків, зокрема до практичних занять, які потребують опрацювання додаткових джерел. А можливо, у вас виникне бажання поглибити свої знання. Із цією метою автори підручника створили електронний освітній ресурс, на якому розміщено цікаву додаткову інформацію, фрагменти документів та запитання до них, тести для самоконтролю тощо.

История Укр 8кл Гисем

Як працювати з підручником.

У 8 класі ви продовжите вивчати курс історії України. Запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перед цим необхідно за змістом підручника познайомитися з його структурою. Матеріал підручника поділено на шість тем, кожна з яких містить від шести до восьми параграфів, що, у свою чергу, складаються з декількох пунктів. У тексті ви зустрінете слова й дати, виділені чорним шрифтом. На них необхідно звертати особливу увагу. Історія України, як ви вже знаєте, має власну термінологію, яку необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, портрети історичних діячів. Працюючи з матеріалом параграфів, необхідно обов’язково перевіряти себе, щоб переконати-я, чи правильно ви запам’ятали історичну хронологію, прізвища ’ЯЧІВ, нові поняття і терміни.

Важливе значення для засвоєння матеріалу мають історичні документи, ілюстрації і схеми. Працюючи з параграфом, необхідно обов’язково прочитати включений до нього документ. Запитання, що його супроводжують, допоможуть вам краще зрозуміти зміст історичного джерела. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Схеми розкриють вам зв’язки між складовими історичних явищ, пояснять їх особливості тощо.

Всесвітня історія 9кл Гісем

Як працювати з підручником.

Перед тим як розпочати вивчення нового періоду всесвітньої історії, варто ознайомитися зі змістом підручника та його структурою. Матеріал підручника поділено на шість тем та 26 параграфів. Дати основних подій, поняття й терміни, персонали історичних діячів, на які слід звернути увагу і запам’ятати, виділені в тексті спеціальним шрифтом.

Важливе значення для засвоєння матеріалу мають історичні документи, ілюстрації, карти та схеми. Працюючи з параграфом, необхідно обов’язково прочитати вміщений документ та запитання до нього. Схеми розкривають зв’язки між складовими історичних явищ, пояснюють їхні особливості тощо.

Параграфи завершуються висновками, які допоможуть звернути увагу на провідні ідеї, розкриті в їхньому змісті. До кожного параграфа вміщені запитання та завдання, за допомогою яких ви можете перевірити свої знання. Звертайте увагу на умовні позначки, подані поряд із ними. Вони підкажуть вам, що і як необхідно виконувати. Основні дати вивченої теми вам допоможе запам’ятати "Хронологічна сторінка".

Спеціальні позначки, розміщені на сторінках підручника, допоможуть вам у роботі з ним на уроках і вдома.

Запитання, розташовані після назви параграфа, допоможуть вам Пригадати раніше вивчений матеріал і краще зрозуміти новий.

Історія України 7 клас Гісем

Юні друзі!
Книга, яку ви тримаєте в руках, допоможе вам дізнатися про події, що відбувалися на українських землях у період середньовічної історії.

На сторінках підручника перед вашими очима постануть хоробрі князі, мудрі діячі церкви і талановиті майстри. У вас буде можливість зазирнути за завісу часу й спробувати зрозуміти дії та вчинки людей, які жили задовго до вашого народження. Дізнавшись про їхній внесок у події українського Середньовіччя, ви зможете переконатися, як багато вони зробили для своєї Батьківщини. Це дозволить вам зрозуміти, що в той складний і далекий час закладалися підвалини майбутньої незалежної України.

Отже, запрошуємо вас до цікавої і захоплюючої подорожі шляхами середньовічної України. Нехай вашим путівником у ній стане цей підручник.

Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно познайомитися з його змістом та структурою. Матеріал підручника об’єднано в п’ять розділів, кожний із яких містить чотири або п’ять параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти. У тексті ви зустрінете виділені особливим шрифтом слова і дати. Це означає, що на них слід звернути особливу увагу. Кожен параграф також завершується датами найважливіших подій, які слід запам’ятати.

Підручники автора: Гладюк Т.В.

Біологія 9клас Степанюк

Цього року предметом вивчення - біології буде людина та її поведінка. Сподіваємося, вам буде цікаво поглибшати свої знання про будову організму людини як цілісної біологічної системи, що функціонує в особливих. Умовах соціального середовища. Ці -знання, знадобляться не лише для того щоб стати освіченою людиною, а й для формування свідомого ставлення до свого організму. Ви дізнаєтесь, які складні процеси протікають у ньому, а також зрозумієте, що їх легко порушити але важко відновити. Ми сподіваємось, ви усвідомите, що берегти здоров’я, жити в гармонії із самим собою, іншими Людьми та природою — це життєва необхідність кожного.
Структура підручника чітка й зрозуміла. Запитання на початку параграфа (їх надруковано кольоровим -шрифтом) допоможуть- налаштуватися на засвоєння нового матеріалу. У тексті-підручника нові терміни виділено жирним кольоровим шрифтом. Слова або речення, які мають важливе значення, подано курсивом.
На деяких сторінках є виноски, у яких наведемо етимологію термінів, що сприятиме глибшому розумінню їх значення. Написання слова мови джерела подано латинськими літерами.

Підручники автора: Глазова О.П.

Рідна мова 8кл Глазова

Шановні восьмикласники!

Вивчаючи один із найважливіших розділів науки про мову — синтакси ви подолаєте ще одну сходинку оволодіння рідною мовою.

Слово «синтаксис» у дослівному перекладі з грецької озна «побудово», «упорядкування», шустрій». У цьому розділі граматики сл розглядається у його зв'язках Із іншими словами в мовленні Тож саме синтаксичних теренах мова вступає у взаємодію з реальною дійсністю.

Об'єднує, упорядковує та організує весь поданий у підручнику навчальї матеріал ідея Історичної пам'яті українців. Чому? Тому що без розумі свого минулого жоден народ у світі не може рухатись уперед Без зна своєї ІсторЬ та поваги до неї ми не зможемо будувати гідне майбутнє.

Саме з цкї причини ми пропонуємо вам опановувати мовні закої правила мовленнєвого спілкування, заглиблюючись у історичну пам рідного народу та спираючись на культурні здобутки нашої країни — України.

На сторінках підручника ви знайдете розповіді про славну Історію українського козацтва, світлини тих пам'яток історії та культури, які весь світ  називає чудесами довершеності й краси.

Підручник рідної мови слугуватиме мапою, що поведе вас у подорож, мета якої — не лише оволодіння знаннями рідної мови, історії, культури, розуміння самих себе. Підручник переконає вас у тому, що найвищою цінністю Історії є людина.

Поважати себе може лише той, хто у своєму поступі спирається Історичний і мовленнєвий досвід свого народу. Тож підручник навчатиме самоповаги.

Українська мова 9кл Глазова

ШАНОВНІ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКИ!

Пройшло літо, ви подорослішали, змужніли, багато чого навчилися. Та на дворі вересень — і підручник знову запрошує ВАС у ЗАХОПЛИВИЙ СВІТ ЗНАНЬ.

Уміщені в підручнику правила допоможуть збагнути закони граматики. Подані в підручнику вправи та завдання покажуть, як застосовувати ці закони у практиці спілкування - в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Вивчаючи українську мову, ви чимало дізнаєтеся про історію та культуру рідного краю, про долі своїй чудових земляків витвори їхніх працьовитих рук і щирих сердець. Українську мову творили і творитимуть мільйони людей, які жили, живуть і будуть жити на нашій землі. У підручнику ми прагнули дати вам українців — серйозних і усміхнених, мрійливих і суворий вірних традиціям і схильних до новацій тобто нас із вами. І переконати вас, що саме з наших мрій і сподівань, переконань і знань, буднів і свят складається доля Української Держави. Сьогодні, завтра і завжди.

Сподіваємося, що підручник навчить вас ще дужче любити землю, на якій ви живете, поважати український народ, який до всіх народів світу ставиться приязно і з повагою, виконуючи заповіт свого великого поета Тараса Шевченка; "..і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь",

Розміщені в розділі "Довідкове бюро" таблиці та схеми допоможуть поглибити раніше здобуті та узагальнити щойно отримані знання, слугуватимуть опорою та підмогою у виконанні класних і домашніх завдань.

Тлумачний, термінологічний і фразеологічний словнички нададуть можливість не лише з'ясувати лексичне значення слова чи зміст фразеологізму а й збагатити свій словниковий запас, дадуть змогу з величезного розмаїття лексичних засобів вибирати найточніші слеша дія конкретного висловлювання.

Цього року ви, як завжди, не лише вивчатимете правила і виконуватимете вправи, а й будете вчитися розуміти інших і себе, готуватися до свідомого вибору майбутньої професії, свого шляху в дорослому житті.

Українська мова 7 клас Глазова

Українська мова - мова Української Держави, важливий чинник самобутності нашого народу. Мова формує наш розум і духовність. "Стільки поколію" до тебе плекали цю мову, стільки скарбу духовного вклали в рідне слово!" - писав поет Станіслав Тельнюк. Мова - не лише спосіб спілкувань, це форма нашої культури.

Здобуваючи знання, ви переживатимете інтелектуальні почуття здивування, цікавість, допитливість, здогад, упевненість. Спілкуючись із людьми, відчуватимете задоволення, симпатію, радість, вдячність. Розбиратися в почуттях, називати їх, керувати ними теж навчатиме вас цей підручник.

Найважливішими людськими почуттями є любов до своєї сімї та до Батьківщини. Підручник сповнюватиме вас гордістю за героїчне минуле рідної землі, навчатиме поваги до сили духу, незборимості, працьовитості українського народу, упевненості в Його майбутньому. А головне - гідності юного громадянина України, який із великою приязню та пошаною ставиться до людей різних національностей. Підручник підтверджуватиме, що всі ми живемо в єдиній, прекрасній країні.

На наших очах у житті людства відбуваються значні зміни. Об’єднане мережею інтернет суспільство швидко змінює засоби передавання інформації, а відтак і систему освіти. Необхідно вміти опрацьовувати інформацію: добирати, систематизувати, відтворювати та створювати. Цей підручник допоможе вам здобути вміння, необхідні для створення українського інформаційного середовища, що важливо для успішного розвитку нашої держави.

Хай уроки рідної мови стануть для вас сходинками до майбутніх успіхів, до самоствердження через знання мови та вміння спілкуватися.

Українська мова 8 клас Глазова

ЛЮБІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ Й ВОСЬМИКЛАСНИЦІ!

Стоячи на порозі дорослішання, ви в усьому й скрізь намагаєтеся виявляти індивідуальність. Підручник покликаний вам у цьому посприяти. Адже без досконалого володіння мовою стати цікавою людиною, виявити свої таланти й здібності - неможливо. "Найцінніше та найкраще в кожній людині - це її індивідуальність, її духовне обличчя зі всіма особливими прикметами, - писав Іван Франко. - До таких прикмет, що відповідають складові душі, належить і мова".

Мета підручника - допомогти вам якнайбільше дізнатися про минуле, краще розуміти сучасність, а головне - бути готовими творити майбутнє України. Підручник допоможе вам збагнути, що таке честь і чесність, які мають стати стрижнем характеру кожного громадянина нашої Держави. Треба багато знати і вміти, могти й хотіти плідно працювати на благо своєї родини і країни. Потрібно здобути якнайсучасніші знання, безперервно удосконалювати необхідні вміння, а ще - знати закони й правила спілкування.

Мова - інструмент мислення, тож підручник навчатиме вас мислити. А ще - максимально використовувати свої здібності. Ми громадяни інформаційної доби, яку називають епохою знань. Інтернет - величезна книжка, яку написали й продовжують писати мільйони людей. Вдумливому й вправному користувачеві електронного засобу - комп’ютера, планшета, мобільного телефона -Інтернет дає можливість безперервно вдосконалюватись, використовуючи безмежні скарби людського розуму.

Водночас підручник переконуватиме вас у тому, що будь-який гаджет - це всього-на-всього засіб, який надає значні можливості для павчання, спілкування з іншими людьми, самовираження. Проте жоден технічний винахід не замінить тепла людської душі, впливу Рідного Слова.

Тож творімо самі себе, творімо своє і нашої країни майбутнє! Вивчаймо - з любов’ю, наполегливо, старанно - заповідану нам народом, незмірно багату, співучу, чудову українську мову!

Хай щастить на шляху пізнання!

Українська мова 9 клас Глазова 2017

Дорогі дев’ятикласниці та дев’ятикласники!

Українська мова - мова України, важливий чинник самобутності нашого народу, високої гідності громадян України.

"Кожен мусить пізнати свій народ і себе в ньому",- писав Григорій Сковорода. Філософ стверджував необхідність троїстого самопізнання, тобто пізнання себе як особи, як громадянина та як власне людини. Не заперечуючи гасла "Всі люди рівні", він не стомлювався стверджувати: "Всі люди різні".

Могутнім інструментом самопізнання є мова. Пізнавати себе засобами мови вам допомагатиме цей підручник.

Ви - юні громадяни інформаційної доби. Дехто з науковців порівнює мову зі своєрідною операційною системою такого величезного комп’ютера, яким є суспільство. Навчання онлайн, спілкування через е-мейл та інтер-нет-форуми стали для вас такими ж звичними, як виконання письмових завдань у шкільних зошитах. Пізнавати й творити себе засобами мови у процесі спілкування вам теж допомагатиме цей підручник.

Чим досконаліше людина володіє мовою, тим виразніше, повніше, яскравіше постає вона перед іншими людьми як особистість. Для ефективного мовленнєвого спілкування будь-якими засобами необхідно не лише оволодіти мовними та мовленнєвими знаннями та вміннями, а ще й сформувати відповідні компетентності.

Кожен із вас має свій мовний "портрет", у якому відображено всі якості вашого Я: духовні, громадянські, національні, суспільні, культурні, вікові. Мова визначає поняття і взаємозв’язки між ними, формує уявлення про добро і зло, красиве і потворне, виражає ваші переконання.

Формувати в собі такі чесноти, як людяність, співчутливість, чесність і порядність вам так само допомагатиме підручник. Вивчаючи мову, ви обговорюватимете моральні цінності, що дають кожному з нас можливість оцінювати життя та орієнтуватись у ньому. А ще підручник сприятиме розвиткові у вас допитливості, критичного мислення, упевненості у своїх силах, креативность

Українська мова 10 клас Глазова

ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ!

Обравши для себе опанування змісту української мови на академічному рівні, ви зробили важливий крок. Обсяг здобутих вами мовних знань та мовленнєвих умінь має бути цілком достатнім для подальшого навчання у вищих навчальних закладах. Отже, ви свідомо пов’язали своє майбутнє зі здобуттям вищої освіти.

У глибинах мови - зосередженість думки, сувора логіка, філософський розум, витончений естетичний смак, поетичне чуття, високі духовні злети. Мовлення людини виявляє рівень її загальної культури, освіченості, внутрішньої інтелігентності.

Цього року ви вивчатимете практичну стилістику та культуру мовлення. Опановуючи норми літературної мови, ви навчитеся правильно добирати, вимовляти й записувати слова, змінювати їх та сполучати між собою. Звертаючись до азів стилістики, будете використовувати синонімічні багатства мови, уникати невиправданих запозичень, із кількох можливих мовних варіантів вибираючи найточніший, найдоречніший і найвиразніший. Ви осягатимете культуру мовлення, що забезпечить не тільки правильне, а й майстерне використання мовних засобів.

Кожному з нас доводиться повсякчас вибирати - вибирати доречне слово, відповідний до умов стиль мовлення, стиль свого життя, вибирати, нарешті, майбутнє...

Упродовж усього життя кожному доводиться вибирати між добром і злом, людяністю та байдужістю, принциповістю і пристосуванством. Вибір ми робимо протягом усього життя, свідомо і підсвідомо, охоче і під примусом. Усе життя людини - вибір.

Якщо хоч трохи в такому виборі вам щось підкаже й у чомусь допоможе наш підручник, ми будемо щасливі.

Підручники автора: Голобородько В.В.

Геометрія 9 клас Єршова

Дорогі друзі!

У цьому навчальному році завершується вивчення планіметрії - геометрії на площині. Радимо ще перед початком занять пригадати основні поняття й теореми, що вивчалися в 7-8 класах. Усі вони відомі з часів Давньої Греції і належать до елементарної (евклідової) геометрії. Але в дев’ятому класі ви познайомитеся з геометричними методами, які було винайдено значно пізніше, в XIV-XX ст.,- координатним, векторним і методом геометричних перетворень. Вони набули широкого застосування в техніці й природничих науках, насамперед у фізиці, тому, вивчаючи їх, ви краще зрозумієте деякі фізичні закони. Узагалі геометрію 9 класу можна без перебільшення назвати геометрією методів.

Наприкінці навчального року на вас чекає знайомство зі стереометрією - розділом геометрії, який вивчає фігури в просторі. Ґрунтовне знання планіметрії стане для вас ключем, Який відчиняє двері у "третій вимір", дозволяє розв’язати будь-яку просторову задачу, розбиваючи її на декілька планіметричних. А курс геометрії 9 класу - чудова можливість удосконалити й поглибити уявлення про фігури на площині.

Отже, скарби геометрії чекають на вдумливих і спостережливих шукачів, які зможуть не тільки віднайти, але й оцінити справжню красу й витонченість геометричних знань. Ми дуже сподіваємось, що такими винахідниками станете саме ви.

Бажаємо вам успіхів!

Геометрія 8 клас Єршова

Любі друзі!

У світі геометрії ви вже не почуваєте себе чужинцями: у сьомому класі ви познайомилися з багатьма важливими етапами її розвитку, почали оволодівати її мовою та опановувати її закони. Але геометрію недарма вважають дивовижною наукою: щоразу нова й непередбачувана, вона відкриває свої найкоштовніші скарби лише тому, хто пройнявся її духом і прагне не зупинятися на досягнутому.

У шкільному курсі геометрії можна умовно виділити декілька напрямів. На початковому етапі переважає "геометрія доведень" - ви вперше зустрілися з поняттям доведення, оволоділи його методами й логікою, навчилися отримувати з одних тверджень інші, обґрунтовувати свої висновки. Протягом цього навчального року чільне місце буде відведене "геометрії обчислень". Чимало теорем, які ви будете вивчати, містять формули, що дозволяють отримати нові числові характеристики геометричних фігур. Найважливішою з цих теорем є знаменита теорема Піфагора, зустріч із якою чекає на вас саме у восьмому класі.

Однак вивчення геометрії не вичерпується лише обчисленнями. Завдяки цьому підручнику ви дослідите нові геометричні фігури, поглибите свої знання з логіки, набудете досвіду розв’язування задач оригінальними методами, дізнаєтеся про життя й здобутки визначних учених минулого. Майже в кожному параграфі вам запропоновано довести математичне твердження або навести приклад, провести аналогію, тобто самостійно рушити до нових знань. Сподіваємося, що кожний крок на шляху пізнання додасть вам упевненості у власних силах і наблизить до нових обріїв науки.

Підручники автора: Головко М.В.

Фізика 10 клас Засєкина

СЛОБО ДО УЧНІВ
У старшій школі ви продовжуватимете вивчення фізики, розпочате ще у 7-му класі. Фізика е загальноосвітнім навчальним предметом і тому не випадково вона вивчається у загальноосвітніх школах усіх країн світу. Разом з іншими науками вивчення фізики має на меті готувати до вибору професії у вашому дорослому житті.

Сучасна людина живе у світі техніки і високих технологій. Вам уже відомо, що фізика є теоретичною основою техніки. Тільки знаючи фізику, можна проектувати та будувати машини, будинки, заводи, електростанції, засоби теле- і радіозв’язку тощо. Сучасна фізика є основою комп’ютерних технологій. З огляду на це фізика необхідна майбутньому інженеру.

Знову-таки і тому, що ми живемо у світі техніки, наше житло, побут заповнені фізико-технічними установками. Вони освітлюють і опалюють житло, допомагають готувати і зберігати їжу, прибирати квартиру, а чого варті телефони, радіо- і телеприймачі, відеомагнітофони і відеокамерп, комп’ютери... Для правильного і безпечного користування цими прикладами також необхідно знати основи фізики.

Разом із тим фізика - це не просто результат копіткої і допитливої праці вчених, а й велике надбання людської цивілізації, важлива складова культури людства. Насамперед фізика дає систематизовану інформацію про навколишній світ разом з умінням здобувати таку інформацію. Фізика є найглибшою, найфундаментальнішою наукою про природу. Тому її методи і теорії широко використовуються в інших природничих науках і філософії природознавства. Вивчення фізики має важливе значення для розвитку наукового світорозуміння та забезпечення майбутнього фахівця, науковця в галузі техніки і природничих наук методами наукового пізнання природних явищ, вивчення основ техніки і технологій.

Автори прагнули представити фізику як одну з провідних наук про природу, що активно розвивається і є основою сучасної техніки і технологій. У підручнику подано детальне обґрунтування найважливіших фізичних явищ, закономірностей і законів, що стане в пригоді при подальшому опануванні фізики та інших наук у вищих навчальних закладах. Також наведено багато прикладів вияву і застосування фізичних законів у навколишньому житті, відомостей з історії фізичних відкриттів. При цьому ми прагнули висвітлити погляд на фізику як живу науку, що є частиною загальнолюдської культури і надбанням сучасної цивілізації.

Підручники автора: Гончаренко О.В.

Географія 9 клас Садкіна

Підручник пропонує нову активну форму вивчення навчального матеріалу. Для опрацювання нової теми потрібно не тільки прочитати підручник, але й виконати завдання, запропоновані у тексті в різних формах, Вічні вставки блакитного кольору призначені для самостійної роботи над матеріалом під час вивчення нової теми. Ці завдання виконуються з використанням відповідної карти атласа чи інших джерел інформації (схема, таблиця, малюнок тощо) або ж мають творчий характер. Вони також містять запитання краєзнавчого характеру, які дозволять співвідносити матеріал на різних просторових рівнях — від загальноукраїнського до місцевого.
Географічні задачі призначені для початкового закріплення знань за темою та розширення географічного світосприйняття. За своїм наповненням вони можуть мати як теоретичний, так 1 практичний характер. Географічні задачі різноманітні за змістом, рівнями складності й творчості. Тема закінчується контрольними запитаннями, які узагальнюють матеріал,
Соціогеографічний практикум — новий тип завдання, який ставить за мету розкрити зв'язок матеріалів навчального курсу із реаліями сучасного життя. Як правило, відповідь на таке завдання на може бути короткою, уривчастою та однозначною. Завдання практикуму — викликати цікавість до проблеми, спонукати до дискусії, обговорення, вміти довести свою точку зору, обґрунтувати особисте бачення розв’язання проблеми. Виконуючи завдання соціогеографічного практикуму, скористайтесь порадами батьків або інших дорослих.
Наявний у підручнику ілюстративний матеріал (схеми, малюнки та фотографії) теж потрібно розглядати ях нетекстові елементи, які несуть дидактичне навантаження. До цих складових підручника додано запитання, які доповнюють запропонований матеріал або мають посилання на нього в тексті.
Для повторення опрацьованого матеріалу (якщо розділ великий за обсягом, теми згруповано за логічним принципом) пропонуються запитання за чотирма рівнями складності. ЦІ запитання можуть бути базовими для проведення підсумкового контролю або підготовки учнів до нього. Для більш ефективної підготовки до етапу контролю знань та повторення матеріалу призначене резюме за матеріалами теми "Коротко про головне".
Підручник містить "Термінологічний покажчик", у якому вказано сторінки, на яких можна знайти основні поняття курсу. У "Додатках" зібрано досить значний за обсягом матеріал статистичного характеру. 
Бажаємо успіхів у навчанні!

Підручники автора: Гончаренко С.У.

Фізика 11кл Гончаренко

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

Досі ми розглядали електричні й магнітні поля, які не змінюються з часом, так звані статичні поля. З’ясували, що електричне поле виникає навколо електричних зарядів, а магнітне — навколо постійних магнітів і постійних електричних струмів у нерухомих провідниках. Однак цікавішими виявилися явища в електричних і магнітних полях, що змінюються з часом. Такі явища дістали назву явищ електромагнітної індукції. Про них і йтиметься в цьому розділі фізики.

Досліджувати явища електромагнітної індукції розпочали відразу ж після відкриття у 1820 р. Хансом Ерстедом явища виникнення навколо провідника зі струмом магнітного поля. Якщо електричний струм створює магнітне поле, то чи існує обернене явище: виникнення електричного струму в провіднику, вміщеному в магнітне поле? Численні спроби виявити це не дали бажаних результатів. У нерухомих провідниках (звичайно, замкнутих), вміщених у найсильніші на той час магнітні поля, електричний струм не виникав.

Лише у 1831 р. видатний англійський фізик Майкл Фарадей експериментально відкрив явище електромагнітної індукції. Він встановив, що електричний струм все-таки виникає в нерухомому провіднику, вміщеному в магнітне поле, однак лише тоді, коли це магнітне поле змінюється. Явище електромагнітної індукції згодом стало основою всієї сучасної електротехніки й радіотехніки. Зокрема, на ньому ґрунтується принцип дії генераторів усіх електростанцій світу, які перетворюють механічну енергію в енергію електричного струму. Відкриття явища електромагнітної індукції дало змогу з’ясувати глибокий внутрішній зв’язок між електричними й магнітними явищами. Як переконаємося пізніше, світлові явища теж зв’язані з електромагнітною індукцією.

Підручники автора: Горобець Ю.І.

Фізика 7 клас Баряхтар

Дорогі друзі!
Цього навчального року починається ваша подорож світом нової для вас науки - фізики. Ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Вам зустрінуться не тільки добре відомі з курсу природознавства поняття: "фізичне тіло", "речовина", "атоми", "молекули", "дифузія", "механічний рух",- а й багато нових.

Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, і тоді ви зможете зрозуміти суть викладеного матеріалу та застосувати здобуті знання в повсякденному житті.

Зверніть увагу на те, що параграфи завершуються рубриками: "Підбиваємо підсумки", "Контрольні запитання", "Вправа". Для чого вони потрібні і як з ними краще працювати?

У рубриці "Підбиваємо підсумки" подано відомості про основні поняття та явища, з якими ви ознайомилися в параграфі. Отже, ви маєте можливість іще раз звернути увагу на головне.

"Контрольні запитання" допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Якщо ви зможете відповісти на кожне запитання, то все гаразд, якщо ж ні, знову зверніться до тексту параграфа.

Підручники автора: Горобчишин В.А.

Біологія 7 клас Остапченко

Дорогі семикласники!
Сьогодні ви починаєте вивчати новий розділ біології - науку про тварин - зоологію. Мабуть, важко уявити життя без цих істот: хтось із вас утримує вдома собак або котів, декоративних пташок чи акваріумних риб. Наш підручник ознайомить вас з різноманітним і цікавим світом тварин, що мешкають на планеті Земля, і насамперед в Україні. Ви дізнаєтеся про види тварин, від яких людина має чималу користь, а також про ті, що завдають шкоди господарству, переносять збудників небезпечних захворювань, про зв’язки тварин між собою і з довкіллям.

Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне й підтверджувати його прикладами. Прочитайте назву теми та інформацію про те, що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на запитання рубрики "Пригадайте". Вони допоможуть вам пригадати матеріал, вивчений раніше, і краще засвоїти новий.

Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них, знаходьте всі позначені елементи. До малюнків, що ілюструють різноманітність певної групи тварин, намагайтеся продовжити запропонований перелік, орієнтуючися на власний досвід. Доповнюйте матеріал параграфів цікавою інформацією з енциклопедій, Інтернету, науково-популярних книжок, передач і відеофільмів. Це розширить ваш кругозір, допоможе глибше зрозуміти навколишній світ і своє місце в ньому.

Після кожного параграфа є рубрика "Біологічний словничок". У ній виділено нові для вас терміни й поняття. Зверніться до них ще раз, повторіть їхнє значення. Надалі це допоможе вам у вивченні нового матеріалу.

Основна частина параграфів завершується рубрикою "Узагальнення знань". Прочитавши текст цієї рубрики, ви легко пригадаєте ключові моменти нового матеріалу, вивченого на уроці.

Не оминайте увагою рубрики "Перевірте здобуті знання", "Обговоріть у групах", "Для допитливих і кмітливих", "Творче завдання". Запитання і завдання, запропоновані в них, допоможуть розвинути вміння користуватися додатковою інформацією, навички працювати в групах, зіставляти факти й висловлювати власні судження, знаходити закономірності у природних явищах тощо.

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть практичні роботи та лабораторні дослідження. Під час їх виконання ви набуватимете важливих наукових умінь і навичок.

Сподіваємося, що за допомогою цього підручника ви поповните свої знання з біології. Він допоможе краще зорієнтуватися в інформації, отриманій поза школою, підкаже, як застосовувати ці знання у своєму подальшому житті.

Отже, успіху вам у навчанні та нових відкриттів у світі живей природи!

Автори

Підручники автора: Горяна Л.В.

Біологія 9 клас Страшко

Підручник з Біології для 9 класу написано відповідно до вимог Державного стандарту освіти та чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому висвітлено особливості будови тіла людини, її органів, систем органів, тканин і клітин. У дохідливій і цікавій формі подано причини, механізми й закономірності життєдіяльності організму людини та його взаємодію з довкіллям. Матеріал підручника доповнено словником маловідомих термінів і понять, у якому застосовано новий підхід подання навчального матеріалу, що сприятиме його ґрунтовному засвоєнню.

Підручники автора: Гребницька Н.М.

Зарубіжна література 9кл Півнюк

Шановні дев’ятикласники!

Підручник із зарубіжної літератури для 9 класу продовжить розповідь про літературні епохи, починаючи з XVII століття.

Кожну літературну добу представлено вершинними іменами: XVII століття — іменами іспанця Кальдерона і француза Мольєра; XVIII століття — іменами француза Вольтера, німців Гете і Шиллера.

Плеяда великих імен характеризує і першу половину XIX століття. Це німці Гете, Гофман та Гейне, англієць Байрон і поляк Міцкевич, росіяни Пушкін, Лєрмонтов та українець Гоголь.

Період з XVII до XIX століття — це час, коли сформувалися основні художні напрями: бароко, класицизм, сентименталізм' романтизм, реалізм. У підручнику їм присвячено спеціальні статті.

Художнє слово треба вміти читати. В оволодінні цим непростим мистецтвом допоможе теорія літератури. Вона — своєрідний інструмент, користуючись яким можна навчитися розуміти художню літературу. У літературознавчих статтях подано можливий варіант прочитання програмових художніх творів.

Важливо не лише прочитати твір, а й уміти висловити (усно чи письмово) свої думки і почуття про прочитане. Підручник пропонує систему запитань і завдань, які допоможуть вам в оволодінні такими навичками. Завдання розподілено за видами роботи і розміщено за принципом від простого до складного.

Організувати вашу роботу допоможе і список додаткової літератури, а також перелік кращих видань художник творів, які вивчаються за програмою. Дізнатися більше про перекладачів творів зарубіжної літератури ви зможете з довідок в іменному покажчику наприкінці підручника.

Колись російський письменник Самуїл Маршак сказав: "Літературі так само потрібні талановиті читачі, як і талановиті письменники". Сподіваємося, що підручник духовно збагатить вас, допоможе стати творчими читачами.

Автори

Підручники автора: Григорович О.В.

Хімія 7 клас Григорович

Знайомство з підручником

Ви починаєте вивчати одну з найчудовіших наук - хімію. Вона надає ключ до пізнання багатьох природних явищ і розгадок таємниць природи. Разом із біологією та фізикою хімія належить до числа наук, що вивчають природу та зміни в ній. Навколо нас відбувається безліч хімічних процесів, унаслідок яких одні речовини перетворюються на інші. Більшість хімічних реакцій майже непомітні, але деякі з них ви можете спостерігати: як горить багаття або газ у печі, як іржавіє залізний цвях або як жовтіє листя на деревах восени. Для того щоб зрозуміти сутність процесів, що відбуваються навколо, і навчитися ними керувати, людині необхідні знання з хімії.

Починаючи вивчати хімію, ознайомтеся зі своїм підручником. Зверніть увагу на його структуру і зміст. Підручник побудований таким чином, щоб вам було якомога легше з ним працювати. Весь теоретичний матеріал згрупований за чотирма розділами, які складаються з параграфів.

Кожний параграф поділено на частини. Невеликими порціями легше сприймати інформацію. Закінчується параграф висновками і практичним блоком, який складається з контрольних запитань, завдань для засвоєння матеріалу, розробок лабораторних дослідів та практичних робіт. Деякі запитання позначені зірочкою ("). Це завдання проблемно-пошукового змісту. Можливо, що на них буде непросто одразу знайти відповідь. Обміркуйте ці запитання у вільний час, зверніться до додаткових джерел інформації або обговоріть з учителем на уроці.

У параграфах розміщено додаткову цікаву інформацію: захоплюючі факти з історії хімії, відомості про видатних учених та цікаві лінгвістичні задачі, які допоможуть вам запам’ятати певні терміни.

У підручнику є також розробки лабораторних дослідів і практичних робіт. У них детально прописаний порядок дій, що допоможе вам максимально точно їх виконати. Застосувати теоретичні знання у повсякденному житті вам допоможуть цікаві домашні експерименти. Виконуючи їх, обов’язково дотримуйтеся правил безпеки.

У кінці підручника є словник термінів, алфавітний покажчик, додатки з корисною інформацією та відповіді до розрахункових задач.

Хімія 8 клас Григорович

Ви продовжуєте вивчати одну з найчудовіших наук - хімію. У 7 класі ви дізналися, що у світі існує безліч хімічних речовин, опанували хімічну мову, навчилися позначати хімічні елементи та речовини, складати рівняння хімічних реакцій.

У восьмому класі на вас чекають нові хімічні таємниці. Ви переконаєтесь у тому, що хімічні елементи та їхні сполуки підпорядковуються єдиним законам і правилам. Необхідно знати ці закони для глибшого розуміння хімії та розкриття її таємниць. Не соромтеся ставити запитання "чому?" і "як?". Не соромно не знати, а соромно не бажати знати. Уроки хімії - це уроки допитливих чомучок.

Цей підручник - ваш головний помічник у вивченні хімії. Кожний параграф поділено на частини. Невеликими порціями легше сприймати інформацію. Закінчується параграф висновками і практичним блоком, який складається з контрольних запитань, завдань для засвоєння матеріалу. Деякі запитання позначені зірочкою. Це завдання проблемно-пошукового змісту. На них ви не знайдете відповіді в тексті параграфа. Обміркуйте ці запитання у вільний час, зверніться до додаткових джерел інформації або обговоріть на уроці.

У підручнику розміщено додаткову інформацію: захоплюючі факти з історії хімії, відомості про видатних учених та цікаві лінгвістичні задачі, які допоможуть вам запам’ятати певні терміни.

У підручнику є розробки лабораторних дослідів, практичних робіт та домашніх експериментів. Виконуючи їх, обов’язково дотримуйтеся правил безпеки.

У кінці підручника є додатки з корисною інформацією, словник термінів, алфавітний покажчик та відповіді до розрахункових задач.

Обсяг знань з хімії дуже великий, і в невеликому підручнику всього розповісти неможливо. Цікавтеся іншими джерелами хімічних знань: енциклопедіями, журналами, Інтернетом. Щиро сподіваємося, що цей підручник розширить ваш світогляд, підштовхне до пошуку нової інформації та збагачення своїх знань, а можливо, спонукатиме до отримання майбутньої професії - хіміка.

Хімія 9 клас Григорович

Шановні дев'ятикласники та дев'ятикласниці!

Ви продовжуєте вивчати одну з найчудовіших наук - хімію. У 9 класі на вас чекають нові хімічні таємниці. Ви ознайомитеся з поширеними в природі системами - розчинами - та дізнаєтеся про основні закономірності хімічних процесів. Ви зануритеся в дивовижний світ органічних речовин, що приховує безліч секретів і цікавинок. Доторкнетеся до таємниць життя і зрозумієте, що хімія може пояснити багато явищ, які трапляються навколо вас: чому утворюється кислотний дощ, як примусити речовини взаємодіяти, чому автомобілі рухаються та багато іншого.

Цей підручник - ваш головний помічник у вивченні хімії. Він містить увесь матеріал, який вам буде необхідний у 9 класі. Кожний параграф поділено на частини. Невеликими порціями легше сприймати інформацію. Закінчується параграф висновками і практичним блоком, який складається з контрольних запитань, завдань для засвоєння матеріалу, розробок лабораторних дослідів та практичних робіт. Деякі запитання позначені зірочкою ("). Це завдання проблемно-пошукового змісту. На них ви не знайдете відповіді в параграфі. Обміркуйте ці запитання у вільний час, зверніться до додаткових джерел інформації або обговоріть з учителем на уроці.

У підручнику розміщено додаткову інформацію: захоплюючі факти з історії хімії, відомості про видатних учених та цікаві лінгвістичні задачі, які допоможуть вам запам’ятати нові терміни.

Після певних параграфів наведено опис хімічних дослідів не тільки для виконання на уроках хімії, але й тих, що ви зможете виконати самостійно вдома. Виконуючи досліди, обов’язково дотримуйтеся правил безпеки.

У кінці підручника є додатки, алфавітний покажчик та відповіді до розрахункових задач.

Щиро сподіваюся, що цей підручник розширить ваш світогляд, підштовхне до пошуку нової інформації та збагачення своїх знань, а можливо, спонукатиме до отримання майбутньої професії - хіміка.

Бажаю успіхів у вивченні хімії!
Автор

Підручники автора: Гром’як Р.Т.

Українська література 10кл Семенюк

Дорогі десятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов'язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропивницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що обумовлюють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, її європейськості. Виникали нові естетичні явища: натуралізм, модернізм та його стильові течії — символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.

Українська література поступово завойовувала європейське визнання. Її пропагандистами на Заході були Марко Вовчок, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий, англійська письменниця Етель Ліліан Войнич, польська поетеса Марія Конопніцька. Польська письменниця Еліза Ожешко писала про українську літературу: "Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна". Читачів вражали моральна краса народу у творах Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, універсалізм Івана Франка і Лесі Українки.

Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації.

Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосувати їх під час аналізу творів.

Українська література 10кл стандарт Семенюк

Дорогі десятикласникиї
У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов’язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропив-ницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що спричиняють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, її євро-пейськості. Виникали нові естетичні явища: натуралізм, модернізм та його стильові течії — символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.

Українська література поступово завойовувала європейське визнання. її пропагандистами на Заході були Марко Вовчок, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий, англійська письменниця Етель Ліліан Войнич, польська поетеса Марія Конопніцька. Польська письменниця Еліза Ожешко писала про українську літературу: « Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна». Читачів вражали моральна краса народу у творах Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Ольги Коби-лянської, універсалізм Івана Франка і Лесі Українки.

Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації, які ставить життя перед кожним.

Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосовувати їх.

Отже, на вас чекає наполеглива, але цікава праця, яка формує уміння самостійно здобувати знання, орієнтуватися в широкому морі словесності, розкривати свої філологічні здібності. Успіхів і натхнення вам!

Автори

Підручники автора: Гуз К.Ж.

Природа 6 клас Ільченко

Дорогі друзі!
Минуле століття увійшло в історію як вік комп’ютерів і технологій, сучасне — систем і моделей. Іти в ногу з часом вам допоможе цей підручник.

Зверніться до змісту підручника. Кожна з його чотирьох тем дасть вам можливість формувати системне мислення, оволодівати сучасним системним підходом до пояснення і перетворення дійсності. Ви будете спостерігати, досліджувати, моделювати природні та рукотворні системи.

Природу не можна вивчати лише за підручником. На вас чекають спостереження й дослідження на уроках серед природи. Під час цих уроків ви будете перевіряти народні прикмети, які знайдете наприкінці підручника в народному прогностику. Підручник слугуватиме вам помічником у класі і поза школою.

Користуватися підручником вам допоможе путівничок на другій сторінці. Основний текст параграфів розділений підзаголовками. Нові для вас терміни виділені курсивом, значення їх можете знайти в словничку. Віднайти той чи інший термін вам допоможе покажчик термінів.

Наприкінці кожного параграфа знайдете висновки, запитання і завдання. Вони допоможуть вам виділити основне у вивченому, перевірити себе та обміркувати отримані знання, подискутувати про них з однокласниками.

Тексти та завдання рубрики "Для допитливих" будуть цікаві всім учням. Особливу увагу зверніть на проекти. Вони надихнуть вас на самостійну роботу, виведуть за межі шкільних знань і, можливо, визначать вашу подальшу долю.

Упродовж вивчення курсу ви будете моделювати свій образ природи за допомогою системи знань про природу - природничо-наукової картини світу. Ця система знань необхідна кожній людині, яка прагне бути успішною у творчій діяльності.
Щасти вам!

Підручники автора: Гупан Н. М.

История Украины 10кл Пометун

Шановні старшокласники!

Курс історії України в 10-му класі — хронологічно послідовна система відомостей з історії XX ст., що є складовою шкільної історичної освіти. Він охоплює історію 1900-1939 рр., які були багато в чому переломними для всього людства загалом і нашої країни зокрема. Метою курсу, за виз­наченням державної програми, є не лише ознайомлення з подіями і процесами, що відбувалися, не тільки розуміння історії і культури України і в контексті світового історичного процесу, що розвивається в часі та просторі, а й усвідомлення вами власної належності до України та її наро­ду, розвиток громадянськості, відповідальності за збереження традицій і майбутній розквіт Батьківщини.

Отже, перед вами продовження історії першої половини XX ст.

І за насиченістю подій, і за масштабами змін у житті народу цей період є унікальним. Народ України витримав трагедію Першої світової війни, ентузіазм початку Української революції, розчарування і кров визвольних змагань, утвердження радянської влади з її масштабними соціальними й економічними перетвореннями та випробуваннями, намагання населен­ня реалізуватися у нових формах державності.

Сподіваємося, що вивчення вітчизняної історії допоможе вам краще відчути свою належність до народу України, стати свідомими, активними та компетентними громадянами нашої держави.

Як працювати з підручником

Щоб легко орієнтуватись у підручнику, автори поділили його (згідно з державною програмою) на розділи і теми. Після номера і назви теми є план, за яким її подано. В основному тексті виділено слова (словосполу­чення) і дати, які бажано запам’ятати, навчитися їх пояснювати, опе­рувати ними. Щоб зрозуміти значення виділених слів, скористайтеся довідниковою літературою або допомогою вчителя. Значення термінів, позначених (*) ви віднайдете у словнику, що в кінці підручника.

На початку кожної підтеми, в рубриці «Подумайте» запропоновано завдання й запитання, які допоможуть зрозуміти матеріал усієї теми, виділити в ній головне, простежити логіку викладення, оцінювання того чи іншого факту. Надані завдання відповідають середньому рівню навчальних досягнень.

Окрім основного тексту з описом історичних подій і процесів ви знайдете рубрику «Погляд зблизька», яка щоразу знайомитиме вас з біографічними даними видатних діячів історичної доби, котрі здійснили суттєвий вплив на розвиток подій. Така інформація допоможе вам  зрозуміти погляди або позиції особистості, її поведінку в конкретній ситуації тощо.

У рубриці «Зверніться до джерел» на вас чекатимуть витяги з історичних документів, свідчення і спогади учасників подій, оцінки й інтер­претації явищ істориками, важливі фрагменти з інших підручників.

Щоразу, окрім тексту, перед вами стояли завдання, яке необхідно виконати під час опрацювання додаткового матеріалу. Така робота сприяти­ме формуванню вашого критичного, аналітичного й історичного мислення, уміння орієнтуватися в різномаїтті інформаційних потоків, що є необхідною умовою успішного життя на сучасному етапі розвитку людства.

Наприкінці кожної теми подано рубрику «Перевірте себе», працюючи з якою ви зможете оцінити рівень засвоєння матеріалу. Завдання рубрики орієнтовані на запам’ятовування фактів, понять і дат задля успішного ви­конання тестів, а також на достатній та високий рівень навчальних досяг­нень. Деякі із завдань потребують порівняльного аналізу, класифікації, узагальнення фактів, пояснення причин і взаємозв’язків історичних подій, процесів тощо.

Кожен розділ закінчується тестами і завданнями для тематичного оцінювання, самоконтролю та самоперевірки.

Працюючи з підручником, звертайте увагу на розвиток власних умінь:

 • викладати факти у певній логічній (хронологічній) послідовності;
 • визначати власну позицію, ставлення до події або особистості та по­яснювати це;
 • доводити свою думку, аргументувати її;
 • визначати і пояснювати поняття й терміни;
 • характеризувати соціально-економічне і політичне становище країни чи території;
 • встановлювати і пояснювати хронологічні (синхроністичні) та просторові (на основі опрацювання історичної карти) зв’язки між подіями і явищами минулого;
 • аналізувати й порівнювати історичні явища і процеси; позиції, погляди, програми окремих діячів, політичних партій і рухів тощо;
 • визначати й пояснювати причини і наслідки подій, явищ і процесів, ВИЯВЛЯТИ тенденції розвитку суспільних ЯВИЩ Процесів;
 • узагальнювати факти, розуміти значення подій і явищ, оцінювати їх;
 • характеризувати історичну постать як діяча і особистість;
 • самостійно здобувати, добирати й оцінювати інформацію про минуле, користуючись доступними джерелами: додатковою літературою, засобами масової інформації, Інтернетом тощо.

Успіхів вам!

Автори підручника

История Украины 11кл Пометун

Шановні учні!

Перед вами підручник з історії України, який охоплює період від початку Другої світової війни до сьогодення.

Підручник адресовано вам — учням випускного класу, які вже сьогодні беруть участь у суспільному житті, мають документ, що засвідчує громадянство — паспорт громадянина України, І визначають свій життєвий шлях. Зміст підручника орієнтовано на ваш соціальний досвід, здатність історично мислити, виявляти громадянську позицію. Цей підручник дасть вам можливість опанувати навчальний зміст за умови самостійного опрацювання всіх його складових: тексту, документів, фотографій, історичних карт і завдань до них; формувати власні погляди на події минулого: ознайомитися з матеріалами соціальної історії та повсякденності; дискутувати, аргументувати свою думку, відрізняти факти від домислів; перевіряти й оцінювати власні знання.

Звертаємо вашу увагу на те, що:

•    після назви кожної теми представлено план, за яким вона викладається; ключові терміни і поняття; дати основних подій;

•    виділені жирним шрифтом терміни, дати бажано запам’ятати, навчитися пояснювати та оперувати ними. Якщо слово позначено зірочкою {*), то його пояснення можна знайти у словнику наприкінці підручника;

•    біографічні відомості про видатних діячів, які впливали на розвиток подій, допоможуть вам зрозуміти їх погляди і поведінку в конкретній ситуації;

•    історичні документи, спогади сучасників подій, оцінки та інтерпретації явищ істориками, фотодокументи супроводжуються запитаннями і завданнями, які треба виконати. Така робота допоможе орієнтуватися в інформаційних процесах, характерних для сучасного етапу розвитку людства;

•    наприкінці теми є завдання, які допоможуть з’ясувати, наскільки ви засвоїли опрацьований матеріал. ЦІ завдання потребують аналізу, систематизації фактів та явищ, пояснення причин та взаємозв’язків історичних подій, процесів;

•    завдання для тематичного оцінювання пропонуються наприкінці кожного розділу, їх слід використовувати для самоконтролю і самоперевірки, готуючись до відповідного заняття.

Бажаємо успіхів у навчанні.

Автори