Підручники автора: Базанова Т.І.

Биология 8кл Базанова

Підручник, який ви тримаєте у руках поведе вас шляхами пізнання живої природи та її краси.

Завдяки цьому підручнику ви познайомитесь із живими організмами, процесами їхньої життєдіяльності, їхньою будовою та процесом розмноження. Також ви довідаєтесь, як змінювались тварини в процесі еволюції та зосередитесь на середовищі їх існування.

Цей підручник навчить вас розрізняти шкідливі і корисні організми, як саме впливають вони на організм людини і яку несуть користь чи загрозу. Дізнаєтесь, які тварини знаходяться на стадії знищення і які заходи для збереження та охорони потрібно застосовувати. Наш підручник поведе вас у незвідану подорож захоплюючим тваринним світом – світом самовдосконалення та пізнання.

Біологія 9кл Базанова

Підручники автора: Балан П.Г.

Биология 8кл Матяш

Дорогі восьмикласники!

У попередніх класах ви вивчали біологію рослин, грибів, бактерій і тварин. Цього року ви здобуватимете знання про організм людини. Знання основ наук про людину розкриють вам особливості будови і функцій свого організму, важливість збереження здоров’я, допоможуть організувати здоровий спосіб життя. Під час засвоєння цих знань ви переконаєтеся, що здоров’я є найбільшою індивідуальною і соціальною цінністю. Це те, що дає змогу людині активно жити: учитися, працювати, захоплюватися улюбленою справою.

З метою кращого засвоєння змісту підручника матеріал у ньому поділено на теми і параграфи. Прочитайте назву теми та інформацію про те, про що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на завдання і запитання рубрики Пригадайте. Вони допоможуть вам пригадати матеріал, засвоєний раніше, і краще сприйняти нові знання. У деяких параграфах, особливо початкових, вам трапиться рубрика Активізуйте свої знання. У ній коротко повторено матеріал, який ви вже вивчали в курсі «Біологія» у попередніх класах, а також з інших предметів (як-от, фізики, хімії, основ здоров’я).

Рубрика Цікаво знати розширить ваші знання і спонукатиме до подальшого вивчення предмета. Рубрика Здоров’я людини закцентує на практичному застосуванні здобутих знань у повсякденному житті. Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи на них, знаходьте всі позначені на них елементи. У тексті параграфів, підписах під малюнками є ще й навчальні завдання. У їхній зміст закладено вашу навчальну діяльність, спрямовану на вивчення тексту, аналіз змісту малюнків, на порівняння ознак.

Після кожного параграфа є рубрика Ключові терміни і поняття. У ній виділено нові для вас поняття і терміни. Зверніться до них ще раз, повторіть їхнє значення. Надалі це допоможе вам у вивченні нового матеріалу. Основна частина параграфів завершується рубрикою Узагальнимо знання. Прочитавши текст цієї рубрики, ви легко пригадаєте головні моменти нового матеріалу, вивченого на уроці.

Не оминайте увагою рубрики Перевірте та застосуйте здобуті знання, Обговоріть у групах, Поміркуйте, Творче завдання. Виконання вміщених у них завдань дасть вам змогу краще засвоїти навчальний матеріал, сприятиме розвиткові інтелектуальних умінь: аналізувати, порівнювати, узагальнювати, оцінювати, робити висновки, передбачати, зіставляти факти, знаходити закономірності, висловлювати власні судження. Завершується кожна тема рубрикою Самоконтроль знань з теми, у якій запропоновано різноманітні контрольні завдання з усієї теми. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть лабораторні роботи та лабораторні дослідження. Під час виконання їх ви набуватимете важливих наукових умінь і навичок.

Сподіваємося, що цей підручник не тільки дасть вам нові знання, а й допоможе краще зорієнтуватися в інформації, отриманій поза школою, підкаже, як краще застосовувати ці знання у своєму подальшому житті.

Успіхів вам у пізнанні!

Автори

Биология 8кл Серебряков

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Сьогодні ви починаєте вивчати новий розділ біології - науку про тварин — зоологію. Мабуть, важко уявити собі життя без цих істот: хтось із вас утримує вдома собак або котів, декоративних пташок чи акваріумних риб. Усі вони - представники царства Тварини. Наш підручник ознайомить вас з різноманітним і цікавим світом тварин, що мешкають на планеті Земля, і насамперед з мешканцями нашої Батьківщини - України. Ви дізнаєтеся про види, від яких людина має чималу користь, а також про ті, що завдають шкоди 'її господарству, переносять збудників небезпечних захворювань, про зв’язки тварин між собою й довкіллям.

Сподіваємося, що цей підручник не тільки дасть вам нові знання, а й допоможе краще зорієнтуватися в інформації, отриманій доза школою, підкаже, як краще застосовувати ці знання у своєму подальшому житті.

Текст підручника поділено на розділи, теми та окремі параграфи. Рубрики «Варто пригадати», «Ключові слова та поняття», «Коротко про головне» допоможуть вам краще засвоїти новий матеріал. Рубрики «Поміркуйте» та «Творче завдання» призначені для тих з вас, хто хоче глибше зрозуміти складний світ живої природи. Назва рубрики «Хочете знати більше?» говорить сама за себе. Після кожної теми вміщено тести для перевірки засвоєних знань, а також запитання підвищеної складності. Вони допоможуть краще підготуватися до підсумкових уроків. Важливим компонентом вивчення природи є лабораторні роботи, під час виконання яких ви набудете відповідних практичних навичок.

Отже, успіху вам у навчанні та нових відкриттів у світі живої природи!

Биология 10кл Балан

Дорогі десятикласники!

Протягом попередніх років навчання ви ознайомилися з різноманітним світом організмів: бактерій, рослин, грибів, тварин. Ви також докладно вивчали будову та процеси життєдіяльності людини.

У 10-му класі ви ознайомитеся з досягненнями таких біологічних наук, як біохімія, цитологія, гістологія тощо. Ви дізнаєтеся про загальні закономірності функціонування живої природи на різних рівнях її організації (молекулярному, клітинному та організмовому) та узагальните набуті раніше знання. Ці знання допоможуть вам краще зорієнтуватися у складному, різноманітному і надзвичайно цікавому світі живих істот, зрозуміти їхні взаємозв’язки із середовищем життя, єдність органічного світу. Сподіваємося, ви усвідомите необхідність оберігати навколишнє природне середовище та поліпшувати його стан, охороняти та раціонально використовувати природні ресурси.

Важливою складовою уроку біології є лабораторні та практичні роботи, які допоможуть вам глибше опанувати теоретичний матеріал та набути елементарних практичних умінь у різних галузях біології. Підручник, окрім обов’язкових даних для рівня стандарту, містить матеріал, вивчення якого передбачено програмою для учнів, які опановують біологію на академічному рівні. Цей матеріал певним чином виділений у тексті. Утім, ці відомості є цікавими та корисними і для тих десятикласників, які вивчають основи цієї науки на рівні стандарту.

Короткий словник термінів і понять, полегшить вам роботу з підручником.

Життя на нашій планеті вражає складністю й різноманітністю проявів. Охопити їх усі в шкільному курсі неможливо, тому ми розглянемо лише основні загальні закономірності. Потрібно пам’ятати, що і тепер, коли біологія досягла значних успіхів у вивченні живої природи, перед цією наукою постає багато невирішених питань, на які вчені ще нездатні дати обґрунтовану відповідь. Багато положень сучасної біології є лише припущеннями, і, можливо, ви станете свідками нових видатних відкриттів.

Отже, успіхів вам у пізнанні складного та цікавого світу живих організмів! Сподіваємося, що знання, які ви здобудете, вивчаючи біологію, стануть вам у пригоді в подальшому житті.

Біологія 11кл Балан

Дорогі одинадцятикласники!

Минулого року ви ознайомилися з молекулярним, клітинним і організмовим рівнями організації живої матерії, дізналися про хімічний склад і будову клітин, основні процеси пластичного та енергетичного обмінів, особливості будови багатоклітинних організмів, механізми регуляції їхніх життєвих процесів тощо. Ви навчилися проводити деякі біохімічні досліди та мікроскопічні дослідження, розв'язувати задачі з молекулярної біології.

В 11-му класі ви завершуєте вивчення курсу біології. Ви узагальните свої знання про основні способи розмноження живих істот, дізнаєтеся про спадковість і мінливість організмів, основні закони генетики. Опануєте надорганізмові рівні організації живої матерії (популяційно-видовий, еко-системний та біосферний).

Ми впевнені, що ви усвідомите, чому так важливо зберігати видове різноманіття живих істот нашої планети, вивчати та не порушувати закони живої природи. Завдяки розвитку екологічного мислення ви зможете використовувати набуті знання у повсякденній діяльності. Сподіваємося, вам буде цікаво дізнатися про досягнення біотехнології, генної та клітинної інженерії, адже від їхнього розвитку залежить розв’язання нагальних проблем людства: забезпечення продовольством, розроблення нових лікарських препаратів, заходів охорони навколишнього природного середовища, збільшення тривалості життя людини.

Дуже важливо, щоб наука про життя стала невід’ємною частиною світогляду кожного з вас, незалежно від обраної спеціальності. Так, майбутнім менеджеру, будівельнику, технологу, меліоратору біологічні знання необхідні так само, як лікарю чи агроному, щоб уявляти наслідки своєї професійної діяльності для природи і людини. Представникам гуманітарних спеціальностей та релігійним діячам вони цікаві як складова загальнокультурної спадщини.

Лабораторні та практичні роботи допоможуть вам глибше опанувати теоретичний матеріал і набути початкових практичних умінь у різних галузях біології. Короткі інструкції щодо їх виконання вміщено в підручнику після відповідних тем.

Підручник, окрім обов’язкових даних для рівня стандарту, містить матеріали, вивчення яких передбачено програмою для учнів, які опановують біологію на академічному рівні.

Отже, успіхів вам у пізнанні складного та цікавого світу живих організмів!

Біологія 6 клас Остапченко

ДОРОГІ ШЕСТИКЛАСНИКИ!
Підручник, який ви тримаєте в руках, ознайомить вас з різноманіттям одноклітинних та багатоклітинних організмів, насамперед рослин і грибів.

Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне і підтверджувати його прикладами.

Прочитайте назву теми та інформацію про те, про що ви в ній дізнаєтеся і чого зможете навчитися. Зверніть увагу на запитання рубрики "Пригадайте" перед параграфом. Відповівши на них, ви пригадаєте матеріал, засвоєний на попередніх уроках або з курсу природознавства 5 класу. Так вам буде легше сприйняти новий матеріал. Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них.

У тексті параграфів ви можете натрапити на рубрику "Цікаво знати, що...". Це цікава і пізнавальна інформація, яка доповнює основний текст. За її допомогою ви розширите свої знання з біології та із суміжних дисциплін.

У рубриці "Сторінка майбутнього біолога" наведено додатковий матеріал для поглибленого вивчення.

У кінці кожного параграфа в рубриці "Поповніть свій біологічний словник" наведено нові для вас поняття або ті, які потрібно пам’ятати, оскільки вони є основними під час вивчення курсу біології в 6 класі і в наступних класах.

Після параграфів є блок стислої інформації, зібраної в рубрику "Узагальнимо знання", та завдання й запитання для перевірки здобутих знань. Також і в самому тексті параграфів, і після них вам пропонуються різноманітні практичні завдання.

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть лабораторні дослідження, практичні роботи, дослідницький практикум. Вони дадуть вам змогу здобути важливі практичні вміння, які ви зможете застосовувати у своєму повсякденному житті. Дослідницький практикум передбачає роботу в позаурочний час із допомогою дорослого.

Сподіваємося, що підручник допоможе вам краще орієнтуватись у різноманітному світі живих істот, навчить відрізняти корисні та шкідливі для людини організми, підкаже, як застосовувати набуті знання у повсякденному житті. Маємо надію, що завдяки біології ви навчитеся дбайливо ставитися до живої природи й усього навколишнього світу.

Щиро зичимо вам успіхів у навчанні та нових відкриттів у різноманітному й цікавому світі живих істот!

Біологія 7 клас Остапченко

Дорогі семикласники!
Сьогодні ви починаєте вивчати новий розділ біології - науку про тварин - зоологію. Мабуть, важко уявити життя без цих істот: хтось із вас утримує вдома собак або котів, декоративних пташок чи акваріумних риб. Наш підручник ознайомить вас з різноманітним і цікавим світом тварин, що мешкають на планеті Земля, і насамперед в Україні. Ви дізнаєтеся про види тварин, від яких людина має чималу користь, а також про ті, що завдають шкоди господарству, переносять збудників небезпечних захворювань, про зв’язки тварин між собою і з довкіллям.

Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне й підтверджувати його прикладами. Прочитайте назву теми та інформацію про те, що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на запитання рубрики "Пригадайте". Вони допоможуть вам пригадати матеріал, вивчений раніше, і краще засвоїти новий.

Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них, знаходьте всі позначені елементи. До малюнків, що ілюструють різноманітність певної групи тварин, намагайтеся продовжити запропонований перелік, орієнтуючися на власний досвід. Доповнюйте матеріал параграфів цікавою інформацією з енциклопедій, Інтернету, науково-популярних книжок, передач і відеофільмів. Це розширить ваш кругозір, допоможе глибше зрозуміти навколишній світ і своє місце в ньому.

Після кожного параграфа є рубрика "Біологічний словничок". У ній виділено нові для вас терміни й поняття. Зверніться до них ще раз, повторіть їхнє значення. Надалі це допоможе вам у вивченні нового матеріалу.

Основна частина параграфів завершується рубрикою "Узагальнення знань". Прочитавши текст цієї рубрики, ви легко пригадаєте ключові моменти нового матеріалу, вивченого на уроці.

Не оминайте увагою рубрики "Перевірте здобуті знання", "Обговоріть у групах", "Для допитливих і кмітливих", "Творче завдання". Запитання і завдання, запропоновані в них, допоможуть розвинути вміння користуватися додатковою інформацією, навички працювати в групах, зіставляти факти й висловлювати власні судження, знаходити закономірності у природних явищах тощо.

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть практичні роботи та лабораторні дослідження. Під час їх виконання ви набуватимете важливих наукових умінь і навичок.

Сподіваємося, що за допомогою цього підручника ви поповните свої знання з біології. Він допоможе краще зорієнтуватися в інформації, отриманій поза школою, підкаже, як застосовувати ці знання у своєму подальшому житті.

Отже, успіху вам у навчанні та нових відкриттів у світі живей природи!

Автори

Підручники автора: Баліна К.Н.

Укр літ 8кл Сулима

Шановні восьмикласники!

От і розпочався новий навчальний рік. Поступово оволодіваючи українською мовою і літературою, ви навчилися сприймати літературний твір як особливий вид мистецтва — мистецтва Слова, що розкриває перед вами феномен національної культури. Підручник, який ви тримаєте в руках, створений так, аби ви відчули, як художнє слово відтворило роки зародження української державності, історичної боротьби за рідну землю, розкрило неповторність України — її пісні, слова, душі. Сподіваємось, підручник розвине вашу уяву, потребу зрозуміти проблеми існування людей минулих епох, які порушуються В художніх творах. Ви поринете у світ історичної минувшини нашої Вітчизни, дізнаєтеся про національні традиції, святині, побут і життя українського народу. Зокрема в таких розділах підручника, як «Із прадавньої української літератури» та «Із давньої української літератури ХVІ-ХVІІ ст.» ви відкриєте для себе таємниці літописних пам’яток Київської Русі: «Ізборник Святослава» (1073, 1076) та «Повість минулих літ» (XII ст.) і перших українських книжок, написаних давньоукраїнською мовою. Розмаїття імен видатних постатей барокової літератури примусить вас по-новому подивитися на цю давню епоху й відчути причетність до витоків української літератури.

На уроках літератури ви вивчатимете твори минувшини та визначні твори відомих майстрів української прози й поезії сучасності, які входять до золотого фонду культури. Ми переконані, що ви відкриєте для себе нові ірані таланту творів Тараса Шевченка та Івана Франка, відчуєте тонкий ліризм поезій Лесі Українки й Ірини Жиленко. Разом із мужніми героями повісті М. Коцюбинського будете вчитися здобувати волю, долаючи на своєму шляху всі перепони. А персонажі творів Анатолія Дімарова та Олега Чорногуза не лише викличуть у вас щирий життєрадісний сміх, а й примусять замислитися над серйозними проблемами.

Підручники автора: Бар’яхтар В. Г.

Фізика 11кл Баряхтар

Дорогі друзі!

У цьому навчальному році ви завершуєте вивчення курсу фізики загальноосвітньої школи. Сподіваємось, що подорож світом фізики виявилася цікавою і навіть надихнула декого з вас пов’язати своє подальше життя саме з цією наукою. У всякому разі фізичні знання, отримані в школі, напевно стануть у пригоді, чим би ви не займалися в майбутньому.

Цього року на вас чекають розділи фізики, з якими ви вже познайомилися в попередніх класах, отже, багато з фізичних явищ і понять не стануть для вас новими. Це такі розділи, як "Електричне поле", "Електричний струм", "Електромагнетизм. Електромагнітне поле", "Оптика", "Атомна і ядерна фізика". Зрозуміло, що вивчати ці розділи ви будете на більш високому рівні, розширите та поглибите набуті знання.

Новим для вас виявиться розділ "Електромагнітні коливання і хвилі", але й у ньому на вас чекає низка знайомих понять і механічних аналогій, з якими ви зустрічались у 10-му класі під час вивчення механічних коливань і хвиль.

В усіх розділах підручника наведено різноманітні задачі — навчитись їх розв’язувати вам допоможе пункт "Учимося розв’язувати задачі" у параграфах. Завдяки пункту "Підбиваємо підсумки" ви маєте можливість ще раз виділити основне у вивченому матеріалі та повторити його.

Як і в усіх попередніх підручниках цієї серії, параграфи завершуються кількома рубриками. З’ясувати, як ви зрозуміли вивчене, допоможуть "Контрольні запитання". Рубрика "Вправа" дозволить застосувати отримані знання на практиці.

У ході підготовки до контрольних робіт буде корисною рубрика "Завдання для самоперевірки", а рубрика "Підбиваємо підсумки розділу" допоможе систематизувати набуті знання й "побачити" матеріал розділу в цілому. Ті ж з вас, хто хоче більше дізнатися про розвиток фізичної науки та техніки, знайдуть чимало корисного в рубриці "Фізика та техніка в Україні". Фізика — наука експериментальна, тому наприкінці підручника подано вказівки до лабораторних робіт.

Зверніть увагу, що в підручнику використовуються такі позначки.

Зірочкою (*) позначено матеріал і завдання підвищеної складності — для тих, хто прагне дізнатися більше.

Зірочками ( +) обмежено матеріал, призначений для учнів, які вивчають фізику на профільному рівні.

Позначка означає, що розширений виклад навчального матеріалу профільного рівня ви зможете знайти на сайті видавництва "Ранок", а саме: теоретичні висновки та обґрунтування наведених у підручнику законів, більш докладне пояснення деяких фізичних явищ, детальний опис роботи різних технічних пристроїв тощо.

Нехай вам щастить!

Фізика 7 клас Баряхтар

Дорогі друзі!
Цього навчального року починається ваша подорож світом нової для вас науки - фізики. Ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Вам зустрінуться не тільки добре відомі з курсу природознавства поняття: "фізичне тіло", "речовина", "атоми", "молекули", "дифузія", "механічний рух",- а й багато нових.

Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, і тоді ви зможете зрозуміти суть викладеного матеріалу та застосувати здобуті знання в повсякденному житті.

Зверніть увагу на те, що параграфи завершуються рубриками: "Підбиваємо підсумки", "Контрольні запитання", "Вправа". Для чого вони потрібні і як з ними краще працювати?

У рубриці "Підбиваємо підсумки" подано відомості про основні поняття та явища, з якими ви ознайомилися в параграфі. Отже, ви маєте можливість іще раз звернути увагу на головне.

"Контрольні запитання" допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Якщо ви зможете відповісти на кожне запитання, то все гаразд, якщо ж ні, знову зверніться до тексту параграфа.

Фізика 8 клас Баряхтар

Дорогі друзі!


Цього навчального року ви продовжите свою подорож світом фізики. Як і раніше, ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, і тоді ви зможете зрозуміти суть викладеного матеріалу та застосувати здобуті знання в повсякденному житті.

Зверніть увагу на те, що параграфи завершуються рубриками: "Підбиваємо підсумки", "Контрольні запитання", "Вправа". Для чого вони потрібні і як з ними краще працювати?

У рубриці "Підбиваємо підсумки" подано відомості про основні поняття та явища, з якими ви ознайомилися в параграфі. Отже, ви маєте можливість іще раз звернути увагу на головне.

"Контрольні запитання" допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Якщо ви зможете відповісти на кожне запитання, то все гаразд, якщо ж ні, знову зверніться до тексту параграфа.

Рубрика "Вправа" зробить вашу подорож у дивовижний світ фізики ще цікавішою, адже ви зможете застосувати отримані знання на практиці. Завдання цієї рубрики диференційовані за рівнями складності - від доволі простих, що потребують лише уважності, до творчих, розв’язуючи які слід виявити кмітливість і наполегливість. Номер кожного завдання має свій колір (у порядку підвищення складності: синій, зелений, оранжевий, червоний, фіолетовий).

Серед завдань є такі, що слугують для повторення матеріалу, який ви вже вивчали в курсах природознавства, математики або на попередніх уроках фізики.

Довідкові дані, необхідні для виконання завдань, ви знайдете в Додатку наприкінці підручника.

Фізика 9 клас Баряхтар 2017

Дорогі друзі!
Цього навчального року ви продовжите свою подорож світом фізики. Як і раніше, ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, і тоді ви зможете зрозуміти суть викладеного матеріалу та застосувати набуті знання в повсякденному житті.

Зверніть увагу на те, що параграфи завершуються рубриками: "Підбиваємо підсумки", "Контрольні запитання", "Вправа". Для чого вони потрібні і як із ними краще працювати?

У рубриці "Підбиваємо підсумки" подано відомості про основні поняття та явища, з якими ви ознайомилися в параграфі. Отже, ви маєте можливість іще раз звернути увагу на головне.

"Контрольні запитання" допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Якщо ви зможете відповісти на кожне запитання, то все гаразд, якщо ж ні, знову зверніться до тексту параграфа.

Рубрика "Вправа" зробить вашу подорож у дивовижний світ фізики ще цікавішою, адже ви зможете застосувати набуті знання на практиці. Завдання цієї рубрики диференційовані за рівнями складності - від доволі простих, що потребують лише уважності, до творчих, розв’язуючи які слід виявити кмітливість і наполегливість. Номер кожного завдання має свій колір (у порядку підвищення складності: синій, зелений, оранжевий, червоний, фіолетовий).

Серед завдань є такі, що слугують для повторення матеріалу, який ви вже вивчали в курсах природознавства, математики або на попередніх уроках фізики.

Підручники автора: Барна Л.С.

Біологія 9клас Степанюк

Цього року предметом вивчення - біології буде людина та її поведінка. Сподіваємося, вам буде цікаво поглибшати свої знання про будову організму людини як цілісної біологічної системи, що функціонує в особливих. Умовах соціального середовища. Ці -знання, знадобляться не лише для того щоб стати освіченою людиною, а й для формування свідомого ставлення до свого організму. Ви дізнаєтесь, які складні процеси протікають у ньому, а також зрозумієте, що їх легко порушити але важко відновити. Ми сподіваємось, ви усвідомите, що берегти здоров’я, жити в гармонії із самим собою, іншими Людьми та природою — це життєва необхідність кожного.
Структура підручника чітка й зрозуміла. Запитання на початку параграфа (їх надруковано кольоровим -шрифтом) допоможуть- налаштуватися на засвоєння нового матеріалу. У тексті-підручника нові терміни виділено жирним кольоровим шрифтом. Слова або речення, які мають важливе значення, подано курсивом.
На деяких сторінках є виноски, у яких наведемо етимологію термінів, що сприятиме глибшому розумінню їх значення. Написання слова мови джерела подано латинськими літерами.

Підручники автора: Барна О.В.

Інформатика 7 клас Морзе

Дорогий Друже!

Ти продовжуєш вивчати цікавий і захопливий предмет - інформатику. Ти вже ознайомився із сучасними комп’ютерами та різними пристроями для підтримки інформаційних процесів; умієш використовувати різні програми для створення й опрацювання текстів, зображень, об’єктів мультимедіа, презентацій; навчився створюватита виконувати алгоритми в середовищі Скретч. А ще ти вмієш шукати інформаційні матеріали в мережі Інтернет і використовуєш сайти глобальної мережі для навчання та свого розвитку. Проте це ще далеко не все що потрібно сучасному школяреві який прагне бути успішним.

Цей підручник допоможе тобі продовжити вивчення інформатики. Він складається із чотирьох розділів. У першому розділі ти навчишся використовувати мережу Інтернет для електронного листування. У другому - для опису та дослідження різних об’єктів будеш використовувати моделі. Алгоритми з повторенням і розгалуженням у середовищі Скретча разом із виконавцями алгоритмів чекатимуть на тебе у третьому розділі. За матеріалами четвертого розділу ти опануєш нову програму для опрацювання табличних даних, поданих у вигляді електронних таблиць, та їх аналізу за допомогою діаграм.

Інформатика 8 клас Морзе

Цей підручник допоможе вам продовжити вивчення інформатики. Він складається із семи розділів, що містять теми, які ви розглядатимете на одному, двох або більше уроках. Ви зрозумієте, як кодуються дані для їх опрацювання за допомогою комп’ютера, навчитеся знаходити відмінності між різними складовими комп’ютера, пристроями та програмним забезпеченням. Продовжите вдосконалювати свої знання й уміння з опрацювання текстових даних у середовищі текстового процесора та числових даних за допомогою табличного процесора. Опануєте нові програми для роботи з об’єктами мульти-медіа. На сторінках підручника ви знайдете опис мов програмування Python і Free Pascal та приклади створення відповідних програм, а за допомогою середовищ програмування, що підтримують ці мови, навчитеся розробляти програмні проекти, які можуть стати у пригоді в навчанні, побуті й розвагах та, можливо, сприяти майбутньому вибору професії. У підручнику багато завдань і вправ, у тому числі - компетентнісних задач і проектів, розв’язуючи та виконуючи які, ви набуватимете нових знань й умінь.

Готуючись до уроку, зверніть увагу на перелік питань, які ви вже вивчали в курсі інформатики в попередніх класах, позначений заголовком ПРИГАДАЙТЕ.

Намагайтеся відновити в пам’яті вивчене, скористайтеся записами в робочих зошитах чи відомостями з Інтернету та будьте готовими використати свої знання для вивчення нових тем, набуття нових умінь та розвитку компетентностей.

Інформатика 9 клас Морзе 2017

Ми раді, що ви продовжуєте вивчення базового курсу інформатики за цим підручником. Він складається з дев’яти розділів, що містять теми, які ви розглядатимете на кількох уроках. Деякі з тем для вас уже знайомі, і ви зможете розширити свої знання та вдосконалити вміння. Із задоволенням опановуйте нове задля того, щоб стати успішними в сучасному інформаційному суспільстві. Ви зрозумієте, яку роль відіграють інформаційні технології в суспільстві, ознайомитесь із принципами побудови мережі Інтернет і новими інтернет-сервісами, навчитеся створювати презентації, що містять елементи управління, опануєте основи інформаційної безпеки при використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Ви будете створювати комп1 ютерні моделі з різних галузей знань та опрацьовувати їх у різних програмних середовищах. Ви продовжите розробляти програмні проекти мовами програмування Python і Free Pascal та реалізовувати осу відповідних середовищах програмування.

У кожному розділі вам пропонується попрацювати над проектами, що допоможуть визначитися з вибором майбутньої професії чи сприяти впровадженню електронних послуг. Особливу увагу зверніть на організацію персонального навчального середовища, яке дасть змогу організовувати колективну діяльність, взаємодію під час створення та опрацювання матеріалів в Інтернеті.

У підручнику багато завдань і вправ, розв'язуючи які, ви застосовуватимете отримані знання та вміння.

Зверніть увагу на те, що при виконанні практичних робіт завдання вам запропонує вчитель або ви можете обрати їх за власним бажанням. Умовні бали за кожне завдання допоможуть вам визначити їхню складність. Кількість умовних балів, яку необхідно набрати, щоб отримати бажану оцінку, вам повідомить учитель заздалегідь.

Підручники автора: Басай Н.П.

Немецкий 9кл Басай

Liebe Freunde!

Die Schule hat wieder begonnen und ihr setzt das Deutschlernen fort. In diesem Schuljahr werdet ihr über eure Familienangehörigen sprechen, die Biografien einiger berühmten Menschen kennen lernen und eure eigenen Lebensläufe auf Deutsch erzählen. Ihr werdet über verschiedene Berufe und über die Traumberufe der Jugendlichen sprechen. Interessant für euch werden bestimmt auch die Informationen über die Jugendkulturen Deutschlands sein. Ihr wollt vielleicht auch erfahren, was die deutschen Jugendlichen gern tragen, welche Musik sie hören, was sie in ihrer Freizeit noch machen. Ihr werdet auch Fernseh- und Radioprogramme besprechen. Die bedeutenden Wissenschaftler und Erfinder werden euch über ihre Entdeckungen berichten. Das Problem des Umweltschutzes wird auch ein Thema eurer Diskussion sein. Wir werden mit euch weiter durch unser Land reisen, einige Großstädte besuchen und ihre Sehenswürdigkeiten besichtigen. Wir hoffen, dass ihr uns auch von eurer Heimat mehr erzählt. Ihr werdet viel Neues und Interessantes erfahren, aber vergesst auch nicht den alten Lehrstoff zu wiederholen!

Wir wünschen euch viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen!

Eure Monika, Susi, Toni und Peter

Немецкий 11кл Басай

Uebe Freunde!

Eure fangen Sommerferien sind vorbei und ihr Habt wieder Schuh, Seid ihr bereit, eure Deutschkenntnisse weiter zu entwickeln? Dann werden wir unsere Gespräche zu den Themen aus Alttag, Familie, Freizeit, Schule, Umwett, Kunst und Wissenschaft fortsetzen.

Das vorliegende Lehrbuch wird uns dabei helfen. Cs bietet Texte und Dialoge zu den aktuellsten Problemen, die euren Interessen entsprechen.

Ihr werdet eure Fertigkeiten im Hören, Lesen und Sprechen weiter entwickeln-Die meisten Schreibübungen findet ihr im Arbettsheft.

Beim Eriemen des neuen grammatischen Stoffes vergesst nkht die alten Pegeln zu wiederholen! Das hilft euch alle Übungen und Aufgaben fehlerfrei machen und Texte zu allen Themen besser verstehen.

Die Grammatiküberskht und die Wörterverzeichnisse werden euch bei der selbständigen Arbeit heifen.

Zahlreiche Illustrationen erleichtern das Einstimmen auf das Thema, eignen sich besonders zum Besprechen, Bildbeschreiben, Geschichten erzählen, Nachspielen. Wir wünschen euch viel Spaß und vM Erfoig beim Deutschlement

Eure Monika, Susi, Toni und Peter

Німецька мова 10кл Басай

НІМЕЦЬКА МОВА

Підручник для 10 класу

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Відповідальна за випуск Г. М. Сидоренко Редактор Т.І. Зінкевич Художній редактор Н. Г. Антоненко Технічний редактор М. С. Губар Коректор А. В. Лопата

Підручники автора: Баштовий В.І.

Физика 11кл Сиротюк

Юні друзі!

Ви відкрили підручник, з яким працюватимете у навчальному роді, що е завершальним у школі. Сподіваємося, він буде добрим помічником у вашій подорожі до країни знань та допоможе вам докладніше ознайомитися з явищами навколишнього світу і вибрати майбутню професію.

В 11 класі ви будете вивчати електродинаміку, коливання і хвилі, хвильову та квантову оптику, атомну і ядерну фізику. Теоретичний матеріал у пропонованому підручнику допоможе вам зрозуміти та пояснити відповідні процеси і явища, закони і теорії. Звертайте увагу на текст, виділений жирним шрифтом та кольором. Це фізичні терміни, визначення, важливі правила і закони, їх треба пам’ятати і вміти застосовувати.

Підручник містить багато ілюстрацій; у ньому розглядаються досліди, які ви можете виконати самостійно або за порадами вчителя. Вони допоможуть глибше зрозуміти фізичний зміст явищ, що вивчаються. Рубрика Це цікаво знати!" наприкінці деяких параграфів, без сумніву, розширить ваш кругозір.

Після кожного параграфа є запитання і завдання, відповіді на які допоможуть вам краще засвоїти викладений матеріал, закріпити формулювання означень, законів. Частина з них має творчий характер, потребує вмінь аналізувати умови завдання, а також простежувати логічну послідовність і зв'язки у перебігу фізичних явищ.

У рубриці "Розв’язуємо разом" наведено зразки розв’язання найважливіших типів задач. Підручник містить задачі, вправи і запитання різних рівнів складності: А — на закріплення, Б — творчого характеру.

Виконані вами лабораторні роботи і роботи фізичного практикуму збагатять вас поглибленим розумінням закономірностей фізичних явищ та вмінням ставити досліди і користуватися вимірювальними приладами.

Якщо вам знадобиться дізнатися про якийсь фізичний термін або правило, то скористайтеся Словником фізичних термінів і предметно-іменним покажчиком, що містяться наприкінці підручника.

Виконуючи спостереження і досліди з фізики, будьте уважними, додержуйтеся правил безпеки.

Намагайтеся бути максимально активними у засвоєнні матеріалу. Частіше обмінюйтеся думками щодо прочитаного зі своїми товаришами. Для з’ ясування важких і спірних питань звертайтесь, у першу чергу, до вчителя, довідників та енциклопедій. Для перевірки правильності розуміння вивченого матеріалу корисно обговорювати повідомлення, доповіді учнів, розв’язки задач.

Із самого початку налаштуйтеся на те, що вивчення фізики — це нелегка праця. Радість пізнання дається тільки як нагорода за перемогу над труднощами; її можна порівняти з радістю альпініста, який підкорив вершину. Виявіть працездатність, волю, і робота з підручником надасть вам немало радісних хвилин.

Щасливої вам дороги до знань!

Природа 5 клас Коршевнюк

ДОРОГИЙ П’ЯТИКЛАСНИКУ!

У початковій школі ти розпочав вивчати природознавство. Перед тобою відкрився цікавий і незвіданий світ живої і неживої природи. У п’ятому класі ти продовжиш вивчати явища природи, тіла, які розташовані на Землі, а також небесні тіла. Ти дізнаєшся про історію виникнення нашої планети, про її будову та зміни, що стаються на планеті внаслідок впливу природних чинників і діяльності людини.

Людину на Землі оточує дуже багато інших організмів, як-от: рослини, тварини, гриби, бактерїї. Між ними виникають різноманітні взаємозв’язки. Які вони, корисні чи шкідливі для природи і людини? Як охороняти і примножувати багатства природи? Про все це ти довідаєшся із цього підручника. Мов справжній науковець, ти проводитимеш спостереження, вимірювання, експерименти. Усе це - методи, які допоможуть тобі в пізнанні природи.

Природа 6 клас Ярошенко

ДОРОГІ ШЕСТИКЛАСНИКИ!
Минулого року ви розпочали вивчати природознавство. Ваші знання про природу збагатилися відомостями про тіла і речовини, різноманітні явища, що відбуваються з ними у живій та неживій природі. Усі вони створюють середовище життя для людини, яка єдина з-поміж інших живих істот здатна пізнавати і перетворювати навколишнє середовище. Людину оточує дуже багато інших живих організмів, як-от: рослини, тварини, гриби, бактерії. Між ними виникають різноманітні взаємозв’язки. Які вони, наскільки корисні чи шкідливі для живих істот, — відповідь на це та інші запитання ви одержите, вивчаючи природознавство в 6-му класі.

Для зручності користування підручником у ньому є підсумки в кінці параграфів, рубрики "Сторінка природодослідника" та "Сторінка ерудита", а також запитання і вправи для перевірки знань.

Під час вивчення природознавства у пригоді вам стануть знання про природу, здобуті у попередніх класах, а також власний життєвий досвід. Ось чому радимо зберегти записи, зроблені в робочих зошитах із природознавства для 5-го класу, і в разі потреби звертатися до них.

Сподіваємося, що цей підручник допоможе вам дізнатися багато нового і цікавого про живу природу, зрозуміти явища, що відбуваються в ній, переконатися у необхідності дбати про природу, зберігати цю неповторну окрасу планети Земля.

Успіхів вам і наснаги у навчанні!

Фізика 10 клас Сиротюк

Юні друзі!

Ви щойно відкрили підручник, з яким працюватимете протягом навчального року. Сподіваємося, він буде добрим помічником у вашій подорожі до країни знань та допоможе вам докладніше ознайомитися з явищами навколишнього світу.

У 10 класі ви будете вивчати основи кінематики і динаміки, молекулярно-кінетичну теорію і термодинаміку, а також ознайомитеся з основними законами і теоріями механіки, молекулярної фізики і термодинаміки. Теоретичний матеріал у пропонованому підручнику допоможе вам зрозуміти і пояснити відповідні процеси і явища, закони і теорії. Звертайте увагу на текст, виділений жирним шрифтом. Це фізичні терміни, визначення, важливі правила і закони, їх треба пам’ятати і вміти застосовувати.

Підручник містить у собі багато ілюстрацій, у ньому розглядаються досліди, які ви можете виконати самостійно або за порадами вчителя. Вони допоможуть глибше зрозуміти фізичний зміст явищ, що вивчаються. "Історична довідка" наприкінці кожного параграфа, без сумніву, розширить ваш кругозір.

Після кожного параграфа є запитання і завдання, відповіді на які допоможуть вам практично засвоїти викладений матеріал, закріпити формулювання. Частина з них має творчий характер і для відповіді потребує умінь аналізувати умови завдання, а також простежувати логічну послідовність і зв’язки у перебігу фізичних явищ.

У рубриці "Розв'язуємо разом" наведено алгоритми і зразки розв’язання найважливіших видів задач. Підручник містить у собі задачі, вправи і запитання різних рівнів складності: А - на закріплення, Б - творчого характеру.

Виконані вами лабораторні роботи і роботи фізичного практикуму збагатять вас поглибленим розумінням закономірностей фізичних явищ та вмінням ставити досліди і користуватися вимірювальними приладами.

Тим, хто хоче знати більше, стане в нагоді інформація, що вміщена у рубриці "Це цікаво знати".

Якщо вам знадобиться дізнатися про якийсь фізичний термін або правило, то скористайтеся "Словником фізичних термінів" і предметно-іменним покажчиком, що містяться наприкінці підручника.

Виконуючи спостереження і досліди з фізики, будьте уважними, додержуйтеся правил безпеки.

Намагайтеся бути максимально активними у засвоєнні матеріалу. Частіше обмінюйтеся думками щодо прочитаного зі своїми товаришами. Для з'ясування важких і спірних питань звертайтесь, у першу чергу, до вчителя, довідників та енциклопедій. Для перевірки правильності розуміння вивченого матеріалу корисно обговорювати повідомлення, доповіді учнів, розв’язки задач.

З самого початку налаштуйтеся на те, що вивчення фізики - це нелегка праця. Радість пізнання дається тільки як нагорода за перемогу над труднощами, її можна порівняти з радістю альпініста, який підкорив вершину. Виявіть працездатність, волю, і робота з підручником надасть вам немало радісних хвилин.
Щасливої вам дороги до знань!

Підручники автора: Бевз В.Г.

Алгебра 8кл Бевз

Дорогі восьмикласники!

Цей підручник — продовження підручника з алгебри, за яким ви працювали в 7 класі. Він містить виклад теорії, задачі та вправи, "Завдання для самостійної роботи", "Тестові завдання", "Типові завдання до контрольної роботи" тощо.

Користуючись підручником, ви значно розширите свої математичні знання й уміння. Якщо досі вам були відомі з алгебри тільки раціональні числа, цілі вирази і лінійні рівняння, то у 8 класі ви опануєте дійсні числа, раціональні вирази і квадратні рівняння. Отже, навчитесь розв’язувати багато і таких задач, які досі розв’язувати не вміли. Вивчаючи теоретичний матеріал, звертайте увагу на слова, надруковані курсивом, — це нові алгебраїчні терміни. Ви повинні усвідомити, що вони означають, і запам’ятати їх. Виділені жирним шрифтом речення є основними означеннями, правилами та іншими важливими математичними твердженнями. Слід навчитися їх формулювати (можна — своїми словами) та застосовувати до розв’язування пропонованих вправ і задач.

У кожному параграфі підручника є рубрика "Хочете знати ще більше?". Вона містить додатковий матеріал, адресований зацікавленим учням. У книжці є також "Відомості з курсу алгебри 7 класу", "Історичні відомості".

Підручник містить вправи різних рівнів складності: для усного розв’язування та рівнів А і Б. У рубриці "Виконаємо разом!" наведено зразки розв’язань важливих видів задач. Корисно ознайомитися з ними перед виконанням домашніх завдань.

Рубрику "Готуємося до тематичного оцінювання" побудовано так, щоб ви мали змогу якнайкраще підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Велика добірка задач і вправ для повторення допоможе закріпити набуті навички. Окремо вміщено задачі підвищеної складності,  їх пропоновано насамперед тим учням, які цікавляться математикою і мають бажання краще опанувати цей предмет. Сподіваємося, що ви дістанете насолоду, розв’язуючи логічні задачі.


Бажаємо успіхів у вивченні алгебри!

Геометрия 8кл Бевз

Шановні восьмикласники!

У сьомому класі ви почали вивчати систематичний курс геометрії, у восьмому класі продовжите її вивчення. І в цьому вам допоможе підручник.

У кожному параграфі підручника є теорія і задачі. Читаючи теорію, основну увагу звертайте на слова, надруковані курсивом і жирним шрифтом.

Курсивом виділено геометричні терміни, назви понять. Потрібно вміти пояснювати їх зміст, наводити відповідні приклади. Жирним шрифтом надруковано важливі геометричні твердження, зокрема теореми. їх треба розуміти, вміти доводити і застосовувати для розв’язування задач. Закінчення доведення теореми позначено значком.

У кожному параграфі підручника виокремлено рубрику «Для допитливих». Вона містить додатковий пізнавальний матеріал і допоможе вам зацікавитися геометрією.

Щоб перевірити, як ви зрозуміли і запам’ятали новий теоретичний матеріал, спробуйте відповісти на запитання і виконати завдання з рубрики «Запитання і завдання для самоконтролю», яка є в кожному параграфі.

Щоб опанувати курс геометрії, треба навчитися розв’язувати задачі. Ознайомитися з різними способами розв’язування задач допоможе рубрика «Виконаємо разом». Радимо розглянути задачі цієї рубрики, перш ніж виконувати домашнє завдання. Номери задач, рекомендовані для домашньої роботи, виділено значком.

Задачі і вправи в підручнику поділено на чотири групи: «Виконайте усно», група А, група Б і «Задачі для повторення». У деяких задачах виділено жирним шрифтом важливі твердження, їх корисно запам’ятати.

Для узагальнення і систематизації вивченого матеріалу уважно прочитайте «Головне в розділі».

Добре підготуватися до тематичного оцінювання ви можете, розв’язуючи задачі та виконуючи завдання з рубрик «Самостійна робота», «Тестові завдання» і «Типові задачі для контрольної роботи».

У розділах є задачі за готовими малюнками. Умови таких задач задано малюнками і короткими записами над горизонтальними рисками. Під рисками вказано величини, значення яких треба знайти. Найпростіші з цих задач можна розв’язувати усно.

Наприкінці підручника вміщено окрему добірку «Задачі підвищеної складності». їх пропонуємо тим кмітливим учням, які люблять математику.

Бажаємо успіхів!

Автори

Алгебра 9кл Бевз

Юні друзі!

Цей підручник з алгебри побудовано так само, як і підручник для 8 класу, за яким ви навчалися минулого року. Він містить теорію, задачі і вправи, завдання для самостійних робіт, запитання для самоперевірки, історичні відомості тощо.

Вивчаючи теорію, звертайте увагу на слова, виділені курсивом, — це нові терміни, які треба знати, розуміти, що вони означають. Набрані жирним шрифтом або синім кольором речення є основними означеннями, правилами та іншими важливими математичними твердженнями, їх слід уміти формулювати (можна — своїми словами) і застосовувати до розв’язування вправ і задач.

Є в підручнику задачі з математичного фольклору різних народів, задачі відомих математиків, інші історичні задачі. Алгебра, як і вся математика, — це не тільки важливий інструмент наукового пізнання і добрий засіб розвитку логічного мислення учнів, вона є складовою загальнолюдської культури.

У кожному параграфі підручника є рубрика "Хочете знати ще більше?", що містить додаткові відомості для учнів, які особливо цікавляться математикою. Відповідаючи на запитання рубрики "Перевірте себе", ви зможете закріпити, узагальнити і систематизувати здобуті знання, вміння та навички, одержані під час вивчення теми. У рубриці "Виконаємо разом!" наведено зразки розв’язання найважливіших видів вправ. Корисно ознайомитися з цими прикладами, перш ніж виконувати домашні завдання.

Підручник містить вправи різних рівнів — від порівняно простих до досить складних. Номери останніх позначено зірочкою (*), вони пропонуються тим учням, які згодом навчатимуться у класах з поглибленим вивченням математики. Матеріали рубрики "Готуємося до тематичного оцінювання" допоможуть вам повторити і систематизувати вивчений матеріал. "Історичні відомості" сприятимуть розширенню кругозору кожного учня.

Бажаємо успіхів у навчанні!

Математика 10кл Бевз

Передмова

Науку математику можна розглядати з різних точок зору. Одні бачать у ній насамперед своєрідний інструмент для науковців, інженерів і техніків. Бо за допомогою математичного моделювання можна порівняно легко і швидко розв’язувати дуже важливі прикладні проблеми, які іншими методами розв’язувати надто дорого або неможливо. Ось що говорили про математику відомі люди:

«У вивчення природи математика робить найбільший внесок» (Прокл, V ст.).

«Той, хто не знає математики, не може пізнати світ» (Р. Бекон, XIII ст.).

«Люди, які засвоїли великі принципи математики, мають на один орган чуття більше, ніж прості смертні» (Ч. Дарвін, XIX ст.).

Математика не тільки корисний інструмент чи засіб, а й значна частина загальнолюдської культури. Якщо історик описує тільки війни і революції, діяльність царів, полководців і митців, його історія неповна, однобічна. Homo sapiens - людина мисляча. Тому історія людства передусім має містити описи діяльності кращих мислителів, зокрема й математиків. Чи відоме вам найбільше відкриття XVII ст.? Воно стосується математики. А чи може історик обминати найважливіші відкриття? Які найістотніші зміни відбулися в другій половині XX ст.? Створення швидкодіючих електронних обчислювальних машин (ЕОМ), а на їх основі - комп’ютерів. Комп’ютеризація науки і виробництва безперечно вносить у розвиток людства зміни набагато важливіші й вагоміші, ніж зміни урядів, локальні війни і будь-що інше. Щоб правильно описати цю епоху, історик має сказати про створення ЕОМ і комп’ютерів, а для цього він повинен хоч трохи знати історію математики.

Дехто з учнів говорить: «Мені не потрібна математика, бо я не збираюся бути математиком. Подібна аргументація анітрохи не краща такої: «Мені не потрібен автомобіль, бо я не збираюся бути шофером*.

Математика - це своєрідна мова, засіб спілкування. Чи ж може філолог ефективно досліджувати різні мови, не маючи уявлення про сучасну математичну мову та її історію?

Математика — основа багатьох наук, починаючи від філософії й аж до космогонії. А ще вона — логічний тренінг мислительної діяльності для фахівців з будь-якої галузі знань. Не випадково багато математиків добре виявили себе і в інших галузях. Наприклад, Піфагор, Р. Декарт, Б. Паскаль - філософи, О. Хайям -поет, П. Ферма - юрист, І. Кеплер - богослов, Г. Лейбніц -магістр філософії, доктор права, юрист, дипломат. Цей список можна продовжувати.

Справжній математик має не тільки на один орган чуття більше від звичайної людини, він має також значно більше «ступенів свободи». З тривимірного простору йому зовсім не важко перейти в чотиривимірний чи в будь-який n-вимірний або в простір Банаха, Гільберта, Клейна тощо. А кожний із цих просторів - дивний своєрідний світ, багатший і корисніший від світів, вигаданих фантастами. Математика та її історія настільки багаті, що справжній філософ, історик, будь-який гуманітарій у них може знайти чимало цікавого й корисного.

У цьому підручнику пропонується інтегрований курс математики. До нього входять найважливіші теми з арифметики, алгебри, початків аналізу та з геометрії.

Окремі теми ви вже знаєте з попередніх класів, а більшість - зовсім нові. Намагайтеся опанувати їх, читаючи теорію, основну увагу звертайте на слова, надруковані курсивом і жирним шрифтом. Курсивом виділено терміни, назви понять. Жирним шрифтом надруковано важливі твердження, теореми.

Цікаві доповнення до основного матеріалу містяться в рубриках «Історичні відомості».

У додатках для тих, хто хоче дізнатися більше, пропонуються теми для робіт творчого характеру і список відповідної літератури.

Математику можна порівняти з великим і барвистим квітником, у якому кожен може дібрати собі букет за смаком. Зрозуміло, щоб зробити це, спершу треба ввійти в цей квітник.

Ласкаво просимо!

Автори

Геометрія 11кл Бевз

ПЕРЕДМОВА

У ваших руках - підручник геометрії для 11-го класу. Для нього характерні дві особливості. По-перше, це підручник, за яким ви будете завершувати вивчення геометрії в середній школі. Він містить другу частину стереометрії та матеріали для повторення усієї геометрії. Завершуючи вивчення геометрії, бажано уявити її всю і розуміти, яке місце займає в ній матеріал 11-го класую.
Друга особливість підручника в тому, що він дворівневий, відповідає академічному і профільному рівням. Підручник містить весь теоретичний матеріал, передбачений програмою академічного рівня, і достатню кількість відповідних вправ. Крім того, він містить матеріал і систему вправ, достатніх для опрацювання геометрії на профільному рівні. Теоретичний матеріал цих рівнів у підручнику розмежовується значком. У класах академічного рівня параграфи про геометричні перетворення і многогранні кути можна розглядати скорочено, без доведення теорем. Вправи і задачі в підручнику поділено на: вправи для усного розв'язування, рівні А, Б, В, вправи підвищеної складності та вправи для повторення. Переважна більшість вправ у рівні В призначена для учнів, які навчаються за програмою профільного рівня.

Для тих старшокласників, які мають бажання продовжувати вивчення геометрії, в підручник вміщено додаток «Елементи геометрії тетраедра», список тем для самостійних наукових досліджень і перелік додаткової літератури.

Ще одна особливість підручника полягає в тому, що він адресується українським старшокласникам. У ньому багато уваги звернуто на праці українських геометрів, зокрема Михайла Остроградського, Миколи Гулака, Георгія Вороного та ін.
У кожному параграфі підручника є рубрика "Виконаємо разом". У ній наводяться задачі з розв’язаннями. Радимо проглянути їх, перш ніж виконувати домашнє завдання.

Знати геометрію - це насамперед уміти користуватися нею. Вчитися користуватися геометричними знаннями найкраще під час розв’язування геометричних задач. У підручнику є задачі до кожної теми, до кожного параграфа. Завдання, рекомендовані для домашньої роботи, виділено кольором. Наприкінці кожного розділу є задачі за готовими малюнками, умови яких подано малюнками і короткими записами.

Для узагальнення та систематизації вивченого матеріалу після кожного розділу подається "Головне в розділі". Перевірити, наскільки ви засвоїли новий матеріал, та підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання ви зможете, розв’язуючи задачі та виконуючи завдання з рубрик "Типові задачі для контрольної роботи".

У підручнику подано тільки частину сучасної елементарної геометрії, ту, що передбачена програмою, В додатку "Елементи геометрії тетраедра" міститься ще кілька тем, у яких поглиблено розглядаються деякі найважливіші властивості найпростішого многогранника — тетраедра. Ці теми адресуємо для самостійного опрацювання тим учням, які мають бажання займатися посильною для початківців науково-дослідною роботою. Такі теми можна розглянути на математичних гуртках, в інших позакласних і позашкільних заходах, А задачі, що є в "Додатку", можна пропонувати всім учням класів з поглибленим вивченням математики.

Іноді вважають, що найважливіше в геометрії - доведення теорем. Звичайно, вчитися доводити теореми - справа корисна. Але не менш важливу роль у цій науці відіграють поняття, їхні означення і класифікації; геометричні фігури, їхня побудова і перетворення; геометричні величини, їхнє вимірювання та обчислення. Один з відомих геометрів XX ст. Д. Гільберт писав: «У величезному саду геометрії кожний може підібрати собі букет за смаком».

Запрошуємо вас у цей багатий і дивний світ Геометрії!
Автори

Алгебра 8 клас Бевз

ШАНОВНІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ Й ВОСЬМИКЛАСНИЦІ!

У цьому році ви продовжуєте вивчати алгебру - одну з важливих і цікавих галузей математики. Довгий час алгеброю називали науку про розв'язування рівнянь. Згодом, коли рівняння почали записувати за допомогою символів, алгебра все більше ставала спеціальною мовою. Роль цієї мови з часом зростала, вона робилася набагато важливішою від розв'язування рівнянь. Тоді почали говорити, що алгебра - це спеціальна символічна мова. З цього приводу відомий математик Д. Пойя писав: "Алгебра - це мова, що користується не словами, а лише математичними символами. Якщо ця мова символів нам знайома, то на неї можна перекласти цікаві для нас вирази повсякденної мови".

Рівняння потрібні, щоб розв’язувати задачі, зокрема практичного характеру, перетворювати вирази необхідно для того, щоб розв'язувати складніші рівняння. Розширюються ваші знання про числові та буквені вирази - розширюються і види рівнянь, і методи їх розв'язування, а за цим - і задачі, які ви можете розв'язати.

Відомий математик, академік ПАН України Б. В. Гнеденко зазначав: "І академіки свого часу сиділи за партами і теж обчислювали об'єми і знаходили, чому дорівнює "а” плюс "б" у квадраті". Без знання математичної мови сьогодні не можна працювати ні в математиці, ні в будь-якій іншій галузі.

Найважливішим завданням математики є допомога іншим наукам, а також сприяння розвитку людства. На сторінках цього підручника ви знайдете цікавий матеріал про відомих математиків, про міжнародні та національні математичні премії та вчених, які були удостоєні цих премій.

Зараз важко назвати сферу діяльності людини, де не використовують математику. Мовою алгебри у вигляді математичних моделей описують реальні процеси. Математичними методами користуються фахівці з інформаційних технологій і соціологи, інженери і юристи, біологи і архітектори, музиканти і фінансисти. Щоб стати гарним фахівцем у майбутньому, щоб здобути добру освіту. слід докласти багато зусиль. Вивчення алгебри - це одна зі сходинок до успіху на вашому шляху.

Сподіваємося, що наш підручник стане вам добрим помічником в опануванні алгебри, у набутті нових знань, умінь і досвіду, у гармонійному розвитку вашої особистості.

Математика 11 клас Бевз

Про користь математики для людей різних інтересів і професій добре знаємо. Ось як про це говорили відомі математики:

Вивчення математики важливе з двох поглядів: по-перше, через сильний вплив цієї строгої науки на розвиток розумових здібностей; по-друге, через загальність Ті застосувань" (М.В. Остроградський).

"Без знання математики неможливо зрозуміти ні основ сучасної техніки, ні того, як вчені вивчають природні й соціальні явища" (А.М. Колмогоров).

"Є одна наука, без якої неможлива жодна інша. Це - математика. Її поняття, зображення й символи служать тією мовою, якою говорять, пишуть і думають інші науки. Вона по яснює закономірності складних явищ, зводячи їх до простих, елементарних явищ природи. Вона передбачає і далеко наперед вираховує з величезною точністю перебіг подій" (С.Л. Соболєв).

Ця книжка - підручник, за яким ви будете завершувати вивчення математики в середній школі. Щоб уявити її всю та зрозуміти, яке місце відводиться в ній матеріалу 11-го класу, розгляньте таблицю, де кольором виділено матеріал, який ви будете вивчати цього року.

Підручники автора: Бевз Г.П.

Алгебра 8кл Бевз

Дорогі восьмикласники!

Цей підручник — продовження підручника з алгебри, за яким ви працювали в 7 класі. Він містить виклад теорії, задачі та вправи, "Завдання для самостійної роботи", "Тестові завдання", "Типові завдання до контрольної роботи" тощо.

Користуючись підручником, ви значно розширите свої математичні знання й уміння. Якщо досі вам були відомі з алгебри тільки раціональні числа, цілі вирази і лінійні рівняння, то у 8 класі ви опануєте дійсні числа, раціональні вирази і квадратні рівняння. Отже, навчитесь розв’язувати багато і таких задач, які досі розв’язувати не вміли. Вивчаючи теоретичний матеріал, звертайте увагу на слова, надруковані курсивом, — це нові алгебраїчні терміни. Ви повинні усвідомити, що вони означають, і запам’ятати їх. Виділені жирним шрифтом речення є основними означеннями, правилами та іншими важливими математичними твердженнями. Слід навчитися їх формулювати (можна — своїми словами) та застосовувати до розв’язування пропонованих вправ і задач.

У кожному параграфі підручника є рубрика "Хочете знати ще більше?". Вона містить додатковий матеріал, адресований зацікавленим учням. У книжці є також "Відомості з курсу алгебри 7 класу", "Історичні відомості".

Підручник містить вправи різних рівнів складності: для усного розв’язування та рівнів А і Б. У рубриці "Виконаємо разом!" наведено зразки розв’язань важливих видів задач. Корисно ознайомитися з ними перед виконанням домашніх завдань.

Рубрику "Готуємося до тематичного оцінювання" побудовано так, щоб ви мали змогу якнайкраще підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Велика добірка задач і вправ для повторення допоможе закріпити набуті навички. Окремо вміщено задачі підвищеної складності,  їх пропоновано насамперед тим учням, які цікавляться математикою і мають бажання краще опанувати цей предмет. Сподіваємося, що ви дістанете насолоду, розв’язуючи логічні задачі.


Бажаємо успіхів у вивченні алгебри!

Геометрия 8кл Бевз

Шановні восьмикласники!

У сьомому класі ви почали вивчати систематичний курс геометрії, у восьмому класі продовжите її вивчення. І в цьому вам допоможе підручник.

У кожному параграфі підручника є теорія і задачі. Читаючи теорію, основну увагу звертайте на слова, надруковані курсивом і жирним шрифтом.

Курсивом виділено геометричні терміни, назви понять. Потрібно вміти пояснювати їх зміст, наводити відповідні приклади. Жирним шрифтом надруковано важливі геометричні твердження, зокрема теореми. їх треба розуміти, вміти доводити і застосовувати для розв’язування задач. Закінчення доведення теореми позначено значком.

У кожному параграфі підручника виокремлено рубрику «Для допитливих». Вона містить додатковий пізнавальний матеріал і допоможе вам зацікавитися геометрією.

Щоб перевірити, як ви зрозуміли і запам’ятали новий теоретичний матеріал, спробуйте відповісти на запитання і виконати завдання з рубрики «Запитання і завдання для самоконтролю», яка є в кожному параграфі.

Щоб опанувати курс геометрії, треба навчитися розв’язувати задачі. Ознайомитися з різними способами розв’язування задач допоможе рубрика «Виконаємо разом». Радимо розглянути задачі цієї рубрики, перш ніж виконувати домашнє завдання. Номери задач, рекомендовані для домашньої роботи, виділено значком.

Задачі і вправи в підручнику поділено на чотири групи: «Виконайте усно», група А, група Б і «Задачі для повторення». У деяких задачах виділено жирним шрифтом важливі твердження, їх корисно запам’ятати.

Для узагальнення і систематизації вивченого матеріалу уважно прочитайте «Головне в розділі».

Добре підготуватися до тематичного оцінювання ви можете, розв’язуючи задачі та виконуючи завдання з рубрик «Самостійна робота», «Тестові завдання» і «Типові задачі для контрольної роботи».

У розділах є задачі за готовими малюнками. Умови таких задач задано малюнками і короткими записами над горизонтальними рисками. Під рисками вказано величини, значення яких треба знайти. Найпростіші з цих задач можна розв’язувати усно.

Наприкінці підручника вміщено окрему добірку «Задачі підвищеної складності». їх пропонуємо тим кмітливим учням, які люблять математику.

Бажаємо успіхів!

Автори

Алгебра 9кл Бевз

Юні друзі!

Цей підручник з алгебри побудовано так само, як і підручник для 8 класу, за яким ви навчалися минулого року. Він містить теорію, задачі і вправи, завдання для самостійних робіт, запитання для самоперевірки, історичні відомості тощо.

Вивчаючи теорію, звертайте увагу на слова, виділені курсивом, — це нові терміни, які треба знати, розуміти, що вони означають. Набрані жирним шрифтом або синім кольором речення є основними означеннями, правилами та іншими важливими математичними твердженнями, їх слід уміти формулювати (можна — своїми словами) і застосовувати до розв’язування вправ і задач.

Є в підручнику задачі з математичного фольклору різних народів, задачі відомих математиків, інші історичні задачі. Алгебра, як і вся математика, — це не тільки важливий інструмент наукового пізнання і добрий засіб розвитку логічного мислення учнів, вона є складовою загальнолюдської культури.

У кожному параграфі підручника є рубрика "Хочете знати ще більше?", що містить додаткові відомості для учнів, які особливо цікавляться математикою. Відповідаючи на запитання рубрики "Перевірте себе", ви зможете закріпити, узагальнити і систематизувати здобуті знання, вміння та навички, одержані під час вивчення теми. У рубриці "Виконаємо разом!" наведено зразки розв’язання найважливіших видів вправ. Корисно ознайомитися з цими прикладами, перш ніж виконувати домашні завдання.

Підручник містить вправи різних рівнів — від порівняно простих до досить складних. Номери останніх позначено зірочкою (*), вони пропонуються тим учням, які згодом навчатимуться у класах з поглибленим вивченням математики. Матеріали рубрики "Готуємося до тематичного оцінювання" допоможуть вам повторити і систематизувати вивчений матеріал. "Історичні відомості" сприятимуть розширенню кругозору кожного учня.

Бажаємо успіхів у навчанні!

Математика 10кл Бевз

Передмова

Науку математику можна розглядати з різних точок зору. Одні бачать у ній насамперед своєрідний інструмент для науковців, інженерів і техніків. Бо за допомогою математичного моделювання можна порівняно легко і швидко розв’язувати дуже важливі прикладні проблеми, які іншими методами розв’язувати надто дорого або неможливо. Ось що говорили про математику відомі люди:

«У вивчення природи математика робить найбільший внесок» (Прокл, V ст.).

«Той, хто не знає математики, не може пізнати світ» (Р. Бекон, XIII ст.).

«Люди, які засвоїли великі принципи математики, мають на один орган чуття більше, ніж прості смертні» (Ч. Дарвін, XIX ст.).

Математика не тільки корисний інструмент чи засіб, а й значна частина загальнолюдської культури. Якщо історик описує тільки війни і революції, діяльність царів, полководців і митців, його історія неповна, однобічна. Homo sapiens - людина мисляча. Тому історія людства передусім має містити описи діяльності кращих мислителів, зокрема й математиків. Чи відоме вам найбільше відкриття XVII ст.? Воно стосується математики. А чи може історик обминати найважливіші відкриття? Які найістотніші зміни відбулися в другій половині XX ст.? Створення швидкодіючих електронних обчислювальних машин (ЕОМ), а на їх основі - комп’ютерів. Комп’ютеризація науки і виробництва безперечно вносить у розвиток людства зміни набагато важливіші й вагоміші, ніж зміни урядів, локальні війни і будь-що інше. Щоб правильно описати цю епоху, історик має сказати про створення ЕОМ і комп’ютерів, а для цього він повинен хоч трохи знати історію математики.

Дехто з учнів говорить: «Мені не потрібна математика, бо я не збираюся бути математиком. Подібна аргументація анітрохи не краща такої: «Мені не потрібен автомобіль, бо я не збираюся бути шофером*.

Математика - це своєрідна мова, засіб спілкування. Чи ж може філолог ефективно досліджувати різні мови, не маючи уявлення про сучасну математичну мову та її історію?

Математика — основа багатьох наук, починаючи від філософії й аж до космогонії. А ще вона — логічний тренінг мислительної діяльності для фахівців з будь-якої галузі знань. Не випадково багато математиків добре виявили себе і в інших галузях. Наприклад, Піфагор, Р. Декарт, Б. Паскаль - філософи, О. Хайям -поет, П. Ферма - юрист, І. Кеплер - богослов, Г. Лейбніц -магістр філософії, доктор права, юрист, дипломат. Цей список можна продовжувати.

Справжній математик має не тільки на один орган чуття більше від звичайної людини, він має також значно більше «ступенів свободи». З тривимірного простору йому зовсім не важко перейти в чотиривимірний чи в будь-який n-вимірний або в простір Банаха, Гільберта, Клейна тощо. А кожний із цих просторів - дивний своєрідний світ, багатший і корисніший від світів, вигаданих фантастами. Математика та її історія настільки багаті, що справжній філософ, історик, будь-який гуманітарій у них може знайти чимало цікавого й корисного.

У цьому підручнику пропонується інтегрований курс математики. До нього входять найважливіші теми з арифметики, алгебри, початків аналізу та з геометрії.

Окремі теми ви вже знаєте з попередніх класів, а більшість - зовсім нові. Намагайтеся опанувати їх, читаючи теорію, основну увагу звертайте на слова, надруковані курсивом і жирним шрифтом. Курсивом виділено терміни, назви понять. Жирним шрифтом надруковано важливі твердження, теореми.

Цікаві доповнення до основного матеріалу містяться в рубриках «Історичні відомості».

У додатках для тих, хто хоче дізнатися більше, пропонуються теми для робіт творчого характеру і список відповідної літератури.

Математику можна порівняти з великим і барвистим квітником, у якому кожен може дібрати собі букет за смаком. Зрозуміло, щоб зробити це, спершу треба ввійти в цей квітник.

Ласкаво просимо!

Автори

Геометрія 11кл Бевз

ПЕРЕДМОВА

У ваших руках - підручник геометрії для 11-го класу. Для нього характерні дві особливості. По-перше, це підручник, за яким ви будете завершувати вивчення геометрії в середній школі. Він містить другу частину стереометрії та матеріали для повторення усієї геометрії. Завершуючи вивчення геометрії, бажано уявити її всю і розуміти, яке місце займає в ній матеріал 11-го класую.
Друга особливість підручника в тому, що він дворівневий, відповідає академічному і профільному рівням. Підручник містить весь теоретичний матеріал, передбачений програмою академічного рівня, і достатню кількість відповідних вправ. Крім того, він містить матеріал і систему вправ, достатніх для опрацювання геометрії на профільному рівні. Теоретичний матеріал цих рівнів у підручнику розмежовується значком. У класах академічного рівня параграфи про геометричні перетворення і многогранні кути можна розглядати скорочено, без доведення теорем. Вправи і задачі в підручнику поділено на: вправи для усного розв'язування, рівні А, Б, В, вправи підвищеної складності та вправи для повторення. Переважна більшість вправ у рівні В призначена для учнів, які навчаються за програмою профільного рівня.

Для тих старшокласників, які мають бажання продовжувати вивчення геометрії, в підручник вміщено додаток «Елементи геометрії тетраедра», список тем для самостійних наукових досліджень і перелік додаткової літератури.

Ще одна особливість підручника полягає в тому, що він адресується українським старшокласникам. У ньому багато уваги звернуто на праці українських геометрів, зокрема Михайла Остроградського, Миколи Гулака, Георгія Вороного та ін.
У кожному параграфі підручника є рубрика "Виконаємо разом". У ній наводяться задачі з розв’язаннями. Радимо проглянути їх, перш ніж виконувати домашнє завдання.

Знати геометрію - це насамперед уміти користуватися нею. Вчитися користуватися геометричними знаннями найкраще під час розв’язування геометричних задач. У підручнику є задачі до кожної теми, до кожного параграфа. Завдання, рекомендовані для домашньої роботи, виділено кольором. Наприкінці кожного розділу є задачі за готовими малюнками, умови яких подано малюнками і короткими записами.

Для узагальнення та систематизації вивченого матеріалу після кожного розділу подається "Головне в розділі". Перевірити, наскільки ви засвоїли новий матеріал, та підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання ви зможете, розв’язуючи задачі та виконуючи завдання з рубрик "Типові задачі для контрольної роботи".

У підручнику подано тільки частину сучасної елементарної геометрії, ту, що передбачена програмою, В додатку "Елементи геометрії тетраедра" міститься ще кілька тем, у яких поглиблено розглядаються деякі найважливіші властивості найпростішого многогранника — тетраедра. Ці теми адресуємо для самостійного опрацювання тим учням, які мають бажання займатися посильною для початківців науково-дослідною роботою. Такі теми можна розглянути на математичних гуртках, в інших позакласних і позашкільних заходах, А задачі, що є в "Додатку", можна пропонувати всім учням класів з поглибленим вивченням математики.

Іноді вважають, що найважливіше в геометрії - доведення теорем. Звичайно, вчитися доводити теореми - справа корисна. Але не менш важливу роль у цій науці відіграють поняття, їхні означення і класифікації; геометричні фігури, їхня побудова і перетворення; геометричні величини, їхнє вимірювання та обчислення. Один з відомих геометрів XX ст. Д. Гільберт писав: «У величезному саду геометрії кожний може підібрати собі букет за смаком».

Запрошуємо вас у цей багатий і дивний світ Геометрії!
Автори

Алгебра 8 клас Бевз

ШАНОВНІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ Й ВОСЬМИКЛАСНИЦІ!

У цьому році ви продовжуєте вивчати алгебру - одну з важливих і цікавих галузей математики. Довгий час алгеброю називали науку про розв'язування рівнянь. Згодом, коли рівняння почали записувати за допомогою символів, алгебра все більше ставала спеціальною мовою. Роль цієї мови з часом зростала, вона робилася набагато важливішою від розв'язування рівнянь. Тоді почали говорити, що алгебра - це спеціальна символічна мова. З цього приводу відомий математик Д. Пойя писав: "Алгебра - це мова, що користується не словами, а лише математичними символами. Якщо ця мова символів нам знайома, то на неї можна перекласти цікаві для нас вирази повсякденної мови".

Рівняння потрібні, щоб розв’язувати задачі, зокрема практичного характеру, перетворювати вирази необхідно для того, щоб розв'язувати складніші рівняння. Розширюються ваші знання про числові та буквені вирази - розширюються і види рівнянь, і методи їх розв'язування, а за цим - і задачі, які ви можете розв'язати.

Відомий математик, академік ПАН України Б. В. Гнеденко зазначав: "І академіки свого часу сиділи за партами і теж обчислювали об'єми і знаходили, чому дорівнює "а” плюс "б" у квадраті". Без знання математичної мови сьогодні не можна працювати ні в математиці, ні в будь-якій іншій галузі.

Найважливішим завданням математики є допомога іншим наукам, а також сприяння розвитку людства. На сторінках цього підручника ви знайдете цікавий матеріал про відомих математиків, про міжнародні та національні математичні премії та вчених, які були удостоєні цих премій.

Зараз важко назвати сферу діяльності людини, де не використовують математику. Мовою алгебри у вигляді математичних моделей описують реальні процеси. Математичними методами користуються фахівці з інформаційних технологій і соціологи, інженери і юристи, біологи і архітектори, музиканти і фінансисти. Щоб стати гарним фахівцем у майбутньому, щоб здобути добру освіту. слід докласти багато зусиль. Вивчення алгебри - це одна зі сходинок до успіху на вашому шляху.

Сподіваємося, що наш підручник стане вам добрим помічником в опануванні алгебри, у набутті нових знань, умінь і досвіду, у гармонійному розвитку вашої особистості.

Математика 11 клас Бевз

Про користь математики для людей різних інтересів і професій добре знаємо. Ось як про це говорили відомі математики:

Вивчення математики важливе з двох поглядів: по-перше, через сильний вплив цієї строгої науки на розвиток розумових здібностей; по-друге, через загальність Ті застосувань" (М.В. Остроградський).

"Без знання математики неможливо зрозуміти ні основ сучасної техніки, ні того, як вчені вивчають природні й соціальні явища" (А.М. Колмогоров).

"Є одна наука, без якої неможлива жодна інша. Це - математика. Її поняття, зображення й символи служать тією мовою, якою говорять, пишуть і думають інші науки. Вона по яснює закономірності складних явищ, зводячи їх до простих, елементарних явищ природи. Вона передбачає і далеко наперед вираховує з величезною точністю перебіг подій" (С.Л. Соболєв).

Ця книжка - підручник, за яким ви будете завершувати вивчення математики в середній школі. Щоб уявити її всю та зрозуміти, яке місце відводиться в ній матеріалу 11-го класу, розгляньте таблицю, де кольором виділено матеріал, який ви будете вивчати цього року.

Підручники автора: Безуглий В.В.

Географія 10кл Паламарчук

Дорогі старшокласники!

Перед вами новий підручник з географії. Це перший український підручник, адресований учням профільних класів. На сторінках цієї навчальної книжки ви ознайомитеся з сучасною географією, з її складовою частиною - соціально-економічною географією світу, яка нині є дуже потрібного інтегрованою наукою.

Нагадуємо вам, що економічна географія вивчає закономірності розміщення господарства в країні, регіоні, світі, пояснює особливості розселення людей та використання ними природних умов і ресурсів. Соціальна географія досліджує умови життя, роботи, відпочинку людей, розвиток і розміщення галузей сфери обслуговування в країні, регіоні, світі. Оскільки економічні й соціальні питання тісно пов’язані між собою, то і вивчаються вони разом, доповнюючи одне одного.

Пропонований підручник складається з вступної частини і двох розділів -загальна й регіональна соціально-економічна характеристика світу. Економіко-соціально-географічні відомості розглядаються в тісному зв’язку з висвітленням питань історії, політики, стану економіки, природоохоронної діяльності, соціокультурного надбання регіонів, що сприятиме формуванню наукової картини сучасного світу. У підручнику широко використовуються напрацювання з демографії, етнографії, статистики, екології тощо.

На сторінках підручника ви знайдете рубрику "Практикум", де наведено перелік практичних робіт, запланованих навчальною програмою. Виконання цих робіт сприятиме формуванню й розвитку необхідних і важливих умінь та навичок.

Рубрика "Доведіть чи спростуйте" акцентує вашу увагу на певному твердженні. Проте вам потрібно обміркувати, чи є справедливим наведене твердження, й аргументовано довести або спростувати його.

Додатковий цікавий матеріал розміщено в рубриці "Це цікаво". Рубрика "Обговорімо..." радить вам обговорити твердження з однокласниками, ровесниками, друзями.

Крім того, на сторінках підручника ви побачите постаті Гостя Землі і мудрого Вченого-географа, який все знає про природу, господарство, життя людей нашої планети і розповідає про це Гостю.

Робота з підручником має супроводжуватися паралельно роботою з географічними картами, атласами, контурними картами, комп’ютерними технологіями, Інтернетом, статистичними щорічниками, матеріалами преси та іншими джерелами інформації.

Під час вивчення матеріалу підручника користуйтеся наведеними в кінці кожного параграфа запитаннями і завданнями для самоконтролю.

Текст підручника ілюстровано малюнками, схемами, діаграмами, картосхемами, слайдами, світлинами, таблицями.
Будьте наполегливими і допитливими на складному, але водночас і цікавому шляху пізнання!

Бажаємо успіхів!

Підручники автора: Бердичевський Я.М.

Всесвітня історія 9кл Бердичевський

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Шановний дев’ятикласнику! Роки навчання, які у Вас попереду, мають велике значення у зміцненні Ваших знань та формуванні основи подальшої освіти. Є можливість удосконалити свою підготовку, досягти успіхів у навчанні. Сподіваємось, що цьому, зокрема, буде сприяти наш підручник.

Курс всесвітньої історії XVIII - кінця XIX ст., який викладається в цьому підручнику, звичайно, тісно пов’язаний з курсами історії, що Ви вже вивчали, і продовжує їх. Разом з тим, цей курс є важливим для розуміння подій і явищ новітньої історії, що триває до сьогодення.

Підручник побудований у повній відповідності до діючої навчальної програми з історії. Автори намагалися використовувати досягнення сучасної історичної науки.

Матеріал підручника побудований у рамках шести тем, які, в свою чергу, поділяються на параграфи.

Виклад тексту за пунктами та підпунктами має особливості. Одна з них -певний порядок структурувапня тексту.

Мабуть, Ви звертали увагу на випадки, коли Ви намагалися повторити за підручником пояснення якогось поняття з історії. Гортаючи сторінки підручника, Ви, напевно, згадували, що це пояснення знаходиться, наприклад, десь на правому боці сторінки, унизу, а поруч, на лівому боці сторінки - ілюстрація. Навіть якщо Ви не пам’ятаєте точно поняття, у пам’яті збереглися певні візуальні деталі. Саме на візуальну, зорову пам’ять варто спиратися під час роботи з підручником. Тому фрагменти тексту, пункти параграфа в нашому підручнику невеликі за обсягом. Крім того, ми пропонуємо певну систему виділення шрифтом та кольором головних думок, фактів, понять тощо.

Підручники автора: Биркун Л.В.

Англ 8кл Биркун

Dear friends,

You all know this English proverb: A good beginning makes a good ending, so if from the very first week of your study you will start exploring this coursebook, you will make a great progress in English.

First you are suggested to review the main themes you learned last year.

Then you will learn more about Ukraine and Great Britain, their geographical situation, landscapes, resources, climate, plant and animal world, the population and the wonders of the nature of both countries.

You will speak more about everyday life of teenagers, about their relationships, work and leisure time, about types of schools and school life, about what your peers read, write, listen and talk about. You will also learn how to compare a lot of things, to discuss urgent issues, to argue and express your points of view.

Finally, you will have an excellent opportunity to improve your English by reading about the adventures of most famous and popular literary heroes.

A special flavour in the process of your study will be received by you from the fact that the heroes of this coursebook will start discovering a new planet.

All this hopefully will help you build up your English — very special for you and for others around you to enjoy.

Have a nice time!
Your author

Підручники автора: Білик В.Г.

Біологія 9 клас Страшко

Підручник з Біології для 9 класу написано відповідно до вимог Державного стандарту освіти та чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому висвітлено особливості будови тіла людини, її органів, систем органів, тканин і клітин. У дохідливій і цікавій формі подано причини, механізми й закономірності життєдіяльності організму людини та його взаємодію з довкіллям. Матеріал підручника доповнено словником маловідомих термінів і понять, у якому застосовано новий підхід подання навчального матеріалу, що сприятиме його ґрунтовному засвоєнню.

Підручники автора: Білик Н.Д.

Зарубіжна література 10кл Наливайко

ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА

Дорогі десятикласники, цього року ви вивчатимете світову літературу XIX ст,, ознайомитеся з творчими шляхами таких видатних письменників, як Стендаль і Бальзак, Діккенс і Вітмен, Достоевський і Толстой, Золя і Уайльд, Некрасов і Верлен, прочитаєте їхні найкращі твори, що увійшли до скарбниці духовної культури людства. Багато з цих творів, зокрема "Червоне і чорне*, "Гобсек", "Пригоди Олівера Твіста", "Злочин і кара", "Анна Каретна*, своєю появою засвідчили утвердження нової художньої системи - реалізму. Література середини XIX ст. характеризується тісним взаємозв’язком між реалістичними й романтичними тенденціями, однак найголовніше те, що її наскрізною ідеєю є любов і співчуття до людини. Саме тому твори красного письменства позаминулого століття формують особистість з високими моральними принципами, здатну самостійно мислити й творчо діяти. Література цього періоду не лише розкривала глибинний зміст повсякденного життя та без остраху аналізувала найгостріші конфлікти своєї доби, а й сягала універсальних, вічних проблем людського існування. Ось чому твори великих майстрів слова XIX ст. суголосні сучасності й здатні збагачувати наше уявлення про світ і місце людини в ньому.

Створюючи підручник, який ви тримаєте в руках, автори виходили з того, що література пов’язана з життям суспільства, з його історією, але не є їхнім прямим відбитком. Зв’язок між літературою і суспільним життям опосередковується громадською та індивідуальною свідомістю, ідеологією та психологією, ментально-емоційними комплексами, зрештою усією духовною культурою тієї чи іншої епохи, Дійсність, її конфлікти й виклики породжують думки, емоції, судження, пристрасті, які набувають у літературі завершеного художнього втілення як у вигляді "відображення життя у формах самого життя", що характерно передусім для реалістичної та натуралістичної літератури, так і у формах символічних, алегоричних, з використанням міфологічних, історичних, фантастичних образів і мотивів, що притаманно романтизму та іншим нереалістичним літературним напрямам і течіям.

У 10-му класі ви ознайомитеся не лише з літературою середини XIX ст., а й з творами, написаними на межі ХІХ-ХХ ст. У цей період, що визначається як окрема доба в історії культури, розвиток літератури урізноманітнюється, виникають нові течії (імпресіонізм, натуралізм, неоромантизм, символізм та інші) і кожна з них вносить свої теми й барви в мистецтво слова.

Підручник, за яким ви протягом року вивчатимете світову літературу, написано відповідно до чинної навчальної програми академічного рівня для класів суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного й спортивного напрямів. Він складається з трьох частин.

Частина перша *3 літератури реалізму" містить оглядову статтю й п’ять розділів, присвячених творчості видатних прозаїків XIX ст. - Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Діккенса, Ф. Достоєвського, Л. Толстого. У частині другій, що має назву "Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини XIX ст.", вияскравлюється розвиток лірики в зазначений період. Ця частина складається з оглядової статті й п’яти розділів, які ознайомлюють, відповідно, з творчістю М. Некрасова, В. Вітмена,Ш. Бодлера, а також з поезією найяскравіших французьких символістів П. Верлена й А. Рембо. Частина третя - "Роман ранньомодерністської доби" - знову повертає нас до царини прози, але вже такої, що фіксує нове світовідчуття, нову естетику й новий спосіб художнього мислення, які активно формувалися на межі ХІХ-ХХ ст. До неї увійшли вступна стаття й два основних розділи, присвячених творчості Е, Золя й О. Уайльда.

У кожному з розділів нарис про письменника, що містить аналіз окремих його творів, структурований за основними рубриками - "Віхи життя, віхи творчості* та "Відкрита книга". їх доповнюють додаткові рубрики "Точки дотику з Україною", "Подробиці", назви яких чітко вказують на різновид вміщеної в них інформації. Окрім "монографічних" тем (тобто нарисів про письменників і їхні твори), до підручника включено й огляди, марковані рубрикою "Сторінками історії літератури". Опрацювання цих матеріалів особливо важливе для учнів філологічного профілю, однак, на нашу думку, буде корисним і для учнів інших гуманітарних напрямів, оскільки передбачає формування засадничих уявлень про перебіг літературного й загальнокультурного процесів у XIX ст.

Окремо варто сказати про рубрику "Скарбниця філолога", яка має на меті не лише окреслити "профільний* аспект викладених у загальних розділах знань і розширити філологічну ерудицію, а й репрезентувати твори, які є знаковими для літератури XIX ст. До їхнього числа належать, зокрема, романи "Пермський монастир" Стендаля, "Батько Горіо" О. де Бальзака, "Великі сподівання" Ч. Діккенса, "Ідіот" Ф. Достоєвсько-го, "Війна і мир" Л. Толстого, оповідання А. Чехова, поезії Ф. Тютчева, А. Фета й С. Малларме. Рубрика "Скарбниця філолога" розрахована на учнів філологічного профілю й усіх тих, хто цікавиться зарубіжною літературою і хоче поглибити своє уявлення про неї.

Наприкінці кожної теми подано диференційовані за чотирма рівнями запитання і завдання для самоконтролю, а також теми самостійних досліджень,рефератів, творів і проектів, призначених для мультимедійної презентації. З урахуванням орієнтації на інтерактивні засоби навчання до системи запитань і завдань включено також такі, що передбачають роботу в парах і групах. Окрім того, до запитань і завдань, розроблених для академічного рівня, додаються запитання і завдання для філологічного профілю. Сподіваємося, усе це допоможе вам в опануванні програмового матеріалу.

Бажаємо успіху й задоволення від вивчення курсу світової літератури в 10-му класі!

Автори

Підручники автора: Білянін Г.І.

Геометрія 10 клас Біляніна

Шановний старшокласнику!
Науково-технічний прогрес досить стрімко змінює характер існуючих професій і приводить до появи нових, які більшою мірою вимагають уважності, кмітливості та швидкості реакції працюючих. Отже, найважливішим завданням навмання стає виховання логіки мислення, засвоєння загальних методів наукового дослідження.

Звичайно, розв’язання цієї проблеми значною мірою залежить від стану засвоєння математики. Тому математика - базова дисципліна. Вона - основа для успішного вивчення і засвоєння багатьох спеціальних дисциплін у різних галузях.

Пропонуємо тобі новий підручник "Геометрія. 10 клас" академічного рівня, який містить навчально-практичний матеріал вивчення навколишнього світу, адже геометрія як наука - один із специфічних засобів його відображення.

Ти вже знаєш, що шкільний курс геометрії розділено на 2 частини: планіметрію та стереометрію. Цей підручник є початком вивчення стереометрії " науки, яка вивчає фігури та їхні властивості в просторі. Він складається із 7 модулів, структура яких є такою: назва модуля, його короткий зміст і характеристика цілей вивчення; виклад теоретичного матеріалу зі зразками розв’язання; вправи, складені відповідно до чотирьох рівнів складності; задачі прикладного змісту; історичний матеріал у рубриці "З літопису геометрії"; запитання для самоконтролю; тест для самоконтролю.

Зразки розв’язання задач мають додаткове пояснення у формі "Чому саме так?". Це допоможе тобі орієнтуватися в змісті задачі та вибирати спосіб її розв’язування.

Модулі 1 і 7 містять матеріали для узагальнення та систематизації відповідних курсів планіметрії та вивченого в 10 класі. Тому виклад їх теоретичного матеріалу носить більш інформаційний характер, ніж усі інші модулі. Розрізнити рівень складності задач початкового, середнього, достатнього і високого рівнів допоможуть відповідні позначки: "°", "°°", """, "~". У більшості випадків задачі початкового та середнього рівнів ми пропонуємо в тестовій формі. Такі задачі можна виконувати усно або письмово.

Запитання та тести самоконтролю допоможуть тобі повторити та закріпити вивчене в модулі, підготуватися до певного виду контролю. Окремі завдання рубрики "Прикладні задачі" ми наводимо або з вказівками, або з повним розв’язанням. Життя ставитиме перед тобою нові задачі, але сподіваємося, що твої знання, набуті в школі, дадуть змогу їх завжди розв’язувати якісно.

Рубрика "З літопису геометрії" вміщає історичний розвиток геометрії в Стародавній Греції, Стародавньому Єгипті, Азії, Європі тощо. Очевидно, що геометрія є наукою не штучною, а природною і необхідною для життя. Вона виникла з потреб людини. Геометрія - це практика, логіка, фантазія! За словами М. В. Ломоносова, "геометрія -володарка всіх розумових винаходів".

Бажаємо тобі успіхів у навчанні!
Автори

Підручники автора: Біляніна О.Я.

Геометрія 10 клас Біляніна

Шановний старшокласнику!
Науково-технічний прогрес досить стрімко змінює характер існуючих професій і приводить до появи нових, які більшою мірою вимагають уважності, кмітливості та швидкості реакції працюючих. Отже, найважливішим завданням навмання стає виховання логіки мислення, засвоєння загальних методів наукового дослідження.

Звичайно, розв’язання цієї проблеми значною мірою залежить від стану засвоєння математики. Тому математика - базова дисципліна. Вона - основа для успішного вивчення і засвоєння багатьох спеціальних дисциплін у різних галузях.

Пропонуємо тобі новий підручник "Геометрія. 10 клас" академічного рівня, який містить навчально-практичний матеріал вивчення навколишнього світу, адже геометрія як наука - один із специфічних засобів його відображення.

Ти вже знаєш, що шкільний курс геометрії розділено на 2 частини: планіметрію та стереометрію. Цей підручник є початком вивчення стереометрії " науки, яка вивчає фігури та їхні властивості в просторі. Він складається із 7 модулів, структура яких є такою: назва модуля, його короткий зміст і характеристика цілей вивчення; виклад теоретичного матеріалу зі зразками розв’язання; вправи, складені відповідно до чотирьох рівнів складності; задачі прикладного змісту; історичний матеріал у рубриці "З літопису геометрії"; запитання для самоконтролю; тест для самоконтролю.

Зразки розв’язання задач мають додаткове пояснення у формі "Чому саме так?". Це допоможе тобі орієнтуватися в змісті задачі та вибирати спосіб її розв’язування.

Модулі 1 і 7 містять матеріали для узагальнення та систематизації відповідних курсів планіметрії та вивченого в 10 класі. Тому виклад їх теоретичного матеріалу носить більш інформаційний характер, ніж усі інші модулі. Розрізнити рівень складності задач початкового, середнього, достатнього і високого рівнів допоможуть відповідні позначки: "°", "°°", """, "~". У більшості випадків задачі початкового та середнього рівнів ми пропонуємо в тестовій формі. Такі задачі можна виконувати усно або письмово.

Запитання та тести самоконтролю допоможуть тобі повторити та закріпити вивчене в модулі, підготуватися до певного виду контролю. Окремі завдання рубрики "Прикладні задачі" ми наводимо або з вказівками, або з повним розв’язанням. Життя ставитиме перед тобою нові задачі, але сподіваємося, що твої знання, набуті в школі, дадуть змогу їх завжди розв’язувати якісно.

Рубрика "З літопису геометрії" вміщає історичний розвиток геометрії в Стародавній Греції, Стародавньому Єгипті, Азії, Європі тощо. Очевидно, що геометрія є наукою не штучною, а природною і необхідною для життя. Вона виникла з потреб людини. Геометрія - це практика, логіка, фантазія! За словами М. В. Ломоносова, "геометрія -володарка всіх розумових винаходів".

Бажаємо тобі успіхів у навчанні!
Автори

Підручники автора: Богданович М.В.

Математика 4 клас Богданович

Математика : підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. — 2-ге видання.

Підручники автора: Божинова Ф. Я.

Фізика 11кл Баряхтар

Дорогі друзі!

У цьому навчальному році ви завершуєте вивчення курсу фізики загальноосвітньої школи. Сподіваємось, що подорож світом фізики виявилася цікавою і навіть надихнула декого з вас пов’язати своє подальше життя саме з цією наукою. У всякому разі фізичні знання, отримані в школі, напевно стануть у пригоді, чим би ви не займалися в майбутньому.

Цього року на вас чекають розділи фізики, з якими ви вже познайомилися в попередніх класах, отже, багато з фізичних явищ і понять не стануть для вас новими. Це такі розділи, як "Електричне поле", "Електричний струм", "Електромагнетизм. Електромагнітне поле", "Оптика", "Атомна і ядерна фізика". Зрозуміло, що вивчати ці розділи ви будете на більш високому рівні, розширите та поглибите набуті знання.

Новим для вас виявиться розділ "Електромагнітні коливання і хвилі", але й у ньому на вас чекає низка знайомих понять і механічних аналогій, з якими ви зустрічались у 10-му класі під час вивчення механічних коливань і хвиль.

В усіх розділах підручника наведено різноманітні задачі — навчитись їх розв’язувати вам допоможе пункт "Учимося розв’язувати задачі" у параграфах. Завдяки пункту "Підбиваємо підсумки" ви маєте можливість ще раз виділити основне у вивченому матеріалі та повторити його.

Як і в усіх попередніх підручниках цієї серії, параграфи завершуються кількома рубриками. З’ясувати, як ви зрозуміли вивчене, допоможуть "Контрольні запитання". Рубрика "Вправа" дозволить застосувати отримані знання на практиці.

У ході підготовки до контрольних робіт буде корисною рубрика "Завдання для самоперевірки", а рубрика "Підбиваємо підсумки розділу" допоможе систематизувати набуті знання й "побачити" матеріал розділу в цілому. Ті ж з вас, хто хоче більше дізнатися про розвиток фізичної науки та техніки, знайдуть чимало корисного в рубриці "Фізика та техніка в Україні". Фізика — наука експериментальна, тому наприкінці підручника подано вказівки до лабораторних робіт.

Зверніть увагу, що в підручнику використовуються такі позначки.

Зірочкою (*) позначено матеріал і завдання підвищеної складності — для тих, хто прагне дізнатися більше.

Зірочками ( +) обмежено матеріал, призначений для учнів, які вивчають фізику на профільному рівні.

Позначка означає, що розширений виклад навчального матеріалу профільного рівня ви зможете знайти на сайті видавництва "Ранок", а саме: теоретичні висновки та обґрунтування наведених у підручнику законів, більш докладне пояснення деяких фізичних явищ, детальний опис роботи різних технічних пристроїв тощо.

Нехай вам щастить!

Фізика 7 клас Баряхтар

Дорогі друзі!
Цього навчального року починається ваша подорож світом нової для вас науки - фізики. Ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Вам зустрінуться не тільки добре відомі з курсу природознавства поняття: "фізичне тіло", "речовина", "атоми", "молекули", "дифузія", "механічний рух",- а й багато нових.

Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, і тоді ви зможете зрозуміти суть викладеного матеріалу та застосувати здобуті знання в повсякденному житті.

Зверніть увагу на те, що параграфи завершуються рубриками: "Підбиваємо підсумки", "Контрольні запитання", "Вправа". Для чого вони потрібні і як з ними краще працювати?

У рубриці "Підбиваємо підсумки" подано відомості про основні поняття та явища, з якими ви ознайомилися в параграфі. Отже, ви маєте можливість іще раз звернути увагу на головне.

"Контрольні запитання" допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Якщо ви зможете відповісти на кожне запитання, то все гаразд, якщо ж ні, знову зверніться до тексту параграфа.

Фізика 8 клас Баряхтар

Дорогі друзі!


Цього навчального року ви продовжите свою подорож світом фізики. Як і раніше, ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, і тоді ви зможете зрозуміти суть викладеного матеріалу та застосувати здобуті знання в повсякденному житті.

Зверніть увагу на те, що параграфи завершуються рубриками: "Підбиваємо підсумки", "Контрольні запитання", "Вправа". Для чого вони потрібні і як з ними краще працювати?

У рубриці "Підбиваємо підсумки" подано відомості про основні поняття та явища, з якими ви ознайомилися в параграфі. Отже, ви маєте можливість іще раз звернути увагу на головне.

"Контрольні запитання" допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Якщо ви зможете відповісти на кожне запитання, то все гаразд, якщо ж ні, знову зверніться до тексту параграфа.

Рубрика "Вправа" зробить вашу подорож у дивовижний світ фізики ще цікавішою, адже ви зможете застосувати отримані знання на практиці. Завдання цієї рубрики диференційовані за рівнями складності - від доволі простих, що потребують лише уважності, до творчих, розв’язуючи які слід виявити кмітливість і наполегливість. Номер кожного завдання має свій колір (у порядку підвищення складності: синій, зелений, оранжевий, червоний, фіолетовий).

Серед завдань є такі, що слугують для повторення матеріалу, який ви вже вивчали в курсах природознавства, математики або на попередніх уроках фізики.

Довідкові дані, необхідні для виконання завдань, ви знайдете в Додатку наприкінці підручника.

Фізика 9 клас Баряхтар 2017

Дорогі друзі!
Цього навчального року ви продовжите свою подорож світом фізики. Як і раніше, ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, і тоді ви зможете зрозуміти суть викладеного матеріалу та застосувати набуті знання в повсякденному житті.

Зверніть увагу на те, що параграфи завершуються рубриками: "Підбиваємо підсумки", "Контрольні запитання", "Вправа". Для чого вони потрібні і як із ними краще працювати?

У рубриці "Підбиваємо підсумки" подано відомості про основні поняття та явища, з якими ви ознайомилися в параграфі. Отже, ви маєте можливість іще раз звернути увагу на головне.

"Контрольні запитання" допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал. Якщо ви зможете відповісти на кожне запитання, то все гаразд, якщо ж ні, знову зверніться до тексту параграфа.

Рубрика "Вправа" зробить вашу подорож у дивовижний світ фізики ще цікавішою, адже ви зможете застосувати набуті знання на практиці. Завдання цієї рубрики диференційовані за рівнями складності - від доволі простих, що потребують лише уважності, до творчих, розв’язуючи які слід виявити кмітливість і наполегливість. Номер кожного завдання має свій колір (у порядку підвищення складності: синій, зелений, оранжевий, червоний, фіолетовий).

Серед завдань є такі, що слугують для повторення матеріалу, який ви вже вивчали в курсах природознавства, математики або на попередніх уроках фізики.

Підручники автора: Бойко В.М.

Географія 7 клас Бойко

ДОРОГІ ДРУЗІ!
У 7 класі ви продовжите вивчати географію. Ви дізнаєтеся про особливості природи материків: який мають рельєф, де клімат посушливий, а де - вологий, чому утворилися великі пустелі й непрохідні ліси. Не менш цікавими є й океани - з їх глибоководними жолобами і підводними вулканами, рухом води і температурними аномаліями, дивовижними мешканцями підводного світу. Ви також дістанете уявлення про народи, які населяють континенти та острови, особливості їхньої культури та господарства.

Водночас, ви поглибите знання про закономірності розвитку оболонок-сфер Землі, з якими ознайомилися у 6 класі. Більше дізнаєтеся про мандрівників, чиї подорожі й відкриття забезпечили географічне пізнання суходолу і водних просторів. Працюючи з географічними картами, ви розвиватимете вміння орієнтуватися у просторі.

Загалом вивчення материків і океанів надасть можливість не тільки уявляти той чи інший куточок світу, а й розуміти, що доля всієї планети залежить від діяльності людей, від поведінки кожного з нас. Ці знання і навички в майбутньому допомагатимуть вам розуміти поточні події у світі, свідомо користуватися різноманітною інформацією, а головне - вберегти нашу планету.

Природа 5 клас Ярошенко

Дорогі п’ятикласники!

Підручник з природознавства допоможе вам успішно здобувати нові знання, проводити наукові спостереження, здійснювати вимірювання та експериментувати. Це стане важливою сходинкою до вивчення у старших класах біології, географії, фізики, хімії.

Зверніть увагу, що кожний параграф починається з рубрики "Вивчення параграфа допоможе вам...". У ній зазначено, якихумінь та знань з природознавства допоможе набути робота з текстом параграфа. Головне у змісті - правила і визначення понять- вміщено на кольорових плашках. Текст доповнено ілюстраціями, що допоможуть зрозуміти написане.

Рубрика "Станьте дослідниками природи" надасть можливість відчути себе природодослідниками. У ній описано, як провести дослідження на уроці чи вдома.

Як із користю для природи використати набуті знання з природознавства, підкаже рубрика "Будьте захисниками природи". Сподіваємось, багато цікавого ви дізнаєтесь із рубрики "Скарбничка знань".

Навчитися обмінюватись інформацією, відстоювати свою думку вам допоможе рубрика "Попрацюйте у групах". У ній вміщено міні-проекти татворчі завдання дослідницького практикуму. Виконуючи їх, використовуйте навички роботи з комп'ютером, довідковими виданнями, прагніть готувати цікаві повідомлення та презентації.

Опрацювання кожного параграфа завершуйте самоперевіркою набутих знань і умінь. Для цього в підручнику є три групи завдань. Рубрика "Дайте відповіді на запитання" вимагає лише усної відповіді. Завдання, що погребують заповнення таблиць, складання схем, розрахунків, уміщено в рубриці "Виконайте в зошиті". Щоб виконати "Творче завдання", вам необхідно виявляти винахідливість, художній хист, уміння презентувати результати своєї праці.

Важаємо досягти великих успіхів у вивченні природознавства!

Підручники автора: Бойченко Т.Є.

Осн здор 8кл Бойченко

Шановні восьмикласники!

Ви на порозі дорослого життя. У цьому році ви продовжуватимете набувати знань і навичок для збереження здоров’я.

Опрацювавши матеріал підручника, ви вмітимете додержуватися правил поведінки в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Навчитеся надавати домедичну допомогу в разі харчових отруєнь і кишкових інфекцій. Ви дізнаєтеся, як організовано дорожній рух і як убезпечитися під час їзди на мотоциклі. Навчитеся відмовлятися від небезпечних пропозицій і захищатися в разі кримінальних небезпек. Знатимете, як зменшити негативний вплив на здоров’я забруднених води, повітря і ґрунтів. Дізнаєтеся більше про принципи збалансованого харчування. Зрозумієте, яке значення має духовність для становлення особистості.

Основи здоровя 9клас Бойченко

Шановні дев’ятикласники!
З першого класу на сторінках підручників "Основи здоров’я" ви знаходили відповіді на більшість питань щодо збереження життя та зміцнення здоров’я. Шукали додаткову інформацію й тих, хто зміг би допомогти вам набути різних життєвих навичок. За рекомендованими алгоритмами вдосконалювали вміння підвищувати рівень здоров’я, набували навичок безпечної поведінки. Крок за кроком розвивали якості своєї особистості, впевнювалися в перевагах здорового способу життя.

Цей підручник допоможе вам проаналізувати здобуту інформацію й отримати нову, удосконалити здоров’язбережувальні життєві навички, впевнитися в цінності здоров’я і неповторності життя.

Ви дізнаєтеся про феноменальність життя і здоров’я, особливості фізіологічної та соціальної зрілості юнаків і дівчат, сутність і важливість моніторингу здоров’я. Зможете поповнити свої знання про психологічні та моральні якості людини, які сприяють формуванню особистості шляхом самопізнання, дають можливість передбачати небезпеки й гідно розв’язувати різні життєві ситуації.

Юнакам і дівчатам, які вже тепер замислюються щодо майбутньої власної сім’ї, стане в пригоді інформація про репродуктивне здоров’я, залежність подальшого щасливого й успішного життя від нинішніх виважених рішень та поміркованої поведінки, важливість для родинного щастя моральних цінностей, можливість уберегти його від впливу негативних чинників, зокрема ІПСШ та ВІЛ-інфікування.

Молоді, яка входить у суспільне життя своєї країни і світу, інформація про глобальні небезпеки і спричинені ними проблеми, правове забезпечення життя людини в умовах впливу негативних чинників різного масштабу допоможе сформувати активну громадянську позицію, докласти зусиль для убезпечення життя і здоров’я.

Ви навчитеся розвивати пам’ять та увагу, додержувати правил самовиховання, визначати місце здоров’я серед життєвих цінностей.

Підручники автора: Бондаренко Н.В.

Укр мова 8кл Бондаренко

Дорогі восьмикласники!

В продовж цього навчального року ви поглибите свої знання з державної мови, вдосконалите мовні вміння і наички, набуті в попередніх класах, розпочнете вивчати синтаксис і пунктуацію, ознайомитеся з новими відомостями про головні й другорядні члени речення та з різновидами простих речень, навчитеся розрізняти, складати й перебудовувати, а отже, зможете по-різному висловлювати думку.

Підручник допоможе вам збагнути провідну роль мови як найважливішого засобу пізнання і спілкування.

Заглиблення у мову сприятиме розширенню ваших інтелектуальних обріїв. Тексти різних типів, стилів і жанрів мовлення збагатять вас відомостями про видатних діячів минулого, історичні пам’ятки України, привернуть увагу до проблеми взаємин у родині і запросять до роздумів про цінність дружби.

Сторінки підручника перенесуть вас у мальовничі куточки України. Ви спробуєте розгадати таємницю озера Світязь, побуваєте в таких дивовижних місцях як Асканія-Нова, дендропарк "Софіївка" тощо.

Ви поміркуєте над тим, яким буде третє тисячоліття, які відкриття чекають нас у майбутньому, задумаєтесь над деякими загадками цивілізації.

Опановуйте українську мову — і перед вами відкриються нові можливості для саморозвитку і спілкування. Бажаємо успіхіві

Автори

Підручники автора: Борзенко О.І.

Укр літ  8кл Борзенко

Слово до читачів

Для багатьох із нас задоволення потреби в прекрасному є важливою умовою існування. Література допомагає нам пізнавати красу, розвивати мистецький смак. Завдяки художньому слову ми розкриваємо нові грані власного «я», долучаємося до національної культури, переймаємо склад мислення та ідеали свого народу.

Мистецтво не пропонує нам готових рецептів, а лише залучає до співпереживання й роздумів, що можуть впливати на прийняття важливих рішень.

Підручник, з яким ви ознайомитеся, містить досить різні фольклорні та літературні твори. Вони супроводжуються належним навчальним матеріалом: відомостями про письменників, характеристиками важливих художніх явищ, визначеннями понять із теорії літератури, питаннями й завданнями. Усі ці матеріали становлять цілісний навчальний комплекс, що створює умови для найбільш ефективного усвідомлювання прочитаного, розвитку інтересу до художньої літератури, до читання загалом.

Цікаві факти, різні оцінки мистецьких явищ ви знайдете в рубриках «Україна і світ», «Актуальна цитата». Ці додаткові відомості залучені з метою розширити ваше уявлення про українську літературу, її роль у культурі світу, запропонувати різні погляди на творчість письменника.

Ви — майбутнє нашої країни. Піклуючись про вас, держава висуває певні вимоги до рівня освіти. Ці вимоги визначені в Державному стандарті базової повної загальної середньої освіти і програмах, відповідно до яких укладаються підручники. Ми визнали доцільним ознайомити вас із цими вимогами. Тому на початку кожного розділу підручника подали перелік основних знань, умінь і навичок, яких мають набути восьмикласники, опрацьовуючи тему. Сподіваємося, що це допоможе вам визначити власну мету навчання й досягти її.

Пам’ятайте, що найкращі результати в будь-якій справі досягаються завдяки діалогу і співпраці. Саме тому надзвичайно важливо, щоб ви не залишалися пасивними й байдужими, а повсякчас брали активну участь у пошуках відповідей на запитання, які ставлять перед читачами літературні твори. Не бійтеся дискутувати, висловлювати власні думки, навіть якщо вони розходяться з тими, що представлені в підручнику. Саме в пошуках, обговоренні та дискусіях народжується істина. Щоб уміти відстоювати свою позицію, слід привчити себе уважно читати та аналізувати літературні твори.

Українська література 11кл Борзенко

ВІД УПОРЯДНИКА

Хрестоматія пропонує читачеві твори української літератури, рекомендовані до вивчення чинною шкільною програмою, що затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Книга поєднує різні за природою, походженням, функціональним призначенням та художньою вартістю тексти. Вона представляє українське письменство XX — початку XXI століття.

Цей порівняно невеликий відрізок літературної історії з огляду на динаміку напрямів і стилів є надзвичайно насиченим і складним. Саме тому для кращого сприйняття й засвоєння творів хрестоматія пропонує оглядові статті із загальною характеристикою окремих літературних етапів.

Умовно можна говорити про такі періоди: перша й друга половини XX століття та початок XXI століття.

Українська література першої половини XX століття представлена творами радянських авторів і митців еміграції та діаспори. Значна увага приділяється літературі "розстріляного відродження": це твори М. Хвильового, М. Зерова, В. Свідзінського, Є. Плужника, М. Семенка, В. Підмогильного, Г. Косинки, М. Куліша. Представлено також здобутки видатних українських поетів першої половини XX століття — П. Тичини, М. Рильського, Б.-І. Ан-тонича. Із еміграційного письменства в хрестоматії подано поезію Є. Мала-нюка, прозу І. Багряного, У. Самчука.

Подаючи твори другої половини XX століття, хрестоматія пропонує познайомитись із прозою О. Гончара, П. Загребельного, а також з літературними набутками покоління "шістдесятників". Це покоління представлене відомими іменами: В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Л. Костенко, І. Жиленко, В. Стус, В. Шевчук. Подано для ознайомлення твори "постшістдесятників": В. Голобородька, М. Воробйова, В. Кордуна.

Українська література початку XXI століття висвітлюється в оглядовій статті, також пропонується для ознайомлення декілька творів сучасних письменників.

У пропонованій хрестоматії використано загалом традиційні принципи подання матеріалу. Згідно з ними кожна частина, присвячена окремому авторові, супроводжується невеличким нарисом, що містить загальну характеристику життєвого та творчого шляху митця. Нарис, як правило, завершується цитатою з авторитетного дослідження про творчість письменника. Ця цитата не повинна сприйматися як обов’язкова вказівка у сприйнятті тексту, проте може суттєво прислужитися як елемент попереднього знання, своєрідний орієнтир в оцінці художнього твору.

Оскільки хрестоматія є навчальним посібником, у ній після кожної з частин подаються питання и завдання, які стосуються вміщених текстів. Робота над відповідями допоможе кращому засвоєнню змісту художніх творів і розвиткові самостійних аналітичних навичок. Хрестоматія також пропонує необхідні матеріали з теорії літератури.

Поетичні твори в більшості випадків подаються без скорочення. У великих за обсягом прозових та драматургічних текстах окремі фрагменти замінено стислим переказом, що дозволяє читачеві скласти цілісне уявлення про художній твір.

Хрестоматія може бути корисною як навчальний посібник для профільних класів шкіл, гімназій та ліцеїв, а також для абітурієнтів і всіх, хто цікавиться українською літературою.

Підручники автора: Борисюк Т.В.

Українська мова 8 клас Авраменко

Дорогі восьмикласники!

Цього року ви починаєте вивчення синтаксису й пунктуації, тобто переходите на ще вищий рівень вивчення української мови, адже речення значно ближче стоїть до мовної реальності, у якій ви живете. Звуки, слова та їх особливості, які ви детально вивчали в попередніх класах, є будівельним матеріалом для речення, за допомогою якого ви вже можете передавати свої думки, інтонації, емоції. Тобто ми з вами дійшли до розділу науки про мову - синтаксису, який уже повною мірою вступає у взаємодію з реальним спілкуванням, необхідним, як повітря, у нашому житті.

Цей підручник допоможе вам у цікавій і сучасній формі опановувати крок за кроком знання із синтаксису словосполучення й речення, а також навчатиме правильно ставити розділові знаки, від яких багато чого залежить, коли нам доводиться висловлювати думки (у цьому ви найближчим часом переконаєтеся).

Особливістю цієї книжки є, з одного боку, більш спрощений і доступний підхід до вивчення граматичних явищ, а з іншого - новий формат підручника - той, який використовують у Німеччині, Великій Британії, США та інших країнах світу з високим рівнем життя й освіти. Такий варіант підручника дає широкі можливості для використання ілюстрацій, таблиць, схем.

Сподіваємося, що вам цікаво буде вивчати синтаксис і пунктуацію за тематичним принципом добору навчального матеріалу. Це означає, що кожну граматичну тему ви будете вивчати на мовному матеріалі з якоїсь конкретної галузі життя: людина, вдача й поведінка людей, спорт, вода, страви, одяг, сучасна музика, вишиванний рушник, замки України, мультфільми та ін.

Грамотне мовлення - невід’ємна ознака успішної людини. Підвищити свій мовний рівень вам допоможе рубрика "Культура слова", у якій ви знайдете типові помилкові (часто суржикові) конструкції; проблемні наголоси, колоритні приказки. Ми пропонуємо для вивчення мови й матеріали мережі Інтернет. Це зробить вашу роботу на уроці чи вдома більш різноманітною й цікавою. Переглядайте експрес-уроки в YouTube (у пошукове віконце досить увести конкретний урок) - вони сприятимуть якнайкращому засвоєнню мовних нюансів.

Вправа для спостережень - правила - вправи для тренування - рубрика "Культура слова" - домашнє завдання - не типова будова кожного уроку, який розміщений на двох розворотах. Сподіваємось, що такий формат сприятиме чіткості й організованості в опануванні української мови. Ознайомтеся з піктограмами, які, як маяки в морі, орієнтуватимуть вас па різні види роботи. Успіхів!
Автори

Підручники автора: Бродський Я.С.

Математика 11кл Афанасьева

Дорогий юний друже!

Перед Вами підручник з предмета «Математика». Його головне призначення — допомогти Вам систематизувати, розширити і поглибити знання і уміння, які необхідні для математичного моделювання та дослідження процесів і явищ за допомогою функцій, рівнянь, похідної, інтеграла, імовірності та інших математичних об’єктів, опанувати суміжними предметами (фізикою, хімією, біологією тощо). І тим самим упевнитись у могутності математичних методів для пізнання навколишнього світу і розв’язання різних проблем.

Підручник для 11-го класу складається із семи розділів, Кожному розділу передує матеріал, що вивчався раніше і необхідний для вивчення цього розділу. Його подано у вигляді таблиць. Для забезпечення готовності до вивчення матеріалу розділу наводиться діагностичний тест.

Розділи підручника поділено на параграфи, які, в свою чергу, розчленовані на пункти. До кожного пункту подано контрольні запитання, що мають забезпечити активне засвоєння основних понять і фактів пункту в їхньому взаємозв’язку.

Викладення навчального матеріалу в кожному пункті структуроване за рівнями. На першому рівні (його позначено літерою Б) викладаються основні поняття та факти теми, хоча, найчастіше, без формальних доведень. Цей матеріал є базою для подальшого вивчення теми, більш ґрунтовного і повного.

На другому рівні (Його позначено літерою О) наводиться більш повне обґрунтування попереднього матеріалу, його розширення, наводяться приклади його застосування. Матеріал на цих двох рівнях повністю забезпечує оволодіння предметом згідно з вимогами програми рівня стандарту.

Виклад теоретичного матеріалу супроводжується розв’язанням типових задач відповідного рівня. Початок і кінець доведень тверджень та розв’язань прикладів позначено знаками.

До загальної системи задач включено вправи на повторення, що мають сприяти готовності до опанування наступним матеріалом, збереженню вмінь і навичок, сформованих при вивченні попередніх розділів.

Кожний розділ завершується матеріалом для підготовки до тематичного оцінювання, який складається із запитань для самоконтролю (з відповідями) та зразка тематичної контрольної роботи. Для повторення і систематизації навчального матеріалу розділу наведено відповідні таблиці. Кожен із розділів завершується історичним коментарем.

Підручник містить вказівки і відповіді до задач, а також предметний покажчик.

Читання книги не є легкою справою. Деякі фрагменти доведень залишені для самостійного опрацювання. Не минайте їх!

Щиро бажаємо успіхів!

Колектив авторів

Математика 10 клас Афанасьєва

Дорогий юний друже!

Перед Вами підручник а предмета "Математика", Його головне призначення - допомогти Вам систематизувати, розширити й поглибити знання і вміння, які необхідні для математичного моделювання і дослідження процесів і явищ за допомогою функцій, рівнянь та інших математичних об’єктів, опанувати суміжними предметами (фізика, хімія, біологія тощо). І тим самим упевнитись у могутності математичних методів для пізнання навколишнього світу, у розв’язанні різних проблем.

Підручник для 10 класу складається з чотирьох розділів. Кожному розділу передує матеріал, що вивчався раніше і необхідний для вивчення цього розділу. Його подано у вигляді таблиць. Для забезпечення готовності до вивчення матеріалу розділу наводиться діагностичний тест.

Розділи підручника поділено на параграфи, які, в свою чергу, розчленовані на пункти. До кожного пункту подано контрольні запитання, що мають забезпечити активне засвоєння основних понять і фактів у їхньому взаємозв’язку.

Викладення навчального матеріалу у кожному пункті структу-роване за рівнями. На першому рівні (його позначено літерою Б) викладаються найголовніші поняття, основні факти теми, хоча, найчастіше, без формальних доведень. Цей матеріал є базою для подальшого вивчення теми, більш ґрунтовного і повного.

На другому рівні (його позначено літерою О) наводиться більш повне обґрунтування попереднього матеріалу, його розширення, наводяться приклади його застосування. Матеріал на цих двох рівнях повністю забезпечує оволодіння предметом згідно з вимогами програми на рівні стандарту.

Підручники автора: Брущенко І.В.

География 8кл Дитчук

ДОРОГІ ДРУЗІ!

У 8 класі ви продовжите вивчати географію. Тепер на вас чекає пізнання простору рідної країни. Вивчення географії України дає можливість пізнати об’єкти, процеси і явища, які відбуваються в нашій державі.

Ви ознайомитесь з фізико-географічними особливостями території України: географічним положенням, геологічною будовою, рельєфом і корисними копалинами, кліматом і внутрішніми водами, ґрунтово-рослинним покривом і тваринним світом. Ви довідаєтесь, як поєднуються природні компоненти на різних територіях, як впливає на них людина та як має зберігати й відтворювати нашу природу. Таким чином, ви з’ясуєте, чим вирізняються землі нашої Батьківщини на тлі загальноєвропейського і світового простору та що єднає нас зі світом.

Цей курс географії, як і українська мова, українська література та історія України, належить до важливих українознавчих предметів. Сподіваємось, що знання, здобуті під час вивчення географії України, будуть для вас цікавими і стануть у пригоді в подальшому житті.

Підручники автора: Булава Л.М.

География 8кл Булава

Шановні восьмикласники!

Підручник, який ви тримаєте в руках, є логічним продовженням серії підручників нового покоління, які відповідають сучасним вимогам викладання географії.

Автор подбав про те, щоб підручник був цікавим і зручним. Він розкриє перед вами дивовижний світ природи нашої Батьківщини.

Перед вивченням кожного параграфа слід відновити здобуті раніше географічні знання й відповісти на запропоновані запитання.

Параграф підручника містить текст, обов’язковий для вивчення. Основні поняття й терміни, які вам слід запам’ятати, виділені особливим шрифтом. У межах тексту параграфа ви зустрінете запитання та завдання, які слід виконати під час роботи над темою. Вони допоможуть вам з’ясувати, як ви зрозуміли опрацьований матеріал. Важливу роль у підручнику відіграють ілюстрації — схеми, діаграми, графіки, карти, фотографії. Цікавий пізнавальний матеріал чекає на вас у рубриці «Для допитливих».

Перевірити свої знання ви зможете за допомогою запитань

та завдань на закріплення знань.

Зверніть увагу на завдання, позначені зірочкою, — це завдання для краєзнавчого проекту. їх доцільно виконувати в окремому зошиті.

Підручник також містить пояснення та інструкції щодо виконання практичних робіт і досліджень.

Наприкінці підручника подаються додатки. Вони містять різноманітні довідкові, узагальнюючі, порівняльні та інші таблиці, які стануть вам у пригоді під час роботи з параграфами. Словник термінів і понять допоможе зрозуміти значення нових слів.

Підручники автора: Бурда М.І.

Геометрия 8кл Бурда

Дорогі учні!

У 7 класі ви ознайомилися з властивостями суміжних і вертикальних кутів, паралельних та перпендикулярних прямих, трикутників, з властивостями елементів кола; навчилися застосовувати ознаки рівності трикутників до розв’язування задач та розв’язувати задачі на побудову.

Тепер ви розширите і поглибите свої знання з геометрії. Дізнаєтесь про властивості й ознаки чотирикутників та подібних трикутників, навчитесь знаходити площі трикутників і чотирикутників, спираючись на властивості площі. Ознайомитесь з новими способами обчислення сторін і кутів прямокутних трикутників та виробите вміння застосовувати ці способи на практиці.

Як успішно вивчати геометрію за цим підручником? Весь матеріал поділено на чотири розділи, а розділи - на параграфи. У кожному параграфі є теоретичний матеріал і задачі. Вивчаючи теорію, особливу увагу звертайте на текст, обведений рамкою. Це найважливіші означення і властивості геометричних фігур. Їх потрібно зрозуміти, запам’ятати і вміти застосовувати під час розв’язування задач. Інші важливі відомості надруковано жирним шрифтом. Курсивом виділено терміни (наукові назви) понять.

Перевірити, як засвоєно матеріал параграфа, повторити його допоможуть запитання рубрики «Згадайте головне», які є після кожного параграфа. А після кожного розділу вміщено контрольні запитання і тестові завдання, за якими можна перевірити, як засвоєно тему.

Ознайомтеся з порадами до розв’язування задач, із розв’язаною типовою задачею.

Задачі підручника мають чотири рівні складності. Номери задач початкового рівня складності позначено штрихом. Це підготовчі вправи для тих, хто не впевнений, що добре зрозумів теоретичний матеріал. Номери з кружечками позначають задачі середнього рівня складності. Усім треба вміти їх розв’язувати, щоб мати змогу вивчати геометрію далі. Номери задач достатнього рівня складності не мають позначок біля номера. Навчившись розв’язувати їх, ви зможете впевнено демонструвати достатній рівень навчальних досягнень. Зірочками позначено задачі високого рівня. Якщо не зможете відразу їх розв’язати, не засмучуйтесь, а виявіть терпіння і наполегливість. Радість від розв’язання складної задачі буде вам нагородою.

Розв’язавши задачі, виділені жирним шрифтом, запам’ятайте їх формулювання. Ці геометричні твердження можна застосовувати до розв’язування інших задач.

Скориставшись рубрикою «Дізнайтеся більше», ви зможете поглибити свої знання.

Бажаємо вам успіхів у пізнанні нового і задоволення від навчання!

Геометрія 9 клас Бурда

Дорогі учні!


У 8 класі ви ознайомилися з властивостями й ознаками чотирикутників та подібних трикутників, навчилися знаходити площі трикутників і чотирикутників, ознайомилися з новими способами обчислення сторін і кутів прямокутних трикутників та виробили вміння застосовувати ці способи на практиці.

У цьому році ви дізнаєтеся, як розв’язувати трикутники, використовуючи теореми синусів і косинусів та формули для знаходження площі трикутника. Отримаєте знання про правильні многокутники, геометричні перетворення, вектори на площині, одержите початкові знання зі стереометрії.

Як успішно вивчати геометрію за цим підручником? Увесь матеріал поділено на шість розділів, а розділи - на параграфи. У кожному параграфі є теоретичний матеріал і задачі. Вивчаючи теорію, особливу увагу звертайте на текст, обведений рамкою. Це - найважливіші означення і властивості геометричних фігур. їх потрібно зрозуміти, запам’ятати і вміти застосовувати під час розв’язування задач. Інші важливі відомості надруковано жирним шрифтом. Курсивом виділено терміни (наукові назви) понять.

Перевірити, як засвоєно матеріал параграфа, повторити його допоможуть запитання рубрики "Згадайте головне", які є після кожного параграфа. А після кожного розділу вміщено контрольні запитання і тестові завдання, за якими можна перевірити, як засвоєно тему.

Ознайомтеся з порадами до розв’язування задач, із розв’язаною типовою задачею.

Задачі підручника мають чотири рівні складності. Номери задач початкового рівня складності позначено штрихом (’). Це підготовчі вправи для тих, хто не впевнений, що добре зрозумів теоретичний матеріал. Номери з кружечком (°) позначають задачі середнього рівня складності. Усім треба вміти їх розв’язувати, щоб мати змогу вивчати геометрію далі. Номери задач достатнього рівня складності не мають позначок біля номера. Навчившись розв’язувати їх, ви зможете впевнено демонструвати достатній рівень навчальних досягнень. Зірочкою (*) позначено задачі високого рівня. Якщо не зможете відразу їх розв’язати, не засмучуйтесь, а виявіть терпіння і наполегливість. Радість від розв’язання складної задачі буде вам нагородою.

Розв’язавши задачі, виділені жирним шрифтом, запам’ятайте їх формулювання. Ці геометричні твердження можна застосовувати до розв’язування інших задач.

Скориставшись рубрикою "Дізнайтеся більше", ви зможете поглибити свої знання.

Бажаємо вам успіхів у пізнанні нового і задоволення від навчання!

Геометрія 10 клас Бурда

Дорогі учні!
Ви розпочинаєте вивчення стереометрії - розділу геометрії про властивості фігур у просторі. У 9 класі ви ознайомилися з деякими властивостями таких фігур. Знаєте, яке взаємне розміщення у просторі прямих і площин, як знаходити поверхні та об'єми окремих видів многогранників і тіл обертання.
Тепер ви розширите і поглибите свої знання зі стереометрії. Дізнаєтесь про аксіоми стереометрії та наслідки з них, про властивості паралельних та перпендикулярних прямої і площини, двох площин та про їх ознаки, як обчислювати у просторі відстані й кути. Виробите вміння застосовувати ви вчені поняття, властивості й ознаки під час розв’язування задач та на практиці. Ви переконаєтесь, що знання і вміння зі стереометрії потрібні багатьом спеціалістам - архітекторам, будівельникам, конструкторам, токарям, фрезерувальникам та ін.
Як успішно вивчати геометрію за цим підручником? Увесь матеріал поділено на три розділи, а розділи - на параграфи. У кожному параграфі є теоретичний матеріал і задачі. Вивчаючи теорію, особливу увагу звертайте на текст, обведений рамкою. Це - найважливіші означення і властивості геометричних фігур. їх потрібно зрозуміти, запам’ятати і вміти застосовувати під час розв’язування задач. Інші важливі відомості надруковано жирним шрифтом. Курсивом виділено терміни (наукові назви) понять.
Перевірити, як засвоєно матеріал параграфа, повторити його допоможуть запитання рубрики "Вгадайте головне", які є після кожного параграфа. А після кожного розділу вміщено контрольні запитання і тестові завдання, за якими можна перевірити, як засвоєно тему.

Геометрія 7 клас Бурда

Дорогі учні!

Ви починаєте вивчати новий предмет, який називається геометрія. Це слово грецьке. У перекладі українською воно означає землемірство ("ге" з грецької - "земля", а "метрео" - "міряю"). Така назва зумовлена тим, що зародження геометрії пов'язане з вимірюваннями на місцевості.
У Стародавньому Єгирті 6 тисяч років тому існували правила, за якими вимірювали відстані, визначали площі земельних ділянок, будували зрошувальні канали, грандіозні храми і піраміди. До нас дійшли єгипетські папіруси і стародавні вавилонські тексти, які свідчать, що вже за 2 тисячі років до н. е. людству були відомі деякі геометричні формули.
Греки запозичили знання в єгиптян, з якими вели торгівлю, доповнили, узагальнили їх і привели в систему. Особливо багато для розвитку геометрії зробив давньогрецький учений Евклід, який жив у III ст. до н. е. У своїй головній праці "Начала" він підсумував усі досягнення грецької математики і створив фундамент для її подальшого розвитку.
На уроках математики в попередніх класах ви ознайомилися з деякими геометричними фігурами. Знаєте, як виміряти відрізок лінійкою з поділками, а кут - транспортиром; як знайти площу прямокутника, об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Тепер ви розширите і поглибите свої знання з геометрії. Дізнаєтеся про властивості нових фігур, а також про багато важливих і цікавих властивостей уже відомих вам геометричних фігур. Навчитесь обґрунтовувати рівність відрізків, кутів і трикутників, паралельність і перпендикулярність прямих; доводити теореми і будувати фігури циркулем і лінійкою. Ознайомитесь, як застосовувати геометричні знання на практиці. Вони потрібні людям багатьох професій - і будівельнику, й архітектору, і художнику, і інженеру, і робітнику.
Як успішно вивчати геометрію за цим підручником? Весь матеріал поділено на чотири розділи, а розділи - на параграфи. У кожному параграфі є теоретичний матеріал і задачі. Вивчаючи теорію, особливу увагу звертайте на текст, обведений рамкою. Це найважливіші означення і властивості геометричних фігур. їх потрібно зрозуміти, запам'ятати і вміти застосовувати під час розв'язування задач. Інші важливі, відомості надруковано жирним шрифтом. Курсивом виділено терміни (наукові назви) понять.
Перевірити, як засвоєно матеріал параграфа, повторити його допоможуть запитання рубрики "Пригадайте головне", які є після кожного параграфа. А після кожного роздал у вміщено контрольні запитання і тестові завдання, за якими можна перевірити, як засвоєно тему.
ОЗНАЙОМТЕСЯ з порадами до розв'язування задан, із розв'язаною типовою задачею.
Задачі підручника мають чотири рівні складності. Номери задач
початкового рівня складності позначено штрихом (’). Це підготовчі вправи для тих, хто не впевнений, що добре зрозумів теоретичний матеріал. Номери з кружечками (°) позначають задачі середнього рівня складності. Усім треба вміти їх розв'язувати, щоб мати змогу вивчати геометрію далі. Номери задач достатнього рівня складності не мають позначок біля номера. Навчившись розв'язувати їх, ви зможете впевнено демонструвати достатній рівень навчальних досягнень. Зірочками (") позначено задачі високого рівня. Якщо не зможете відразу їх розв'язати, не засмучуйтесь, а виявіть терпіння і наполегливість. Радість від розв’язання складної задачі буде вам нагородою.
Розв'язавши задачі, виділені жирним шрифтом, запам'ятайте їх формулювання. Ці геометричні твердження можна застосовувати до розв'язування інших задач.
Скориставшись рубрикою "Дізнайтеся більше", ви можете поглибити свої знання.
У підручнику використовуються спеціальні позначки (піктограми). Вони допоможуть вам краще зорієнтуватися в навчальному матеріалі.
Бажаємо вам успіхів у пізнанні нового і задоволення від навчання!

Підручники автора: Буринська Н.М.

Химия 8кл Буринська

Юний друже!

Ти завершив вивчення хімії у 7-му класі, зрозумів суть початкових хімічних понять. Тепер твоє першочергове завдання — опанувати розрахунки за хімічними формулами і засвоїти відомості про класи неорганічних сполук. Цей навчальний матеріал, разом із відомостями про хімічні елементи, створює фундамент для усвідомленого сприймання центрального питання курсу хімії — періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва та інших теоретичних питань.

Однак, звичайно, за період літніх канікул могло дещо й забутися. Тому курс 8-го класу починається з повторення найважливіших питань, що вивчалися в 7-му класі. Серйозно постався до уроків повторення — і ти обов’язково поновиш у пам’яті основні відомості. А головне — уважно працюй з підручником.

Працюючи з підручником, дотримуйся таких правил:

1. Текст параграфа читай вдумливо, без зайвого поспіху, звертай увагу на вимоги до знань і вмінь, які в даному разі висуваються. Вони зазначені до початку тексту параграфа й виділені курсивом. Це допоможе тобі краще орієнтуватися в навчальному матеріалі.

2. Читаючи текст, записуй формули й рівняння реакцій, а для цього заведи собі окремий зошит.

3. Не починай вивчення наступного матеріалу, не зрозумівши і не засвоївши попереднього.

4. У тексті параграфів трапляються запитання «Чому?», «Для чого?» та інші, на які обов’язково потрібно відповідати. Це допоможе тобі замислитися над прочитаним і виявити причинно-наслідкові зв’язки у матеріалі, що вивчається.

5. Щоб допомогти тобі в роботі з підручником, найважливіший матеріал, на який потрібно звернути особливу увагу, чи той, що потребує запам’ятовування, виділено кольором або жирним шрифтом.

Хімія 11кл Буринська

ЮНІ ДРУЗІ!

У 11-му класі ви завершуєте вивчення органічних речовин і починаєте вивчати матеріал, який дасть вам змогу усвідомити суперечливу й неоднозначну роль хімії в житті суспільства. Важливо, щоб ви зрозуміли: кожна людина, незалежно від її професії,— пече вона хліб чи варить сталь, удобрює город мінеральними добривами чи виробляє аміак для добування цих добрив, заводить двигун автомобіля чи добуває з нафти бензин, що заливається в бак автомобіля,— так чи інакше безпосередньо використовує у своєму житті продукти хімії та хімічні перетворення. Отже, кожна людина повинна зрозуміти значення, яке має хімія в її житті і в житті суспільства, і правильно користуватися хімічними знаннями.

Ви ознайомитесь і з роллю хімії в розв'язанні таких глобальних проблем людства, як сировинна, енергетична, екологічна тощо. Дізнаєтесь, що нові синтезовані речовини і технології для їх добування не завжди байдужі до людини і довкілля. І хоча хімія дає змогу добувати дедалі більше нових корисних матеріалів, проте неграмотне використання її досягнень призводить до появи багатьох екологічних проблем.

Щоб зрозуміти всі ці проблеми і розумно використовувати блага, які дає хімізація всіх сфер життя суспільства, кожна людина мусить мати певний мінімум хімічних знань. Ви вже завершуєте набувати їх, опановуючи відомості про неорганічні й органічні речовини та хімічні процеси протягом усіх років вивчення хімії.

Зараз ваше завдання — повторити, систематизувати й узагальнити набуті знання з основ хімії. Саме розуміння і засвоєння цих основ, а також проблем, що стоять перед хімією,— і є той мінімум знань, що дає змогу сучасній людині вільно орієнтуватися в навколишньому світі і відповідально ставитися до свого довкілля — природи і суспільства. Зрештою, осягнення основ хімії може стати для вас стимулом до подальшого вдосконалення і розвитку своєї освіти у цій галузі.

Автори радять вам під час роботи з цим підручником, де матеріал викладений у доволі стислій формі, перед систематизацією та узагальненням знань з певної теми повернутися до відповідного розділу (параграфа) одного з підручників хімії для попередніх класів і погортати його сторінки, а може, й уважно почитати. Не знехтуйте цю пораду! Навіть тоді, коли ви переконані у своїх знаннях, вона виявиться корисною. Адже, прочитавши певний розділ (параграф), ви краще помітите і зрозумієте всі взаємозв’язки навчального матеріалу. Таке розуміння є однією з необхідних умов активного володіння знаннями.

Друга умова — тренування мислення. З цією метою до параграфів наводяться завдання для самоконтролю. Не шкодуйте часу на їх виконання! Намагайтеся виконувати якомога більше з них. Ви вже знаєте, що ускладнені завдання й такі, що виходять за межі програми, позначено зірочкою. Намагайтеся самостійно знаходити відповіді у прочитаному матеріалі. У разі потреби повертайтеся до раніше вивченого. Доцільно також обговорювати з товаришами по навчанню розв’язки та відповіді.

Під час розв’язування задач використовуйте одиниці фізичних величин згідно з Міжнародною системою одиниць (СІ). Зверніть увагу, що у зв’язку з цим для величини "кількість речовини" замість символу V (ню) використовується символ n (єн).

Пам’ятайте, що для назв хімічних елементів і простих речовин в Україні затверджено державний стандарт. Ви повинні додержуватись його положень. Підручник вам у цьому допоможе.

Для тих учнів, які глибше цікавляться хімією, настійно радимо не обмежуватися матеріалом підручника, а читати додаткову літературу з хімії — як навчальну, так і науково-популярну.

Бажаємо вам успіхів у засвоєнні хімічних знань!
Автори

Хімія 10 клас Буринська

Юні друзі!

Ви успішно завершили навчання в основній школі і, мабуть, уже визначились, за яким напрямом продовжувати навчання у старшій школі, визначили й своє ставлення до хімії як навчального предмета.

Якщо ви маєте бажання обрати майбутню професію, пов’язану з використанням хімічних знань, відтак обираєте певний хімічний профіль- біолого-хімічний, хіміко-технологічний, агрохімічний тощо, то цей підручник саме для вас. У ньому розкриваються відомості про хімічні елементи та їхні сполуки на профільному рівні. При цьому здійснюється опора на загальнотеоретичні знання, яких ви набули під час вивчення хімії в основній школі.

Однак цих знань недостатньо, щоб глибше пізнати особливості хімічних елементів та їхніх сполук, зрозуміти й пояснити залежність між складом, будовою, властивостями, застосуванням і способами добування найважливіших речовин. Тому курс хімії 10 класу починається з повторення основних теоретичних питань, які вивчалися у попередніх класах, їх зміст поглиблюється, а обсяг - збільшується.

Особлива увага в підручнику приділяється хімії елементів, ролі елементів та їх сполук у здоров’ї людини та матеріальному житті суспільства. Ці питання розглядаються практично в кожному розділі. Про добування важливих для розвитку суспільного господарства речовин ви дізнаєтесь з окремого розділу "Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин", де приділяється увага й охороні навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами.

Одним із найсуттєвіших чинників, що забезпечують успіх у засвоєнні навчального матеріалу, є самостійна робота, передусім робота з підручником. Відтак нагадаємо вам, як саме потрібно працювати з підручником.

Підручники автора: Бурська О.К.

Осн здор 8кл Бойченко

Шановні восьмикласники!

Ви на порозі дорослого життя. У цьому році ви продовжуватимете набувати знань і навичок для збереження здоров’я.

Опрацювавши матеріал підручника, ви вмітимете додержуватися правил поведінки в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Навчитеся надавати домедичну допомогу в разі харчових отруєнь і кишкових інфекцій. Ви дізнаєтеся, як організовано дорожній рух і як убезпечитися під час їзди на мотоциклі. Навчитеся відмовлятися від небезпечних пропозицій і захищатися в разі кримінальних небезпек. Знатимете, як зменшити негативний вплив на здоров’я забруднених води, повітря і ґрунтів. Дізнаєтеся більше про принципи збалансованого харчування. Зрозумієте, яке значення має духовність для становлення особистості.