Підручники автора: Єрмоленко С. Я.

Укр мова 8кл Єрмоленко

Шановні восьмикласники!

Ви починаєте вивчати новий розділ науки про мову — «Синтаксис». Це слово грецького походження, означає «зв’язок», тобто синтаксис вивчає правила зв’язку слів у словосполученні, реченні, тексті.

Вам відомо, що основні одиниці синтаксису — словосполучення і речення. Якщо словосполученням передаємо зміст складного поняття, називаємо його, то реченням висловлюємо закінчену думку — стверджуємо або заперечуємо щось. Речення поєднує в єдине ціле не лише члени речення, а й встановлює зв’язок між змістом висловленого та мовцем, між мовцем І навколишнім світом. Адже ми спілкуємось і передаємо ставлення до пізнаваного за допомогою речень. Ось чому так важливо знати закони поєднання слів у реченні, будову речення, у якому є головні та другорядні члени.

Просте речення як засіб вираження закінченої думки виявляється не таким уже й простим. Ви навчитеся розрізняти повні односкладні й неповні двоскладні прості речення, переконаєтесь, як багато можемо висловити простим реченням. Воно стверджує щось, заперечує, передає настрій, емоційне ставлення мовця. Тому так важливо пізнати різницю між означено-особовими, узагальнено-особовими, неозначено-особовими, безособовими та називними реченнями. Різновидів речень — багато. А ваша увага у восьмому класі буде звернена на просте речення, ускладнене однорідними членами, вставними словами, вставленими конструкціями, відокремленими та уточнювальними членами речення.

Зміст вправ, уміщених на сторінках підручника, наявність рубрик «І пензлем, і словом», «Із бабусиної скрині, І не тільки», «Вчимося культури мови», а також художнє оформлення книги підпорядковані таким темам: «Я і родина», «Я і національна історія та культура», «Я і українська мова та література», «Я і рідна природа», «Я і мистецтво», «Я як особистість», «Я і людство».

Виконуючи вправи на повторення орфографії, ви зможете на практиці перевірити, як засвоїли написання слів, уживаних у текстах параграфів. Вправи «Усмішок» так само сприятимуть виробленню навичок правильного письма.

Успіхів вам і наснаги в навчанні!

Автори

Українська мова 11кл Єрмоленко

Шановні одинадцятикласники!

Ви, певно, часто замислюєтеся над своїм майбутнім, адже маєте вибрати професію. Природно, що дослухаєтеся до порад. Якісь із них ви сприймаєте, на якісь не реагуєте, деякі вас дратують, навіть обурюють, Чому так трапляється? Може, це залежить від форми висловленої поради або від того, хто радить? Адже ви сприймаєте мову невіддільно від мовця.

Людина захоплюється, уболіває, висловлює побажання, сумнівається, обурюється, гнівається, сміється, співчуває, аналізує, переконує, допитується — і про все це свідчить мовлене слово. У мові часто переважає раціональний чи емоційний зміст, вона може зачарувати довершеним стилем або, навпаки, засмутити численними логічними, граматичними, стилістичними помилками в устах випускника загальноосвітньої школи.

На уроках української мови та літератури ви ознайомилися з крилатими висловами про значення слова в житті людини. До них належить проста й глибока думка Ліни Костенко про те, що «всі слова уже були чиїмись, а ти їх маєш вимовити вперше». Висловлюючи думку українською мовою, кожен із вас сприяє її розвиткові.

Як важливий засіб пізнання, а також ефективного спілкування в різних професійних середовищах, мова потребує постійного поповнення індивідуального словника, засвоєння літературних норм, щоденної роботи з текстами. Поміркуйте, чи могли б ви опрацювати інформацію з багатьох галузей знань, зрозуміти зміст шкільних підручників, коли б не володіли мовою.

Функції мови — комунікативна (спілкування) і пізнавальна — тісно пов’язані між собою. Вони передбачають мовне самовираження, тобто формування мовної особистості, для якої мова є важливим інструментом інтелектуального та емоційного саморозвитку.

Кожен із вас має усвідомлювати, що належить до народу з багатовіковою оригінальною культурою, відображеною в національній мові. Якщо для щоденного спілкування людині вистачає 300-400 слів, з десяток моделей речень, ТО для пізнання культури потрібно осягнути велику кількість різноманітних текстів.

Мова виконує функції спілкування, пізнання і самовираження. Цап того щоб ці функції були ефективними, треба споріднитися з мовою, засвоїти механізми ЇЇ розвитку та дії. Крім вивчення фонетики, лексики, граматики, важливе значення має засвоєння стилістики та культури української мови, завдяки яким мовці досягають високої майстерності висловлення.

В 11 класі ви поглибите знання із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту та стилістики. Вашим постійним супутником на уроках української мови буде орфографічно-пунктуаційний практикум.

Значну увагу в підручнику приділено інформації про культуру мови, що органічно поєднана з вимогами сучасної комунікації, етикою професійного спілкування, особливостями міжкультурної комунікації.

Українська мова 9кл Єрмоленко

Шановні дев’ятикласники!

Підручник запрошує вас глибше пізнати синтаксис. Світ синтаксису — це будова словосполучення, простого, ускладненого і складного речення. Саме до складного речення з усіма його різновидами буде привернута ваша увага в дев’ятому класі.

Ви пізнаєте закони будови сполучникових і безсполучникових речень, навчитеся використовувати складносурядні й складнопідрядні сполучникові речення, розрізняти змістові відношення, що існують між частинами складних речень, перетворювати сполучникові речення в безсполучникові й навпаки, аналізувати, як розгортається думка в складному синтаксичному цілому.

Сучасну писемну мову не можна уявити без розділових знаків, без поділу тексту на абзаци. Пунктуаційні знаки, абзаци впорядковують висловлену думку, полегшують її сприймання. Виконуючи різноманітні вправи, ви навчитеся правильно ставити розділові знаки в складних реченнях з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку, використовувати види складних речень залежно від стилю й типу висловлення.

Рубрика "Готуємося до диктанту — повторюємо орфографію" привертає увагу до найважливіших правил орфографії, вивчених у попередніх класах. У ній подано дві вправи: одна пов’язана із закріпленням правила, а друга — з вибором правильного написання слів, які наявні в параграфі. Якщо виникає сумнів, як написати слово, можна ще раз прочитати текст параграфа і там знайти це слово.

У рубриці "Усміхнімось" уміщено фрази із творів старшокласників. Читаючи ці висловлювання, ви, напевно, усміхнетесь, а згодом і замислитесь, бо над їх редагуванням треба буде серйозно попрацювати.

Вправи, що передбачають роботу в групах, виділено спеціальною позначкою (*).

Тексти підручника містять цікаву українознавчу інформацію, вони розраховані не лише на пізнання національної культури, літератури, а й на самопізнання, самооцінку.

Успіхів вам у навчанні!

Автори

Українська мова 7 клас Єрмоленко

Друзі-семикласники !

З кожним роком ви вдосконалюєте свої знання з української мови. Умієте усно й письмово висловити думку, сприйняти, переказати й створити текст, грамотно оформити документ (заяву, доручення), умісте написати замітку в газету, листа товаришеві...

Ви вчитеся ставити запитання й відповідати на них, просити й дякувати, обурюватись і захоплюватись. Щоб усі ваші наміри и думки знайшли точне вираження в словах, граматичних формах і зв’язках, ви масте знати закони мови. Адже від різного мовного вбрання, у яке вдягається ваша думка, залежить, як вас чутимуть, сприйматимуть і розумітимуть, тобто залежить успіх вашого спілкування з людьми.

Мабуть, ви зрозуміли: вивчення української мови - тривалий процес. Він не обмежується здобутими знаннями про звуки мови, будову слова, творення слів, складання речень. У сьомому класі вам відкриються таємниці частин мови.

Разом із вивченням граматики ви паралельно пізнаватимете власне Я, себе як особистість, тобто відкриватимете світ і самих себе у світі.Зміст вправ, які вміщені на сторінках підручника, охоплює такі теми: "Я й українська мова і література", "Я і Батьківщина", "Я і національна культура", "Я - особистість", "Я і моя родина", "Я і школа", "Я і людство", "Я і рідна природа", "Я і мистецтво". Вони допоможуть вам опанувати зміст підручника.

На вас чекають цікаві вправи. Утомившись, ви зможете відпочити з усмішкою, прочитати мудре слово, поміркувати над значенням фразеологізмів з рубрики "Добірні зерна мови". Вам, мабуть, сподобається й відома вже рубрика "І пензлем, і словом", а також практичні поради в рубриці "Вчимося культури мови".

Тож налаштовуйтеся на цікаву розмову й корисну працю з підручником "Українська мова"!
Автори

Підручники автора: Єршов С.В.

Геометрія 9 клас Єршова

Дорогі друзі!

У цьому навчальному році завершується вивчення планіметрії - геометрії на площині. Радимо ще перед початком занять пригадати основні поняття й теореми, що вивчалися в 7-8 класах. Усі вони відомі з часів Давньої Греції і належать до елементарної (евклідової) геометрії. Але в дев’ятому класі ви познайомитеся з геометричними методами, які було винайдено значно пізніше, в XIV-XX ст.,- координатним, векторним і методом геометричних перетворень. Вони набули широкого застосування в техніці й природничих науках, насамперед у фізиці, тому, вивчаючи їх, ви краще зрозумієте деякі фізичні закони. Узагалі геометрію 9 класу можна без перебільшення назвати геометрією методів.

Наприкінці навчального року на вас чекає знайомство зі стереометрією - розділом геометрії, який вивчає фігури в просторі. Ґрунтовне знання планіметрії стане для вас ключем, Який відчиняє двері у "третій вимір", дозволяє розв’язати будь-яку просторову задачу, розбиваючи її на декілька планіметричних. А курс геометрії 9 класу - чудова можливість удосконалити й поглибити уявлення про фігури на площині.

Отже, скарби геометрії чекають на вдумливих і спостережливих шукачів, які зможуть не тільки віднайти, але й оцінити справжню красу й витонченість геометричних знань. Ми дуже сподіваємось, що такими винахідниками станете саме ви.

Бажаємо вам успіхів!

Геометрія 8 клас Єршова

Любі друзі!

У світі геометрії ви вже не почуваєте себе чужинцями: у сьомому класі ви познайомилися з багатьма важливими етапами її розвитку, почали оволодівати її мовою та опановувати її закони. Але геометрію недарма вважають дивовижною наукою: щоразу нова й непередбачувана, вона відкриває свої найкоштовніші скарби лише тому, хто пройнявся її духом і прагне не зупинятися на досягнутому.

У шкільному курсі геометрії можна умовно виділити декілька напрямів. На початковому етапі переважає "геометрія доведень" - ви вперше зустрілися з поняттям доведення, оволоділи його методами й логікою, навчилися отримувати з одних тверджень інші, обґрунтовувати свої висновки. Протягом цього навчального року чільне місце буде відведене "геометрії обчислень". Чимало теорем, які ви будете вивчати, містять формули, що дозволяють отримати нові числові характеристики геометричних фігур. Найважливішою з цих теорем є знаменита теорема Піфагора, зустріч із якою чекає на вас саме у восьмому класі.

Однак вивчення геометрії не вичерпується лише обчисленнями. Завдяки цьому підручнику ви дослідите нові геометричні фігури, поглибите свої знання з логіки, набудете досвіду розв’язування задач оригінальними методами, дізнаєтеся про життя й здобутки визначних учених минулого. Майже в кожному параграфі вам запропоновано довести математичне твердження або навести приклад, провести аналогію, тобто самостійно рушити до нових знань. Сподіваємося, що кожний крок на шляху пізнання додасть вам упевненості у власних силах і наблизить до нових обріїв науки.

Підручники автора: Єршова А.П.

Геометрія 9 клас Єршова

Дорогі друзі!

У цьому навчальному році завершується вивчення планіметрії - геометрії на площині. Радимо ще перед початком занять пригадати основні поняття й теореми, що вивчалися в 7-8 класах. Усі вони відомі з часів Давньої Греції і належать до елементарної (евклідової) геометрії. Але в дев’ятому класі ви познайомитеся з геометричними методами, які було винайдено значно пізніше, в XIV-XX ст.,- координатним, векторним і методом геометричних перетворень. Вони набули широкого застосування в техніці й природничих науках, насамперед у фізиці, тому, вивчаючи їх, ви краще зрозумієте деякі фізичні закони. Узагалі геометрію 9 класу можна без перебільшення назвати геометрією методів.

Наприкінці навчального року на вас чекає знайомство зі стереометрією - розділом геометрії, який вивчає фігури в просторі. Ґрунтовне знання планіметрії стане для вас ключем, Який відчиняє двері у "третій вимір", дозволяє розв’язати будь-яку просторову задачу, розбиваючи її на декілька планіметричних. А курс геометрії 9 класу - чудова можливість удосконалити й поглибити уявлення про фігури на площині.

Отже, скарби геометрії чекають на вдумливих і спостережливих шукачів, які зможуть не тільки віднайти, але й оцінити справжню красу й витонченість геометричних знань. Ми дуже сподіваємось, що такими винахідниками станете саме ви.

Бажаємо вам успіхів!

Геометрія 8 клас Єршова

Любі друзі!

У світі геометрії ви вже не почуваєте себе чужинцями: у сьомому класі ви познайомилися з багатьма важливими етапами її розвитку, почали оволодівати її мовою та опановувати її закони. Але геометрію недарма вважають дивовижною наукою: щоразу нова й непередбачувана, вона відкриває свої найкоштовніші скарби лише тому, хто пройнявся її духом і прагне не зупинятися на досягнутому.

У шкільному курсі геометрії можна умовно виділити декілька напрямів. На початковому етапі переважає "геометрія доведень" - ви вперше зустрілися з поняттям доведення, оволоділи його методами й логікою, навчилися отримувати з одних тверджень інші, обґрунтовувати свої висновки. Протягом цього навчального року чільне місце буде відведене "геометрії обчислень". Чимало теорем, які ви будете вивчати, містять формули, що дозволяють отримати нові числові характеристики геометричних фігур. Найважливішою з цих теорем є знаменита теорема Піфагора, зустріч із якою чекає на вас саме у восьмому класі.

Однак вивчення геометрії не вичерпується лише обчисленнями. Завдяки цьому підручнику ви дослідите нові геометричні фігури, поглибите свої знання з логіки, набудете досвіду розв’язування задач оригінальними методами, дізнаєтеся про життя й здобутки визначних учених минулого. Майже в кожному параграфі вам запропоновано довести математичне твердження або навести приклад, провести аналогію, тобто самостійно рушити до нових знань. Сподіваємося, що кожний крок на шляху пізнання додасть вам упевненості у власних силах і наблизить до нових обріїв науки.